بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 610.93 623 627 631 636 644

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 1.5 1.5 1.5 -0.9 -0.9
نرخ بیکاری 9.20 9 9 9 9 9
نرخ تورم 2.90 5 5 5 3.7 3.7
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 5 4
حساب جاری -241.30 -760 -760 -800 -800 -800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.40 -6 -6 -6 -6 -14
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 41 41 41 39 39
بودجه دولت -1.10 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 0.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 1.5 1.5 1.5 -0.9 -0.9
تولید ناخالص داخلی 10.02 11.6 11.6 11.6 11.6 12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6777.84 6700 6700 6700 6700 6850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17007.62 18500 18500 19200 19200 19200

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 9.20 9 9 9 9 9
جمعیت 1.40 1.46 1.46 1.51 1.51 1.51

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 2.90 5 5 5 3.7 3.7

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 5 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
حساب جاری -241.30 -760 -760 -800 -800 -800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.40 -6 -6 -6 -6 -14
تولید نفت خام 95.00 113 105 110 110 150

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 41 41 41 39 39
بودجه دولت -1.10 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 0.3

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


گینه استوایی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.