بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 92.62 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازار سهام 35011.24 34202 33400 32612 31849 30371
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.26 1.34 1.41 1.47 1.54 1.69

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.40 7 5.1 4 2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 3.7 3.8 2.1 2 2
نرخ بیکاری 5.90 5.6 5.5 5.5 5.3 5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 850.00 430 550 350 500 280
نرخ تورم 5.40 4.2 4 3.2 3 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.6 0.6 0.3 0.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -71240.00 -60000 -63000 -52000 -59999 -63000
حساب جاری -195739.00 -180000 -177000 -157000 -140000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.60 115 115 118 118 122
بودجه دولت -14.90 -10.2 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7
اطمینان کسب و کار 60.60 56 53.4 53 55 53.4
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 63.10 60 56 54.2 54 51
پی ام آی غیر توليدی 60.10 58 54 52 52 52
PMI شاخص خدمات 59.80 59 55.5 52 53 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.80 82 84 83 82 84
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.4 2.4 2.4 2.4 2.4
جواز ساختمان 1594.00 1470 1400 1350 1300 1300
نرخ مالیات شرکت 21.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.90 5.6 5.5 5.5 5.3 5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 850.00 430 550 350 500 280
صورت پرداخت های خصوصی 662.00 320 405 280 450 400
اشتغال دولتی 188.00 50 2 2 2 60
صورت های پرداخت توليد 15.00 10 2 2 2 2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 419.00 350 300 300 300 270
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 3236.00 3260 3200 3100 2900 2500
تغییر اشتغال ADP 692.00 420 250 190 200 150
افراد شاغل 151602.00 154000 155000 157000 157500 159000
افراد بیکار 9484.00 9100 8890 8500 8200 7800
درآمد متوسط ساعتی 0.30 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.70 34.7 34.6 34.8 34.6 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 61.60 61.9 62.5 62.5 62.8 62.7
نرخ بیکاری بلند مدت 2.47 2.2 2 1.8 1.8 1.2
نرخ بیکاری جوانان 9.30 9 8.9 8.9 8.7 8.7
بهره وری 112.73 113 112 112 111 111
هزینه های کار 119.07 133 126 123 123 127
پست های خالی شغلی 9478.00 8500 8000 7600 7500 6600
پیشنهادات شغلی 9209.00 7000 6600 6600 7000 5900
چلنجر کاهش شغل 20476.00 35000 40000 40000 45000 55000
دستمزد 25.68 27.89 26.43 26.01 26 26.94
دستمزد در تولید 23.71 25.39 25.07 24.02 24.01 24.88
رشد دستمزد 13.75 6.5 3.4 2.9 2 3.6
حداقل دستمزد 7.25 9.5 9.5 11 11 11
شاخص هزینه استخدام 0.90 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6
جمعیت 329.48 331 333 333 333 335
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
نرخ اشتغال 58.00 59 59.4 60 60.1 61
استخدام تمام وقت 126201.00 131000 133627 133627 136000 133627
قسمت مدت زمان اشتغال 25610.00 27500 26500 26500 26500 26500
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 385.25 380 350 350 320 300

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.40 4.2 4 3.2 3 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.6 0.6 0.3 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 270.98 271 272 273 279 279
قیمت مصرف کننده اصلی 278.14 279 279 281 281 284
اندازه اصل تورم 4.50 3.8 3.5 3.5 1.2 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.59 119 119 119 119 122
قیمت تولید 126.00 124 123 125 128 125
تغییر قیمت تولید کننده 7.30 4.4 2.8 1.6 1.5 1.8
قیمت صادرات 140.50 130 128 128 126 129
قیمت واردات 134.10 128 12600 120 120 128
تورم مواد غذایی 2.40 2.5 2.3 2 2 2.3
CPI مسکن آب و برق 280.37 285 285 285 289 292
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 237.70 211 212 223 245 217
صفحه اول PCE قیمت هسته 116.58 117 116 116 116 119
قیمت تولید کننده هسته 124.80 125 126 128 127 130
انتظارات تورم 4.80 3.5 2.5 2.5 2 2.5
شاخص قیمت PCE 114.63 114 114 114 113 116

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.13 0.15 0.17 0.2 0.2 0.25
ذخایر ارزی خارجی 141810.00 138000 130150 130150 130150 130150
ترازنامه بانک مرکزی 8240530.00 8092000 8006458 7900000 7800000 7500000
ترازنامه بانک 21674.70 21000 20656 20600 20550 20556
وام به بخش خصوصی 2487.89 2673 2673 2716 2600 2770
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 235.50 228 228 228 228 224
نرخ بهره 0.06 0.05 0.05 0.07 0.07 0.13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -71240.00 -60000 -63000 -52000 -59999 -63000
حساب جاری -195739.00 -180000 -177000 -157000 -140000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 277259.00 263000 269000 262000 274999 269000
صادرات 206018.00 203000 206000 210000 215000 206000
بدهی خارجی 21764799.00 21506171 21550000 21600000 216000000 21934407
رابطه مبادله 107.64 102 1.02 107 105 101
گردش سرمایه 105300.00 47000 35000 35000 45000 23000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 53916.00 52000 53000 53000 45000 54000
تولید نفت خام 11169.00 12200 13000 13500 14000 14000
تراز تجاری کالا -91210.00 -80000 -73000 -73000 -70000 -74500
درآمد گردشگری 5480.00 8920 9460 9460 9460 21200
ورود توریست 1064726.00 2000000 2000100 2000100 2000100 4760100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.60 115 115 118 118 122
بودجه دولت -14.90 -10.2 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7
ارزش بودجه دولت -174161.00 -125000 -62490 -110000 -30000 -10000
هزینه های دولت 3366.94 3652 3377 3447 3438 3515
درآمدهای دولت 449000.00 360000 310000 280000 320000 340000
بدهی های دولت 28529436.00 28300000 28500000 286000000 28620000 29000000
هزینه های مالی 623359.00 485000 450000 390000 350000 350000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
مخارج نظامی 766583.00 771394 771394 771394 771394 771394

