بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 4065.00 4113 4150 4187 4187 4263

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 2.7 2.7 4.1 4.1 4.1
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 6.17 6.5 6 4.7 4.4 4
نرخ بهره 9.50 10 10 10 10 9.5
موازنه تجاری -521636.00 -830000 -660000 -710000 -570000 -740000
حساب جاری -94.10 -230 -170 -170 -170 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -6 -6 -4.8 -4.8 -4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.80 43 43 43 43 43
بودجه دولت -5.40 -7 -7 -6.2 -6.2 -6.2
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 2.7 2.7 4.1 4.1 4.1
تولید ناخالص داخلی 13.72 14.5 14.5 14.5 14.5 15.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 456.17 475 475 475 475 475
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1510.14 1560 1645 1645 1645 1645

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
جمعیت 27.69 28.33 29.02 29.02 29.02 29.02

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 6.17 6.5 6 4.7 4.4 4
تورم مواد غذایی 7.60 7.3 6 5 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.7 0.4 0.2 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.50 148 148 149 150 155
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.60 128 129 129 130 130

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 9.50 10 10 10 10 9.5
نرخ بهره سپرده 13.75 14.25 14.25 14.25 14.25 13.75

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -521636.00 -830000 -660000 -710000 -570000 -740000
حساب جاری -94.10 -230 -170 -170 -170 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -6 -6 -4.8 -4.8 -4.8
صادرات 850003.00 720000 740000 710000 710000 760000
واردات 1371639.00 1380000 1450000 1280000 1280000 1500000
ورود توریست 4718.00 2300 3000 1800 1800 4000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.80 43 43 43 43 43
بودجه دولت -5.40 -7 -7 -6.2 -6.2 -6.2
مخارج نظامی 87.80 75 75 75 75 75


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ثبت خودرو 1577.00 1215 1230 1100 1100 1300
تولید الکتریسیته 165.37 162 160 164 164 165


ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.