بازارها گذشته مرجع
پول 143 2020-04
بازار سهام 1328 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.73 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-12
نرخ بیکاری 5 2020-02
نرخ تورم 2.1 2020-03
نرخ بهره 1.75 2020-03
موازنه تجاری -9200 2020-03
حساب جاری 51 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.2 2020-03
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
موارد کروناویروس 1586 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 6 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 559 2020-04
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 24.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 393889 2019-12
تولید ناخالص ملی 1499287 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 70706 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48606 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-02
افراد شاغل 202700 2020-01
افراد بیکار 7000 2020-01
نرخ مشارکت نیروی کار 81 2020-01
نرخ بیکاری جوانان 7.6 2019-12
پست های خالی شغلی 132 2020-02
دستمزد 669000 2018-12
رشد دستمزد 1.5 2019-11
جمعیت 0.36 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 78 2020-01
استخدام تمام وقت 153 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 38.7 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 475 2020-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 267 2020-03
اندازه اصل تورم 2.4 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 196 2019-12
قیمت تولید 214 2020-02
قیمت صادرات 216 2019-12
قیمت واردات 238 2019-12
CPI مسکن آب و برق 467 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154 2020-03
تورم مواد غذایی 2.3 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 3 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 2.18 2020-04
عرضه پول M0 112 2019-11
عرضه پول M1 520 2019-11
عرضه پول M2 1188 2019-11
عرضه پول M3 1961 2019-11
ترازنامه بانک 3842642 2019-11
ذخایر ارزی 855289 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 829840 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -9200 2020-03
حساب جاری 51 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
صادرات 56100 2020-03
واردات 65300 2020-03
بدهی خارجی 2333 2019-09
گردش سرمایه 51.9 2019-12
ذخایر طلا 1.98 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 28.6 2019-12
حواله 1848 2019-09
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 131054 2019-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -5.5 2019-09
هزینه های دولت 83258 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.7 2018-12
درآمدهای دولت 307 2019-09
هزینه های مالی 312 2019-09
درخواست پناهندگی 75 2019-11
ارزیابی اعتبار 73 2020-04

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.35 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -5984 2019-12
ثبت خودرو 1023 2020-01
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 52 2019-11
شاخص رقابتی 74.72 2019-12
رتبه رقابتی 26 2019-12
شاخص فساد مالی 78 2019-12
رتبه فساد مالی 11 2019-12
آسانی کسب و کار 26 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.2 2020-03
هزینه های مصرف کننده 207932 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 4100 2018-12
قیمت گازوئیل 1.4 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 469 2020-03
خانه های مسکونی نوساز 2525 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1586 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 6 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 559 2020-04
تخت بیمارستان 2.91 2018-12
بیمارستان ها 22.96 2018-12
پزشکان پزشکی 3.94 2018-12
پرستاران 14.85 2018-12
ICU Beds 263 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.