بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 3955.00 4011 4051 4092 4133 4216

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 3 4.6 4.6 4.6 4.6
نرخ بیکاری 1.90 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
نرخ تورم 6.29 7 5.6 5 4.5 4.3
نرخ بهره 9.50 9.5 10 10 10 10
موازنه تجاری -321972.00 -317269 -317275 -317278 -317278 -317269
حساب جاری -169.50 -120 -50 -150 -230 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.80 45 43 43 43 43
بودجه دولت -6.30 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 3 4.6 4.6 4.6 4.6
تولید ناخالص داخلی 13.72 14 14.5 14.5 14.5 14.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 456.17 465 475 475 475 475
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1510.14 1560 1560 1560 1560 1645

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 1.90 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
جمعیت 27.69 28.33 28.33 28.33 28.33 29.02

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 6.29 7 5.6 5 4.5 4.3
تورم مواد غذایی 8.00 8 7.4 6.3 4.7 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.00 600 143 144 145 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.90 490 126 126 127 127

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 9.50 9.5 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 13.75 11.5 11.5 14.25 14.25 14.25

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -321972.00 -317269 -317275 -317278 -317278 -317269
حساب جاری -169.50 -120 -50 -150 -230 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
ورود توریست 559.00 22500 22500 22500 22500 26000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.80 45 43 43 43 43
بودجه دولت -6.30 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
مخارج نظامی 87.80 75 75 75 75 75ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.