بازارها گذشته مرجع
پول 1.38 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
نرخ بیکاری 9.1 2019-12
نرخ تورم 2.5 2020-05
نرخ بهره 5.5 2020-04
موازنه تجاری 311 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -10.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 142 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 138 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 13.47 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32327 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62100 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5123 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 37.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1076 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1961 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 504 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1772 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 56 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39.1 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1751 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2019-12
جمعیت 0.44 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-05
تورم مواد غذایی 3.6 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2020-04
نرخ بهره سپرده 0.37 2019-12
ترازنامه بانک 17943 2020-03
عرضه پول M0 1232 2020-03
عرضه پول M1 5093 2020-03
عرضه پول M2 15222 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 311 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
صادرات 727 2020-04
واردات 416 2020-04
تولید نفت خام 109 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 511 2019-12
ورود توریست 258955 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -10.5 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1206 2019-12
مخارج نظامی 336 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 8.1 2019-12
شاخص رقابتی 62.76 2019-12
رتبه رقابتی 56 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 66 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1031 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 142 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 138 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.