بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 141.17 141 142 143 144 146
بازار سهام 1602.29 1556 1522 1490 1458 1394
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.15 3.17 3.23 3.29 3.35 3.47

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.10 0.5 1 3 1.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.30 -4 -1 8.8 -5 1.5
نرخ بیکاری 6.00 8.3 8.6 8.2 8.2 7
نرخ تورم 3.60 2.2 2.3 2.5 2.5 2.8
نرخ بهره 1.00 1 1 1.25 1.25 1.5
موازنه تجاری -3762.38 -14700 -14700 -14700 -14700 -13900
حساب جاری 6954.00 35 45 45 45 15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.80 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 70 82 82 82 82
بودجه دولت -1.00 -8.4 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.3 46.24 46.24 46.24 46.3

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.10 0.5 1 3 1.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.30 -4 -1 8.8 -5 1.5
تولید ناخالص داخلی 24.19 20.2 23.5 23.5 23.5 23.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 336002.00 403310 376282 366023 365570 413796
تولید ناخالص ملی 1500248.00 1486542 1440238 1485246 1632270 1525192
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 59993.00 86592 67736 57766 65272 88843
تولید ناخالص داخلی سرانه 51332.14 49000 51000 51000 51000 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55874.00 52900 53700 53700 53700 53700

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 6.00 8.3 8.6 8.2 8.2 7
دستمزد 669000.00 694665 690542 690542 690542 717033
جمعیت 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 76.30 78 78.3 78.3 78.3 78.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.60 2.2 2.3 2.5 2.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173.20 484 486 494 177 497
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.20 104 104 106 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 274.70 275 273 275 279 283
اندازه اصل تورم 3.50 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
قیمت تولید 226.10 240 228 221 232 249
تغییر قیمت تولید کننده 6.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
CPI مسکن آب و برق 471.50 472 478 479 481 485
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 158.48 160 157 160 162 165
تورم مواد غذایی 7.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.00 1 1 1.25 1.25 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.25 4.47 1.31 1.56 1.56 4.47

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -3762.38 -14700 -14700 -14700 -14700 -13900
حساب جاری 6954.00 35 45 45 45 15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.80 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
واردات 65375.90 73600 73600 73600 73600 74400
صادرات 61613.52 58900 58900 58900 58900 60500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 70 82 82 82 82
بودجه دولت -1.00 -8.4 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9
ارزش بودجه دولت -78.40 9.13 9.13 9.13 9.13 9.17
هزینه های دولت 83085.00 82732 80250 77796 90396 84883
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 41.2 41.2 41.2 41.2 41

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.3 46.24 46.24 46.24 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.35 6.84 6.35 6.35 6.35 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 183667.00 215339 199615 184031 199830 220938
درآمد قابل تصرف شخص 4100.50 4133 3936 4059 4461 4240
قیمت گازوئیل 1.31 1.63 1.2 1.14 1.08 1.54


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.