بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 550.25 557 563 568 574 585

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.90 5 4.1 3.5 4 5
نرخ بیکاری 5.00 5.2 5.2 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 3.50 2.7 2.2 2.5 2.3 1.9
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 72.60 -174 -92.52 -92.52 -92.52 -77.48
حساب جاری 286.90 -150 -120 -120 -120 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 1 1 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.00 28 28 28 25 25
بودجه دولت -5.40 -4.5 -4.5 -4 -4 -4

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.90 5 4.1 3.5 4 5
تولید ناخالص داخلی 17.37 17.5 17.5 17 17 17
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1704.80 1816 2481 1775 1764 1863
تولید ناخالص داخلی سرانه 815.48 745 745 745 745 765
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2160.51 2150 2150 2150 2150 2185
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2514.90 2149 5826 2618 2603 2749
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 371.40 390 387 384 386 406
تولید ناخالص داخلی از ساخت 234.50 1938002 1058 1941996 1930803 2039096
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1026.20 3965261 942 3807739 3785792 3998125

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.00 5.2 5.2 4.9 4.9 4.9
جمعیت 21.51 21.1 21.43 21.43 21.43 21.99

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.50 2.7 2.2 2.5 2.3 1.9
تورم مواد غذایی 5.90 4.8 3.4 2.5 2.7 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.2 -0.2 0.1 -0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.80 109 106 107 110 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 72.60 -174 -92.52 -92.52 -92.52 -77.48
حساب جاری 286.90 -150 -120 -120 -120 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 1 1 0.8 0.8 0.8
ورود توریست 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.00 28 28 28 25 25
بودجه دولت -5.40 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
هزینه های دولت 1324.20 1410 945 1378 1371 1447

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
استخراج معدن 55.20 12 30 30 30 25

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 5514480.00 5939430 3455 5740574 5707487 6027602


بورکینا فاسو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.