بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.36 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -20 -20 15 15 15
نرخ بیکاری 17.30 18 18 18.6 18.6 18.6
نرخ تورم 1.30 3.5 4 4.2 4.5 5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 14753.80 -5220 -5220 -5220 -5220 -5220
حساب جاری 5733.10 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -6 -6 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 45 45 50 50 50
بودجه دولت 3.90 -140 -140 -125 -125 -125
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 -20 -20 15 15 15
تولید ناخالص داخلی 52.08 45 45 51 51 51
تولید ناخالص داخلی سرانه 8122.20 6400 6400 7200 7200 7200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15174.20 12700 12700 12550 12550 12550

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 17.30 18 18 18.6 18.6 18.6
جمعیت 6.78 6.85 6.88 6.95 6.95 6.98

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.30 3.5 4 4.2 4.5 5
تورم مواد غذایی -2.93 5 5.6 4.4 5 6
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 -0.4 -0.3 0.4 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 272.10 271 273 274 275 287
CPI مسکن آب و برق 175.00 180 181 181 182 190
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 184.50 188 187 187 188 196

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
ترازنامه بانک 119881.20 123000 125000 128000 130000 130000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 14753.80 -5220 -5220 -5220 -5220 -5220
حساب جاری 5733.10 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -6 -6 -4 -4 -4
واردات 24034.10 22370 22370 22370 22370 22370
صادرات 38787.90 17150 17150 17150 17150 17150
تولید نفت خام 106.00 1300 1320 1290 1290 1200

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.50 45 45 50 50 50
بودجه دولت 3.90 -140 -140 -125 -125 -125

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


لیبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.