بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 6473.12 6411 6349 6289 6228 6106
پول 2.89 2.9 2.91 2.93 2.94 2.97

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 -14 3.2 0.6 1.1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 -12.5 -9.8 -4 1.3 3.5
نرخ بیکاری 14.90 16 16.5 17 17.4 18
نرخ تورم 6.30 6.5 6.8 6.4 6 5.7
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 5.75 5.75 5.75
موازنه تجاری -1338.80 -1800 -1860 -1900 -1550 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -8.5 -8.5 -8.5 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.40 90 90 90 82 82
بودجه دولت -4.60 -8.6 -8.6 -8.6 -7 -7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 14.90 16 16.5 17 17.4 18
جمعیت 11.72 11.74 11.74 11.77 11.86 11.88
حداقل دستمزد 15.50 16.5 16.5 17.7 18.5 18.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 6.30 6.5 6.8 6.4 6 5.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.30 133 135 137 138 144
قیمت تولید 149.40 153 157 157 157 167
تورم مواد غذایی 6.20 4 5.4 6 4.7 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.3 0.4 0.3 0.42
قیمت واردات 160.50 176 176 182 182 186
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.90 137 138 137 139 145
قیمت صادرات 152.80 175 175 180 180 185
تغییر قیمت تولید کننده 3.99 4.2 4.4 5 5 6.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 5.75 5.75 5.75
نرخ بهره سپرده 8.15 7.65 7.65 7.65 6.65 6.65

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -1338.80 -1800 -1860 -1900 -1550 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -8.5 -8.5 -8.5 -7 -7
واردات 3345.20 5100 5560 5850 5850 5800
صادرات 2006.30 3300 3700 4300 4300 4450
ورود توریست 8300.00 9500 9500 9500 9500 10000
رابطه مبادله 95.20 100 100 102 102 103

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.40 90 90 90 82 82
بودجه دولت -4.60 -8.6 -8.6 -8.6 -7 -7
هزینه های دولت 21735.60 20377 20671 20866 22018 21596

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 1.20 1.3 -4 -1 -1 0.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 76118.00 71361 72388 73073 77108 75631

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 131.26 132 132 136 136 140


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.