بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 3676.46 3678 3599 3521 3445 3293

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.7 1.3 2.4 2.5 2.5
نرخ بیکاری 2.64 2.8 2.8 2.8 3 3
نرخ تورم -1.30 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره 1.50 1.25 1.25 1.25 1.5 2.25
موازنه تجاری 274600.00 530000 530000 530000 530000 530000
حساب جاری 108900.00 105000 105000 105000 105000 980000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 7 7 7 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 25 25 25 22 22
بودجه دولت -1.80 -18.5 -18.5 -18.5 -12 -12
شاخص PMI تولید 45.20 46 47 49 51 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 103 105 107 109 109
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.7 1.3 2.4 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 425.00 431 431 431 442 442
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1442462.67 1452560 1461215 1477082 1478524 1514009
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288261.59 290279 292009 295180 295468 302559
تولید ناخالص داخلی سرانه 40782.40 41500 41500 41500 42900 42900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66615.90 71100 71100 71100 56108 52628

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.64 2.8 2.8 2.8 3 3
جمعیت 9.80 10 10 10 10.2 10.2
تغییر اشتغال 1.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.83

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -1.30 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.14 111 110 110 110 112
تورم مواد غذایی -1.70 1.5 1.6 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7
CPI مسکن آب و برق 101.79 106 105 104 103 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.13 117 111 112 112 113

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.50 1.25 1.25 1.25 1.5 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.81 1.28 1.28 1.28 1.53 1.53
عرضه پول M3 1693700.00 1747180 1772602 1798023 1823444 1899709
میزان رشد وام 4.40 5.5 4 5 3.5 3.5
وام به بخش خصوصی 807306.00 816738 823004 821325 827489 841858

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 274600.00 530000 530000 530000 530000 530000
حساب جاری 108900.00 105000 105000 105000 105000 980000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 7 7 7 5 5
واردات 864400.00 890000 890000 890000 890000 890000
صادرات 1160200.00 1420000 1420000 1420000 1420000 1420000
ذخایر طلا 12.41 13 13 13 13 14
تولید نفت خام 2990.00 3200 3250 3290 3240 3200
فروش اسلحه 113.00 80 80 80 80 80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38100.00 43800 43800 43800 43800 43800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 25 25 25 22 22
بودجه دولت -1.80 -18.5 -18.5 -18.5 -12 -12
هزینه های دولت 176194.89 177428 178485 180424 180600 184934


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 45.20 46 47 49 51 54
تغییرات موجودی انبار 60170.53 91000 91000 91000 91000 91000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 103 105 107 109 109
هزینه های مصرف کننده 434015.66 437054 439658 444432 444866 455543
قیمت گازوئیل 0.56 0.53 0.51 0.48 0.46 0.43
تسهیلات اعتباری خریدار 330141.00 329587 331565 338064 338395 346516


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.