بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 3745.00 3769 3793 3817 3842 3890

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 -5 -5 -5 0.6 0.6
نرخ بیکاری 1.60 2.9 2.9 2.9 3.4 3.4
نرخ تورم 4.20 5.3 5.4 5.5 5.7 6
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 8
موازنه تجاری -309014.00 -317270 -317275 -317274 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -3.9 -3.9 -3.9 -4.2 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 48 48 48 42 42
بودجه دولت -2.40 -5 -5 -5 -2.8 -2.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 -5 -5 -5 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی 12.80 11.94 13.2 13.2 13.6 13.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 432.70 454 454 454 465 465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1452.60 2020 2020 2020 1351 2075

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 1.60 2.9 2.9 2.9 3.4 3.4
جمعیت 26.87 27.45 27.45 27.64 28.4 28.33
هزینه زندگی خانواده 672000.00 672000 672000 593900 593900 599900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600.00 820000 820000 830000 830000 855000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 4.20 5.3 5.4 5.5 5.7 6
تورم مواد غذایی 3.20 4.5 5 5.3 5.1 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.10 131 132 134 134 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.40 123 123 124 124 131
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.3 0.5 0.3 0.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 8
نرخ بهره سپرده 13.00 13 12.5 11.5 12.5 11.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -309014.00 -317270 -317275 -317274 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -3.9 -3.9 -3.9 -4.2 -4.2

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 48 48 48 42 42
بودجه دولت -2.40 -5 -5 -5 -2.8 -2.8
مخارج نظامی 72.90 69.2 69.2 69.2 69.2 75ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.