بازارها گذشته مرجع
پول 3.67 2020-01
بازار سهام 5178 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
نرخ بیکاری 2.57 2018-12
نرخ تورم -1.4 2019-11
نرخ بهره 2 2019-12
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
شاخص PMI تولید 50.2 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 414 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1442463 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288262 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40782 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66616 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.57 2018-12
جمعیت 9.6 2018-12
تغییر اشتغال 1 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.4 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-11
تورم مواد غذایی -1.1 2019-11
CPI مسکن آب و برق 103 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 2.02 2020-01
عرضه پول M0 93700 2019-12
عرضه پول M1 514800 2019-12
عرضه پول M2 1411500 2019-12
عرضه پول M3 1717400 2019-12
ترازنامه بانک 2907 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 446 2019-12
ذخایر ارزی 395 2019-12
میزان رشد وام 6.2 2019-12
وام به بخش خصوصی 802650 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
صادرات 1163800 2018-12
واردات 864400 2018-12
ذخایر طلا 12.41 2019-12
تولید نفت خام 3040 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38100 2018-12
شاخص تروریسم 0.05 2018-12
فروش اسلحه 113 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
هزینه های دولت 176195 2018-12
ارزیابی اعتبار 90 2020-01
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 50.2 2019-12
تغییرات موجودی انبار 60171 2018-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 75.01 2019-12
رتبه رقابتی 25 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2019-12
رتبه فساد مالی 21 2019-12
خطوط نفت خام 60 2019-12
آسانی کسب و کار 16 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-12
هزینه های مصرف کننده 434016 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1158190 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 411200 2019-06
قیمت گازوئیل 0.58 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.