بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 6665.34 6597 6533 6471 6408 6283
پول 2.74 2.73 2.74 2.76 2.77 2.8

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 3.2 0.6 1.1 1.2 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 -5.8 -6.5 1.3 2.4 3.5
نرخ بیکاری 14.90 16.5 17 17.4 17 16.5
نرخ تورم 5.70 6.8 8 7.4 7 7
نرخ بهره 6.75 6.75 5.75 5.75 5.75 5.75
موازنه تجاری -502.90 -1600 -1900 -1130 -1000 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -8.5 -8.5 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.40 90 90 82 82 82
بودجه دولت -3.50 -7.3 -7.3 -4.5 -4.5 -4.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 14.90 16.5 17 17.4 17 16.5
جمعیت 11.72 11.74 11.77 11.86 11.86 11.88
حداقل دستمزد 15.50 16.5 17.7 18.5 18.5 18.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.70 6.8 8 7.4 7 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.00 135 139 140 141 148
قیمت تولید 147.90 157 157 157 157 167
تورم مواد غذایی 4.00 7 7.5 6.7 6.4 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 1 0.7 0.3 0.5 0.42
قیمت واردات 160.50 176 182 182 182 186
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.90 138 139 141 140 149
قیمت صادرات 152.80 175 180 180 180 185
تغییر قیمت تولید کننده 1.58 4.4 5 5 5 6.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 6.75 6.75 5.75 5.75 5.75 5.75
نرخ بهره سپرده 8.17 8.23 8.23 7.23 7.23 7.23
ترازنامه بانک مرکزی 35560.00 36400 36200 35800 36000 36200

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -502.90 -1600 -1900 -1130 -1000 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -8.5 -8.5 -7 -7 -7
واردات 3774.30 4100 4300 4280 4400 4600
صادرات 3271.40 2500 2800 3150 3400 3600
ورود توریست 9400.00 4000 4000 5300 5300 5300
رابطه مبادله 95.20 100 102 102 102 103

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.40 90 90 82 82 82
بودجه دولت -3.50 -7.3 -7.3 -4.5 -4.5 -4.5
هزینه های دولت 21735.60 21105 20323 22018 22257 21034

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -19.60 -10 -18 -8 -5 -7.5
تولید صنعتی -28.10 -6 -25 -8 2 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 36.20 -7 -12 -3 0.7 2.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 76118.00 73911 71170 77108 77945 73661

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 131.26 132 136 136 136 140


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.