بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 590.15 590 596 603 610 623
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.4
نرخ بیکاری 9.20 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2
نرخ تورم 1.30 2 2 2 2 2.1
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3 3 3
حساب جاری -539.80 322 322 322 322 322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -12 -12 -12 -12 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.30 47 47 47 47 49
بودجه دولت -0.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.4
تولید ناخالص داخلی 13.32 14.1 14.1 14.1 14.1 13.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 10602.30 10100 10100 10100 10100 9800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20864.60 19100 19100 19100 19100 19700
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.20 8.9 8.9 8.9 8.9 9.2
جمعیت 1.31 1.41 1.41 1.41 1.41 1.46
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.30 2 2 2 2 2.1
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3 3 3
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.95 1.95 1.95
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
حساب جاری -539.80 322 322 322 322 322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -12 -12 -12 -12 -8
تولید نفت خام 156.00 160 160 160 155 155
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.30 47 47 47 47 49
بودجه دولت -0.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


گینه استوایی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.