بازارها گذشته مرجع
پول 124 2021-05
بازار سهام 2153 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.99 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.1 2020-12
نرخ بیکاری 8.3 2021-03
نرخ تورم 4.6 2021-04
نرخ بهره 0.75 2021-03
موازنه تجاری -6868 2021-04
حساب جاری 22086 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 2021-02
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
موارد کروناویروس 6537 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 29 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 6445 2021-05
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 24.19 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 664598 2020-12
تولید ناخالص ملی 2612659 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138136 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 51332 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55874 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.3 2021-03
افراد شاغل 188900 2021-03
افراد بیکار 17000 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 78.1 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 15.9 2021-02
پست های خالی شغلی 1972 2021-04
دستمزد 695000 2019-12
رشد دستمزد 6 2021-03
جمعیت 0.36 2020-12
سن بازنشستگی زنان 67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 67 2021-12
نرخ اشتغال 71.8 2021-03
استخدام تمام وقت 132 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 43.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.6 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 499 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 280 2021-04
اندازه اصل تورم 4.1 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2020-12
قیمت تولید 229 2021-03
قیمت صادرات 107 2020-12
قیمت واردات 110 2020-12
CPI مسکن آب و برق 487 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 162 2021-04
تورم مواد غذایی 6 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.9 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 58.15 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 198421 2021-05
موارد کروناویروس 6537 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 29 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 6445 2021-05
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12
تختخوابهای ICU 263 2015-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 1.1 2021-05
عرضه پول M0 195 2021-03
عرضه پول M1 721 2021-03
عرضه پول M2 1456 2021-03
عرضه پول M3 2137 2021-03
ترازنامه بانک 4322625 2021-03
ذخایر ارزی 849625 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 890887 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6868 2021-04
حساب جاری 22086 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
صادرات 61471 2021-04
واردات 68340 2021-04
بدهی خارجی 2379828 2020-12
گردش سرمایه 75683 2020-12
ذخایر طلا 1.98 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4503 2020-12
حواله 1482 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 4601 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ارزش بودجه دولت -33.2 2020-12
هزینه های دولت 162886 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 360 2020-12
هزینه های مالی 394 2020-12
درخواست پناهندگی 65 2020-08
ارزیابی اعتبار 75 2021-05

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10.1 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.1 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -5579 2020-12
ثبت خودرو 1187 2021-04
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 149 2021-03
شاخص رقابتی 74.72 2019-12
رتبه رقابتی 26 2019-12
شاخص فساد مالی 75 2020-12
رتبه فساد مالی 17 2020-12
آسانی کسب و کار 26 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 2021-02
هزینه های مصرف کننده 358066 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 4272 2019-12
قیمت گازوئیل 1.65 2021-04

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 523 2021-04
نرخ مالکیت مسکن 73.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3792 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.