بازارها گذشته مرجع
پول 122 2019-12
بازار سهام 1498 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.73 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-09
نرخ بیکاری 3.6 2019-10
نرخ تورم 2.7 2019-11
نرخ بهره 3 2019-12
موازنه تجاری -3100 2019-11
حساب جاری 63.04 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.2 2019-09
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 25.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 378987 2019-09
تولید ناخالص ملی 1470469 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 77324 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48606 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-10
افراد شاغل 201800 2019-10
افراد بیکار 7400 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 82 2019-10
نرخ بیکاری جوانان 12.4 2019-10
پست های خالی شغلی 109 2019-10
دستمزد 669000 2018-12
رشد دستمزد 1.2 2019-09
جمعیت 0.35 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 77.6 2019-09
استخدام تمام وقت 156 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 37 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 473 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 266 2019-11
اندازه اصل تورم 3 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 187 2018-12
قیمت تولید 211 2019-10
قیمت صادرات 202 2018-12
قیمت واردات 222 2018-12
CPI مسکن آب و برق 463 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 156 2019-11
تورم مواد غذایی 2.5 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 3.45 2019-12
عرضه پول M0 113 2019-10
عرضه پول M1 522 2019-10
عرضه پول M2 1206 2019-10
عرضه پول M3 1973 2019-10
ترازنامه بانک 3872505 2019-10
ذخایر ارزی 838048 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 842579 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3100 2019-11
حساب جاری 63.04 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
صادرات 52100 2019-11
واردات 55200 2019-11
بدهی خارجی 2408 2019-06
گردش سرمایه 114 2019-09
ذخایر طلا 1.98 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8.41 2019-09
حواله 1747 2019-06
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 183654 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 6.1 2019-06
هزینه های دولت 77006 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.7 2018-12
درآمدهای دولت 308 2019-06
هزینه های مالی 302 2019-06
درخواست پناهندگی 95 2019-09
ارزیابی اعتبار 73 2019-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 9081 2019-09
ثبت خودرو 1039 2019-09
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 136 2019-10
شاخص رقابتی 74.72 2019-12
رتبه رقابتی 26 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 26 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.2 2019-09
هزینه های مصرف کننده 189168 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 4100 2018-12
قیمت گازوئیل 1.67 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 462 2019-11
خانه های مسکونی نوساز 2525 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.