15/01/2019 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
BN
موازنه تجاری OCT BND304.0M BND101.1M
17/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
BN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -2.8%
11/02/2019 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
BN
نرخ تورم (سالانه) DEC 0.2%


برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی

برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.