بازارها گذشته مرجع
پول 3.67 2020-03
بازار سهام 3879 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
نرخ بیکاری 2.64 2019-12
نرخ تورم -1.3 2020-01
نرخ بهره 1.5 2020-03
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
شاخص PMI تولید 49.1 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 468 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 55 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 425 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1442463 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288262 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40782 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66616 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.64 2019-12
جمعیت 9.8 2019-12
تغییر اشتغال 1 2019-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.3 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-01
تورم مواد غذایی -1.7 2020-01
CPI مسکن آب و برق 102 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.53 2020-03
عرضه پول M0 96000 2020-02
عرضه پول M1 529400 2020-02
عرضه پول M2 1426300 2020-02
عرضه پول M3 1693700 2020-02
ترازنامه بانک 2961 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 446 2019-12
ذخایر ارزی 395 2019-12
میزان رشد وام 4.4 2020-02
وام به بخش خصوصی 807306 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
صادرات 1163800 2018-12
واردات 864400 2018-12
ذخایر طلا 12.41 2019-12
تولید نفت خام 2990 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38100 2018-12
شاخص تروریسم 0.05 2018-12
فروش اسلحه 113 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
هزینه های دولت 176195 2018-12
ارزیابی اعتبار 90 2020-03

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-01

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 49.1 2020-02
تغییرات موجودی انبار 60171 2018-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 75.01 2019-12
رتبه رقابتی 25 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2019-12
رتبه فساد مالی 21 2019-12
خطوط نفت خام 59 2020-02
آسانی کسب و کار 16 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-12
هزینه های مصرف کننده 434016 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1154725 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 330141 2019-12
قیمت گازوئیل 0.56 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 468 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 55 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.