Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/30 روز عروج عیسی به اسمان
Jun/10 با دوشنبه
Aug/01 روز ملی
Sep/15 Federal Fast Day
Dec/25 روز کریسمس
Dec/26 روز سنت استفان