بازارها گذشته مرجع
پول 3.67 2019-07
بازار سهام 5218 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
نرخ بیکاری 2.57 2018-12
نرخ تورم -1.1 2019-05
نرخ بهره 2.75 2019-06
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
شاخص PMI تولید 57.7 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 2019-03
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 414 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1442463 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288262 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40782 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66616 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.57 2018-12
جمعیت 9.4 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.1 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-05
تورم مواد غذایی -1.1 2019-05
CPI مسکن آب و برق 111 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 2.62 2019-07
عرضه پول M0 97700 2019-05
عرضه پول M1 507200 2019-05
عرضه پول M2 1321300 2019-05
عرضه پول M3 1619100 2019-05
ترازنامه بانک 2786 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 433 2019-03
ذخایر ارزی 377 2019-03
میزان رشد وام 4 2019-05
وام به بخش خصوصی 804724 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.6 2018-12
صادرات 1163800 2018-12
واردات 864400 2018-12
ذخایر طلا 7.5 2019-06
تولید نفت خام 3046 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000 2017-12
شاخص تروریسم 0.11 2017-12
فروش اسلحه 113 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
هزینه های دولت 176195 2018-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 24601 2014-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 57.7 2019-06
تغییرات موجودی انبار 60171 2018-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 73.37 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
شاخص فساد مالی 70 2018-12
رتبه فساد مالی 23 2018-12
خطوط نفت خام 56 2019-06
آسانی کسب و کار 11 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 2019-03
هزینه های مصرف کننده 434016 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1158805 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 324349 2019-03
قیمت گازوئیل 0.66 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.