06/05/2021 واقعی قبلی
02:00 AM
TN
نرخ تورم (سالانه) APR 4.8%
14/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
TN
موازنه تجاری APR TND-1175M
15/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
TN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -4.9%
11:00 AM
TN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR


تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.