بازارها گذشته مرجع
پول 591 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2019-06
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
نرخ تورم -5.4 2019-09
نرخ بهره 4.5 2019-09
موازنه تجاری -222 2018-12
حساب جاری -520 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت -4.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 14.44 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2099 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 710 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1756 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4949 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1094 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 747 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 244 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1068 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 863 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
جمعیت 19.75 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -5.4 2019-09
تورم مواد غذایی -9.8 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-09
CPI مسکن آب و برق 99 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 5.73 2019-08
نرخ بهره سپرده 6.5 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -222 2018-12
حساب جاری -520 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2018-12
صادرات 443 2018-12
واردات 665 2018-12
بدهی خارجی 3188 2017-12
رابطه مبادله 274 2018-12
شاخص تروریسم 4.81 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2018-12
بودجه دولت -4.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 799 2017-12
مخارج نظامی 291 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.6 2019-06
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
استفاده از ظرفیت 100 2019-06
تغییرات موجودی انبار 20.2 2017-12
شاخص رقابتی 43.42 2019-12
رتبه رقابتی 130 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 151 2019-12
استخراج معدن 74.4 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2923 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.