بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 10490.82 10567 10627 10688 10748 10870

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 6.5 6.5 6 6 5.5
نرخ بیکاری 5.50 5.5 5.5 5.5 5 5
نرخ تورم 10.90 9 9 10 9 9
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 15
موازنه تجاری -617.20 -100 -940 -1250 -150 -700
حساب جاری -3908.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 30 30 30 30 32
بودجه دولت 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 6.5 6.5 6 6 5.5
تولید ناخالص داخلی 57.92 56.5 56.5 56.5 56.5 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 202000.10 190874 35190 124606 124606 202326
تولید ناخالص داخلی سرانه 2459.00 2450 2450 2450 2450 2500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6998.70 6900 6900 6900 6477 6696
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 580203.20 514397 116486 473097 473097 545261
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 260306.80 225410 26591 231649 231649 238935
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 87823.80 30041 16297 54866 54866 31843
تولید ناخالص داخلی از خدمات 218853.50 32352 53085 170467 170467 34294

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 5.50 5.5 5.5 5.5 5 5
افراد بیکار 1558.40 720 720 720 720 720
جمعیت 34.55 35.1 35.1 35.1 35.1 35.7
افراد شاغل 13541.10 14190 14190 14190 14190 14190
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 2324.60 1700 1700 1700 1700 1700

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 10.90 9 9 10 9 9
تورم مواد غذایی 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -617.20 -100 -940 -1250 -150 -700
حساب جاری -3908.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
واردات 1417.00 1600 1890 2100 1200 1950
صادرات 799.80 1500 950 850 1050 1250
تولید نفت خام 37.00 38 38 38 38 38

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 30 30 30 30 32
بودجه دولت 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
ارزش بودجه دولت -5848.20 650 650 650 650 650


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -2.70 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
تولید فولاد 80.00 50 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.20 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.