بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 2.3 3.5 3.5 3 4
نرخ بیکاری 8.40 9.6 9.7 9.5 9.5 9.4
نرخ تورم 1.10 2.5 2.3 1.8 1.8 2.5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری 84.10 280 300 300 300 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.3 2.9 2.9 2.9 2.9
بودجه دولت -2.70 -12 -12 -12 -12 -12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 8.40 9.6 9.7 9.5 9.5 9.4
جمعیت 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.10 2.5 2.3 1.8 1.8 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.20 103 104 104 104 106
تورم مواد غذایی 1.50 3 3 1.8 1.8 2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
عرضه پول M2 15766.59 15152 15382 15382 15382 15689
ترازنامه بانک 18088.18 16578 17911 17911 17911 18326

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 84.10 280 300 300 300 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 3.5
واردات 1054.50 620 650 650 650 650
صادرات 1138.60 900 950 950 950 950
ورود توریست 62325.00 190000 190000 190000 190000 243333
تولید نفت خام 99.00 115 110 110 110 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 796.70 500 500 500 500 500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.3 2.9 2.9 2.9 2.9
بودجه دولت -2.70 -12 -12 -12 -12 -12.5
مخارج نظامی 440.00 328 328 328 328 328
هزینه های دولت 1119.00 982 1181 1158 1153 1228

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تغییرات موجودی انبار 8.40 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 1023.30 1127 1099 1059 1054 1143


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.