بازارها گذشته مرجع
پول 9546 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
نرخ بیکاری 6.9 2018-12
نرخ تورم 14.3 2018-12
نرخ بهره 16 2020-01
موازنه تجاری -4292 2019-09
حساب جاری -2769 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 7.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 50.5 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134029 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2026 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6240 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 361858 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156667 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50922 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 135572 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2018-12
افراد بیکار 1369 2018-12
جمعیت 33.3 2018-12
افراد شاغل 13273 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1822 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 14.3 2018-12
تورم مواد غذایی 14.9 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16 2020-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4292 2019-09
حساب جاری -2769 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 13677 2019-09
واردات 17969 2019-09
تولید نفت خام 40 2019-08
بدهی خارجی 17629836 2018-12
ذخایر طلا 332 2019-12
شاخص تروریسم 0.02 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 40 2020-01
هزینه های مالی 86482 2019-09
ارزش بودجه دولت -7323 2019-09
درآمدهای دولت 79159 2019-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 7.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.9 2019-06
سرعت اینترنت 5925 2017-03
آدرس های IP 89705 2017-03
شاخص فساد مالی 23 2018-12
رتبه فساد مالی 158 2018-12
آسانی کسب و کار 69 2019-12
تولید فولاد 45 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ازبکستان - شاخص های اقتصادی.