بازارها گذشته مرجع
پول 1.35 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2018-09
نرخ بیکاری 7.1 2017-12
نرخ تورم 0.05 2018-12
نرخ بهره 5.5 2018-09
موازنه تجاری 234 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.8 2017-12
بودجه دولت -13.01 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 12.13 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31440 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71809 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4511 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 168 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 615 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1978 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 513 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1699 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 96.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 45.5 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2575 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2017-12
جمعیت 0.43 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.05 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.1 2018-12
تورم مواد غذایی 0.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.3 2017-12
ترازنامه بانک 17528 2018-09
عرضه پول M0 1194 2018-06
عرضه پول M1 4467 2018-06
عرضه پول M2 14352 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 234 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2017-12
صادرات 771 2018-11
واردات 537 2018-11
تولید نفت خام 95 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 2015-12
ورود توریست 218213 2015-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.8 2017-12
بودجه دولت -13.01 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1021 2018-09
مخارج نظامی 348 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 8.6 2018-09
شاخص رقابتی 61.43 2018-12
رتبه رقابتی 62 2018-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 55 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 918 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.