بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3795.00 3824 3849 3873 3898 3947

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 -2 -2 5 5 5
نرخ بیکاری 1.60 2.9 2.9 3.4 3.4 3.4
نرخ تورم 4.30 5.4 6 5 4.7 5
نرخ بهره 9.50 9 9 9 8 8
موازنه تجاری -309014.00 -317270 -317275 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -4.2 -4.2 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 40 40 37 37 37
بودجه دولت -2.40 -5 -5 -2.8 -2.8 -2.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 -2 -2 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 14.08 10 10 12.5 12.5 12.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 500.20 360 360 465 465 465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1646.20 1480 1480 1560 1560 1560

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 1.60 2.9 2.9 3.4 3.4 3.4
جمعیت 26.87 27.45 27.64 28.4 28.4 28.33

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 4.30 5.4 6 5 4.7 5
تورم مواد غذایی 3.70 4 4.3 3.6 3.8 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.60 132 134 135 135 141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.00 123 124 124 124 130
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.3 0.4 0.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 9.50 9 9 9 8 8
نرخ بهره سپرده 13.00 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -309014.00 -317270 -317275 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -4.2 -4.2 -3 -3 -3
ورود توریست 35150.00 19300 20200 18500 18350 22500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 40 40 37 37 37
بودجه دولت -2.40 -5 -5 -2.8 -2.8 -2.8
مخارج نظامی 72.90 69.2 69.2 69.2 69.2 75ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.