بازارها گذشته مرجع
پول 3745 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-12
نرخ بیکاری 1.6 2019-12
نرخ تورم 4.2 2020-03
نرخ بهره 9.5 2020-05
موازنه تجاری -309014 2020-03
حساب جاری -42.5 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 957 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 200 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 12.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 433 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1453 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.6 2019-12
جمعیت 26.87 2019-12
هزینه زندگی خانواده 672000 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 351100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.2 2020-03
تورم مواد غذایی 3.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 2020-04
CPI مسکن آب و برق 135 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.5 2020-05
عرضه پول M3 12545 2020-02
نرخ بهره سپرده 13 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -309014 2020-03
حساب جاری -42.5 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 610395 2020-03
واردات 919409 2020-03
شاخص تروریسم 1.96 2018-12
ورود توریست 35150 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 72.9 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 435 2019-12
سرعت اینترنت 3320 2017-03
آدرس های IP 34386 2017-03
شاخص رقابتی 42.86 2019-12
رتبه رقابتی 132 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2019-12
رتبه فساد مالی 158 2019-12
آسانی کسب و کار 161 2019-12
تولید الکتریسیته 157 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 957 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 7 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 200 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماداگاسکار - شاخص های اقتصادی.