بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 10226.71 10285 10343 10403 10462 10581

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 1 3.5 5.4 6.5 6
نرخ بیکاری 5.50 6 6 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم 14.40 15 15 10 10 10
نرخ بهره 15.00 12.5 10 10 10 10
موازنه تجاری -4291.70 1870 1800 1800 1800 1800
حساب جاری -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -9.5 -9.5 -6.5 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 25.5 25.5 25 25 25
بودجه دولت 0.50 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 1 3.5 5.4 6.5 6
تولید ناخالص داخلی 57.92 53 53 56.5 56.5 56.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33387.30 135370 196572 35190 35557 208366
تولید ناخالص داخلی سرانه 2459.00 2300 2300 2450 2450 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6998.70 6900 6900 6900 6477 6696
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 110517.80 365477 529752 116486 117701 561538
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25228.50 158234 232139 26591 26868 246067
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15462.40 22787 30938 16297 16467 32794
تولید ناخالص داخلی از خدمات 50365.70 23325 33318 53085 53639 35317

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.50 6 6 5.5 5.5 5.5
افراد بیکار 1368.60 720 720 720 720 720
جمعیت 33.26 34.5 34.5 35.1 35.1 35.1
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 1822.20 1600 1700 1700 1700 1700
افراد شاغل 13273.10 14190 14190 14190 14190 14190

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 14.40 15 15 10 10 10
تورم مواد غذایی 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 15.00 12.5 10 10 10 10

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -4291.70 1870 1800 1800 1800 1800
حساب جاری -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -9.5 -9.5 -6.5 -6.5 -6.5
واردات 17968.80 12900 13300 13300 13300 13300
صادرات 13677.00 14770 15100 15100 15100 15100
تولید نفت خام 40.00 39 38 38 38 38

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 25.5 25.5 25 25 25
بودجه دولت 0.50 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
ارزش بودجه دولت -5848.20 600 650 650 650 650


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 6.90 10.7 8.5 8.5 8.5 8.5
تولید فولاد 75.00 55 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50 3.8 4.1 4.1 4.1 4.1


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.