بازارها گذشته مرجع
پول 9450 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
نرخ بیکاری 6.9 2018-12
نرخ تورم 14.3 2018-12
نرخ بهره 16 2019-09
موازنه تجاری -2808 2019-06
حساب جاری -3231 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 7.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 32020 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2026 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6240 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 222022 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48552 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15216 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14361 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2018-12
افراد بیکار 1369 2018-12
جمعیت 33.3 2018-12
افراد شاغل 13520 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1453 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 14.3 2018-12
تورم مواد غذایی 14.9 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2808 2019-06
حساب جاری -3231 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 8438 2019-06
واردات 11246 2019-06
تولید نفت خام 41 2019-06
بدهی خارجی 17707670 2017-12
ذخایر طلا 328 2019-09
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
هزینه های دولت 16979500 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 55266 2019-06
ارزش بودجه دولت -4570 2019-06
درآمدهای دولت 50697 2019-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 7.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.9 2019-06
سرعت اینترنت 5925 2017-03
آدرس های IP 89705 2017-03
شاخص فساد مالی 23 2018-12
رتبه فساد مالی 158 2018-12
آسانی کسب و کار 76 2018-12
تولید فولاد 60 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 2018-12
هزینه های مصرف کننده 54399700 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ازبکستان - شاخص های اقتصادی.