بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 9010.41 8388 8233 8081 7931 7640

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 -3 2 2.3 2.6 2.8
نرخ بیکاری 5.00 4 3 2.7 2.7 2.7
نرخ تورم 1.19 1 1.5 1.5 1.5 1.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25
موازنه تجاری 228900.00 500000 190000 180000 180000 300000
حساب جاری 77100.00 80000 90000 90000 90000 90000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 4.3 5 5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 29 29 29 35 31
بودجه دولت -0.80 -6 -6 -6 -2.6 -2.6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.90 54 53 53 53 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 133.00 113 113 113 113 111
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 -3 2 2.3 2.6 2.8
تولید ناخالص داخلی 421.14 400 400 400 400 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1418875.32 1558613 1447253 1451509 1455766 1414846
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 286073.90 347580 291795 292654 293512 285261
تولید ناخالص داخلی سرانه 4028.96 41000 41000 41000 39000 41800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119.15 65686 65686 65686 62000 66275

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 5.00 4 3 2.7 2.7 2.7
جمعیت 9.90 10.2 10.2 10.2 10.2 10.4
تغییر اشتغال 2.00 2.1 2.1 2.1 2.1 3

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 1.19 1 1.5 1.5 1.5 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.21 107 107 108 109 109
تورم مواد غذایی 0.28 1 1.2 1.2 1.2 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 96.49 99.89 99.16 98.55 97.94 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.99 116 116 117 117 118

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.41 0.41 0.41 0.41 0.16 0.16
عرضه پول M3 1819600.00 1886731 1912123 1912123 1912123 1988301
میزان رشد وام -2.43 3 3 3 3 3.5
وام به بخش خصوصی 775617.00 755451 790265 794144 795783 776603

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 228900.00 500000 190000 180000 180000 300000
حساب جاری 77100.00 80000 90000 90000 90000 90000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 4.3 5 5 5 5
واردات 774100.00 800000 810000 820000 820000 890000
صادرات 1003000.00 1000000 1000000 1000000 1000000 1190000
ذخایر طلا 55.26 15 15 15 15 15
تولید نفت خام 2833.00 2850 3000 3200 3100 3150
فروش اسلحه 191.00 110 110 110 110 150
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600.00 40000 40000 40000 40000 40000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 29 29 29 35 31
بودجه دولت -0.80 -6 -6 -6 -2.6 -2.6
هزینه های دولت 173763.70 167449 177239 177760 178282 173270


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.90 54 53 53 53 53
تغییرات موجودی انبار 61524.05 91000 91000 91000 91000 85000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 133.00 113 113 113 113 111
هزینه های مصرف کننده 483057.20 467824 492718 494168 495617 481685
قیمت گازوئیل 0.66 0.44 0.6 0.57 0.54 0.51
تسهیلات اعتباری خریدار 339770.00 357081 340560 347585 348604 324853


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.