بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ بیکاری 9.10 9.3 9.7 9.6 9.6 9.7
نرخ تورم 2.00 1.5 2.5 0.8 1.1 1.5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -313.70 211 211 280 280 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -1.5 2 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
بودجه دولت -10.50 -11.1 -12 -12 -12 -12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.10 9.3 9.7 9.6 9.6 9.7
جمعیت 0.44 0.48 0.5 0.5 0.5 0.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.00 1.5 2.5 0.8 1.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 2.20 2 2 2 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.90 101 101 103 102 104

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 0.37 0.32 0.37 0.37 0.37 0.32
عرضه پول M2 15221.91 15076 15152 15152 15152 15382
ترازنامه بانک 17942.55 15926 16578 16578 16578 17911

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -313.70 211 211 280 280 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -1.5 2 2 2 2
واردات 822.20 620 620 620 620 650
صادرات 508.50 900 900 900 900 950
ورود توریست 258955.00 150000 190000 190000 190000 190000
تولید نفت خام 105.00 115 115 115 115 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 511.00 350 500 500 500 500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
بودجه دولت -10.50 -11.1 -12 -12 -12 -12
مخارج نظامی 336.00 328 328 328 328 328
هزینه های دولت 1206.20 1065 1222 1223 1223 1090

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات موجودی انبار 8.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 1031.30 958 1045 1046 1046 980


برونئی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.