بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 3700.00 3651 3675 3700 3725 3775

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
نرخ بیکاری 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
نرخ تورم 4.00 5.1 5.3 5.4 5.5 6
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9 9 8
موازنه تجاری -194250.00 -317270 -317275 -317278 -317274 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 39 39 39 39 38
بودجه دولت -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
تولید ناخالص داخلی 12.10 13.2 13.2 13.2 13.2 13.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 432.70 454 454 454 454 465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1452.60 2020 2020 2020 2020 2075

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
جمعیت 26.26 27.45 27.45 27.45 27.64 28.33
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600.00 820000 820000 820000 830000 855000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900.00 376500 376500 376500 380000 388000
هزینه زندگی خانواده 672000.00 672000 672000 672000 593900 599900

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 4.00 5.1 5.3 5.4 5.5 6
تورم مواد غذایی 3.20 4 4.5 5 5.3 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.70 129 130 132 133 141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.20 122 123 123 124 131

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9 9 8
نرخ بهره سپرده 13.00 11.5 13 13 11.5 11.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -194250.00 -317270 -317275 -317278 -317274 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -4.2

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 39 39 39 39 38
بودجه دولت -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
مخارج نظامی 72.90 69.2 69.2 69.2 69.2 75ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.