بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 6662.96 6586 6522 6460 6397 6272
پول 2.75 2.76 2.77 2.79 2.8 2.83

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -20.40 0.6 1.1 1.2 0.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.60 -7 1.3 2.4 3 4
نرخ بیکاری 18.00 17.5 17.4 17 16 16.5
نرخ تورم 5.40 6 6.3 6.1 6 6
نرخ بهره 6.75 6.75 5.75 5.75 5.75 5.75
موازنه تجاری -922.80 -1900 -1900 -1130 -1000 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -14 -12 -12 -12 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.70 90 82 82 82 82
بودجه دولت -3.50 -14 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 18.00 17.5 17.4 17 16 16.5
جمعیت 11.72 11.77 11.86 11.86 11.86 11.88
حداقل دستمزد 15.50 17.7 18.5 18.5 18.5 18.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 5.40 6 6.3 6.1 6 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.20 138 136 138 140 147
قیمت تولید 149.10 165 157 157 157 178
تورم مواد غذایی 5.30 3.4 3.7 3.9 4.2 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.3 0.5 0.5 0.42
قیمت واردات 160.50 182 182 182 182 186
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.80 171 137 139 139 183
قیمت صادرات 152.80 180 180 180 180 185
تغییر قیمت تولید کننده 1.29 5 5 5 5 6.2

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 6.75 6.75 5.75 5.75 5.75 5.75
نرخ بهره سپرده 8.85 8.3 8.3 7.3 7.3 7.3
ترازنامه بانک مرکزی 35560.00 36200 35800 36000 36000 36200

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -922.80 -1900 -1900 -1130 -1000 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -14 -12 -12 -12 -12
واردات 4427.40 4300 4280 4400 4400 4600
صادرات 3504.60 2800 3150 3400 3400 3600
ورود توریست 9400.00 4000 5300 5300 5300 5300
رابطه مبادله 95.20 102 102 102 102 103

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.70 90 82 82 82 82
بودجه دولت -3.50 -14 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3
هزینه های دولت 21735.60 20214 22018 22257 22388 21023

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 19 19 19 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -1.40 -18 -8 -5 0.8 -7.5
تولید صنعتی -7.90 -25 -8 2 4 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 -12 -3 0.7 1.5 2.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 76118.00 70790 77108 77945 78402 73621

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 128.70 136 136 136 136 140


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.