بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 10457.50 10517 10577 10637 10698 10819

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 5.4 6.5 6.5 6 5.5
نرخ بیکاری 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم 11.40 10 9 9 10 10
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 15
موازنه تجاری -4291.70 1800 1800 1800 1800 1800
حساب جاری -3846.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 30 30 30 30 32
بودجه دولت 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 5.4 6.5 6.5 6 5.5
تولید ناخالص داخلی 57.92 56.5 56.5 56.5 56.5 62
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138106.60 190874 35190 90319 124606 202326
تولید ناخالص داخلی سرانه 2459.00 2450 2450 2450 2450 2500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6998.70 6900 6900 6900 6477 6696
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 408296.60 514397 116486 271844 473097 545261
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 180069.80 225410 26591 103512 231649 238935
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65154.60 30041 16297 45813 54866 31843
تولید ناخالص داخلی از خدمات 157085.30 32352 53085 107189 170467 34294

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
افراد بیکار 1558.40 720 720 720 720 720
جمعیت 34.55 35.1 35.1 35.1 35.1 35.7
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 2324.60 1700 1700 1700 1700 1700
افراد شاغل 13541.10 14190 14190 14190 14190 14190

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 11.40 10 9 9 10 10
تورم مواد غذایی 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -4291.70 1800 1800 1800 1800 1800
حساب جاری -3846.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
واردات 17968.80 13300 13300 13300 13300 13300
صادرات 13677.00 15100 15100 15100 15100 15100
تولید نفت خام 40.00 38 38 38 38 38

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 30 30 30 30 32
بودجه دولت 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
ارزش بودجه دولت -5848.20 650 650 650 650 650


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -2.70 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
تولید فولاد 80.00 50 50 50 50 50

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.20 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.