بازارها گذشته مرجع
پول 555 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.7 2021-03
نرخ بیکاری 5 2020-12
نرخ تورم 3.5 2021-07
نرخ بهره 4 2021-09
موازنه تجاری 72.6 2020-12
حساب جاری 287 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25 2020-12
بودجه دولت -5.4 2020-12
موارد کروناویروس 14092 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 178 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 13301 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 17.37 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1705 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 815 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2161 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2453 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 356 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 256 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1014 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-12
جمعیت 21.51 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.5 2021-07
تورم مواد غذایی 5.6 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-07
CPI مسکن آب و برق 97.8 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 4.21 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 72.6 2020-12
حساب جاری 287 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-12
صادرات 718 2020-12
واردات 646 2020-12
بدهی خارجی 2595 2019-12
رابطه مبادله 433 2020-12
شاخص تروریسم 6.76 2019-12
ورود توریست 143331 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25 2020-12
بودجه دولت -5.4 2020-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-09
هزینه های دولت 1324 2018-12
مخارج نظامی 368 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.9 2021-03
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 61.6 2021-03
تغییرات موجودی انبار 7 2018-12
شاخص رقابتی 43.42 2019-12
رتبه رقابتی 130 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 151 2019-12
استخراج معدن 55.2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5514480 2020-12
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.6 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 14092 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 178 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 13301 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.