بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 3650.00 3659 3694 3728 3763 3834
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.4 5.4 5.4 5.2 5.2
نرخ بیکاری 1.80 2 2 2 2.5 2.5
نرخ تورم 6.10 6 6.1 6.3 6.5 6
نرخ بهره 9.50 9.5 9 9 9 9
موازنه تجاری 108978.00 -317270 -317275 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3.9 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 40 39 39
بودجه دولت -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.4 5.4 5.4 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 11.50 12.8 12.8 12.8 13.2 13.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 421.89 414 420 420 418 418
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1416.44 1392 1409 1409 1404 1404
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 1.80 2 2 2 2.5 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600.00 823004 815318 820000 820000 830000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900.00 288030 254520 376500 376500 380000
هزینه زندگی خانواده 672000.00 672000 672000 672000 672000 593900
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 6.10 6 6.1 6.3 6.5 6
تورم مواد غذایی 6.10 8.3 8 7.7 7.7 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 471.70 485 490 501 502 532
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 385.80 397 404 410 411 435
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 9.50 9.5 9 9 9 9
نرخ بهره سپرده 13.00 13 12.5 12.5 12.5 12.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 108978.00 -317270 -317275 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3.9 -3.9
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 40 39 39
بودجه دولت -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9


ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.