بازارها گذشته مرجع
پول 1.35 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-06
نرخ بیکاری 9.2 2018-12
نرخ تورم -0.1 2019-11
نرخ بهره 5.5 2019-10
موازنه تجاری 44.2 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -8.6 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 13.57 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31437 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71802 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4626 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 118 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 764 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2017 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 508 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1720 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 75.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 57.8 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2162 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.2 2018-12
جمعیت 0.44 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.2 2019-11
تورم مواد غذایی -0.6 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-10
نرخ بهره سپرده 0.31 2018-12
ترازنامه بانک 17265 2019-06
عرضه پول M0 1183 2019-06
عرضه پول M1 3496 2019-06
عرضه پول M2 13644 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 44.2 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.5 2018-12
صادرات 770 2019-10
واردات 725 2019-10
تولید نفت خام 108 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635 2017-12
ورود توریست 258955 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -8.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 911 2019-06
مخارج نظامی 336 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 9.4 2019-06
شاخص رقابتی 62.76 2019-12
رتبه رقابتی 56 2019-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 66 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 860 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.