بازارها گذشته مرجع
پول 2.89 2020-05
بازار سهام 6473 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-03
نرخ بیکاری 14.9 2019-12
نرخ تورم 6.3 2020-04
نرخ بهره 6.75 2020-04
موازنه تجاری -1339 2020-04
حساب جاری -2784 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.4 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
موارد کروناویروس 1048 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 48 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 600 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 40 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18488 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19566 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11096 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1600 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 708 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2703 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 122 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13424 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1366 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 201 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.9 2019-12
افراد شاغل 3566 2019-12
جمعیت 11.72 2019-12
حداقل دستمزد 15.5 2019-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.3 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2020-04
قیمت تولید 149 2019-12
تورم مواد غذایی 6.2 2020-04
CPI مسکن آب و برق 125 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2020-04
قیمت صادرات 153 2019-09
قیمت واردات 160 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.99 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.75 2020-04
عرضه پول M1 35760 2020-03
عرضه پول M2 85219 2020-03
عرضه پول M3 88203 2020-03
نرخ بهره سپرده 8.15 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 35044 2019-12
ذخایر ارزی 21722588 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1339 2020-04
حساب جاری -2784 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
صادرات 2006 2020-04
واردات 3345 2020-04
گردش سرمایه 3826 2019-12
ورود توریست 8300 2018-12
ذخایر طلا 6.78 2019-12
تولید نفت خام 33 2020-01
بدهی خارجی 105685 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 651 2019-09
رابطه مبادله 95.2 2019-09
شاخص تروریسم 3.94 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.4 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
هزینه های دولت 21736 2018-12
ارزیابی اعتبار 31 2020-05
مخارج نظامی 856 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.2 2019-12
تولید صنعتی 2.1 2019-12
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 56.41 2019-12
رتبه رقابتی 87 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 78 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.7 2019-12
استخراج معدن 173 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 76118 2018-12
پس انداز های شخصی 1306 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 131 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1048 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 48 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 600 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.