بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 129.62 130 131 132 133 135
بازار سهام 1942.39 1906 1865 1825 1786 1708
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.23 3.29 3.35 3.41 3.47 3.6

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 1 3 1.8 1.3 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.40 -1 8.8 5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 7.10 8.6 8.2 8.2 7 6
نرخ تورم 3.60 2.3 2.5 2.5 2.8 2.8
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
موازنه تجاری 959.29 -14700 -14700 -14700 -13900 -13900
حساب جاری -1184.00 45 45 45 15 20
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 52 52 52 52 49
بودجه دولت -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -6.2
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.3 46.24 46.24 46.3 46.3

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 1 3 1.8 1.3 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.40 -1 8.8 5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 24.19 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 618087.00 376282 366023 365570 413796 381926
تولید ناخالص ملی 1500248.00 1440238 1485246 1632270 1525192 1461842
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126426.00 67736 57766 65272 88843 68752
تولید ناخالص داخلی سرانه 51332.14 51000 51000 51000 51000 52000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55874.00 53700 53700 53700 53700 54690

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.10 8.6 8.2 8.2 7 6
دستمزد 669000.00 694665 690542 690542 717033 717033
جمعیت 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 75.00 78.3 78.3 78.3 78.5 78.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.60 2.3 2.5 2.5 2.8 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173.60 488 486 494 502 178
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.60 105 104 106 109 108
قیمت مصرف کننده اصلی 275.80 275 273 275 283 283
اندازه اصل تورم 3.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
قیمت تولید 228.10 212 223 217 249 218
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 2 2.8 2.3 3 3
CPI مسکن آب و برق 472.70 477 478 479 487 486
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 159.65 162 157 160 170 164
تورم مواد غذایی 6.90 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.13 1.04 1.04 1.04 4.47 1.54

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 959.29 -14700 -14700 -14700 -13900 -13900
حساب جاری -1184.00 45 45 45 15 20
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
واردات 57615.30 73600 73600 73600 74400 74400
صادرات 58600.00 58900 58900 58900 60500 60500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 52 52 52 52 49
بودجه دولت -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -6.2
ارزش بودجه دولت -68.60 9.13 9.13 9.13 9.17 9.17
هزینه های دولت 157879.00 80250 77796 90396 84883 81454
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 41.2 41.2 41.2 41 41

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.3 46.24 46.24 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.35 6.84 6.35 6.35 6.84 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 336615.00 199615 184031 199830 220938 202609
درآمد قابل تصرف شخص 4100.50 3936 4059 4461 4240 3996
قیمت گازوئیل 1.47 1.63 1.2 1.14 1.54 1.54


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.