بازارها گذشته مرجع
پول 15.05 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
نرخ بیکاری 6.5 2018-12
نرخ تورم 9 2018-12
موازنه تجاری -702 2016-12
حساب جاری 617 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 2018-12
بودجه دولت -12.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 6.72 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2018-12
جمعیت 3.21 2011-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -702 2016-12
حساب جاری 617 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 335 2016-12
واردات 1037 2016-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 2018-12
بودجه دولت -12.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1747 2017-03
آدرس های IP 235 2017-03
شاخص فساد مالی 24 2018-12
رتبه فساد مالی 157 2018-12
آسانی کسب و کار 189 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اریتره - شاخص های اقتصادی.