بازارها گذشته مرجع
پول 2.71 2021-01
بازار سهام 6718 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 19.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 2020-09
نرخ بیکاری 18 2020-06
نرخ تورم 4.9 2020-12
نرخ بهره 6.25 2020-12
موازنه تجاری -1091 2020-12
حساب جاری -2590 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.2 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 175065 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 5528 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 85349 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 19.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 38.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17370 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19566 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4405 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1731 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 678 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2626 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 72.97 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12497 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1021 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 196 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18 2020-06
افراد شاغل 3512 2020-09
جمعیت 11.72 2019-12
حداقل دستمزد 15.5 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 2020-12
قیمت تولید 152 2020-09
تورم مواد غذایی 4.3 2020-11
CPI مسکن آب و برق 130 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2020-12
قیمت صادرات 153 2019-09
قیمت واردات 160 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.78 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2020-12
عرضه پول M1 39992 2020-11
عرضه پول M2 92432 2020-11
عرضه پول M3 95806 2020-11
نرخ بهره سپرده 7.23 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 35025 2020-08
ذخایر ارزی 23571916 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1091 2020-12
حساب جاری -2590 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2019-12
صادرات 3756 2020-12
واردات 4847 2020-12
گردش سرمایه 2733 2020-06
ورود توریست 9400 2019-12
ذخایر طلا 6.84 2020-09
تولید نفت خام 22 2020-09
بدهی خارجی 108726 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 49.8 2020-03
رابطه مبادله 95.2 2019-09
شاخص تروریسم 3.86 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.2 2019-12
بودجه دولت -3.5 2019-12
هزینه های دولت 21736 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2021-01
مخارج نظامی 856 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.7 2020-10
تولید صنعتی -7.9 2020-07
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 56.41 2019-12
رتبه رقابتی 87 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 78 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.6 2020-09
استخراج معدن -34.9 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 76118 2018-12
پس انداز های شخصی 1401 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 135 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 175065 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 5528 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 85349 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.