بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 7300.73 7181 7112 7044 6976 6840
پول 2.73 2.74 2.75 2.76 2.78 2.81

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 1 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 14.4 5 4 1.7 3
نرخ بیکاری 16.20 17 16 16.5 16.2 15.5
نرخ تورم 5.00 4.1 4 3.8 4 4.4
نرخ بهره 6.25 6.25 6 6 6 6
موازنه تجاری -1175.00 -1900 -1130 -1850 -1850 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -12 -12 -12 -12 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.20 86 86 86 86 88
بودجه دولت -3.50 -6.6 -6.6 -6.6 -5.5 -5.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 16.20 17 16 16.5 16.2 15.5
جمعیت 11.81 11.86 11.86 11.88 11.88 11.99
حداقل دستمزد 15.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 5.00 4.1 4 3.8 4 4.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.90 137 139 140 142 146
قیمت تولید 154.10 165 157 178 178 178
تورم مواد غذایی 4.90 3.9 4.2 4 4 4.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.60 136 136 135 138 141
قیمت صادرات 152.80 180 180 185 185 185
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
قیمت واردات 160.50 182 182 186 186 186
تغییر قیمت تولید کننده 3.22 5 5 6.2 6.2 6.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 6.25 6.25 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 7.38 7.53 7.53 7.28 7.28 7.28
ترازنامه بانک مرکزی 35806.00 36000 36000 36200 36200 36400

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -1175.00 -1900 -1130 -1850 -1850 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -12 -12 -12 -12 -10
واردات 5497.90 4400 4400 4600 4600 5000
صادرات 4322.90 3400 3400 3600 3600 3600
ورود توریست 9400.00 5300 5300 5300 5300 7000
رابطه مبادله 95.20 102 102 103 103 103

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.20 86 86 86 86 88
بودجه دولت -3.50 -6.6 -6.6 -6.6 -5.5 -5.5
هزینه های دولت 21735.60 22236 24866 19873 22605 23283

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 19 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -4.90 2.5 0.4 1 1 2
تولید صنعتی -5.60 2 4 3 3 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.70 23 2 2.5 2.5 3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 76118.00 77869 87079 69645 79163 81538

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 136.20 136 136 140 140 140


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.