بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 581.00 592 598 604 610 623

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 22.50 4.2 3.5 4 5.3 5
نرخ بیکاری 5.00 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 3.90 4 3.7 3.4 2.8 1.9
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری 101.70 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
حساب جاری 207.90 -120 -120 -120 -120 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 1 0.8 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.00 28 28 26 26 26
بودجه دولت -5.40 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 5.00 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
جمعیت 21.51 21.43 21.43 21.43 21.43 21.99

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.90 4 3.7 3.4 2.8 1.9
تورم مواد غذایی 8.40 9 7.5 4.7 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 -0.2 0.1 0.2 -0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.90 108 108 111 114 110

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 5.48 4.44 5.98 5.98 5.98 5.98

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 101.70 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
حساب جاری 207.90 -120 -120 -120 -120 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 1 0.8 0.8 0.8 0.8
ورود توریست 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.00 28 28 26 26 26
بودجه دولت -5.40 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
هزینه های دولت 1324.20 945 1380 1371 1377 1449

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
استخراج معدن -18.40 30 30 30 30 25

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 5514480.00 3455 5746088 5707487 5735059 6033393


بورکینا فاسو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.