بازارها گذشته مرجع
پول 551 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2019-12
نرخ بیکاری 9.2 2019-12
نرخ تورم 1.8 2019-12
نرخ بهره 3.25 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.3 2018-12
بودجه دولت 1.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 4821 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 83 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 2182 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 11.03 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9238 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18558 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.2 2019-12
جمعیت 1.43 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-06
عرضه پول M0 155806 2020-05
عرضه پول M1 762955 2020-05
عرضه پول M2 1026916 2020-05

تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 2019-12
تولید نفت خام 168 2020-04
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.3 2018-12
بودجه دولت 1.3 2019-12
ارزیابی اعتبار 15

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1436 2017-03
آدرس های IP 1658 2017-03
شاخص فساد مالی 16 2019-12
رتبه فساد مالی 173 2019-12
آسانی کسب و کار 178 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4821 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 83 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 2182 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه استوایی - شاخص های اقتصادی.