بازارها گذشته مرجع
پول 140 2020-07
بازار سهام 1461 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.52 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-03
نرخ بیکاری 5.9 2020-05
نرخ تورم 2.6 2020-06
نرخ بهره 1 2020-06
موازنه تجاری -12500 2020-06
حساب جاری 11.4 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.75 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
موارد کروناویروس 1888 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1859 2020-07
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 24.19 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 366268 2020-03
تولید ناخالص ملی 1499287 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 58015 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 51332 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55874 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2020-05
افراد شاغل 190500 2020-05
افراد بیکار 14300 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 79.5 2020-05
نرخ بیکاری جوانان 11 2020-05
پست های خالی شغلی 266 2020-05
دستمزد 669000 2018-12
رشد دستمزد 2.8 2020-03
جمعیت 0.36 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 72.8 2020-05
استخدام تمام وقت 146 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 43.2 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 482 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 271 2020-06
اندازه اصل تورم 3 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 196 2019-12
قیمت تولید 215 2020-05
قیمت صادرات 216 2019-12
قیمت واردات 238 2019-12
CPI مسکن آب و برق 468 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 156 2020-06
تورم مواد غذایی 5.5 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 1.38 2020-07
عرضه پول M0 142 2020-03
عرضه پول M1 589 2020-03
عرضه پول M2 1319 2020-03
عرضه پول M3 2093 2020-03
ترازنامه بانک 4065831 2020-03
ذخایر ارزی 1009231 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 966671 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -12500 2020-06
حساب جاری 11.4 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
صادرات 46800 2020-06
واردات 59300 2020-06
بدهی خارجی 2308 2019-12
گردش سرمایه 51.9 2019-12
ذخایر طلا 2 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 28.6 2019-12
حواله 1652 2019-12
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 79873 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ارزش بودجه دولت -8.3 2019-12
هزینه های دولت 78789 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 320 2019-12
هزینه های مالی 328 2019-12
درخواست پناهندگی 5 2020-05
ارزیابی اعتبار 75 2020-07

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.35 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -1420 2020-03
ثبت خودرو 1086 2020-06
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 119 2020-03
شاخص رقابتی 74.72 2019-12
رتبه رقابتی 26 2019-12
شاخص فساد مالی 78 2019-12
رتبه فساد مالی 11 2019-12
آسانی کسب و کار 26 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.75 2020-06
هزینه های مصرف کننده 185890 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 4100 2018-12
قیمت گازوئیل 1.33 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 476 2020-06
خانه های مسکونی نوساز 2525 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1888 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1859 2020-07
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12
تختخوابهای ICU 263 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.