بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.39 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 1.2 0.9 1.1 1.3 1.4
نرخ بیکاری 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم -0.60 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4
موازنه تجاری 327.00 105 230 230 230 211
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.9 12.9 13.1 13.1 13.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
بودجه دولت -8.60 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
جمعیت 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.60 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3
تورم مواد غذایی -0.70 1.8 1.9 1.9 1.9 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.70 100 99.69 99.6 99.6 101
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره سپرده 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
عرضه پول M2 14913.84 14440 14500 14500 14500 14610
ترازنامه بانک 18023.85 17007 16939 16939 16939 16910
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 327.00 105 230 230 230 211
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.9 12.9 13.1 13.1 13.1
واردات 421.50 585 570 410 590 620
صادرات 748.50 690 850 800 770 900
ورود توریست 258955.00 213500 213500 198300 198300 198300
تولید نفت خام 89.00 92 91 91 91 87
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635.30 690 690 713 713 713
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
بودجه دولت -8.60 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5
هزینه های دولت 1343.30 1038 1043 1044 1044 1065
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات موجودی انبار 7.00 6.9 6.8 6.8 6.8 6.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 903.80 934 938 938 938 958


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.