30/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
TN
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه JUL 3.3% 2%
08/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
TN
نرخ تورم (سالانه) SEP 6.2%
12/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
TN
موازنه تجاری SEP TND-1754.2M TND -1000M
15/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
TN
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.