06/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:30 AM
AE
رشد وام (تغییرات سالیانه) OCT -2.43% -1.56%
10:30 AM
AE
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول OCT 0.69% -1.04% ®
07/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:15 AM
AE
امارات NBD شاخص مدیران خرید NOV 55.7 55.9
08/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.19% 1.3%
11:00 AM
AE
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.12% 0.2%
23/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
AE
رشد وام (تغییرات سالیانه) NOV
09:00 AM
AE
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول NOV

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.