29/09/2019 واقعی قبلی
TN
Presidential Elections - 2nd Round
06/10/2019 واقعی قبلی
TN
انتخابات پارلمانی
08/10/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
TN
نرخ تورم (سالانه) SEP 6.7%
10/10/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
TN
موازنه تجاری SEP TNT-1700M


تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.