بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.39 1.39 1.4 1.4 1.4 1.41

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
نرخ بیکاری 9.10 9.3 9.3 9.7 9.6 9.7
نرخ تورم 1.90 5 5 6 4 3
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری 310.90 180 211 280 280 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -1.5 -1.5 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
بودجه دولت -10.50 -11.1 -11.1 -12 -12 -12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.10 9.3 9.3 9.7 9.6 9.7
جمعیت 0.44 0.48 0.48 0.5 0.5 0.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.90 5 5 6 4 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 3.00 1.5 2 2 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.10 104 104 107 105 108

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
عرضه پول M2 15221.91 14999 15076 15152 15152 15382
ترازنامه بانک 17942.55 16112 15926 16578 16578 17911

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 310.90 180 211 280 280 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -1.5 -1.5 2 2 2
واردات 416.40 590 620 620 620 650
صادرات 727.30 770 900 900 900 950
ورود توریست 258955.00 240693 240693 264234 264234 264234
تولید نفت خام 102.00 110 115 115 115 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 511.00 350 350 500 500 500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
بودجه دولت -10.50 -11.1 -11.1 -12 -12 -12
مخارج نظامی 336.00 328 328 328 328 328
هزینه های دولت 1206.20 1062 1222 1223 1223 1239

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات موجودی انبار 8.10 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 1031.30 988 1045 1046 1046 1059


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.