بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 4466.82 4383 4289 4196 4106 3925

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -4 -1 1.1 5.3 1.8
نرخ بیکاری 2.64 3 3 2.8 2.8 2.8
نرخ تورم -2.14 -0.5 0.5 1 1.3 1.6
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 274600.00 150000 150000 200000 200000 200000
حساب جاری 108900.00 35000 35000 90000 90000 90000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.40 1.5 1.5 4.3 4.3 4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 25 25 22 22 22
بودجه دولت -0.80 -18.5 -18.5 -6 -6 -6
شاخص PMI تولید 49.40 51 53 51 52 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 105 107 109 110 113
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -4 -1 1.1 5.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 421.14 375 375 400 400 400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1486260.86 1384764 1471398 1502610 1565033 1497883
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 270277.44 276731 267575 273250 284602 272391
تولید ناخالص داخلی سرانه 41420.50 37000 37000 39500 39500 39500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67119.10 65248 65248 65686 65686 65686

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 2.64 3 3 2.8 2.8 2.8
جمعیت 9.80 10 10 10.2 10.2 10.2
تغییر اشتغال 2.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.83

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -2.14 -0.5 0.5 1 1.3 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.64 108 109 108 109 111
تورم مواد غذایی 4.70 1.6 2 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.57 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
CPI مسکن آب و برق 101.10 103 103 102 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.98 109 111 106 104 112

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.52 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
عرضه پول M3 1777800.00 1772602 1798023 1823444 1823444 1899709
میزان رشد وام 5.60 4 5 3.5 3.5 3.5
وام به بخش خصوصی 814671.00 779944 794054 827745 857849 808347

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 274600.00 150000 150000 200000 200000 200000
حساب جاری 108900.00 35000 35000 90000 90000 90000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.40 1.5 1.5 4.3 4.3 4.3
واردات 885600.00 750000 750000 820000 820000 820000
صادرات 1160200.00 900000 900000 1020000 1020000 1020000
ذخایر طلا 31.50 13 13 13 13 14
تولید نفت خام 2693.00 3250 3290 3240 3240 3200
فروش اسلحه 104.00 100 100 110 110 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50600.00 43800 43800 43800 43800 43800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 25 25 22 22 22
بودجه دولت -0.80 -18.5 -18.5 -6 -6 -6
هزینه های دولت 179323.82 169147 177531 181296 188828 180726


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 49.40 51 53 51 52 54
تغییرات موجودی انبار 139801.91 91000 91000 91000 91000 91000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00 105 107 109 110 113
هزینه های مصرف کننده 569166.38 416655 563475 575427 599332 573617
قیمت گازوئیل 0.49 0.47 0.44 0.42 0.4 0.38
تسهیلات اعتباری خریدار 330141.00 314218 326840 333773 347638 332723


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.