بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 542.97 554 561 568 575 589

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 -10 -7 -7 -7 -7
نرخ بیکاری 9.20 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ تورم 1.80 3 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -12 -10 -10 -10 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.30 60 55 55 55 55
بودجه دولت 1.30 -5.9 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 -10 -7 -7 -7 -7
تولید ناخالص داخلی 11.03 9 10.5 10.5 10.5 10.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 9237.70 7900 6500 6500 6500 6500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18558.00 17800 18500 18500 18500 18500

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.20 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
جمعیت 1.43 1.41 1.46 1.46 1.46 1.46

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.80 3 2.5 2.5 2.5 2.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -12 -10 -10 -10 -10
تولید نفت خام 143.00 280 270 270 270 250

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.30 60 55 55 55 55
بودجه دولت 1.30 -5.9 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


گینه استوایی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.