بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 10855.25 10935 11035 11137 11239 11447

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 3.8 4.3 4.5 4.7 5.5
نرخ بیکاری 9.60 9.6 9.6 9.5 9.5 6.9
نرخ تورم 10.95 16 13 14 10 8
نرخ بهره 16.00 16 17 19 19 17
موازنه تجاری -1826.60 -150 100 100 -700 -500
حساب جاری 348.80 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -6 -6 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 44 44 44 44 44
بودجه دولت -6.00 -4 -4 -4 -4 -2
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 3.8 4.3 4.5 4.7 5.5
تولید ناخالص داخلی 57.71 56.5 56.5 62 62 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 50060.70 106972 170983 255986 52414 270065
تولید ناخالص داخلی سرانه 3004.89 2450 2450 2500 2500 2500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6994.17 6900 6900 6900 6477 6696
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 7.40 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 162784.60 330574 542178 767644 170435 809865
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33474.30 121050 231753 332082 35048 350346
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24071.60 50457 80197 112283 25203 118458
تولید ناخالص داخلی از خدمات 73774.20 132547 209893 296050 77242 312333

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 9.60 9.6 9.6 9.5 9.5 6.9
افراد بیکار 1441.90 720 720 720 720 720
جمعیت 35.27 35.1 35.1 35.7 35.7 35.7
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 3214.80 1700 1700 1700 1700 1700
افراد شاغل 14980.70 14190 14190 14190 14190 14190

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 10.95 16 13 14 10 8
تورم مواد غذایی 14.30 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 16.00 16 17 19 19 17

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1826.60 -150 100 100 -700 -500
حساب جاری 348.80 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -6 -6 -6 -6 -6
واردات 2748.20 1500 1500 1950 1950 2000
صادرات 2697.10 1600 1600 1250 1250 1500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 44 44 44 44 44
بودجه دولت -6.00 -4 -4 -4 -4 -2
هزینه های دولت 100789.20 49860 77789 105325 105526 111118
ارزش بودجه دولت -9724.40 -3000 -4500 -4500 100 -600


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 5.70 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.80 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
هزینه های مصرف کننده 389229.40 180311 279286 406745 407523 429116


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.