بازارها گذشته مرجع
پول 2.83 2019-11
بازار سهام 6973 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-09
نرخ بیکاری 15.1 2019-09
نرخ تورم 6.5 2019-10
نرخ بهره 7.75 2019-10
موازنه تجاری -1984 2019-09
حساب جاری -1293 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 39.86 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18407 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19566 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11096 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1664 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 703 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2668 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 85.65 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13422 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1356 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 193 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.1 2019-09
افراد شاغل 3544 2019-09
جمعیت 11.55 2018-12
حداقل دستمزد 15.5 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.5 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 2019-10
قیمت تولید 147 2019-06
تورم مواد غذایی 6.6 2019-10
CPI مسکن آب و برق 123 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-10
قیمت صادرات 153 2019-09
قیمت واردات 160 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 6.8 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 2019-10
عرضه پول M1 34702 2019-09
عرضه پول M2 82067 2019-09
عرضه پول M3 85049 2019-09
نرخ بهره سپرده 9.03 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 34031 2019-09
ذخایر ارزی 19730219 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1984 2019-09
حساب جاری -1293 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
صادرات 3485 2019-09
واردات 5469 2019-09
گردش سرمایه 6302 2019-09
ورود توریست 8300 2018-12
ذخایر طلا 6.78 2019-12
تولید نفت خام 34 2019-07
بدهی خارجی 99570 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 651 2019-09
رابطه مبادله 95.2 2019-09
شاخص تروریسم 4.09 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
هزینه های دولت 20119 2017-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 856 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.3 2019-08
تولید صنعتی -2.1 2019-08
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 56.41 2019-12
رتبه رقابتی 87 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 78 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -10.5 2019-08
استخراج معدن 0.6 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 69388 2017-12
پس انداز های شخصی 1292 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 136 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.