بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 139.14 140 141 142 143 144
بازار سهام 1486.84 1456 1424 1394 1364 1304
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.59 2.64 2.69 2.73 2.78 2.89

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.00 6.5 0.5 1 3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 -6 -4 -1 8.8 1.5
نرخ بیکاری 5.90 7.9 8.3 8.6 8.2 7
نرخ تورم 2.60 2.3 2.2 2.3 2.5 2.8
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1.25 1.75
موازنه تجاری 1704.03 -10400 -14700 -14700 -14700 -13900
حساب جاری 11.40 100 35 45 45 15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.80 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 70 70 82 82 82
بودجه دولت -1.00 -8.4 -8.4 -9.9 -9.9 -9.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.00 6.5 0.5 1 3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 -6 -4 -1 8.8 1.5
تولید ناخالص داخلی 24.19 20.2 20.2 23.5 23.5 23.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 366268.00 364535 378133 362605 398500 383805
تولید ناخالص ملی 1499287.00 1418010 1439316 1484294 1631224 1460905
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 58015.00 73372 67878 57435 63120 68896
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103.20 53100 53100 54600 54600 54600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48605.58 48900 48900 48900 45436 50000

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.90 7.9 8.3 8.6 8.2 7
دستمزد 669000.00 690542 690542 690542 690542 712777
جمعیت 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 72.80 77.8 78 78.3 78.3 78.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.60 2.3 2.2 2.3 2.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 482.20 481 484 486 494 497
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.80 105 104 104 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 271.30 271 273 275 279 281
اندازه اصل تورم 2.40 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
قیمت تولید 215.40 216 220 228 225 230
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 2 4.5 4.5 4.5 4.5
CPI مسکن آب و برق 467.70 469 472 478 479 485
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 155.95 160 160 157 160 165
تورم مواد غذایی 5.50 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1.25 1.75
نرخ بهره بین بانکی 1.38 1.38 1.38 1.38 1.63 1.63

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1704.03 -10400 -14700 -14700 -14700 -13900
حساب جاری 11.40 100 35 45 45 15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.80 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7
واردات 51247.53 60200 73600 73600 73600 74400
صادرات 52951.56 49800 58900 58900 58900 60500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 70 70 82 82 82
بودجه دولت -1.00 -8.4 -8.4 -9.9 -9.9 -9.9
ارزش بودجه دولت -8.30 8.81 9.13 9.13 9.13 9.17
هزینه های دولت 78789.00 76868 79928 78001 85722 81127
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 41.2 41.2 41.2 41.2 41

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 185890.00 183222 199615 184031 202248 202609
درآمد قابل تصرف شخص 4100.50 3977 3936 4059 4461 3996
قیمت گازوئیل 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.