بازارها گذشته مرجع
پول 2.86 2019-09
بازار سهام 7123 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 15.3 2019-06
نرخ تورم 6.7 2019-08
نرخ بهره 7.75 2019-08
موازنه تجاری -1700 2019-08
حساب جاری -3481 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 39.86 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18407 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18064 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11096 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1664 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 703 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2668 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 85.65 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13422 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1356 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 193 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.3 2019-06
افراد شاغل 3528 2019-06
جمعیت 11.55 2018-12
حداقل دستمزد 15.5 2019-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.7 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2019-08
قیمت تولید 147 2019-06
تورم مواد غذایی 7.4 2019-08
CPI مسکن آب و برق 122 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-08
قیمت صادرات 153 2019-03
قیمت واردات 158 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.8 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 2019-08
عرضه پول M1 33524 2019-07
عرضه پول M2 79984 2019-07
عرضه پول M3 82996 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 31941 2019-05
ذخایر ارزی 18032462 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1700 2019-08
حساب جاری -3481 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
صادرات 2820 2019-08
واردات 4521 2019-08
گردش سرمایه 1581 2019-06
ورود توریست 8300 2018-12
ذخایر طلا 6.78 2019-09
تولید نفت خام 37 2019-05
بدهی خارجی 102283 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1003 2018-12
رابطه مبادله 96.9 2019-03
شاخص تروریسم 4.09 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
هزینه های دولت 20119 2017-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 856 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.3 2019-06
تولید صنعتی -1.8 2019-06
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 55.6 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 80 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-06
استخراج معدن 26.9 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 69388 2017-12
پس انداز های شخصی 1291 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 136 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.