بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 124.15 124 124 125 126 128
بازار سهام 1550.96 1522 1506 1490 1475 1444
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.34 3.59 3.66 3.72 3.79 3.92
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 1.6 1.5 1.7 1.5 2.6
نرخ بیکاری 4.30 2.6 3.2 3 2.9 3
نرخ تورم 2.00 3.1 2.8 2.6 2.4 2.3
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -8300.00 -10400 -10400 -10400 -14700 -13900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37 37 37 37 35
بودجه دولت 1.10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 1.6 1.5 1.7 1.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 25.88 26.9 26.9 26.9 26.9 29.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 378987.00 373263 384608 382208 384672 394673
تولید ناخالص ملی 1470469.00 1482233 1481498 1482968 1492526 1531332
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 77324.00 58845 76869 77981 78484 80524
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103.20 53100 53100 53100 53100 54600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48605.58 48900 48900 48900 48900 50000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.30 2.6 3.2 3 2.9 3
دستمزد 669000.00 690542 690542 690542 690542 712777
جمعیت 0.35 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 77.20 79.4 79.4 79.4 79 79
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.00 3.1 2.8 2.6 2.4 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 473.30 480 483 483 484 496
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.60 103 106 105 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 266.00 268 271 271 273 281
اندازه اصل تورم 2.10 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
قیمت تولید 209.00 220 226 222 218 228
تغییر قیمت تولید کننده -3.30 5.5 5 5 4.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 461.80 468 470 470 473 484
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 156.91 159 164 160 161 164
تورم مواد غذایی 1.00 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.41 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -8300.00 -10400 -10400 -10400 -14700 -13900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
واردات 52400.00 60200 60200 60200 73600 74400
صادرات 44100.00 49800 49800 49800 58900 60500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37 37 37 37 35
بودجه دولت 1.10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
ارزش بودجه دولت 6.10 8.81 8.81 8.81 9.13 9.17
هزینه های دولت 77006.00 77090 80357 77661 78161 80193
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.70 41.2 41.2 41.2 41.2 41
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.60 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 189168.00 185727 203166 190776 192006 196998
درآمد قابل تصرف شخص 4100.50 4133 4131 4135 4162 4270
قیمت گازوئیل 1.68 1.85 1.89 1.94 1.98 1.98


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.