19/05/2021 واقعی قبلی
08:55 AM
IS
اعلام نرخ بهره موسسه CBI 0.75%
27/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
نرخ تورم (سالانه) MAY 4.6%
09:00 AM
IS
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.7%
09:00 AM
IS
تغییرات ماهیانه PPI APR 1%
09:00 AM
IS
تغییرات سالیانه PPI APR 4.9%
09:00 AM
IS
نرخ بیکاری APR 8.3%
31/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 4.8%
09:00 AM
IS
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -5.1%
01/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
حساب جاری Q1 ISK22.1B


ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.