14/07/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) JUN -0.5%
06:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) JUN -4.5%
01:30 PM
CH
سخنرانی جوردن SNB
21/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
CH
موازنه تجاری JUN CHF2.81B
30/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF JUL 59.4
31/07/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 6.6%
06:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 30.7%
08:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی JUL 48.7
03/08/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) JUL -1.3%
06:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.0%
07:30 AM
CH
procure.ch Manufacturing PMI JUL 41.9
04/08/2020 واقعی قبلی
05:45 AM
CH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q3 -39.3
07/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
ذخایر ارزی JUL CHF850.1B


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.