بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 132.19 133 135 137 140 144
بازار سهام 2252.04 2148 2089 2032 1977 1870
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.88 5.95 6.04 6.14 6.23 6.42

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.9 1 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.60 1.1 2.8 3.1 3.1 3.1
نرخ بیکاری 3.50 4.2 4 3.5 3.5 2.5
نرخ تورم 7.60 8 7.8 6.3 5 2.7
نرخ بهره 4.75 4.75 5.75 6.5 6 5
موازنه تجاری -28298.90 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
حساب جاری -50273.00 15 15 20 20 20
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.00 49 49 49 49 49
بودجه دولت -8.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.9 1 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.60 1.1 2.8 3.1 3.1 3.1
تولید ناخالص داخلی 21.71 23.5 23.5 24.1 24.1 24.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 689605.00 674807 685888 703205 710983 725004
تولید ناخالص ملی 2705807.00 2641210 2685622 2789687 2789687 2876167
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146194.00 167165 161846 166278 150726 171432
تولید ناخالص داخلی سرانه 53193.56 51000 51000 52000 52000 52000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 52279.73 53700 53700 54690 54690 54690

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.50 4.2 4 3.5 3.5 2.5
دستمزد 731000.00 717033 717033 717033 717033 717033
جمعیت 0.36 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 78.00 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.60 8 7.8 6.3 5 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 539.50 543 548 548 555 563
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.98 117 117 115 116 118
قیمت مصرف کننده اصلی 300.90 302 303 306 313 312
اندازه اصل تورم 6.90 6.9 6.4 6 6 2
قیمت تولید 301.50 280 303 316 345 374
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 1.29 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییر قیمت تولید کننده 29.60 18 18.5 18.5 18.5 18.5
تورم مواد غذایی 6.20 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
CPI مسکن آب و برق 552.70 533 545 549 562 564
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179.72 182 183 184 185 186

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.75 4.75 5.75 6.5 6 5
نرخ بهره بین بانکی 5.23 5.23 6.23 6.98 6.48 5.98

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -28298.90 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
حساب جاری -50273.00 15 15 20 20 20
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
واردات 121438.90 74400 74400 74400 74400 74400
صادرات 93140.00 60500 60500 60500 60500 60500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.00 49 49 49 49 49
بودجه دولت -8.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
ارزش بودجه دولت -20.70 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
هزینه های دولت 162977.00 166558 163678 170796 168029 176091
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.70 41 41 41 41 41

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.10 6.84 6.84 6.84 6.1 6.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 376140.00 363445 373030 418654 387800 431632
درآمد قابل تصرف شخص 4272.30 4319 4392 4405 4405 4541
قیمت گازوئیل 2.50 2.59 2.68 2.77 2.87 2.87


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.