18/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) DEC 0.5% 0.7%
07:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) DEC 5.8% 6%
26/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی JAN 0.0
27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
CH
موازنه تجاری DEC CHF4.2B CHF 4B
28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CH
KOF شاخص های پیشرو اقتصادی JAN 107.0 106.5
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
CH
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 5.8% 1.9%
07:30 AM
CH
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC 1.3%
08:00 AM
CH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 3.8
08:30 AM
CH
procure.ch شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JAN 62.7 59.8
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:45 AM
CH
نرخ بیکاری JAN 2.6%
08:00 AM
CH
ذخایر ارزی خارجی JAN
11/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.5%
07:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.1%

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.