بازارها گذشته مرجع
پول 3880 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-12
نرخ بیکاری 1.6 2019-12
نرخ تورم 4 2020-08
نرخ بهره 9.5 2020-09
موازنه تجاری -309014 2020-03
حساب جاری -93.8 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.1 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 16968 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 244 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 16301 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 14.08 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 500 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1646 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 1.6 2019-12
جمعیت 26.87 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2020-08
تورم مواد غذایی 3.6 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 2020-08
CPI مسکن آب و برق 135 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.5 2020-09
عرضه پول M3 12545 2020-02
نرخ بهره سپرده 13 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -309014 2020-03
حساب جاری -93.8 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 610395 2020-03
واردات 919409 2020-03
شاخص تروریسم 1.96 2018-12
ورود توریست 35150 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.1 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 72.9 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12

تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 435 2019-12
سرعت اینترنت 3320 2017-03
آدرس های IP 34386 2017-03
شاخص رقابتی 42.86 2019-12
رتبه رقابتی 132 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2019-12
رتبه فساد مالی 158 2019-12
آسانی کسب و کار 161 2019-12
تولید الکتریسیته 157 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 16968 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 244 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 16301 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماداگاسکار - شاخص های اقتصادی.