بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 124.35 125 126 127 128 130
بازار سهام 1348.08 1375 1359 1344 1329 1298
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.47 3.46 3.51 3.57 3.63 3.74
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 -0.5 1.9 2.2 2.4 2.5
نرخ بیکاری 4.40 3 2.6 3.2 3 2.9
نرخ تورم 3.00 2.6 2.8 2.7 2.5 2.4
نرخ بهره 3.25 3.5 3 3 3 3
موازنه تجاری -17100.00 -13300 -10400 -10400 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37.5 37 37 37 37
بودجه دولت 1.10 1 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 -0.5 1.9 2.2 2.4 2.5
تولید ناخالص داخلی 25.88 24.7 26.9 26.9 26.9 26.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381731.00 391944 395027 378233 390129 403310
تولید ناخالص ملی 1470469.00 1444647 1456011 1498408 1502819 1486542
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73119.00 84152 84814 60124 74728 86592
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103.20 55000 63000 63000 63000 63000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48605.58 48500 48900 48900 48900 48900
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.40 3 2.6 3.2 3 2.9
دستمزد 652000.00 672994 672994 672994 672994 694665
جمعیت 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 76.90 79.4 79.4 79.4 79.4 79
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.00 2.6 2.8 2.7 2.5 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 470.50 477 478 478 482 489
قیمت مصرف کننده اصلی 264.30 268 268 268 268 275
اندازه اصل تورم 3.20 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
قیمت تولید 212.50 229 212 212 226 240
تغییر قیمت تولید کننده 6.60 7.8 5.5 5 5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 458.20 463 467 467 469 475
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 156.36 161 158 158 164 165
تورم مواد غذایی 3.10 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.25 3.5 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.70 4.72 4.47 3.45 3.45 4.47
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -17100.00 -13300 -10400 -10400 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1
واردات 68000.00 69500 60200 60200 60200 73600
صادرات 50900.00 56200 49800 49800 49800 58900
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37.5 37 37 37 37
بودجه دولت 1.10 1 0.6 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 79869.00 80400 81032 78093 81626 82732
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.70 41.5 41.2 41.2 41.2 41.2
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.60 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 202779.00 209270 210916 187554 207240 215339
قیمت گازوئیل 1.62 1.67 1.62 1.4 1.36 1.63


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.