بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 9493.42 9307 9102 8902 8707 8328

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 4.2 4.2 4.2 5 5
نرخ بیکاری 5.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3
نرخ تورم 2.50 3 2.8 2.4 2 2.5
نرخ بهره 2.25 2.75 3.5 4 4 4.5
موازنه تجاری 228900.00 500000 190000 180000 180000 300000
حساب جاری 77100.00 80000 90000 90000 90000 90000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 5 5 5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 29 35 31 31 31
بودجه دولت -0.80 -6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.60 55 53 55 55 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 135.00 125 130 135 135 135
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 4.2 4.2 4.2 5 5
تولید ناخالص داخلی 421.14 400 400 425 425 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1418875.32 1478468 1478468 1478468 1489819 1552391
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 286073.90 298089 298089 298089 300378 312993
تولید ناخالص داخلی سرانه 4028.96 41000 39000 41800 41800 41800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119.15 65686 62000 66275 66275 66275

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3
جمعیت 9.90 10.2 10.2 10.4 10.4 10.4
تغییر اشتغال 2.00 2.1 2.1 3 3 3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 2.50 3 2.8 2.4 2 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.62 110 110 111 111 114
تورم مواد غذایی 3.71 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 0.5 0.5 0.1 0.1 0.4
CPI مسکن آب و برق 96.34 100 99.19 98.65 98.27 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.51 121 122 122 122 122

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 2.25 2.75 3.5 4 4 4.5
نرخ بهره بین بانکی 1.40 1.9 2.65 3.15 3.15 3.4
عرضه پول M2 1570345.00 1500000 1550000 1550000 1550000 1600000
عرضه پول M3 1867816.00 1912123 1912123 1988301 1988301 2089870
میزان رشد وام 1.80 3 3 3.5 3.5 3.5
وام به بخش خصوصی 769916.00 808893 808193 805603 808412 845883
ذخایر ارزی خارجی 436.17 429 432 436 436 435

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 228900.00 500000 190000 180000 180000 300000
حساب جاری 77100.00 80000 90000 90000 90000 90000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 5 5 5 5 5
واردات 774100.00 810000 810000 890000 890000 890000
صادرات 1003000.00 1000000 1000000 1190000 1190000 1300000
ذخایر طلا 55.43 15 15 15 15 15
تولید نفت خام 2970.00 3200 3100 3150 3150 3000
فروش اسلحه 191.00 110 110 150 150 150
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600.00 45000 45000 45000 45000 50000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 29 35 31 31 31
بودجه دولت -0.80 -6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
هزینه های دولت 173763.70 181062 181062 181062 182452 190115


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.60 55 53 55 55 54
تغییرات موجودی انبار 61524.05 91000 91000 85000 85000 85000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 135.00 125 130 135 135 135
هزینه های مصرف کننده 483057.20 503346 503346 503346 507210 528513
قیمت گازوئیل 0.97 1 1.04 1.08 1.11 1.11
تسهیلات اعتباری خریدار 344465.00 354040 358933 358933 361688 376879


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.