بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.4 1.2 0.9 1.1 1.4
نرخ بیکاری 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم -0.20 -0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
موازنه تجاری 468.50 208 216 230 230 211
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.9 12.9 12.9 13.1 13.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
بودجه دولت -8.60 -11.5 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
جمعیت 0.42 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -0.20 -0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.1 0.2 0.4 0.4 0.3
تورم مواد غذایی -0.90 1.6 1.8 1.9 1.9 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.10 98.6 100 99.69 99.6 101
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
عرضه پول M2 14929.72 14350 14440 14500 14500 14610
ترازنامه بانک 18328.29 17027 17007 16939 16939 16910
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 468.50 208 216 230 230 211
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.9 12.9 12.9 13.1 13.1
واردات 484.10 414 408 400 400 400
صادرات 952.60 622 624 630 630 610
ورود توریست 218213.00 213500 213500 213500 198300 198300
تولید نفت خام 112.00 87 92 91 91 87
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635.30 690 690 690 713 713
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
بودجه دولت -8.60 -11.5 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5
هزینه های دولت 1021.10 1037 1038 1043 1044 1065
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات موجودی انبار 8.60 7.1 6.9 6.8 6.8 6.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 918.30 852 934 938 938 958


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.