گذشته قبلی
پول 576 574
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 22.5 12.6 در صد
نرخ بیکاری 5 4.6 در صد
نرخ تورم 6 3.9 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری 102 202 CFA - فرانک - میلیارد
حساب جاری 208 208 CFA - فرانک - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25 22.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -3 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 22.5 12.6 در صد
تولید ناخالص داخلی 17.37 15.99 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1705 2099 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 733 739 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2161 2178 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2479 2425 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 347 376 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 259 235 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1068 989 XOF - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5 4.6 در صد
جمعیت 21.51 20.87 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 6 3.9 در صد
تورم مواد غذایی 10.2 8.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 111 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 100 99.5 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.1 99.1 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 0.2 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
نرخ بهره بین بانکی 5.73 3.86 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 102 202 CFA - فرانک - میلیارد
حساب جاری 208 208 CFA - فرانک - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 -3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 704 749 CFA - فرانک - میلیارد
واردات 602 546 CFA - فرانک - میلیارد
بدهی خارجی 4594 2595 EUR - میلیون
رابطه مبادله 409 432 امتیاز
شاخص تروریسم 6.76 5.42
ورود توریست 62716 143331 افراد
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25 22.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 25
هزینه های دولت 1324 799 XOF - میلیارد
مخارج نظامی 368 358 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 20.9 9.9 در صد
سرعت اینترنت 1006 1133 KBps
آدرس های IP 16229 15855 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 66.5 61.6 در صد
تغییرات موجودی انبار 7 20.2 XOF - میلیارد
شاخص رقابتی 43.42 43.9 امتیاز
رتبه رقابتی 130 124
شاخص فساد مالی 40 40 امتیاز
رتبه فساد مالی 86 85
آسانی کسب و کار 151 151
استخراج معدن -18.4 35.4 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 5514480 5576930 XOF - میلیارد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 15 5.6 در صد
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 20249 19972 افراد
مرگ و میر کروناویروس 339 333 افراد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.