06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
TN
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.9% 1.3%
TN
نرخ تورم (سالانه) JUN 7.8% 8%

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.