بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 9505.99 9541 9592 9644 9696 9801
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 5.1 5.2 5.3 5.5 5.4
نرخ بیکاری 6.90 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم 14.30 15.5 13 13 13 13
نرخ بهره 16.00 16 16 15 15 14
موازنه تجاری -4291.70 1870 1870 1870 1870 1800
حساب جاری -2769.00 -235 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.1 22.4 22.4 22.4 22.4
بودجه دولت 0.50 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 5.1 5.2 5.3 5.5 5.4
تولید ناخالص داخلی 50.50 55 60 60 60 60
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134029.40 112592 112163 33685 33717 118447
تولید ناخالص داخلی سرانه 2026.50 2232 2232 2232 2232 2232
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6240.30 6662 6900 6900 6900 6900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 361858.40 427483 425853 95835 233789 449712
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156667.10 209315 208517 12620 51126 220199
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50922.20 49576 49387 5163 16022 52154
تولید ناخالص داخلی از خدمات 135572.00 154031 153444 22824 15122 162041
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.90 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5
افراد بیکار 1368.60 735 720 720 720 720
جمعیت 33.30 33.54 33.77 33.77 33.77 33.77
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 1822.20 1600 1600 1600 1600 1700
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 14.30 15.5 13 13 13 13
تورم مواد غذایی 14.90 17.5 15.5 15.5 15.5 15.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 16.00 16 16 15 15 14
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -4291.70 1870 1870 1870 1870 1800
حساب جاری -2769.00 -235 -360 -360 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
صادرات 13677.00 14770 14770 14770 14770 15100
واردات 17968.80 12900 12900 12900 12900 13300
تولید نفت خام 41.00 39 39 39 39 38
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.1 22.4 22.4 22.4 22.4
بودجه دولت 0.50 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 6.90 10.7 10.7 10.7 10.7 8.5
تولید فولاد 60.00 55 55 55 55 50
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.