بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 6940.65 6964 6931 6899 6866 6802
پول 2.81 2.79 2.8 2.82 2.83 2.86
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.6 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.4 2.2 2 2.4 2.5
نرخ بیکاری 15.10 15.3 15.4 15.5 15.5 15.7
نرخ تورم 6.10 6.1 6.6 6.8 6.2 5.9
نرخ بهره 7.75 7.5 7.25 7.25 7 7
موازنه تجاری -1609.40 -1900 -1800 -1860 -1900 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.40 90 90 90 90 86
بودجه دولت -4.60 -3 -3 -3 -3 -2.8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 15.10 15.3 15.4 15.5 15.5 15.7
جمعیت 11.55 11.74 11.74 11.74 11.77 11.88
حداقل دستمزد 15.50 16.5 16.5 16.5 17.7 18.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 6.10 6.1 6.6 6.8 6.2 5.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.30 130 133 135 136 144
قیمت تولید 146.70 152 153 153 154 164
تورم مواد غذایی 5.80 6.5 5.7 5.4 5.5 5.3
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 3.8 4.2 4.4 5 6.2
قیمت واردات 160.50 174 176 176 182 186
قیمت صادرات 152.80 170 175 175 180 185
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.10 135 137 138 137 145
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.75 7.5 7.25 7.25 7 7
نرخ بهره سپرده 8.84 8.65 8.65 8.4 8.4 8.15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1609.40 -1900 -1800 -1860 -1900 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
واردات 5084.80 5350 5100 5560 5850 5800
صادرات 3475.40 3650 3300 3700 4300 4450
ورود توریست 8300.00 9500 9500 9500 9500 10000
رابطه مبادله 95.20 101 100 100 102 103
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.40 90 90 90 90 86
بودجه دولت -4.60 -3 -3 -3 -3 -2.8
هزینه های دولت 21735.60 21888 21975 21953 22257 22814
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -3.30 -0.6 1.3 -4 -1 0.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 76118.00 76651 76955 76879 77945 79893
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 131.26 120 132 132 136 140


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.