بازارها گذشته مرجع
پول 536 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-06
نرخ بیکاری 6.1 2019-12
نرخ تورم 4.5 2020-09
نرخ بهره 4 2020-10
موازنه تجاری 55.8 2020-06
حساب جاری -10.8 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.6 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
موارد کروناویروس 3062 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 68 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 2679 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی 15.75 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1705 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 822 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2190 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1997 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 362 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 758 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 274 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1120 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 939 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2019-12
جمعیت 20.87 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.5 2020-09
تورم مواد غذایی 8.1 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-09
CPI مسکن آب و برق 96.9 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.6 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 4.57 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 55.8 2020-06
حساب جاری -10.8 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
صادرات 598 2020-06
واردات 543 2020-06
بدهی خارجی 3335 2018-12
رابطه مبادله 360 2020-06
شاخص تروریسم 5.42 2018-12
ورود توریست 144492 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.6 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-12
هزینه های دولت 1324 2018-12
مخارج نظامی 291 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.9 2020-06
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
استفاده از ظرفیت 74 2020-06
تغییرات موجودی انبار 7 2018-12
شاخص رقابتی 43.42 2019-12
رتبه رقابتی 130 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 151 2019-12
استخراج معدن -2.2 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 3256 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.8 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3062 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 68 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 2679 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.