بازارها گذشته مرجع
پول 3.67 2021-02
بازار سهام 5630 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
نرخ بیکاری 2.64 2019-12
نرخ تورم -2.09 2020-12
نرخ بهره 1.5 2020-12
موازنه تجاری 274600 2019-12
حساب جاری 108900 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -0.8 2019-12
شاخص PMI تولید 51.2 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2020-06
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 375535 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 1145 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 366567 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 421 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1486261 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 270277 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41420 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.64 2019-12
جمعیت 9.8 2019-12
تغییر اشتغال 2 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.09 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-12
تورم مواد غذایی 3.49 2020-12
CPI مسکن آب و برق 98.9 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.32 2021-02
عرضه پول M0 110704 2020-12
عرضه پول M1 600060 2020-12
عرضه پول M2 1478607 2020-12
عرضه پول M3 1769368 2020-12
ترازنامه بانک 3033 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 443 2020-05
ذخایر ارزی 353 2020-05
میزان رشد وام 1.1 2020-12
وام به بخش خصوصی 778815 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 274600 2019-12
حساب جاری 108900 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.4 2019-12
صادرات 1160200 2019-12
واردات 885600 2019-12
ذخایر طلا 51.42 2020-12
تولید نفت خام 2609 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600 2019-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
فروش اسلحه 104 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -0.8 2019-12
هزینه های دولت 179324 2019-12
ارزیابی اعتبار 90 2021-02

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-01

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 51.2 2021-01
تغییرات موجودی انبار 139802 2019-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 75.01 2019-12
رتبه رقابتی 25 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2020-12
رتبه فساد مالی 21 2020-12
خطوط نفت خام 38 2021-01
آسانی کسب و کار 16 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2020-06
هزینه های مصرف کننده 569166 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 1124913 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 330141 2019-12
قیمت گازوئیل 0.49 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 375535 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 1145 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 366567 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.