بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5
نرخ بیکاری 9.10 9.7 9.6 9.6 9.7 9.5
نرخ تورم 1.50 0.2 0.5 0.8 1 2
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری 11.70 211 280 280 141 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 2 2 2 2 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.60 3.3 2.8 2.8 2.9 2.9
بودجه دولت -10.50 -12 -12 -12 -12 -12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 9.10 9.7 9.6 9.6 9.7 9.5
جمعیت 0.44 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.50 0.2 0.5 0.8 1 2
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 2.20 2 2 2 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80 100 101 102 104 101

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.37 0.37 0.37 0.37 0.32 0.37
عرضه پول M2 15208.70 15152 15152 15152 15382 15689
ترازنامه بانک 17912.37 16578 16578 16578 17911 18326

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 11.70 211 280 280 141 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 2 2 2 2 3.5
واردات 585.70 620 620 620 650 650
صادرات 597.40 900 900 900 950 950
ورود توریست 333244.00 190000 190000 190000 190000 243333
تولید نفت خام 89.00 115 115 115 110 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 511.00 500 500 500 500 500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.60 3.3 2.8 2.8 2.9 2.9
بودجه دولت -10.50 -12 -12 -12 -12 -12.5
مخارج نظامی 336.00 328 328 328 328 328
هزینه های دولت 960.10 1065 1222 1223 1090 1090

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات موجودی انبار 8.60 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 1113.10 958 1045 1046 980 980


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.