بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 592.25 592 596 601 605 614
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 6 6.1 5.8 5.6 6
نرخ بیکاری 6.30 6 6 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم -4.50 -4.2 -5 -3.7 -3.2 2
نرخ بهره 4.50 4.5 4.25 4.25 4 4
موازنه تجاری -263.60 -182 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -8 -8 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40 34 34 36 36 36
بودجه دولت -4.90 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.30 6 6 5.5 5.5 5.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -4.50 -4.2 -5 -3.7 -3.2 2
تورم مواد غذایی -8.30 -7.2 -8.5 -7.7 -6 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.20 103 99.24 98.51 99.7 101
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.25 4.25 4 4
نرخ بهره بین بانکی 5.95 5.95 5.7 5.7 5.45 5.45
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6.25 6.25 6 6
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -263.60 -182 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -8 -8 -7 -7 -7
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40 34 34 36 36 36
بودجه دولت -4.90 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
هزینه های دولت 799.40 847 848 846 844 899
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 2922.70 3098 3101 3092 3086 3287


بورکینا فاسو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.