برونئی - شاخص های اقتصادی


بازارها گذشته مرجع
پول 1.37 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 12.13 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31440 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71809 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4740 BND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.9 BND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 96.2 BND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 847 BND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2072 BND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 507 BND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1744 BND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 60.3 BND - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35.4 BND - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1433 BND - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 % 2017-12
جمعیت 0.43 میلیون 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.8 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2017-12
ترازنامه بانک 17712 BND - میلیون 2018-06
عرضه پول M0 1194 BND - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 4467 BND - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 14352 BND - میلیون 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 241 BND - میلیون 2018-05
صادرات 722 میلیون - BND 2018-05
واردات 482 میلیون - BND 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 % 2017-12
تولید نفت خام 103 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 BND - میلیون 2015-12
ورود توریست 218213 2015-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بودجه دولت -13.01 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1283 BND - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 348 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 7.6 BND - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 32 2017-12
آسانی کسب و کار 56 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 862 BND - میلیون 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 % 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.