بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 543.52 545 549 554 558 567

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 2.4 2.4 2.4 -5 -5
نرخ بیکاری 9.20 10 10 10 9.6 9.6
نرخ تورم 3.00 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.40 -5.7 -5.7 -5.7 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 48 48 48 48 49
بودجه دولت -2.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -3.8
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 2.4 2.4 2.4 -5 -5
تولید ناخالص داخلی 11.03 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 9237.70 6500 6500 6500 6500 7100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18558.00 18500 18500 18500 18500 19200

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.20 10 10 10 9.6 9.6
جمعیت 1.36 1.46 1.46 1.46 1.46 1.51

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.00 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.40 -5.7 -5.7 -5.7 -6 -6
تولید نفت خام 105.00 270 270 250 250 210

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 48 48 48 48 49
بودجه دولت -2.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -3.8

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


گینه استوایی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.