بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 124.10 123 124 125 126 128
بازار سهام 1401.90 1439 1423 1407 1391 1360
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.71 3.93 3.99 4.05 4.11 4.24
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 0.5 -0.5 1.9 2.2 2.5
نرخ بیکاری 3.30 2.1 3 2.6 3.2 2.9
نرخ تورم 3.10 3.3 2.6 2.8 2.7 2.4
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -18600.00 -14800 -13300 -10400 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.3 1.3 0.1 0.1 0.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37.5 37.5 37 37 37
بودجه دولت 1.10 1 1 0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 0.5 -0.5 1.9 2.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 25.88 24.7 24.7 26.9 26.9 26.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383461.00 378566 391944 395027 392714 403310
تولید ناخالص ملی 1468662.00 1433283 1444647 1456011 1496567 1486542
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 64633.00 73950 84152 84814 84317 86592
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103.20 55000 55000 63000 63000 63000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48605.58 48500 48500 48900 48900 48900
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.30 2.1 3 2.6 3.2 2.9
دستمزد 652000.00 672994 672994 672994 672994 694665
جمعیت 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 78.80 79.5 79.4 79.4 79.4 79
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.10 3.3 2.6 2.8 2.7 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 468.80 472 476 478 482 487
قیمت مصرف کننده اصلی 262.70 262 268 268 268 275
اندازه اصل تورم 2.70 2.41 2.7 2.7 2.7 2.8
قیمت تولید 215.20 219 229 212 220 240
تغییر قیمت تولید کننده 6.70 8.1 7.8 5.5 5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.1 0.4 0.4 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 457.90 460 462 467 469 473
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 161.09 157 161 158 164 165
تورم مواد غذایی 5.50 4.5 4.2 4.2 4.2 3.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره بین بانکی 4.07 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -18600.00 -14800 -13300 -10400 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.3 1.3 0.1 0.1 0.1
واردات 70200.00 66700 69500 60200 60200 73600
صادرات 51600.00 51900 56200 49800 49800 58900
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37.5 37.5 37 37 37
بودجه دولت 1.10 1 1 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 76527.00 75522 80400 81032 80558 82732
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.70 41.5 41.5 41.2 41.2 41.2
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.60 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 185018.00 186703 209270 210916 209682 215339
قیمت گازوئیل 1.71 1.67 1.62 1.58 1.54 1.54


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.