بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 591.98 586 590 595 599 608
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 5.8 5.6 5.6 6 6.1
نرخ بیکاری 6.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم -2.60 -3.5 -3.2 1.8 2 2.2
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4 4 4
موازنه تجاری -222.40 -174 -182 -69.81 -122 -77.48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 22
بودجه دولت -4.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
جمعیت 19.75 20.8 20.8 20.8 20.87 21.43
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -2.60 -3.5 -3.2 1.8 2 2.2
تورم مواد غذایی -5.30 -4 -5.3 3.2 3.7 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 -0.6 0.5 0.7 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.80 98.72 99.7 103 103 106
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.46 6.46 6.46 5.96 5.96 5.96
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6.5 6 6 6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -222.40 -174 -182 -69.81 -122 -77.48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.4
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 22
بودجه دولت -4.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
هزینه های دولت 1324.20 1401 1398 1398 1404 1489
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 3256.20 3445 3439 3439 3452 3662


بورکینا فاسو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.