22/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
UZ
تصمیم نرخ بهره 14%


ازبکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

ازبکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.