04/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
AE
رشد وام (تغییرات سالیانه) MAR 1.8%
AE
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول MAR 5.7%
05/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:15 AM
AE
S&P Global PMI JUN 55.6 55
12/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
AE
رشد وام (تغییرات سالیانه) APR
AE
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول APR
AE
رشد وام (تغییرات سالیانه) MAY
AE
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول MAY
27/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
AE
تصمیم نرخ بهره 3% 3.25%

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی

امارات متحده عربی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.