بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 588.57 596 603 611 618 633

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 -8 -8 -8 -8 -6
نرخ بیکاری 9.20 9.1 9.1 9.1 9.1 8.9
نرخ تورم 1.80 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
حساب جاری -1053.70 -950 -950 -950 -760 -760
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -12 -12 -12 -12 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.30 47 47 47 47 49
بودجه دولت -0.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 -8 -8 -8 -8 -6
تولید ناخالص داخلی 13.70 8.98 8.98 8.98 8.98 10.25
تولید ناخالص داخلی سرانه 10602.30 9938 9938 9938 9938 7361
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20864.60 19557 19557 19557 19557 14487

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 9.20 9.1 9.1 9.1 9.1 8.9
جمعیت 1.43 1.41 1.41 1.41 1.41 1.46

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.80 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
حساب جاری -1053.70 -950 -950 -950 -760 -760
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -12 -12 -12 -12 -8
تولید نفت خام 166.00 200 220 260 280 250

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.30 47 47 47 47 49
بودجه دولت -0.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


گینه استوایی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.