بازارها گذشته مرجع
پول 10315 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-12
نرخ بیکاری 5.5 2019-12
نرخ تورم 11.7 2020-09
نرخ بهره 14 2020-10
موازنه تجاری -4292 2019-09
حساب جاری -3846 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 7.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
موارد کروناویروس 66801 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 563 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 63864 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 57.92 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 84807 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2459 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6999 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 255253 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 97194 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43017 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 100647 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2019-12
افراد بیکار 1369 2018-12
جمعیت 33.26 2019-12
افراد شاغل 13273 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55 2019-12
دستمزد 1822 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.7 2020-09
تورم مواد غذایی 16.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4292 2019-09
حساب جاری -3846 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 2019-12
صادرات 13677 2019-09
واردات 17969 2019-09
تولید نفت خام 40 2020-06
بدهی خارجی 21745148 2019-12
ذخایر طلا 343 2020-06
شاخص تروریسم 0.02 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 38 2020-10
هزینه های مالی 118009 2019-12
ارزش بودجه دولت -5848 2019-12
درآمدهای دولت 112165 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 7.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.9 2019-06
سرعت اینترنت 5925 2017-03
آدرس های IP 89705 2017-03
شاخص فساد مالی 25 2019-12
رتبه فساد مالی 153 2019-12
آسانی کسب و کار 69 2019-12
تولید فولاد 75 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 66801 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 563 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 63864 2020-10
تختخوابهای ICU 334 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ازبکستان - شاخص های اقتصادی.