بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3759.95 3775 3799 3823 3847 3896

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 3 3 3 3 4.7
نرخ بیکاری 1.60 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
نرخ تورم 4.39 4.2 4.4 4.5 4.5 4.3
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 9
موازنه تجاری -504566.00 -317270 -317275 -317278 -317269 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -3 -3 -3 -3 -1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 42 42 42 42 44
بودجه دولت -2.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -2.6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 3 3 3 3 4.7
تولید ناخالص داخلی 14.08 12.5 12.5 12.5 12.5 13.75
تولید ناخالص داخلی سرانه 500.20 465 465 465 465 485
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1646.20 1560 1560 1560 1560 1645

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 1.60 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
جمعیت 26.87 28.4 28.4 28.4 28.33 29.02

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.39 4.2 4.4 4.5 4.5 4.3
تورم مواد غذایی 4.30 3.6 3.8 4 4 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.60 548 132 134 600 600
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.10 448 122 123 490 490
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 9
نرخ بهره سپرده 13.00 11.5 13 12.5 11.5 11.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -504566.00 -317270 -317275 -317278 -317269 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -3 -3 -3 -3 -1.3
ورود توریست 35150.00 18500 18350 23000 22500 26000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 42 42 42 42 44
بودجه دولت -2.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -2.6
مخارج نظامی 72.90 69.2 69.2 69.2 75 75ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.