29/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
IS
نرخ تورم (سالانه) JUN 8.8% 7.6% 8%
09:00 AM
IS
نرخ تورم (ماهانه) JUN 1.4% 0.8% 0.8%
09:00 AM
IS
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه MAY -0.7% 3.5% 2.2%
09:00 AM
IS
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 27.2% 29.6% 31.8%
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
IS
موازنه تجاری JUN ISK-28.3B ISK -13.9B
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
IS
نرخ تورم (سالانه) JUL
09:00 AM
IS
نرخ تورم (ماهانه) JUL
09:00 AM
IS
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه JUN
09:00 AM
IS
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JUN 27.2%

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.