18/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
CH
Balance of Trade JUN CHF3.3B CHF1.5B ®
30/07/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
KOF Leading Indicators JUL 93.6
31/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
Economic Sentiment Index JUL -30.0
01/08/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
SVME Manufacturing PMI JUL 47.7
02/08/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
Inflation Rate YoY JUL 0.6%
06:30 AM
CH
Inflation Rate MoM JUL 0%
05/08/2019 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
Consumer Confidence Q3 -6
06:30 AM
CH
Retail Sales YoY JUN -1.7%
06:30 AM
CH
Retail Sales MoM JUN -1.3%
07/08/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
Foreign Exchange Reserves JUL CHF759B
09/08/2019 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
Unemployment Rate JUL 2.1%
15/08/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
Producer & Import Prices MoM JUL -0.5%
06:30 AM
CH
Producer & Import Prices YoY JUL -1.4%


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.