بازارها گذشته مرجع
پول 1.36 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2019-03
نرخ بیکاری 9.2 2018-12
نرخ تورم -0.8 2019-08
نرخ بهره 5.5 2019-09
موازنه تجاری 252 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -8.6 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 13.57 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 31437 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71802 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4730 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 93 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 796 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2052 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 520 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1804 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 60.9 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38.9 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1448 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.2 2018-12
جمعیت 0.44 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.8 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.6 2019-08
تورم مواد غذایی -1.2 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.31 2018-12
ترازنامه بانک 17265 2019-06
عرضه پول M0 1183 2019-06
عرضه پول M1 3496 2019-06
عرضه پول M2 13644 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 252 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.5 2018-12
صادرات 671 2019-07
واردات 419 2019-07
تولید نفت خام 114 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635 2017-12
ورود توریست 258955 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -8.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1343 2019-03
مخارج نظامی 336 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 7 2019-03
شاخص رقابتی 62.76 2019-12
رتبه رقابتی 56 2019-12
شاخص فساد مالی 63 2018-12
رتبه فساد مالی 31 2018-12
آسانی کسب و کار 55 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 904 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.