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 21.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 60.60 56 53.4 53 55 53.4
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 63.10 60 56 54.2 54 51
پی ام آی غیر توليدی 60.10 58 54 52 52 52
PMI شاخص خدمات 59.80 59 55.5 52 53 50.8
پی ام آی مرکب 59.70 58 55.4 53 56 50.8
تولید صنعتی 9.80 6.5 4 3.6 3 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
تولید صنعتی 9.80 5.9 3 3 0.5 0.7
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75.40 76 76.6 77.2 77.4 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.80 1.7 0.3 0.3 1 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 1.00 1.7 0.5 0.5 0.6 0.5
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.30 0.7 0.2 0.5 0.2 0.2
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.70 1.2 0.3 0.6 0.2 0.3
سفارشات کارخانه 1.70 0.7 0.5 0.5 -0.4 0.5
موجودی انبارهای تجاری 0.50 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2
تغییرات موجودی انبار -86.98 47 33 25 100 45
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.80 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
ورشکستگی 19911.00 22000 23300 22500 23000 22000
سود شرکت سهامی 1983.80 1950 1870 1870 1900 1870
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 102.50 100 99 99 95 102
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 43.00 12 8 8 4 4
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 21.90 15 5 5 5 5
Richmond Fed شاخص توليد 27.00 3 2.5 2.5 5 2.5
شاخص تولید بانک فدرال دالاس 27.30 26 13 17 12 10
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.09 0.8 0.3 0.5 1 -0.2
پی ام آی شیکاگو 66.10 65 60 52 55 54
مجموع فروش خودرو 15.36 17.1 17.1 17.5 17.7 17.5
تولید خودرو 1.41 1.8 2.2 2.6 2.5 2.5
ثبت خودرو 405.23 350 330 420 450 450
تغییر سهام نفت خام -4.09 -5 -5 -5 -5 2.6
تغییر سهام گازوئیل -2253.00 -15 -15 -15 -15 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 49.00 75 -60 -120 100 20
شاخص اقتصادی مقدم 127.77 131 127 127 125 128
خطوط نفت خام 387.00 390 400 380 370 390
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا -4.73 -5 -2 4 4 2
استخراج معدن 17.80 4 2.3 2.3 2 2.3
شاخص توليد Kansas Fed 41.00 18 8 8 9 5
تولید فولاد 7100.00 7110 7010 7010 6810 7350

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.80 82 84 83 82 84
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.4 2.4 2.4 2.4 2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 18.00 3.4 2.8 2.8 1.5 1.8
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
هزینه های مصرف کننده 13353.33 12857 13803 13493 13634 13763
درآمد قابل تصرف شخص 18419.11 17508 17891 17500 17000 18357
هزینه های شخصی 0.00 0.4 0.7 0.7 0.5 1
درآمد شخصی -2.00 0.6 0.6 0.6 1 0.3
پس انداز های شخصی 12.40 10 9.5 9.5 9.5 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار 35.28 17.88 16.27 18.97 18.98 12.09
اعتبار بخش خصوصی 10349.75 107000 9900 9900 9900 9900
نرخ وام بانکی 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 54.30 53 53 53 54 49
شاخص Redbook 16.00 2 3 0.5 0.5 2.1
فروش فروشگاه زنجیره ای 2646.00 2500 5500 3000 2800 6000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 79.50 79 79 79 79 79
قیمت گازوئیل 0.81 0.77 0.73 0.7 0.66 0.63

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جواز ساختمان 1594.00 1470 1400 1350 1300 1300
خانه های مسکونی نوساز 1643.00 1450 1370 1300 1300 1270
فروش خانه جدید 676.00 780 800 770 750 650
پیش فروش خانه 13.10 4 1.7 1.7 1 1.7
فروش خانه موجود 5860.00 5800 5600 5400 5500 4700
هزینه های ساخت و ساز -0.30 0.6 0.6 -0.2 0.8 0.4
شاخص مسکن 1.70 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3
شاخص بازار مسکن NAHB 80.00 76 75 73 75 63
نرخ رهن 3.01 3.35 3.3 3.4 3.4 3.5
درخواست وام مسکن 5.70 2.6 2.6 2.6 2 0.6
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 262.70 257 265 270 270 275
نرخ مالکیت مسکن 65.60 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.