بازارها گذشته مرجع
پول 3760 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-12
نرخ بیکاری 1.6 2019-12
نرخ تورم 4.39 2020-11
نرخ بهره 9.5 2020-12
موازنه تجاری -504566 2020-06
حساب جاری -181 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.1 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 18001 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 267 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 17447 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 14.08 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 500 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1646 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.6 2019-12
جمعیت 26.87 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.39 2020-11
تورم مواد غذایی 4.3 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2020-11
CPI مسکن آب و برق 135 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.5 2020-12
عرضه پول M3 12773 2020-05
نرخ بهره سپرده 13 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -504566 2020-06
حساب جاری -181 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 453480 2020-06
واردات 958046 2020-06
شاخص تروریسم 1.19 2019-12
ورود توریست 35150 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.1 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 72.9 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 435 2019-12
سرعت اینترنت 3320 2017-03
آدرس های IP 34386 2017-03
شاخص رقابتی 42.86 2019-12
رتبه رقابتی 132 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2019-12
رتبه فساد مالی 158 2019-12
آسانی کسب و کار 161 2019-12
تولید الکتریسیته 157 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 18001 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 267 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 17447 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماداگاسکار - شاخص های اقتصادی.