بازارها گذشته مرجع
پول 558 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-06
نرخ بیکاری 6.1 2019-12
نرخ تورم 2.3 2020-12
نرخ بهره 4 2020-12
موازنه تجاری 55.8 2020-06
حساب جاری -10.8 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.6 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
موارد کروناویروس 12181 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 143 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 11816 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی 15.75 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1705 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 822 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2190 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1997 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 362 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 758 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 274 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1120 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 939 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2019-12
جمعیت 20.87 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2020-12
تورم مواد غذایی 5.4 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-01
CPI مسکن آب و برق 97.9 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.2 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -1.6 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 4.14 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 55.8 2020-06
حساب جاری -10.8 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
صادرات 598 2020-06
واردات 543 2020-06
بدهی خارجی 2595 2019-12
رابطه مبادله 360 2020-06
شاخص تروریسم 6.76 2019-12
ورود توریست 143331 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.6 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-03
هزینه های دولت 1324 2018-12
مخارج نظامی 373 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 1.9 2020-09
سرعت اینترنت 1006 2017-03
آدرس های IP 16229 2017-03
استفاده از ظرفیت 53.2 2020-09
تغییرات موجودی انبار 7 2018-12
شاخص رقابتی 43.42 2019-12
رتبه رقابتی 130 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 151 2019-12
استخراج معدن -2.2 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 3256 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 12181 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 143 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 11816 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بورکینا فاسو - شاخص های اقتصادی.