بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 591.75 590 595 599 604 613
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 6.1 5.8 5.6 5.6 6
نرخ بیکاری 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم -5.40 -5 -3.7 -3.2 1.8 2
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
موازنه تجاری -222.40 -69.81 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -7.1 -7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 23.2 22.4 22.4 22.4 22.4
بودجه دولت -4.90 -3.4 -3 -3 -3 -3
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -5.40 -5 -3.7 -3.2 1.8 2
تورم مواد غذایی -9.80 -8.5 -7.7 -6 -5.4 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 107 104 98.51 99.7 109
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 5.73 4.44 4.44 5.7 5.45 4.44
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6.5 6.25 6 6.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -222.40 -69.81 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -7.1 -7 -7 -7 -7
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 23.2 22.4 22.4 22.4 22.4
بودجه دولت -4.90 -3.4 -3 -3 -3 -3
هزینه های دولت 799.40 849 846 846 844 896
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 2922.70 3104 3092 3092 3086 3275


بورکینا فاسو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.