بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 3880.00 3950 3975 4001 4026 4077

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 -2 5 5 5 5
نرخ بیکاری 1.60 1.9 2.3 2.3 2.3 2.3
نرخ تورم 4.00 4.3 4.2 4.4 4.5 4.5
نرخ بهره 9.50 9.5 9 9 9 9
موازنه تجاری -309014.00 -317269 -317275 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -4.2 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 40 37 37 37 37
بودجه دولت -2.40 -5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 -2 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 14.08 10 12.5 12.5 12.5 12.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 500.20 360 465 465 465 465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1646.20 1480 1560 1560 1560 1560

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 1.60 1.9 2.3 2.3 2.3 2.3
جمعیت 26.87 27.64 28.4 28.4 28.4 28.33

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 4.00 4.3 4.2 4.4 4.5 4.5
تورم مواد غذایی 3.60 3.4 3.6 3.8 4 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.20 548 132 134 135 600
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.30 448 122 123 124 490
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 9.50 9.5 9 9 9 9
نرخ بهره سپرده 13.00 11.5 13 12.5 12.5 11.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -309014.00 -317269 -317275 -317278 -317278 -317269
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -4.2 -3 -3 -3 -3
ورود توریست 35150.00 19300 18500 18350 23000 22500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.10 40 37 37 37 37
بودجه دولت -2.40 -5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
مخارج نظامی 72.90 69.2 69.2 69.2 69.2 75ماداگاسکار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.