بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3628.48 3763 3792 3820 3849 3908
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.4 5.2 5.2 5.2 5.2
نرخ بیکاری 1.70 1.8 2 2 2 2
نرخ تورم 5.50 6 6.4 6.6 6.8 7
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 8.5
موازنه تجاری -426616.00 -317278 -317278 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 39 39 39 39
بودجه دولت -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.4 5.2 5.2 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 12.10 12.8 13.2 13.2 13.2 13.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 432.70 430 440 440 440 440
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1452.60 1951 2020 2020 2020 2020
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 1.70 1.8 2 2 2 2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600.00 820000 820000 820000 820000 830000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900.00 376500 376500 376500 376500 380000
هزینه زندگی خانواده 672000.00 672000 672000 672000 672000 593900
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 5.50 6 6.4 6.6 6.8 7
تورم مواد غذایی 4.90 5.2 5.4 5.6 5.8 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.20 500 502 131 132 548
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.50 409 411 124 125 448
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 8.5
نرخ بهره سپرده 13.00 12 11.5 12.5 12.5 11.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -426616.00 -317278 -317278 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 39 39 39 39
بودجه دولت -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9


ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.