05/07/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
AE
امارات NBD PMI JUN 46.7
13/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام MAY 5.9%
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه رشد وام JUN
23/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AE
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 7.9%


امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.