06/11/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
TN
نرخ تورم (سالانه) OCT 5.4%
03:00 PM
TN
موازنه تجاری OCT TNT-922.8M
16/11/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
TN
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -20.4%
04:00 PM
TN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3


تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.