بازارها گذشته مرجع
پول 590 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2019-06
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
نرخ تورم -4.5 2019-07
نرخ بهره 4.5 2019-09
موازنه تجاری -264 2018-09
حساب جاری -564 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 2017-12
بودجه دولت -4.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 14.44 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2099 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 710 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1756 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4949 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1094 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 747 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 244 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1068 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 863 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
جمعیت 19.2 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -4.5 2019-07
تورم مواد غذایی -8.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-07
CPI مسکن آب و برق 97.2 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 5.95 2019-07
نرخ بهره سپرده 6.5 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -264 2018-09
حساب جاری -564 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2017-12
صادرات 314 2018-09
واردات 578 2018-09
بدهی خارجی 3188 2017-12
رابطه مبادله 336 2018-03
شاخص تروریسم 4.81 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 2017-12
بودجه دولت -4.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 799 2017-12
مخارج نظامی 291 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.6 2019-06
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
استفاده از ظرفیت 100 2019-06
تغییرات موجودی انبار 20.2 2017-12
شاخص رقابتی 43.9 2018-12
رتبه رقابتی 124 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 151 2018-12
استخراج معدن 59.9 2018-09
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2923 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.8 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.