بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 124.05 125 125 126 127 129
بازار سهام 2151.34 2121 2076 2031 1988 1901
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.88 3.96 4.03 4.1 4.18 4.33

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.80 3 1.8 1.3 1.3 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.10 8.8 5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 8.30 9.2 9.1 8.4 7.9 6.9
نرخ تورم 4.60 3 2.7 2.6 2.6 2.5
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1.25 1.5 2
موازنه تجاری -6868.50 -14700 -14700 -13900 -13900 -13900
حساب جاری 22086.00 45 45 15 15 20
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 0.9 0.9 0.9 1.8 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 52 52 52 52 49
بودجه دولت -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -8.7 -8.7
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.3 46.24 46.3 46.3 46.3

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.80 3 1.8 1.3 1.3 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.10 8.8 5 1.5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 24.19 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 664598.00 366023 365570 413796 627358 636769
تولید ناخالص ملی 2612659.00 1485246 1632270 1525192 1522752 1545593
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138136.00 57766 65272 88843 128322 130247
تولید ناخالص داخلی سرانه 51332.14 51000 51000 51000 51000 52000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55874.00 53700 53700 53700 53700 54690

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 8.30 9.2 9.1 8.4 7.9 6.9
دستمزد 695000.00 694665 690542 717033 717033 717033
جمعیت 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 71.80 78.3 78.3 78.5 78.5 78.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 4.60 3 2.7 2.6 2.6 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 499.30 493 497 502 178 183
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.00 105 107 109 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 280.00 275 273 283 283 283
اندازه اصل تورم 4.10 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
قیمت تولید 229.20 223 217 249 249 238
تغییر قیمت تولید کننده 4.90 2.8 2.3 3 3 3
تورم مواد غذایی 6.00 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
CPI مسکن آب و برق 487.20 484 482 487 485 497
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 162.12 159 161 170 164 168
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1.25 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 1.10 1.13 1.13 4.47 1.63 2.13

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -6868.50 -14700 -14700 -13900 -13900 -13900
حساب جاری 22086.00 45 45 15 15 20
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 0.9 0.9 0.9 1.8 1.8
واردات 68339.80 73600 73600 74400 74400 74400
صادرات 61471.30 58900 58900 60500 60500 60500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 52 52 52 52 49
بودجه دولت -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -8.7 -8.7
ارزش بودجه دولت -33.20 9.13 9.13 9.17 9.17 9.17
هزینه های دولت 162886.00 77796 90396 84883 160247 162651
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 41.2 41.2 41 41 41

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.24 46.3 46.24 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.10 6.1 6.1 6.84 6.1 6.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 358066.00 184031 199830 220938 341664 346789
درآمد قابل تصرف شخص 4272.30 4059 4461 4240 4162 4224
قیمت گازوئیل 1.65 1.43 1.35 1.54 1.22 1.16


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.