بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 6717.73 6647 6583 6520 6457 6331
پول 2.71 2.72 2.74 2.75 2.76 2.79

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 19.80 0.6 1 0.5 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.00 2.3 14.4 5 4 4.2
نرخ بیکاری 18.00 17.4 17 16 16.5 15
نرخ تورم 4.90 4.3 4.1 4 3.8 5.2
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6 6 6
موازنه تجاری -1091.20 -1900 -1130 -1000 -1850 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -12 -12 -12 -12 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.20 86 86 86 86 88
بودجه دولت -3.50 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 18.00 17.4 17 16 16.5 15
جمعیت 11.72 11.86 11.86 11.86 11.88 11.99
حداقل دستمزد 15.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.90 4.3 4.1 4 3.8 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.60 134 136 137 147 139
قیمت تولید 151.70 165 157 157 178 178
تورم مواد غذایی 4.30 3.7 3.9 4.2 4 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
قیمت واردات 160.50 182 182 182 186 186
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.00 135 137 136 183 140
قیمت صادرات 152.80 180 180 180 185 185
تغییر قیمت تولید کننده 2.78 5 5 5 6.2 6.2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6 6 6
نرخ بهره سپرده 7.23 7.15 7.15 7.15 6.9 6.9
ترازنامه بانک مرکزی 35025.00 35800 36000 36000 36200 36400

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -1091.20 -1900 -1130 -1000 -1850 -1850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -12 -12 -12 -12 -10
واردات 4846.70 4280 4400 4400 4600 5000
صادرات 3755.50 3150 3400 3400 3600 3600
ورود توریست 9400.00 5300 5300 5300 5300 7000
رابطه مبادله 95.20 102 102 102 103 103

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.20 86 86 86 86 88
بودجه دولت -3.50 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -4
هزینه های دولت 21735.60 20866 22236 24866 19873 21701

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 19 19 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -3.70 11.5 2.5 0.4 1 2
تولید صنعتی -7.90 -8 2 4 3 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.60 13 23 2 2.5 3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 76118.00 73073 77869 87079 69645 75996

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 134.80 136 136 136 140 140


تونس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.