بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 4.80 4.81 4.82 4.83 4.84 4.86

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -60.30 6 6 6 6 8
نرخ بیکاری 18.63 18.7 18.7 18.7 18.7 18.5
نرخ تورم 5.70 8 7 5 4 3.5
نرخ بهره 3.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 3168.60 -5220 -5220 -5220 -5220 -5220
حساب جاری -5514.00 -3800 -3800 -3800 -4200 -4200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 25 25 25 18 18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155.00 130 130 130 130 125
بودجه دولت -103.00 -8 -8 -8 -10 -10
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -60.30 6 6 6 6 8
تولید ناخالص داخلی 25.42 51 51 52 52 52
تولید ناخالص داخلی سرانه 4046.63 7200 6000 7350 7350 7350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10282.29 12550 13000 13000 13000 13000

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 18.63 18.7 18.7 18.7 18.7 18.5
جمعیت 6.87 6.98 6.98 7.08 7.08 7.08

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.70 8 7 5 4 3.5
تورم مواد غذایی 5.53 8 7 6.5 6 5
نرخ تورم (ماهانه) 1.09 1 0.5 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 287.50 288 296 297 295 305
CPI مسکن آب و برق 189.50 187 191 190 190 196
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 208.10 210 211 212 213 213

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 3.00 4 4 4 4 4
ترازنامه بانک 135977.20 130000 130000 126000 126000 126000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 3168.60 -5220 -5220 -5220 -5220 -5220
حساب جاری -5514.00 -3800 -3800 -3800 -4200 -4200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 25 25 25 18 18
واردات 11125.80 22370 22370 22370 22370 22370
صادرات 14294.50 17150 17150 17150 17150 17150
تولید نفت خام 1166.00 1260 1270 1250 1250 1200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155.00 130 130 130 130 125
بودجه دولت -103.00 -8 -8 -8 -10 -10

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


لیبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.