20/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
UZ
ذخایر ارزی خارجی AUG $35.43B $35.11B
28/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
UZ
حساب جاری Q2 $-2093M
08:00 AM
UZ
بدهی خارجی Q2 $36.77B

ازبکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ازبکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.