بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 577.71 582 586 590 595 603

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 1.7 2 3.9 4.5 4.7
نرخ بیکاری 6.10 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3
نرخ تورم 2.20 2.7 3 2.7 2.8 3
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -60.85 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.7 -6.7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 28 28 25 25 25
بودجه دولت -3.00 -5.7 -5.7 -3.1 -3.1 -3.1

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.10 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3
جمعیت 20.87 20.8 20.87 21.1 21.1 21.43

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.20 2.7 3 2.7 2.8 3
تورم مواد غذایی 4.50 4 4.2 4 4 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 3.90 2.7 3 4 4.2 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.50 104 105 105 108 108

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 2.50 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -60.85 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.7 -6.7 -7 -7 -7
ورود توریست 144492.00 130000 130000 135000 135000 135000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 28 28 25 25 25
بودجه دولت -3.00 -5.7 -5.7 -3.1 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 1324.20 1347 1351 1376 1384 1414

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
استخراج معدن -20.10 50 3 12 12 30

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 3256.20 3312 3321 3383 3403 3477


بورکینا فاسو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.