بازارها گذشته مرجع
پول 135 2020-11
بازار سهام 1713 2020-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.07 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.3 2020-06
نرخ بیکاری 4.9 2020-09
نرخ تورم 3.6 2020-10
نرخ بهره 0.75 2020-11
موازنه تجاری -394 2020-10
حساب جاری 6954 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.6 2020-09
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
موارد کروناویروس 5277 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 5065 2020-11
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 24.19 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 336002 2020-06
تولید ناخالص ملی 1500248 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 59993 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 51332 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55874 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2020-09
افراد شاغل 199300 2020-09
افراد بیکار 9900 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 80.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 11.7 2020-09
پست های خالی شغلی 175 2020-10
دستمزد 669000 2018-12
رشد دستمزد 3.1 2020-09
جمعیت 0.36 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 75.7 2020-09
استخدام تمام وقت 143 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 39.6 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173 2020-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 275 2020-10
اندازه اصل تورم 3.5 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 196 2019-12
قیمت تولید 228 2020-10
قیمت صادرات 216 2019-12
قیمت واردات 238 2019-12
CPI مسکن آب و برق 472 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 158 2020-10
تورم مواد غذایی 7.4 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-11
نرخ بهره بین بانکی 1.02 2020-11
عرضه پول M0 168 2020-09
عرضه پول M1 683 2020-09
عرضه پول M2 1489 2020-09
عرضه پول M3 2268 2020-09
ترازنامه بانک 4278974 2020-09
ذخایر ارزی 928180 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 963921 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -394 2020-10
حساب جاری 6954 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.8 2019-12
صادرات 61456 2020-10
واردات 61851 2020-10
بدهی خارجی 2647551 2020-06
گردش سرمایه 21609 2020-06
ذخایر طلا 2 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -6243 2020-06
حواله 1182 2020-06
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 45614 2020-07

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ارزش بودجه دولت -78.4 2020-06
هزینه های دولت 83085 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 280 2020-06
هزینه های مالی 358 2020-06
درخواست پناهندگی 65 2020-08
ارزیابی اعتبار 75 2020-11

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.35 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 6450 2020-06
ثبت خودرو 1021 2020-10
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 41 2020-09
شاخص رقابتی 74.72 2019-12
رتبه رقابتی 26 2019-12
شاخص فساد مالی 78 2019-12
رتبه فساد مالی 11 2019-12
آسانی کسب و کار 26 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.6 2020-09
هزینه های مصرف کننده 183667 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 4100 2018-12
قیمت گازوئیل 1.31 2020-10

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 491 2020-10
خانه های مسکونی نوساز 2525 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5277 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 5065 2020-11
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12
تختخوابهای ICU 263 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.