05/08/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
TN
نرخ تورم (سالانه) JUL 5.8%
12/08/2020 واقعی قبلی
12:15 PM
TN
موازنه تجاری JUL TNT-502.9M
14/08/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
TN
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -2.0%
04:00 PM
TN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -1.7%


تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی

تونس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.