ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - تونس - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
TE35 Negative Oct 16 2018
Moody'sB2 Negative Oct 16 2018
TE35 Negative Oct 16 2018
TE35 Negative May 27 2018
TE35 Negative May 27 2018
FitchB+ Negative May 27 2018
TE36 Negative Mar 14 2018
Moody'sB2 Stable Mar 14 2018
TE36 Negative Mar 14 2018
TE38 Negative Aug 18 2017
Moody'sB1 Negative Aug 18 2017
TE38 Negative Aug 18 2017
TE40 Negative Feb 03 2017
TE40 Negative Feb 03 2017
FitchB+ Stable Feb 03 2017
Moody'sBa3 Negative Nov 22 2016
TE40 Negative Nov 22 2016
TE40 Negative Nov 22 2016
TE44 Negative Apr 16 2016
TE40 Negative Apr 16 2016
TE40 Negative Apr 16 2016
TE40 Negative Mar 04 2016
FitchBB- Negative Mar 04 2016
TE40 Negative Mar 04 2016
TE40 Negative May 25 2015
Moody'sBa3 Stable May 25 2015
TE40 Negative May 25 2015
TE40 Negative Mar 27 2015
FitchBB- Stable Mar 27 2015
TE40 Negative Mar 27 2015
TE40 Negative Apr 22 2014
TE40 Negative Apr 22 2014
TE40 Negative Mar 21 2014
TE40 Negative Mar 21 2014
TE40 Negative Dec 18 2013
S&PN/A N/A Dec 18 2013
TE40 Negative Dec 18 2013
TE41 Negative Nov 25 2013
Moody'sBa3 Negative Nov 25 2013
TE41 Negative Nov 25 2013
TE45 Negative Oct 30 2013
TE45 Negative Oct 30 2013
FitchBB- Negative Oct 30 2013
TE45 Negative Oct 15 2013
TE45 Negative Oct 15 2013
TE45 Negative Jul 18 2013
TE45 Negative Jul 18 2013
TE45 Negative Jun 10 2013
TE45 Negative Jun 10 2013
TE46 Negative May 29 2013
TE46 Negative May 29 2013
Moody'sBa2 Negative May 29 2013
Moody'sBa1 Negative Watch Feb 28 2013
TE48 Negative Feb 28 2013
TE48 Negative Feb 28 2013
S&PBB- Negative Feb 20 2013
TE52 Negative Feb 20 2013
TE52 Negative Feb 20 2013
FitchBB+ Negative Dec 12 2012
TE55 Negative Dec 12 2012
TE55 Negative Dec 12 2012
TE55 Negative Nov 28 2011
TE55 Negative Nov 28 2011
TE55 Negative Aug 05 2011
TE55 Negative Aug 05 2011
TE55 Negative Aug 02 2011
TE55 Negative Aug 02 2011
TE55 Negative Jul 14 2011
TE55 Negative Jul 14 2011
TE55 Negative Jul 13 2011
TE55 Negative Jul 13 2011
TE55 Negative Apr 18 2011
TE55 Negative Apr 18 2011
TE57 Negative Watch Mar 02 2011
FitchBBB- Negative Mar 02 2011
TE57 Negative Watch Mar 02 2011
TE60 Negative Watch Jan 19 2011
Moody'sBaa3 Negative Jan 19 2011
TE60 Negative Watch Jan 19 2011
TE60 Stable Jan 14 2011
FitchBBB Negative Watch Jan 14 2011
TE60 Stable Jan 14 2011
TE57 Stable Apr 17 2003
Moody'sBaa2 Stable Apr 17 2003
TE57 Stable Apr 17 2003
TE55 Positive May 24 2001
FitchBBB Stable May 24 2001
TE55 Positive May 24 2001
TE55 N/A Sep 21 2000
TE55 N/A Sep 21 2000
FitchBBB- Positive Sep 21 2000
Moody'sBaa3 Positive Feb 03 2000
TE55 N/A Feb 03 2000
TE55 N/A Feb 03 2000
TE55 N/A Apr 01 1996
TE55 N/A Apr 01 1996
TE55 N/A Nov 13 1995
TE55 N/A Nov 13 1995
TE55 Stable Sep 14 1995
TE55 Stable Sep 14 1995


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


تونس - ارزیابی اعتبار