12/11/2019 واقعی قبلی
02:10 PM
TN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AGO -4.3% -2.8% ®
15/11/2019 واقعی قبلی
02:40 PM
TN
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 0.5%
02:40 PM
TN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 1.2%
03:00 PM
TN
موازنه تجاری OCT TNT-1984M
19/11/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
TN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -4.3%
22/11/2019 واقعی قبلی
04:20 PM
TN
PPI (سالانه) SEP 5.5%
06/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
TN
نرخ تورم (سالانه) NOV 6.5%


تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.