بازارها گذشته مرجع
پول 548 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.9 2020-12
نرخ بیکاری 5 2020-12
نرخ تورم 2.3 2021-05
نرخ بهره 4 2021-04
موازنه تجاری 72.6 2020-12
حساب جاری 287 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25 2020-12
بودجه دولت -5.4 2020-12
موارد کروناویروس 13460 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 167 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 13287 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 15.75 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1705 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 822 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2190 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2515 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 371 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1865510 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3657770 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-12
جمعیت 21.51 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2021-05
تورم مواد غذایی 4.2 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-05
CPI مسکن آب و برق 99.9 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 3.98 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 72.6 2020-12
حساب جاری 287 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2019-12
صادرات 718 2020-12
واردات 646 2020-12
بدهی خارجی 3746 2019-12
رابطه مبادله 433 2020-12
شاخص تروریسم 6.76 2019-12
ورود توریست 143331 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25 2020-12
بودجه دولت -5.4 2020-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-06
هزینه های دولت 1324 2018-12
مخارج نظامی 368 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.8 2020-12
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 66.7 2020-12
تغییرات موجودی انبار 7 2018-12
شاخص رقابتی 43.42 2019-12
رتبه رقابتی 130 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 151 2019-12
استخراج معدن 55.2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5514480 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 13460 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 167 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 13287 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.