16/09/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
BN
موازنه تجاری JUN BND39.0M BND145.5M
07/10/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
BN
موازنه تجاری JUL BND39.0M


برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی

برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.