27/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام DEC 4.1%
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 DEC 5.6%
04/02/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
AE
امارات NBD PMI JAN 50.2
11/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AE
نرخ تورم (سالانه) DEC -1.4%


امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.