بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 538.25 542 546 550 554 562

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 7.5 6 5.1 3.5 5.2
نرخ بیکاری 6.10 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2
نرخ تورم 2.50 2 1.7 2.2 2.5 1.9
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری 32.80 -174 -182 -92.52 -92.52 -77.48
حساب جاری 286.90 -200 -150 -120 -120 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -7 -77 -7 -7 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.60 25 25 25 25 23
بودجه دولت -3.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 7.5 6 5.1 3.5 5.2
تولید ناخالص داخلی 15.75 16 16 16 16 18
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1704.80 1833 1807 1792 1764 1885
تولید ناخالص داخلی سرانه 822.38 745 745 745 745 765
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2189.60 2150 2150 2150 2150 2185
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1996.80 2147 2117 2099 2067 2208
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 362.00 389 384 380 375 400
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1865510.00 1956199 1928903 1960651 1930803 2062605
تولید ناخالص داخلی از معادن 274.40 295 291 288 284 303
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1119.50 1203 1187 1177 1159 1238
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3657770.00 4002494 3946645 3844316 3785792 4044221

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.10 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2
جمعیت 21.51 21.1 21.1 21.43 21.43 21.99

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.50 2 1.7 2.2 2.5 1.9
تورم مواد غذایی 5.60 4.5 3.4 2 2 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 1 0.4 0.4 0.4 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.50 105 106 111 106 109

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 32.80 -174 -182 -92.52 -92.52 -77.48
حساب جاری 286.90 -200 -150 -120 -120 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -7 -77 -7 -7 -6.5
ورود توریست 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.60 25 25 25 25 23
بودجه دولت -3.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.2
هزینه های دولت 1324.20 1424 1404 1392 1371 1464

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
استخراج معدن 39.13 12 12 30 30 25

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 5514480.00 5995200 5911546 5795718 5707487 6097096


بورکینا فاسو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.