بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 128.04 129 130 131 132 134
بازار سهام 2594.71 2534 2481 2430 2379 2280
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.22 4.3 4.37 4.45 4.52 4.68

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.30 1 0.9 1 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 2 1.1 2.8 3.1 3.1
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.2 4 3.5 2.5
نرخ تورم 5.10 4.5 3.6 3.2 2.3 2.7
نرخ بهره 2.00 2.25 2.25 2.5 2.75 3
موازنه تجاری -18448.30 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
حساب جاری 13058.00 15 15 15 20 20
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.90 49 49 49 49 49
بودجه دولت -7.30 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.30 1 0.9 1 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 2 1.1 2.8 3.1 3.1
تولید ناخالص داخلی 21.71 23.5 23.5 23.5 24.1 24.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 652151.00 413796 652976 674807 670411 725251
تولید ناخالص ملی 2612659.00 1525192 2664912 2641398 2685813 2863351
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 158926.00 88843 125350 167165 163376 156914
تولید ناخالص داخلی سرانه 53193.56 51000 51000 51000 52000 52000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 52279.73 53700 53700 53700 54690 54690

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.2 4 3.5 2.5
دستمزد 731000.00 717033 717033 717033 717033 717033
جمعیت 0.36 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 76.70 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 5.10 4.5 3.6 3.2 2.3 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 513.00 518 521 524 525 539
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.59 110 112 112 110 113
قیمت مصرف کننده اصلی 288.80 295 296 302 303 306
اندازه اصل تورم 4.70 6.3 6.9 6.4 6 2
قیمت تولید 276.00 255 256 272 298 316
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییر قیمت تولید کننده 21.00 11.2 8 6.3 8 6
تورم مواد غذایی 1.70 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
CPI مسکن آب و برق 516.50 502 512 521 528 543
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 170.75 172 172 173 174 175

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 2.00 2.25 2.25 2.5 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.40 2.65 2.65 2.9 3.15 3.15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -18448.30 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
حساب جاری 13058.00 15 15 15 20 20
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
واردات 95072.60 74400 74400 74400 74400 74400
صادرات 76624.30 60500 60500 60500 60500 60500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.90 49 49 49 49 49
بودجه دولت -7.30 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
ارزش بودجه دولت -34.20 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
هزینه های دولت 158883.00 84883 165368 166877 169683 178399
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.70 41 41 41 41 41

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.10 6.84 6.84 6.84 6.1 6.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 361303.00 220938 350529 363445 371419 393795
درآمد قابل تصرف شخص 4272.30 4240 4358 4319 4392 4682
قیمت گازوئیل 1.79 1.7 1.62 1.54 1.46 1.39


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.