22/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
Unemployment Rate JUL 3.3%
28/08/2019 واقعی قبلی
08:55 AM
IS
CBI Interest Rate Decision 3.75%
09:00 AM
IS
Monetary Bulletin
29/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
Inflation Rate YoY AUG 3.1%
09:00 AM
IS
Inflation Rate MoM AUG -0.2%
30/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
GDP Growth Rate QoQ Q2 0.6%
09:00 AM
IS
GDP Growth Rate YoY Q2 1.7%
09:00 AM
IS
PPI MoM JUL 1.2%
09:00 AM
IS
PPI YoY JUL 6.7%
02/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
Current Account Q2 ISK35.1B
05/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
Balance of Trade AUG ISK-18.6B


ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.