بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 7883.22 7704 7563 7426 7291 7028

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 1.5 1.5 2.3 2.3 2.3
نرخ بیکاری 5.00 3 3 2.7 2.7 2.7
نرخ تورم -0.40 0.6 1 1.5 1.5 1.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 228900.00 150000 500000 500000 500000 200000
حساب جاری 77100.00 90000 90000 90000 90000 105000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 4.3 4.3 4.3 4.3 5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 29 29 29 29 31
بودجه دولت -0.80 -6 -6 -6 -6 -2.6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.80 53 54 53 53 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 110 113 113 113 111
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 1.5 1.5 2.3 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 421.14 400 400 400 400 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1418875.32 1508555 1440158 1451509 1451509 1473282
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 286073.90 274332 347580 290365 292654 297043
تولید ناخالص داخلی سرانه 41420.50 41000 41000 41000 41000 41800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119.15 65686 65686 65686 65686 66275

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.00 3 3 2.7 2.7 2.7
جمعیت 9.90 10.2 10.2 10.2 10.2 10.4
تغییر اشتغال 2.00 3 2.1 2.1 2.1 3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم -0.40 0.6 1 1.5 1.5 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.49 107 107 107 108 109
تورم مواد غذایی -2.68 1.5 1 1.2 1.2 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 97.25 101 99.89 99.16 98.71 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.80 103 103 109 112 105

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
عرضه پول M3 1775000.00 1861338 1886731 1912123 1912123 1988301
میزان رشد وام -1.80 2.5 3 3 3 3.5
وام به بخش خصوصی 776289.00 806998 790497 792590 794144 808679

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 228900.00 150000 500000 500000 500000 200000
حساب جاری 77100.00 90000 90000 90000 90000 105000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 4.3 4.3 4.3 4.3 5.1
واردات 774100.00 820000 820000 820000 820000 890000
صادرات 1003000.00 1020000 1020000 1020000 1020000 1190000
ذخایر طلا 55.26 15 15 15 15 15
تولید نفت خام 2768.00 3000 3000 3000 3000 3200
فروش اسلحه 191.00 110 110 110 110 150
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600.00 40000 40000 40000 40000 40000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 29 29 29 29 31
بودجه دولت -0.80 -6 -6 -6 -6 -2.6
هزینه های دولت 173763.70 182014 167449 176370 177760 180427


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.80 53 54 53 53 53
تغییرات موجودی انبار 61524.05 150000 91000 91000 91000 85000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 110 113 113 113 111
هزینه های مصرف کننده 483057.20 577704 467824 490303 494168 501580
قیمت گازوئیل 0.67 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52
تسهیلات اعتباری خریدار 339770.00 336645 357081 341561 347585 338270


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.