09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
UZ
تصمیم نرخ بهره 17%
20/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
UZ
ذخایر ارزی خارجی MAY $35.9B

ازبکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ازبکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.