بازارها گذشته مرجع
پول 10476 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2020-12
نرخ بیکاری 5.5 2019-12
نرخ تورم 10.9 2021-03
نرخ بهره 14 2021-03
موازنه تجاری -617 2021-02
حساب جاری -3846 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.4 2019-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 7.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12
موارد کروناویروس 85503 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 634 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 83264 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 57.92 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 202000 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2459 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6999 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 580203 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 260307 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 87824 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 139813 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 218854 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2019-12
افراد بیکار 1558 2020-12
جمعیت 34.55 2020-12
افراد شاغل 13541 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55 2019-12
دستمزد 2325 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.9 2021-03
تورم مواد غذایی 16.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -617 2021-02
حساب جاری -3846 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 2019-12
صادرات 800 2021-02
واردات 1417 2021-02
تولید نفت خام 37 2020-12
بدهی خارجی 21745148 2019-12
ذخایر طلا 332 2020-12
شاخص تروریسم 0.01 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.4 2019-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 38 2021-04
هزینه های مالی 118009 2019-12
ارزش بودجه دولت -5848 2019-12
درآمدهای دولت 112165 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 7.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.7 2020-09
سرعت اینترنت 5925 2017-03
آدرس های IP 89705 2017-03
شاخص فساد مالی 26 2020-12
رتبه فساد مالی 146 2020-12
آسانی کسب و کار 69 2019-12
تولید فولاد 80 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 8.6 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 85503 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 634 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 83264 2021-04
تختخوابهای ICU 334 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ازبکستان - شاخص های اقتصادی.