بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.40 1.41 1.41 1.42 1.42 1.43
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.90 10.7 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 17.30 17 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تورم -4.60 -5 -3.8 -2.5 -1.4 1
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 22268.30 -4055 -5220 -5220 -5220 -5220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 -0.3 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 13 11 11 11 11
بودجه دولت 3.90 -43 -43 -43 -43 -43
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.90 10.7 1.5 1.5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 48.32 56.3 59.1 59.1 59.1 59.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388.20 23446 22427 20694 20694 25791
تولید ناخالص داخلی سرانه 7529.00 7100 6800 6800 6800 6800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18405.50 19100 19800 19800 19800 19800
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 17.30 17 16.5 16.5 16.5 16.5
جمعیت 6.68 6.71 6.74 6.74 6.74 6.74
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -4.60 -5 -3.8 -2.5 -1.4 1
تورم مواد غذایی -8.98 -8 -6.9 -4 2 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 263.60 247 254 258 260 250
CPI مسکن آب و برق 173.00 148 150 169 171 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 184.20 171 176 182 182 173
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 22268.30 -4055 -5220 -5220 -5220 -5220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 -0.3 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 13 11 11 11 11
بودجه دولت 3.90 -43 -43 -43 -43 -43
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


لیبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.