بازارها گذشته مرجع
پول 578 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-12
نرخ بیکاری 6.1 2019-12
نرخ تورم 2.2 2020-05
نرخ بهره 4 2020-06
موازنه تجاری -60.85 2019-09
حساب جاری -520 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت -3 2019-12
موارد کروناویروس 1000 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 53 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 860 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 15.75 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1705 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 822 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2190 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1421 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1121 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 758 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 274 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1120 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 939 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2019-12
جمعیت 20.87 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2020-05
تورم مواد غذایی 4.5 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-05
CPI مسکن آب و برق 90 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 3.9 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 2.5 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -60.85 2019-09
حساب جاری -520 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2018-12
صادرات 29.2 2019-09
واردات 90.05 2019-09
بدهی خارجی 3335 2018-12
رابطه مبادله 274 2018-12
شاخص تروریسم 5.42 2018-12
ورود توریست 144492 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت -3 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-07
هزینه های دولت 1324 2018-12
مخارج نظامی 291 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.3 2020-03
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
استفاده از ظرفیت 41 2020-03
تغییرات موجودی انبار 7 2018-12
شاخص رقابتی 43.42 2019-12
رتبه رقابتی 130 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2019-12
رتبه فساد مالی 85 2019-12
آسانی کسب و کار 151 2019-12
استخراج معدن -20.1 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 3256 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.4 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1000 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 53 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 860 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.