بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 610.50 622 627 632 637 648

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 3 1.7 1.5 2 4
نرخ بیکاری 4.80 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8
نرخ تورم 15.10 18 14 12 10 7
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -56.70 -50 -50 -110 -80 -40
حساب جاری 1.70 -230 -160 -50 -130 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 0.8 0.8 0.8 0.8 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.00 26 26 26 26 26
بودجه دولت -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.80 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8
جمعیت 21.51 21.43 21.43 21.99 21.99 21.99

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 15.10 18 14 12 10 7
تورم مواد غذایی 25.70 28 23 18 15 8
نرخ تورم (ماهانه) 3.00 4 2.8 2.4 -0.1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.20 127 126 126 130 135

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 3.60 3.6 4.1 4.1 4.1 4.1

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -56.70 -50 -50 -110 -80 -40
حساب جاری 1.70 -230 -160 -50 -130 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 0.8 0.8 0.8 0.8 -2
صادرات 725.60 600 480 530 470 550
واردات 782.30 650 590 610 570 590
رابطه مبادله 334.50 370 400 430 280 360
ورود توریست 62716.00 135000 135000 140000 140000 140000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.00 26 26 26 26 26
بودجه دولت -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5
هزینه های دولت 1324.20 1364 1347 1344 1351 1398

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
استخراج معدن 5.20 30 30 25 25 25
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.20 73 72.8 73.4 71.5 72

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.30 5 4.6 2 1.7 3
هزینه های مصرف کننده 5514480.00 5679914 5608226 5597197 5624770 5821085


بورکینا فاسو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.