گذشته قبلی
پول 4.8 4.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -60.3 4 در صد
نرخ بیکاری 18.63 18.56 در صد
نرخ تورم 5.7 4.8 در صد
نرخ بهره 3 3 در صد
موازنه تجاری 3169 15849 SOUND - میلیون
حساب جاری -5514 6737 SOUND - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.9 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155 110 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -103 -24 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 10 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 18.63 18.56 در صد
جمعیت 6.87 6.78 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.7 4.8 در صد
تورم مواد غذایی 5.53 4.88 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 288 284 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 190 189 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 208 207 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.09 0.89 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره 3 3 در صد
عرضه پول M0 60869 58917 SOUND - میلیون
ترازنامه بانک 135977 137758 SOUND - میلیون
عرضه پول M1 97335 99200 SOUND - میلیون
عرضه پول M2 100618 102005 SOUND - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 3169 15849 SOUND - میلیون
حساب جاری -5514 6737 SOUND - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.9 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 14294 40640 SOUND - میلیون
واردات 11126 24791 SOUND - میلیون
گردش سرمایه -8022 -4567 SOUND - میلیون
ذخایر طلا 117 117 تن
تولید نفت خام 1166 1220 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -487 376 SOUND - میلیون
شاخص تروریسم 6.25 6.77
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155 110 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -103 -24 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 85776 37310 SOUND - میلیون
ارزش بودجه دولت -11552 -9857 SOUND - میلیون
درآمدهای دولت 105620 22818 SOUND - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 10 در صد
نرخ تامین اجتماعی 15 15 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 3.75 در صد
گذشته قبلی
شاخص فساد مالی 17 17 امتیاز
رتبه فساد مالی 172 173
خطوط نفت خام 15 15
آسانی کسب و کار 186 186
تولید فولاد 73.23 70.2 هزار تن


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیبی - شاخص های اقتصادی.