بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 5.5 4.3 3.5 3.5 4
نرخ بیکاری 9.10 9.6 9.6 9.7 9.5 9.4
نرخ تورم 1.80 2.2 2.5 2.3 1.8 2.5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -52.80 211 280 141 141 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 2 2 2 2 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.3 2.8 2.9 2.9 2.9
بودجه دولت -10.50 -12 -12 -12 -12 -12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.10 9.6 9.6 9.7 9.5 9.4
جمعیت 0.44 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.80 2.2 2.5 2.3 1.8 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 3.90 3 3 2 1.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 103 103 104 104 106

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.37 0.37 0.37 0.32 0.37 0.37
عرضه پول M2 15500.18 15152 15152 15382 15382 15689
ترازنامه بانک 18272.45 16578 16578 17911 17911 18326

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -52.80 211 280 141 141 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 2 2 2 2 3.5
واردات 702.70 620 620 650 650 650
صادرات 6499.00 900 900 950 950 950
ورود توریست 62325.00 190000 190000 190000 190000 243333
تولید نفت خام 86.00 115 115 110 110 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 511.00 500 500 500 500 500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.3 2.8 2.9 2.9 2.9
بودجه دولت -10.50 -12 -12 -12 -12 -12.5
مخارج نظامی 419.00 328 328 328 328 328
هزینه های دولت 960.10 1260 891 1090 994 1033

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات موجودی انبار 8.60 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 1113.10 950 966 980 1152 1198


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.