بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 4.44 4.46 4.47 4.49 4.5 4.54

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 30 30 3 3 7
نرخ بیکاری 18.63 18.6 18.6 18.6 18.6 19.4
نرخ تورم 1.30 4 3.5 4 4 3
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 14753.80 -5220 -5220 -5220 -486 -5220
حساب جاری 5733.10 -4000 -4000 -4000 -3.6 -3.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.20 -9 -9 -9 -9 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی -0.20 -15 -15 -15 -15 -12
بودجه دولت 3.90 -125 -125 -125 -125 -80
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 30 30 3 3 7
تولید ناخالص داخلی 52.08 51 51 51 51 52
تولید ناخالص داخلی سرانه 8122.20 7200 7200 7200 7200 7350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15174.20 12550 12550 12550 12550 13000

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 18.63 18.6 18.6 18.6 18.6 19.4
جمعیت 6.78 6.95 6.95 6.95 6.98 7.08

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.30 4 3.5 4 4 3
تورم مواد غذایی -2.93 -3 1 0.8 0.7 2
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.4 0.6 0.6 0.5 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 272.10 353 281 278 371 371
CPI مسکن آب و برق 175.00 193 186 182 202 202
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 184.50 244 192 188 256 256

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
ترازنامه بانک 124802.70 128000 130000 130000 130000 126000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 14753.80 -5220 -5220 -5220 -486 -5220
حساب جاری 5733.10 -4000 -4000 -4000 -3.6 -3.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.20 -9 -9 -9 -9 -3
واردات 24034.10 22370 22370 22370 22370 22370
صادرات 38787.90 17150 17150 17150 17150 17150
تولید نفت خام 1164.00 1290 1290 1290 1200 1150

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی -0.20 -15 -15 -15 -15 -12
بودجه دولت 3.90 -125 -125 -125 -125 -80

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


لیبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.