بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9505.95 9552 9604 9658 9711 9818
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 5.6 5.5 5.2 5.3 5.4
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم 14.30 13 13 13 13 10
نرخ بهره 16.00 15 15 15 15 16
موازنه تجاری -4291.70 1870 1870 1870 1800 1800
حساب جاری -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 24
بودجه دولت 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 5.6 5.5 5.2 5.3 5.4
تولید ناخالص داخلی 50.50 56.5 56.5 56.5 56.5 59.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134029.40 33813 96956 140999 141133 148754
تولید ناخالص داخلی سرانه 2026.50 2154 2154 2154 2154 2218
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6240.30 6900 6900 6900 6900 6900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 361858.40 96199 234233 380675 381037 401613
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156667.10 12668 51223 164814 164970 173879
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50922.20 5183 16053 53570 53621 56517
تولید ناخالص داخلی از خدمات 135572.00 22911 15151 142622 142757 150466
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
افراد بیکار 1368.60 720 720 720 720 720
جمعیت 33.30 34.5 34.5 34.5 34.5 35.1
افراد شاغل 13273.10 14190 14190 14190 14190 14190
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 1822.20 1600 1600 1600 1700 1700
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 14.30 13 13 13 13 10
تورم مواد غذایی 14.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 16.00 15 15 15 15 16
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -4291.70 1870 1870 1870 1800 1800
حساب جاری -2769.00 -360 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.6
صادرات 13677.00 14770 14770 14770 15100 15100
واردات 17968.80 12900 12900 12900 13300 13300
تولید نفت خام 40.00 39 39 39 38 38
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 24
بودجه دولت 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
ارزش بودجه دولت -7323.10 600 600 600 650 650
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 6.90 10.7 10.7 10.7 8.5 8.5
تولید فولاد 45.00 55 55 55 50 50
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50 3.8 3.8 3.8 4.1 4.1


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.