28/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
موازنه تجاری DEC CHF2.0B CHF2.3B ®
29/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی JAN 12.5
30/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF JAN 96.4
31/01/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 0%
07:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -0.1%
03/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
CH
procure.ch Manufacturing PMI JAN 50.2
05/02/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 -10.4
07/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
ذخایر ارزی JAN CHF771B
09/02/2020 واقعی قبلی
CH
Referendum on Sexual Orientation Discrimination
CH
Referendum on Affordable Housing
10/02/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
نرخ بیکاری JAN 2.5%
07:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.2%
07:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0%
14/02/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) JAN 0.1%
07:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) JAN -1.7%
20/02/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
موازنه تجاری JAN CHF2.0B
21/02/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی Q4 8%


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.