بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 5611.30 5491 5373 5257 5144 4917

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.1 3.5 2 1.5 2
نرخ بیکاری 2.64 3 3 3 3 2.7
نرخ تورم -2.41 1 1.5 1.3 1.4 1.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 274600.00 150000 200000 200000 500000 200000
حساب جاری 108900.00 90000 90000 90000 90000 105000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.40 4.3 4.3 4.3 4.3 5.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 29 29 29 29 31
بودجه دولت -0.80 -6 -6 -6 -6 -2.6
شاخص PMI تولید 51.20 51 52 52 54 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 105 110 110 113 111
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.1 3.5 2 1.5 2
تولید ناخالص داخلی 421.14 400 400 400 400 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1486260.86 1434242 1502610 1538280 1558613 1455755
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 270277.44 260818 273250 279737 347580 264730
تولید ناخالص داخلی سرانه 41420.50 41000 41000 41000 41000 41800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119.10 65686 65686 65686 65686 66275

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 2.64 3 3 3 3 2.7
جمعیت 9.80 10.2 10.2 10.2 10.2 10.4
تغییر اشتغال 2.00 1.5 2.5 3 2.1 3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -2.41 1 1.5 1.3 1.4 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.87 106 108 109 114 107
تورم مواد غذایی 3.10 3.5 1.1 1.5 1.8 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 99.39 99.54 102 103 112 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.79 107 106 104 116 109

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.36 2.85 0.36 0.36 3.1 3.1
عرضه پول M3 1768002.00 1823444 1823444 1823444 1899709 2001394
میزان رشد وام 4.30 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
وام به بخش خصوصی 787402.00 827745 843184 810973 800895 816913

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 274600.00 150000 200000 200000 500000 200000
حساب جاری 108900.00 90000 90000 90000 90000 105000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.40 4.3 4.3 4.3 4.3 5.1
واردات 885600.00 820000 820000 820000 820000 890000
صادرات 1160200.00 1020000 1020000 1020000 1020000 1190000
ذخایر طلا 40.22 20 20 15 15 15
تولید نفت خام 2578.00 2800 2900 3000 3000 3200
فروش اسلحه 104.00 110 110 110 110 150
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600.00 40000 40000 40000 40000 40000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 29 29 29 29 31
بودجه دولت -0.80 -6 -6 -6 -6 -2.6
هزینه های دولت 179323.82 173047 181296 185600 167449 175643


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص PMI تولید 51.20 51 52 52 54 53
تغییرات موجودی انبار 139801.91 150000 91000 91000 91000 85000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 105 110 110 113 111
هزینه های مصرف کننده 569166.38 549246 575427 589087 467824 557484
قیمت گازوئیل 0.49 0.47 0.44 0.42 0.44 0.44
تسهیلات اعتباری خریدار 330141.00 318586 333773 341696 357081 323365


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.