بازارها گذشته مرجع
پول 128 2020-02
بازار سهام 1557 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.02 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-09
نرخ بیکاری 3.9 2019-12
نرخ تورم 1.7 2020-01
نرخ بهره 2.75 2020-02
موازنه تجاری 2500 2020-01
حساب جاری 63.04 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.7 2019-11
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 25.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 378987 2019-09
تولید ناخالص ملی 1470469 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 77324 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48606 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-12
افراد شاغل 202200 2019-12
افراد بیکار 7300 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 80.7 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 7.6 2019-12
پست های خالی شغلی 120 2020-01
دستمزد 669000 2018-12
رشد دستمزد 1.5 2019-11
جمعیت 0.35 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 77.6 2019-12
استخدام تمام وقت 153 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 38.7 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 470 2020-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 2020-01
قیمت مصرف کننده اصلی 263 2020-01
اندازه اصل تورم 1.6 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 187 2018-12
قیمت تولید 211 2019-12
قیمت صادرات 202 2018-12
قیمت واردات 222 2018-12
CPI مسکن آب و برق 461 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 156 2020-01
تورم مواد غذایی 1.3 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده -1 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 3.18 2020-02
عرضه پول M0 112 2019-11
عرضه پول M1 520 2019-11
عرضه پول M2 1188 2019-11
عرضه پول M3 1961 2019-11
ترازنامه بانک 3842642 2019-11
ذخایر ارزی 834851 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 829840 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2500 2020-01
حساب جاری 63.04 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
صادرات 51800 2020-01
واردات 49400 2020-01
بدهی خارجی 2333 2019-09
گردش سرمایه 114 2019-09
ذخایر طلا 1.98 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8.41 2019-09
حواله 1848 2019-09
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 131054 2019-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 6.1 2019-06
هزینه های دولت 77006 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.7 2018-12
درآمدهای دولت 308 2019-06
هزینه های مالی 312 2019-09
درخواست پناهندگی 75 2019-11
ارزیابی اعتبار 73 2020-02

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.35 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 9081 2019-09
ثبت خودرو 856 2019-12
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 52 2019-11
شاخص رقابتی 74.72 2019-12
رتبه رقابتی 26 2019-12
شاخص فساد مالی 78 2019-12
رتبه فساد مالی 11 2019-12
آسانی کسب و کار 26 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.7 2019-11
هزینه های مصرف کننده 189168 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 4100 2018-12
قیمت گازوئیل 1.62 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 459 2020-01
خانه های مسکونی نوساز 2525 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.