بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 7123.12 7086 7043 7001 6959 6875
پول 2.86 2.88 2.89 2.91 2.92 2.95
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.8 2.7 2.5 2.6 1.9
نرخ بیکاری 15.30 15.3 15.4 15.3 15.4 15.5
نرخ تورم 6.70 6.8 6.9 6.7 6.5 6.5
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.5 7.25 7
موازنه تجاری -1700.00 -1570 -1630 -1850 -1830 -1900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -10.3 -10.3 -9.2 -9.2 -9.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 65 65 67 67 67
بودجه دولت -4.60 -3.9 -3.9 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 15.30 15.3 15.4 15.3 15.4 15.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 6.70 6.8 6.9 6.7 6.5 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.60 127 129 131 133 138
قیمت تولید 146.60 150 153 156 156 163
تورم مواد غذایی 7.40 7 6.5 6 5.7 5.5
تغییر قیمت تولید کننده 6.80 5.7 6.6 6.3 6.2 6.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.90 158 161 136 137 171
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.5 7.25 7
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1700.00 -1570 -1630 -1850 -1830 -1900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -10.3 -10.3 -9.2 -9.2 -9.2
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 65 65 67 67 67
بودجه دولت -4.60 -3.9 -3.9 -3 -3 -3
هزینه های دولت 20119.10 20481 20662 20622 20642 21055
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 18 18 19 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -4.30 -3.2 -0.4 -0.6 -0.2 -0.3
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 69388.50 70637 71262 71123 71193 72616


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.