بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 1.36 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.20 3.5 3 2 4 3
نرخ بیکاری 8.40 9.5 9.5 9.5 9.5 8.9
نرخ تورم 1.80 2 1.8 1.6 0.7 0.5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری 526.60 300 300 300 300 300
حساب جاری 1214.40 1000 1000 1000 1300 1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.20 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
بودجه دولت -2.70 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 8.40 9.5 9.5 9.5 9.5 8.9
جمعیت 0.45 0.5 0.5 0.5 0.52 0.52

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 1.80 2 1.8 1.6 0.7 0.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.10 105 104 105 104 104
تورم مواد غذایی 2.30 1.8 1.8 1.8 1.8 2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.23 0.32 0.23 0.23 0.23 0.23
عرضه پول M2 15909.80 15382 15382 15382 15689 15689
ترازنامه بانک 19213.34 17911 17911 17911 18326 18326

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 526.60 300 300 300 300 300
حساب جاری 1214.40 1000 1000 1000 1300 1300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
واردات 870.90 650 650 650 650 650
صادرات 1397.50 950 950 950 950 950
ورود توریست 62325.00 190000 190000 190000 243333 243333
تولید نفت خام 89.00 130 120 120 115 115
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 796.70 500 500 500 500 500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.20 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
بودجه دولت -2.70 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
مخارج نظامی 440.00 328 328 328 328 328
هزینه های دولت 955.40 1158 893 975 994 1023

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تغییرات موجودی انبار 8.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 1244.70 1060 1043 1270 1294 1333


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.