بازارها گذشته مرجع
پول 588 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 2019-09
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
نرخ تورم -2.6 2019-12
نرخ بهره 4.5 2019-12
موازنه تجاری -222 2018-12
حساب جاری -520 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت -4.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 14.44 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1705 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 710 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1756 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5250 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1121 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 758 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 274 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1120 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 939 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
جمعیت 19.75 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.6 2019-12
تورم مواد غذایی -5.3 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-12
CPI مسکن آب و برق 99.5 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 6.46 2019-10
نرخ بهره سپرده 6.5 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -222 2018-12
حساب جاری -520 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2018-12
صادرات 443 2018-12
واردات 665 2018-12
بدهی خارجی 3335 2018-12
رابطه مبادله 274 2018-12
شاخص تروریسم 5.42 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت -4.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-01
هزینه های دولت 1324 2018-12
مخارج نظامی 291 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.4 2019-09
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
استفاده از ظرفیت 51.1 2019-09
تغییرات موجودی انبار 7 2018-12
شاخص رقابتی 43.42 2019-12
رتبه رقابتی 130 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 151 2019-12
استخراج معدن 74.4 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 3256 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.