بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 97.99 96.06 96.48 96.91 97.33 98
بازار سهام 28722.85 28206 27912 27622 27334 26768
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.65 1.87 1.93 1.98 2.05 2.17
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 1.8 2 1.8 1.7 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 1.9 2 1.7 1.7 1.8
نرخ بیکاری 3.50 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1
آمار اشتغال غیر کشاورزی 145.00 180 169 150 170 170
نرخ تورم 2.30 2 1.5 1.7 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.2 0.5 0.3 0.1 0.1
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
موازنه تجاری -43086.00 -55000 -51000 -49000 -62000 -53000
حساب جاری -124094.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10 109 109 109 109 110
بودجه دولت -3.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5
اطمینان کسب و کار 47.20 51 51.6 51.4 52 52.4
شاخص PMI تولید 51.70 51.2 50.6 50.9 50.4 50.2
شاخص PMI خدمات 53.20 52.1 51.5 52 50.8 52.1
پی ام آی غیر توليدی 55.00 52 52 52 52 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.10 98.4 88 86 86.7 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
جواز ساختمان 1416.00 1150 1100 1150 1115 1200
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 35 35 35 35 35
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1
آمار اشتغال غیر کشاورزی 145.00 180 169 150 170 170
صورت پرداخت های خصوصی 139.00 170 165 140 161 161
اشتغال دولتی 6.00 10 20 10 9 9
صورت های پرداخت توليد -12.00 12 -6 -10 -2 2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 211.00 216 220 220 238 267
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1731.00 1650 1680 1700 1700 1700
تغییر اشتغال ADP 202.00 180 145 160 150 150
افراد شاغل 158803.00 157100 157500 156900 154000 153000
افراد بیکار 5753.00 6200 5900 5900 6280 6390
درآمد متوسط ساعتی 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.30 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20 62.8 62.9 62.7 62.9 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.72 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
نرخ بیکاری جوانان 8.10 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
بهره وری 107.53 109 110 110 111 112
هزینه های کار 112.00 116 116 116 116 120
پست های خالی شغلی 6465.00 7400 7200 7400 6800 6600
پیشنهادات شغلی 6800.00 7100 7000 6900 6800 6600
چلنجر کاهش شغل 32843.00 65000 48000 50000 51000 55000
دستمزد 23.79 24.18 24.39 24.52 24.55 25.48
دستمزد در تولید 22.57 22.85 23.01 23.08 23.13 24.01
رشد دستمزد 5.34 4 4.1 3.6 3.2 3.8
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 9
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6
جمعیت 327.17 330 330 330 331 333
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
قسمت مدت زمان اشتغال 26992.00 25900 25800 26500 27500 26500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 2038 2040 2031 2023 2100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4701 4705 4683 4665 4842
نرخ اشتغال 61.00 60.7 61 61 60.8 60.4
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2475 2478 2466 2456 2549
هزینه زندگی انفرادی 1660.00 1726 1728 1720 1713 1778
استخدام تمام وقت 131755.00 131279 131400 131500 132302 133627
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.30 2 1.5 1.7 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.2 0.5 0.3 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258.50 259 259 261 264 269
قیمت مصرف کننده اصلی 265.92 267 268 269 271 277
اندازه اصل تورم 2.30 2.1 1.8 1.7 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.66 114 114 115 115 117
قیمت تولید 118.80 120 120 121 121 124
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 1.7 1.8 2 2.2 2.1
قیمت صادرات 125.20 126 125 123 119 119
قیمت واردات 125.00 126 125 125 126 126
تورم مواد غذایی 1.80 1.6 1.8 1.6 1.9 1.9
شاخص قیمت PCE 110.37 112 114 114 121 121
صفحه اول PCE قیمت هسته 112.40 118 119 119 120 120
قیمت تولید کننده هسته 118.10 118 119 119 121 121
CPI مسکن آب و برق 268.24 269 270 272 274 279
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 208.48 213 216 213 213 217
انتظارات تورم 2.53 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 1.80 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
ذخایر ارزی 127938.00 128900 129200 129200 129200 123602
ترازنامه بانک مرکزی 4121396.00 3795838 3812838 3850000 3850000 3800000
ترازنامه بانک 17642592.00 17556618 17756618 17756618 16856715 16856716
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 196.70 189 189 189 189 185
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -43086.00 -55000 -51000 -49000 -62000 -53000
حساب جاری -124094.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
