07/04/2020 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
نرخ بیکاری MAR 2.9% 2.5%
07:00 AM
CH
ذخایر ارزی MAR CHF765.626B CHF768.768B ®
16/04/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) MAR -0.9%
06:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) MAR -2.1%
21/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
CH
موازنه تجاری MAR CHF2B
30/04/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 0.3%
06:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 0.4%
07:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF APR 92.9
08:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی APR -45.8


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.