بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.40 1.4 1.4 1.41 1.41 1.42
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55.00 15 15 15 10 10
نرخ بیکاری 17.70 17 17 17 16.5 16.5
نرخ تورم -1.60 5 5.5 5.6 5.4 5
موازنه تجاری 11548.60 -4259 -4157 -4055 -5220 -5220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 -0.3 -0.3 -0.3 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 13 13 13 11 11
بودجه دولت -7.40 -43 -43 -43 -43 -43
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55.00 15 15 15 10 10
تولید ناخالص داخلی 50.98 56.3 56.3 56.3 59.1 59.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388.20 23446 23446 23446 22427 25791
تولید ناخالص داخلی سرانه 7314.62 8182 8182 8182 8254 8254
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17881.50 21532 15385 15385 15824 15824
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 17.70 17 17 17 16.5 16.5
جمعیت 6.37 6.53 6.53 6.45 6.53 6.53
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -1.60 5 5.5 5.6 5.4 5
تورم مواد غذایی -3.70 4.3 4.5 5 5 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 314.00 346 350 337 331 353
CPI مسکن آب و برق 173.80 182 183 184 183 193
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 219.90 234 239 232 232 244
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 11548.60 -4259 -4157 -4055 -5220 -5220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 -0.3 -0.3 -0.3 -7.5 -7.5
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 13 13 13 11 11
بودجه دولت -7.40 -43 -43 -43 -43 -43
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


لیبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.