بازارها گذشته مرجع
پول 610 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.9 2018-12
نرخ بیکاری 6.9 2017-12
نرخ تورم 1.3 2018-12
نرخ بهره 3.5 2019-08
حساب جاری -540 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.8 2017-12
بودجه دولت -0.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 13.32 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10602 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20865 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2017-12
جمعیت 1.3 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2019-08
نرخ بهره سپرده 2.45 2017-12
عرضه پول M0 148367 2019-06
عرضه پول M1 844110 2019-06
عرضه پول M2 1093411 2019-06
تجارت گذشته مرجع
حساب جاری -540 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2017-12
تولید نفت خام 146 2019-05
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.8 2017-12
بودجه دولت -0.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1436 2017-03
آدرس های IP 1658 2017-03
شاخص فساد مالی 16 2018-12
رتبه فساد مالی 172 2018-12
آسانی کسب و کار 177 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه استوایی - شاخص های اقتصادی.