بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 2.5 2.5 4 4.5 3.5
نرخ بیکاری 9.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9.1
نرخ تورم -0.10 0.3 0.4 0.5 0.4 1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری 44.20 230 180 180 211 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.1 12.1 12.1 12.1 13.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
بودجه دولت -8.60 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 -10.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9.1
جمعیت 0.44 0.48 0.48 0.48 0.48 0.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.10 0.3 0.4 0.5 0.4 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
تورم مواد غذایی -0.60 1.9 1.9 1.9 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.20 99.9 98.79 99.8 99.5 100
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.31 0.32 0.32 0.31 0.32 0.32
عرضه پول M2 13643.91 14500 14500 14500 14610 14610
ترازنامه بانک 17264.74 16939 16939 16939 16910 16910
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 44.20 230 180 180 211 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.1 12.1 12.1 12.1 13.9
واردات 725.40 410 590 590 620 650
صادرات 769.60 800 770 770 900 950
ورود توریست 258955.00 240693 240693 240693 240693 264234
تولید نفت خام 108.00 92 100 110 115 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635.30 713 713 713 713 713
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
بودجه دولت -8.60 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 -10.9
مخارج نظامی 336.00 328 328 328 328 328
هزینه های دولت 911.20 1354 934 948 952 986
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات موجودی انبار 9.40 6.8 6.8 6.8 6.5 6.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 860.20 925 882 895 899 930


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.