بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بازار سهام 7105.89 7156 7091 7026 6962 6836
پول 2.81 2.84 2.85 2.87 2.88 2.91

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 0.7 0.7 0.3 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.20 4.5 1.7 2.3 3 2.6
نرخ بیکاری 17.80 17 16.8 17.2 16.4 16
نرخ تورم 6.20 5.8 4.7 4.4 5 5
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -1494.30 -1000 -1000 -1000 -1000 -1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -9.1 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.60 90 88 88 88 88
بودجه دولت -11.00 -9 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
نرخ مالیات شرکت 15.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 17.80 17 16.8 17.2 16.4 16
جمعیت 11.81 11.88 11.88 11.88 11.88 11.99
حداقل دستمزد 16.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 6.20 5.8 4.7 4.4 5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.40 142 143 145 148 150
قیمت تولید 158.60 178 166 170 169 176
تورم مواد غذایی 7.20 6 5 4.6 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.2 0.4 0.6 0.5
قیمت واردات 155.20 186 186 186 186 186
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136.50 137 137 138 139 140
قیمت صادرات 153.70 185 185 185 185 185
تغییر قیمت تولید کننده 7.64 8 7.5 6.4 5.7 6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره سپرده 7.59 7.59 7.59 7.84 7.84 7.84
ترازنامه بانک مرکزی 37258.00 36200 36200 36200 36200 36400

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -1494.30 -1000 -1000 -1000 -1000 -1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.90 -9.1 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
واردات 5005.50 4600 4600 4600 4600 5000
صادرات 3251.10 3600 3600 3600 3600 3600
ورود توریست 2000.00 5300 5300 5300 5300 7000
رابطه مبادله 99.00 103 103 103 103 103

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.60 90 88 88 88 88
بودجه دولت -11.00 -9 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
هزینه های دولت 23711.00 19873 24778 24114 24256 25422

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی -0.50 1 1 1 1 2
تولید صنعتی -0.80 3 3 3 3 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 83090.30 69645 86829 84503 85001 89087

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 153.10 140 140 140 140 140


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.