بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 565.58 563 567 570 574 580

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 2.6 -4 -4 -4 -4
نرخ بیکاری 9.20 9.5 9 9 9 9
نرخ تورم 3.00 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8
نرخ بهره 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.40 -5.7 -6 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 50 48 48 48 48
بودجه دولت -2.80 -2.4 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 2.6 -4 -4 -4 -4
تولید ناخالص داخلی 10.02 10.5 11.6 11.6 11.6 11.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 8465.98 6500 6500 6500 6500 7100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17007.62 18500 18500 18500 18500 19200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 9.20 9.5 9 9 9 9
جمعیت 1.40 1.46 1.46 1.46 1.46 1.51

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.00 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.40 -5.7 -6 -6 -6 -6
تولید نفت خام 91.00 108 120 113 105 110

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 50 48 48 48 48
بودجه دولت -2.80 -2.4 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


گینه استوایی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.