واردات 251716.00 265000 260000 259000 268000 269000
صادرات 208630.00 210000 209000 210000 206000 216000
رابطه مبادله 106.33 99.84 100 98.72 94.64 94.64
گردش سرمایه 73136.00 45000 20000 -25000 22000 25000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50582.00 48032 49000 49500 52152 53000
تولید نفت خام 12655.00 12900 13000 13200 13500 14000
ورود توریست 6712574.00 6260800 6360800 6580000 6580000 6760100
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10 109 109 109 109 110
بودجه دولت -3.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5
ارزش بودجه دولت -13273.00 -120000 -7000 91000 -62500 -62490
هزینه های دولت 3310.37 3320 3362 3367 3367 3427
درآمدهای دولت 335805.00 236075 300000 300000 325000 340000
هزینه های مالی 349078.00 388812 399000 399000 345000 350000
مخارج نظامی 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38.9 38.9 38.9 38.9 38.7
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 47.20 51 51.6 51.4 52 52.4
شاخص PMI تولید 51.70 51.2 50.6 50.9 50.4 50.2
شاخص PMI خدمات 53.20 52.1 51.5 52 50.8 52.1
پی ام آی غیر توليدی 55.00 52 52 52 52 50
پی ام آی مرکب 53.10 51.9 51 50.5 51.1 51.9
تولید صنعتی -1.00 1.5 1.2 1.6 1.1 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 -0.5 0.6 0.3 0.2 0.2
تولید صنعتی -1.30 0.8 0.6 1 0.9 0.7
استفاده از ظرفیت 77.02 77.8 77.5 77.8 78.6 78.4
میزان سفارشات کالاهای بادوام 2.40 0.2 0.5 0.2 1.4 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -2.50 0.1 1.3 0.8 1.3 0.5
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.10 0.4 0.2 0.2 1.1 1.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.30 0.4 0.3 0.3 1 0.3
سفارشات کارخانه -0.70 0.1 0.5 0.2 0.8 0.3
موجودی انبارهای تجاری -0.20 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
تغییرات موجودی انبار 69.44 72 75 75 75 75
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.10 -0.4 0.5 -0.4 0.2 0.2
ورشکستگی 22910.00 23000 22800 23500 25000 30000
سود شرکت سهامی 1868.66 1825 1790 1820 1850 1870
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 102.70 102 98 96 93 93
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 17.00 11 11 10 9 5
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 4.80 8 5 2 10 4
شاخص توليد Richmond Fed 20.00 -8 -4 1 -3 -3
ISM شاخص نیویورک 39.10 47.6 51 52 55.9 54
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -0.20 -6 10 5 2 5
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.35 -0.2 -0.2 0.2 0.05 -0.5
پی ام آی شیکاگو 48.90 49.4 52 50 54 54
مجموع فروش خودرو 17.10 17 17 17 17.3 17.3
تولید خودرو 2.53 2.5 2.58 2.75 2.9 2.8
ثبت خودرو 345.67 460 410 420 440 445
تغییر سهام نفت خام -0.41 5 3 3 2.6 2.6
سهام گاز طبیعی تغییر -92.00 25 90 100 -200 -200
تغییر سهام گازوئیل 1745.00 500 600 -500 2000 2000
شاخص اقتصادی مقدم 129.78 127 127 126 126 125
خطوط نفت خام 676.00 640 660 680 650 750
تغییرات سهام نفت خام API 1.60 -3.2 2 3.5 2 2
استخراج معدن 1.40 3 2.5 2 3.2 3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.10 98.4 88 86 86.7 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.80 2 2 2.2 2 1.8
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.70 -0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
هزینه های مصرف کننده 13353.12 13352 13515 13580 13580 13825
درآمد قابل تصرف شخص 16702.70 16583 16732 16891 16987 17292
هزینه های شخصی 0.40 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5
درآمد شخصی 0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
پس انداز های شخصی 7.90 8.5 8.2 8.3 8.9 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار 12.51 10.1 13.4 9.6 15.98 16.27
اعتبار بخش خصوصی 9996.19 9956 10000 10000 10200 9900
نرخ وام بانکی 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
شاخص خوشبینی اقتصادی 57.40 50 51 52 49 49
شاخص Redbook 5.50 4.5 4.5 4 4 4
فروش فروشگاه زنجیره ای 4386.00 3300 3150 3250 6500 6000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.00 78 78 78 79 79
قیمت گازوئیل 0.67 0.74 0.75 0.77 0.79 0.79
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 1416.00 1150 1100 1150 1115 1200
خانه های مسکونی نوساز 1608.00 1150 1240 1150 1180 1070
فروش خانه جدید 694.00 710 650 600 550 460
پیش فروش خانه 7.40 1.3 1.5 -0.5 1.2 1.7
فروش خانه موجود 5540.00 5150 5200 5180 4600 4700
هزینه های ساخت و ساز 0.60 -0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
شاخص بازار مسکن NAHB 75.00 74 73 68 67 65
شاخص مسکن 0.20 0.1 0.3 -0.2 0.2 0.3
نرخ رهن 3.87 4.45 3.99 3.99 4.45 4.7
درخواست وام مسکن -1.20 2.7 1.5 -3.5 0.9 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 218.68 222 221 220 218 222
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.8 64.5 64.5 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.