بازارها گذشته مرجع
پول 1.32 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2020-09
نرخ بیکاری 9.1 2019-12
نرخ تورم 1.5 2020-09
نرخ بهره 5.5 2020-12
موازنه تجاری -172 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12
بودجه دولت -10.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 185 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 3 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 181 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 13.47 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32327 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62100 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4632 2020-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 44.8 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 162 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 809 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1874 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 505 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1782 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84.4 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 46.8 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2278 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2019-12
جمعیت 0.44 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-09
تورم مواد غذایی 2.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.37 2019-12
ترازنامه بانک 17912 2020-09
عرضه پول M0 1232 2020-03
عرضه پول M1 5462 2020-09
عرضه پول M2 15209 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -172 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
صادرات 546 2020-11
واردات 718 2020-11
تولید نفت خام 96 2020-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 511 2019-12
ورود توریست 333244 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.6 2019-12
بودجه دولت -10.5 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 960 2020-09
مخارج نظامی 336 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 8.6 2020-09
شاخص رقابتی 62.76 2019-12
رتبه رقابتی 56 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 66 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1113 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 185 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 3 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 181 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.