بازارها گذشته مرجع
پول 1.4 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55 2017-12
نرخ بیکاری 17.7 2017-12
نرخ تورم -1.6 2019-02
نرخ بهره 3 2019-05
موازنه تجاری 11549 2017-12
حساب جاری 6153 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 2016-12
بودجه دولت -7.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55 2017-12
تولید ناخالص داخلی 50.98 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7315 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17882 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.7 2017-12
جمعیت 6.37 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.6 2019-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211 2014-12
تورم مواد غذایی -3.7 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 314 2019-02
CPI مسکن آب و برق 174 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 220 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2019-05
عرضه پول M0 61399 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.5 2014-12
ترازنامه بانک 117175 2018-12
عرضه پول M1 109559 2018-12
عرضه پول M2 110804 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 11549 2017-12
حساب جاری 6153 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-12
صادرات 26222 2017-12
واردات 14673 2017-12
گردش سرمایه -530 2017-12
ذخایر طلا 117 2019-06
تولید نفت خام 928 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -153 2017-12
شاخص تروریسم 6.99 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 2016-12
بودجه دولت -7.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 16897 2018-12
ارزش بودجه دولت -10354 2017-12
درآمدهای دولت 16705 2018-12
مخارج نظامی 6320 2014-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص فساد مالی 17 2018-12
رتبه فساد مالی 170 2018-12
خطوط نفت خام 14 2019-03
آسانی کسب و کار 186 2018-12
تولید فولاد 57.21 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیبی - شاخص های اقتصادی.