بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.43 1.43 1.44 1.44 1.44 1.45

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 2.5 4 4.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 9.10 9.3 9.3 9.3 9.7 9.7
نرخ تورم 1.10 0.4 0.5 0.4 0.4 1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری 210.30 180 180 280 280 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.1 12.1 12.1 13.9 13.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
بودجه دولت -8.60 -11.1 -11.1 -11.1 -12 -12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 9.10 9.3 9.3 9.3 9.7 9.7
جمعیت 0.44 0.48 0.48 0.48 0.5 0.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.10 0.4 0.5 0.4 0.4 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 0.30 1.9 1.9 2 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.00 98.79 99.8 99.8 100 101

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.31 0.31 0.31 0.32 0.31 0.32
عرضه پول M2 14337.22 14923 14999 15076 15152 15382
ترازنامه بانک 16853.63 16297 16112 15926 16578 17911

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 210.30 180 180 280 280 300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.50 12.1 12.1 12.1 13.9 13.9
واردات 973.20 590 590 620 620 650
صادرات 1113.90 770 770 900 900 950
ورود توریست 258955.00 240693 240693 240693 264234 264234
تولید نفت خام 118.00 100 110 115 115 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 635.30 713 713 713 713 713

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
بودجه دولت -8.60 -11.1 -11.1 -11.1 -12 -12
مخارج نظامی 336.00 328 328 328 328 328
هزینه های دولت 1033.80 934 1075 1080 1070 1118

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات موجودی انبار 8.50 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 961.60 882 1000 1005 995 1040


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.