بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3675.00 3682 3715 3747 3780 3847
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2
نرخ بیکاری 1.80 2 2 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 5.80 6.1 6.3 6.5 6.1 6
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 9
موازنه تجاری -426616.00 -317275 -317278 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.8 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 39 39 39
بودجه دولت -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 12.10 12.8 12.8 13.2 13.2 13.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 432.70 430 430 440 440 440
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1452.60 1951 1951 2020 2020 2020
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 1.80 2 2 2.5 2.5 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600.00 823004 820000 820000 820000 830000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900.00 288030 376500 376500 376500 380000
هزینه زندگی خانواده 672000.00 672000 672000 672000 672000 593900
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 5.80 6.1 6.3 6.5 6.1 6
تورم مواد غذایی 5.20 8 7.7 7.7 7.7 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.70 490 500 502 502 548
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.90 403 409 411 411 448
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 9
نرخ بهره سپرده 13.00 12 12 11.5 12.5 11.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -426616.00 -317275 -317278 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.8 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 39 39 39
بودجه دولت -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9


ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.