بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 10341.28 10408 10467 10527 10587 10707

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 3.5 5.4 6.5 6.5 6
نرخ بیکاری 5.50 6 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم 11.70 15 10 10 10 10
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 14
موازنه تجاری -4291.70 1800 1800 1800 1800 1800
حساب جاری -3846.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -9.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 25.5 25 25 25 25
بودجه دولت 0.50 -0.5 -1 -1 -1 -1
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 3.5 5.4 6.5 6.5 6
تولید ناخالص داخلی 57.92 53 56.5 56.5 56.5 56.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 84806.70 118447 196572 35190 35557 124606
تولید ناخالص داخلی سرانه 2459.00 2300 2450 2450 2450 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6998.70 6900 6900 6900 6477 6696
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 255252.60 449712 529752 116486 117701 473097
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 97194.00 220199 232139 26591 26868 231649
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43017.10 52154 30938 16297 16467 54866
تولید ناخالص داخلی از خدمات 100647.00 162041 33318 53085 53639 170467

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.50 6 5.5 5.5 5.5 5.5
افراد بیکار 1368.60 720 720 720 720 720
جمعیت 33.26 34.5 35.1 35.1 35.1 35.1
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 1822.20 1700 1700 1700 1700 1700
افراد شاغل 13273.10 14190 14190 14190 14190 14190

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 11.70 15 10 10 10 10
تورم مواد غذایی 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -4291.70 1800 1800 1800 1800 1800
حساب جاری -3846.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -9.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
واردات 17968.80 13300 13300 13300 13300 13300
صادرات 13677.00 15100 15100 15100 15100 15100
تولید نفت خام 40.00 38 38 38 38 38

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 25.5 25 25 25 25
بودجه دولت 0.50 -0.5 -1 -1 -1 -1
ارزش بودجه دولت -5848.20 650 650 650 650 650


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی 6.90 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
تولید فولاد 75.00 50 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.