بازارها گذشته مرجع
پول 129 2021-10
بازار سهام 2551 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.11 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2021-06
نرخ بیکاری 5.1 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 164 2021-10
نرخ تورم 4.4 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 562426 2021-10
نرخ بهره 1.5 2021-10
موازنه تجاری -18820 2021-09
حساب جاری -31084 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.9 2020-12
بودجه دولت -7.3 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 141 2021-09
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 2021-12
موارد کروناویروس 12455 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 33 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 6596 2021-10
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 21.71 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 666996 2021-06
تولید ناخالص ملی 2612659 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 166853 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47630 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 52280 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2021-08
افراد شاغل 198700 2021-08
افراد بیکار 10700 2021-08
نرخ مشارکت نیروی کار 79.5 2021-08
نرخ بیکاری جوانان 10.4 2021-07
پست های خالی شغلی 709 2021-09
دستمزد 731000 2020-12
رشد دستمزد 3.4 2021-07
جمعیت 0.36 2020-12
سن بازنشستگی زنان 67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 67 2021-12
نرخ اشتغال 75 2021-08
استخدام تمام وقت 147 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 36.9 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 164 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 562426 2021-10
موارد کروناویروس 12455 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 33 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 6596 2021-10
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12
تختخوابهای ICU 263 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.4 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 508 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 285 2021-09
اندازه اصل تورم 4.2 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2020-12
قیمت تولید 247 2021-08
قیمت صادرات 107 2020-12
قیمت واردات 110 2020-12
CPI مسکن آب و برق 505 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 167 2021-09
تورم مواد غذایی 1.5 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 11.4 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 1.84 2021-10
عرضه پول M0 188 2021-07
عرضه پول M1 796 2021-07
عرضه پول M2 1565 2021-07
عرضه پول M3 2260 2021-07
ترازنامه بانک 4639299 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 938924 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 900763 2021-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 218 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -18820 2021-09
حساب جاری -31084 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
صادرات 66884 2021-09
واردات 85703 2021-09
بدهی خارجی 2496679 2021-06
گردش سرمایه 15566 2021-06
ذخایر طلا 1.98 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12700 2021-06
حواله 1744 2021-06
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 109335 2021-07

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.9 2020-12
بودجه دولت -7.3 2020-12
ارزش بودجه دولت -88.2 2021-06
هزینه های دولت 165061 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.7 2020-12
درآمدهای دولت 312 2021-06
هزینه های مالی 400 2021-06
درخواست پناهندگی 30 2021-03
ارزیابی اعتبار 75 2021-10

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 10.1 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.1 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -7789 2021-06
ثبت خودرو 1539 2021-09
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 46 2021-07
شاخص رقابتی 74.72 2019-12
رتبه رقابتی 26 2019-12
شاخص فساد مالی 75 2020-12
رتبه فساد مالی 17 2020-12
آسانی کسب و کار 26 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 141 2021-09
هزینه های مصرف کننده 358476 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 4272 2019-12
قیمت گازوئیل 1.72 2021-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 557 2021-09
نرخ مالکیت مسکن 73.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3792 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.