بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 5244.69 5046 4992 4938 4886 4781
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
نرخ بیکاری 2.57 3.2 3.2 3.2 3.2 1.9
نرخ تورم -1.40 1.8 1.5 1.3 1.5 1.5
نرخ بهره 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری 299400.00 530000 530000 530000 530000 530000
حساب جاری 139000.00 105000 105000 105000 105000 980000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 7 7 7 7 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 19.2 19.2 19.2 19.2 18.9
بودجه دولت -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3
شاخص PMI تولید 50.20 56.5 55 55.9 56 56
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 105 107 108 109 109
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
تولید ناخالص داخلی 414.18 431 431 431 431 442
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1442462.67 1477082 1477082 1477082 1477082 1514009
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288261.59 295180 295180 295180 295180 302559
تولید ناخالص داخلی سرانه 40782.40 41500 41500 41500 41500 42900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66615.90 71100 71100 71100 71100 71100
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.57 3.2 3.2 3.2 3.2 1.9
جمعیت 9.60 10 10 10 10 10.2
تغییر اشتغال 1.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.83
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -1.40 1.8 1.5 1.3 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.48 111 111 110 110 112
تورم مواد غذایی -1.10 0.5 1.5 1.6 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.4 0.7 0.7 0.7
CPI مسکن آب و برق 103.08 107 106 105 105 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.49 108 117 111 110 112
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 2.02 2.21 1.96 1.96 1.96 1.96
عرضه پول M3 1717400.00 1721759 1747180 1772602 1798023 1899709
میزان رشد وام 4.10 2 2.5 2.9 3.2 3.2
وام به بخش خصوصی 802650.00 824396 830526 831941 821914 842461
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 299400.00 530000 530000 530000 530000 530000
حساب جاری 139000.00 105000 105000 105000 105000 980000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 7 7 7 7 5
واردات 864400.00 890000 890000 890000 890000 890000
صادرات 1163800.00 1420000 1420000 1420000 1420000 1420000
ذخایر طلا 12.41 13 13 13 13 14
تولید نفت خام 3065.00 2950 3050 3065 3065 2850
فروش اسلحه 113.00 80 80 80 80 80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38100.00 43800 43800 43800 43800 43800
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 19.2 19.2 19.2 19.2 18.9
بودجه دولت -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3
هزینه های دولت 176194.89 180424 180424 180424 180424 184934
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 50.20 56.5 55 55.9 56 56
تغییرات موجودی انبار 60170.53 91000 91000 91000 91000 91000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 105 107 108 109 109
هزینه های مصرف کننده 434015.66 444432 444432 444432 444432 455543
تسهیلات اعتباری خریدار 411200.00 396800 421069 421069 421069 431596
قیمت گازوئیل 0.58 0.64 0.65 0.67 0.68 0.68


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.