بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 10645.06 10663 10696 10729 10763 10830

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6.5 6 6 6 5.5
نرخ بیکاری 10.20 10 9.8 9.8 9.6 9.5
نرخ تورم 11.10 9 10 9 9 9
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 15
موازنه تجاری -798.00 -940 -1250 -150 100 -700
حساب جاری -2092.56 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -6.5 -6.5 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40 30 30 30 30 32
بودجه دولت -4.40 -5.5 -5.5 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6.5 6 6 6 5.5
تولید ناخالص داخلی 57.71 56.5 56.5 56.5 56.5 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 103055.70 147084 214120 37728 109239 225897
تولید ناخالص داخلی سرانه 2457.40 2450 2450 2450 2450 2500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6994.17 6900 6900 6900 6477 6696
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 318472.00 434836 615015 136270 337580 648841
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 116618.20 225410 231649 231649 231649 238935
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48609.90 30041 54866 54866 54866 31843
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127694.70 32352 170467 170467 170467 34294

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 10.20 10 9.8 9.8 9.6 9.5
افراد بیکار 1558.40 720 720 720 720 720
جمعیت 34.55 35.1 35.1 35.1 35.1 35.7
دستمزد 2673.30 1700 1700 1700 1700 1700
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
افراد شاغل 13239.60 14190 14190 14190 14190 14190

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 11.10 9 10 9 9 9
تورم مواد غذایی 17.20 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -798.00 -940 -1250 -150 100 -700
حساب جاری -2092.56 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -6.5 -6.5 -6 -6 -6
واردات 2119.20 1890 2100 1200 1500 1950
صادرات 1321.20 950 850 1050 1600 1250
تولید نفت خام 5.00 38 38 38 38 38

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40 30 30 30 30 32
بودجه دولت -4.40 -5.5 -5.5 -4 -4 -4
هزینه های دولت 22693.50 66718 19712053 24055 24055 98369
ارزش بودجه دولت -5848.20 650 650 650 650 650


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 9.00 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
هزینه های مصرف کننده 73296.80 226548 63154380 77695 77695 341022


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.