26/11/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
آمار اشتغال غیر کشاورزی Q3 5.138M 5.095M
29/11/2020 واقعی قبلی
CH
Referendum on Responsible Business Initiative
30/11/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 0.3%
07:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -3.6%
08:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF NOV 106.6
01/12/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -7.3%
06:45 AM
CH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -8.3%
08:30 AM
CH
procure.ch Manufacturing PMI NOV 52.3
02/12/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.6%
07:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0%
07/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
ذخایر ارزی NOV CHF871.486B
08/12/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
نرخ بیکاری NOV 3.2%
15/12/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
پیش بینی های اقتصادی SECO
07:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) NOV 0%
07:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) NOV -2.9%
17/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CH
موازنه تجاری NOV CHF2.9B
07:30 AM
CH
SNB Interest Rate Decision -0.75%
09:30 AM
CH
کنفرانس مطبوعاتی SNB
18/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
حساب جاری Q3
23/12/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
CH
SNB بولتن فصلنامه


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.