بازارها گذشته مرجع
پول 3.67 2020-07
بازار سهام 4312 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
نرخ بیکاری 2.64 2019-12
نرخ تورم -2.71 2020-05
نرخ بهره 1.5 2020-06
موازنه تجاری 274600 2019-12
حساب جاری 108900 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -0.8 2019-12
شاخص PMI تولید 46.7 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 115 2020-03
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 49469 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 317 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 38664 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 421 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1486261 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 270277 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41420 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66616 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.64 2019-12
جمعیت 9.8 2019-12
تغییر اشتغال 2 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.71 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2020-05
تورم مواد غذایی 6.2 2020-05
CPI مسکن آب و برق 101 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.72 2020-07
عرضه پول M0 107800 2020-05
عرضه پول M1 564300 2020-05
عرضه پول M2 1451900 2020-05
عرضه پول M3 1747800 2020-05
ترازنامه بانک 3012 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 450 2020-03
ذخایر ارزی 391 2020-03
میزان رشد وام 5.9 2020-04
وام به بخش خصوصی 814581 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 274600 2019-12
حساب جاری 108900 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.4 2019-12
صادرات 1160200 2019-12
واردات 864400 2018-12
ذخایر طلا 29.5 2020-03
تولید نفت خام 2443 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38100 2018-12
شاخص تروریسم 0.05 2018-12
فروش اسلحه 113 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -0.8 2019-12
هزینه های دولت 179324 2019-12
ارزیابی اعتبار 90 2020-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-01

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 46.7 2020-05
تغییرات موجودی انبار 139802 2019-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 75.01 2019-12
رتبه رقابتی 25 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2019-12
رتبه فساد مالی 21 2019-12
خطوط نفت خام 52 2020-05
آسانی کسب و کار 16 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 115 2020-03
هزینه های مصرف کننده 569166 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 1158338 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 330141 2019-12
قیمت گازوئیل 0.49 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 49469 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 317 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 38664 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.