بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.37 1.39 1.39 1.39 1.4 1.4
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 0.9 1.1 1.3 1.2 1.4
نرخ بیکاری 9.20 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3
نرخ تورم -0.80 -0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری 251.80 230 230 230 230 211
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.9 13.1 13.1 13.1 13.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
بودجه دولت -8.60 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 9.20 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3
جمعیت 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.80 -0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
تورم مواد غذایی -1.20 1.9 1.9 1.9 1.9 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.60 99.69 99.6 99.9 98.79 101
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 0.32
عرضه پول M2 13643.91 14500 14500 14500 14500 14610
ترازنامه بانک 17264.74 16939 16939 16939 16939 16910
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 251.80 230 230 230 230 211
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.9 13.1 13.1 13.1 13.1
واردات 419.00 570 410 590 590 620
صادرات 670.80 850 800 770 770 900
ورود توریست 258955.00 213500 198300 198300 198300 198300
تولید نفت خام 114.00 99 110 100 110 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635.30 690 713 713 713 713
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
بودجه دولت -8.60 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
هزینه های دولت 1343.30 1043 1044 1358 1361 1065
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات موجودی انبار 7.00 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 903.80 938 938 914 916 958


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.