بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 143.70 145 146 146 147 149
بازار سهام 1266.16 1239 1213 1187 1161 1110
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.80 2.85 2.9 2.96 3.01 3.12

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.80 -9 1.8 0.5 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 -9.5 -6 -4 -2.8 1.5
نرخ بیکاری 5.00 6.7 7.9 8.3 8.6 7
نرخ تورم 2.10 1.7 1.9 2.2 2.1 2.3
نرخ بهره 1.75 1.5 1.25 1.25 1.25 2
موازنه تجاری -1923.70 -10400 -10400 -14700 -14700 -13900
حساب جاری 51.00 15 100 35 45 15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 70 70 70 82 82
بودجه دولت 1.10 -8.4 -8.4 -8.4 -9.9 -9.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.80 -9 1.8 0.5 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 -9.5 -6 -4 -2.8 1.5
تولید ناخالص داخلی 24.70 26.9 26.9 26.9 29.9 29.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 393889.00 361413 364535 378133 382860 383805
تولید ناخالص ملی 1499287.00 1400622 1426355 1439316 1457307 1460905
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 70706.00 70526 73372 67878 68726 68896
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103.20 53100 53100 53100 54600 54600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48605.58 48900 48900 48900 45436 50000

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.00 6.7 7.9 8.3 8.6 7
دستمزد 669000.00 690542 690542 690542 690542 712777
جمعیت 0.36 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 78.00 77.9 77.8 78 78.3 78.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.10 1.7 1.9 2.2 2.1 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 475.20 478 479 484 485 495
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.80 105 105 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 267.20 271 271 273 275 281
اندازه اصل تورم 2.40 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
قیمت تولید 213.60 220 216 220 223 230
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 467.00 465 467 472 477 483
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 153.55 162 159 160 157 164
تورم مواد غذایی 2.30 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2 2 4.5 4.5 4.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.75 1.5 1.25 1.25 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -1923.70 -10400 -10400 -14700 -14700 -13900
حساب جاری 51.00 15 100 35 45 15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
واردات 49939.43 60200 60200 73600 73600 74400
صادرات 48015.73 49800 49800 58900 58900 60500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 70 70 70 82 82
بودجه دولت 1.10 -8.4 -8.4 -8.4 -9.9 -9.9
ارزش بودجه دولت -5.50 8.81 8.81 9.13 9.13 9.17
هزینه های دولت 83258.00 76735 76868 79928 80927 81127
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.70 41.2 41.2 41.2 41.2 41

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 207932.00 191067 183222 199615 202110 202609
درآمد قابل تصرف شخص 4100.50 3906 3977 3936 3986 3996
قیمت گازوئیل 1.40 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.