بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.40 1.4 1.4 1.41 1.41 1.42
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.90 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 17.30 16.5 16.5 16.5 16.5 15.7
نرخ تورم -6.00 -3.8 -2.5 -1.4 1 4
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 22268.30 -4259 -5220 -5220 -4740 -5220
حساب جاری 15198.30 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 11 11 11 11 10
بودجه دولت 3.90 -5 -5 -5 -5 -10
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.90 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 48.32 54.1 54.1 54.1 54.1 60
تولید ناخالص داخلی سرانه 7529.00 6800 6800 6800 6800 7200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18405.50 19800 19800 19800 19800 20600
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 17.30 16.5 16.5 16.5 16.5 15.7
جمعیت 6.68 6.85 6.85 6.85 6.88 6.98
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -6.00 -3.8 -2.5 -1.4 1 4
تورم مواد غذایی -8.98 -6.9 -4 2 3.5 4.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 262.20 254 258 259 265 275
CPI مسکن آب و برق 173.50 150 169 171 175 182
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 181.70 176 182 179 184 191
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 22268.30 -4259 -5220 -5220 -4740 -5220
حساب جاری 15198.30 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
واردات 14673.10 22993 22370 22370 22370 22370
صادرات 26221.70 18733 17150 17150 17150 17150
تولید نفت خام 1188.00 875 875 875 825 825
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 11 11 11 11 10
بودجه دولت 3.90 -5 -5 -5 -5 -10
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


لیبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.