بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 7314.87 7260 7203 7147 7091 6982
پول 3.02 3.07 3.09 3.12 3.14 3.18

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.3 3 2.6 2.6 2.3
نرخ بیکاری 16.10 17.2 16.4 16 16 14.7
نرخ تورم 7.50 8 6 5 4.5 4
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -1343.10 -1200 -950 -1450 -1370 -1000
حساب جاری -2453.50 -1700 -1990 -2000 -2200 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.00 88 88 88 88 86
بودجه دولت -11.40 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3 -6
نرخ مالیات شرکت 15.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.3 3 2.6 2.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 39.24 37 37 38.5 38.5 38.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23382.50 23015 23376 23666 23990 24210
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14647.50 14984 15087 15028 15028 15374
تولید ناخالص داخلی سرانه 3574.07 4240 4100 4350 4350 4350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9727.50 10650 10770 10770 10770 10770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2216.70 2199 2267 2255 2274 2307
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1035.40 1037 1057 1167 1062 1194
تولید ناخالص داخلی از معادن 206.40 162 176 199 212 204
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1299.00 1058 1172 1278 1333 1308

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 16.10 17.2 16.4 16 16 14.7
جمعیت 11.81 11.88 11.88 11.99 11.99 11.99
حداقل دستمزد 16.50 16.5 16.5 16.5 17.5 17.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.50 8 6 5 4.5 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.20 150 150 151 153 157
قیمت تولید 169.20 175 180 179 179 187
تورم مواد غذایی 8.70 7.5 7 6.5 6 5
قیمت واردات 196.00 186 186 186 186 186
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 1.5 1.3 1 0.7 0.6
تغییر قیمت تولید کننده 9.80 6.4 5.7 6 6 4
قیمت صادرات 172.50 185 185 185 185 185
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 142.50 145 147 148 149 150

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره سپرده 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
ترازنامه بانک مرکزی 39654.00 41000 41200 38000 38000 40000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1343.10 -1200 -950 -1450 -1370 -1000
حساب جاری -2453.50 -1700 -1990 -2000 -2200 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.5
واردات 6716.40 6200 5800 6150 5870 5500
صادرات 5373.30 5000 4850 4700 4500 4500
ورود توریست 2000.00 5300 5300 7000 7000 7000
رابطه مبادله 88.00 103 103 103 103 103

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.00 88 88 88 88 86
بودجه دولت -11.40 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3 -6
هزینه های دولت 24620.20 25186 25359 25260 25260 25841

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 15.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 8.83 7.2 7.8 8 7 8
تولید صنعتی 4.10 1.7 2.5 2 2.6 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.90 3 0.4 3.5 0.8 0.8
استخراج معدن 504.30 24 30 32 36 40

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 83259.50 85174 85757 85424 85424 87389

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 147.60 150 152 155 145 160


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.