بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.36 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.4 1.2 0.9 1.1 1.4
نرخ بیکاری 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم -0.10 -0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
موازنه تجاری 470.20 170 105 230 230 211
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.9 12.9 12.9 13.1 13.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
بودجه دولت -8.60 -11.5 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
جمعیت 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -0.10 -0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 -0.1 0.2 0.4 0.4 0.3
تورم مواد غذایی -0.60 1.6 1.8 1.9 1.9 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.00 98.6 100 99.4 99.6 99.79
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
عرضه پول M2 14929.72 14350 14440 14500 14500 14610
ترازنامه بانک 18328.29 17027 17007 16939 16939 16910
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 470.20 170 105 230 230 211
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.9 12.9 12.9 13.1 13.1
واردات 410.00 570 585 570 410 620
صادرات 880.20 740 690 850 800 900
ورود توریست 258955.00 213500 213500 213500 198300 198300
تولید نفت خام 117.00 87 92 91 91 87
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635.30 690 690 690 713 713
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
بودجه دولت -8.60 -11.5 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5
هزینه های دولت 1183.10 1037 1038 1043 1044 1065
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات موجودی انبار 8.30 7.1 6.9 6.8 6.8 6.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 960.40 852 934 938 938 958


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.