بازارها گذشته مرجع
پول 138 2020-09
بازار سهام 1495 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.62 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.3 2020-06
نرخ بیکاری 6.4 2020-07
نرخ تورم 3.2 2020-08
نرخ بهره 1 2020-08
موازنه تجاری -11234 2020-08
حساب جاری 6954 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.75 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
موارد کروناویروس 2377 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 2125 2020-09
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 24.19 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 336002 2020-06
تولید ناخالص ملی 1500248 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 59993 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 51332 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55874 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2020-07
افراد شاغل 194800 2020-07
افراد بیکار 12600 2020-07
نرخ مشارکت نیروی کار 79.9 2020-07
نرخ بیکاری جوانان 7.3 2020-06
پست های خالی شغلی 177 2020-08
دستمزد 669000 2018-12
رشد دستمزد 4 2020-06
جمعیت 0.36 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 75.7 2020-07
استخدام تمام وقت 142 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 46.2 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.2 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 272 2020-08
اندازه اصل تورم 3.3 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 196 2019-12
قیمت تولید 218 2020-07
قیمت صادرات 216 2019-12
قیمت واردات 238 2019-12
CPI مسکن آب و برق 470 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 158 2020-08
تورم مواد غذایی 6.2 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 1.31 2020-09
عرضه پول M0 135 2020-06
عرضه پول M1 670 2020-06
عرضه پول M2 1409 2020-06
عرضه پول M3 2142 2020-06
ترازنامه بانک 4076228 2020-06
ذخایر ارزی 973111 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 1029569 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -11234 2020-08
حساب جاری 6954 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
صادرات 44082 2020-08
واردات 55316 2020-08
بدهی خارجی 2647551 2020-06
گردش سرمایه 21609 2020-06
ذخایر طلا 2 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -6243 2020-06
حواله 1182 2020-06
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 45614 2020-07

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ارزش بودجه دولت -78.4 2020-06
هزینه های دولت 83085 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 280 2020-06
هزینه های مالی 358 2020-06
درخواست پناهندگی 0 2020-05
ارزیابی اعتبار 75 2020-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.35 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 6450 2020-06
ثبت خودرو 815 2020-08
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 97 2020-06
شاخص رقابتی 74.72 2019-12
رتبه رقابتی 26 2019-12
شاخص فساد مالی 78 2019-12
رتبه فساد مالی 11 2019-12
آسانی کسب و کار 26 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.75 2020-06
هزینه های مصرف کننده 183667 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 4100 2018-12
قیمت گازوئیل 1.35 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 484 2020-08
خانه های مسکونی نوساز 2525 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2377 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 2125 2020-09
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12
تختخوابهای ICU 263 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.