بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 93.31 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
بازار سهام 27167.00 27032 26502 25981 25474 24459
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 0.7 0.73 0.75 0.77 0.82

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -31.70 15 5 1 1.5 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.10 -14 -3 2.3 2 2.2
نرخ بیکاری 8.40 8.4 7.6 6.8 6.5 6.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 1371.00 1200 1000 100 280 107
نرخ تورم 1.30 1.2 1.6 1.4 1.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -63556.00 -34000 -62000 -37000 -31000 -63000
حساب جاری -170541.00 -165000 -142000 -115000 -117000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3 -3 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.90 120 120 125 125 125
بودجه دولت -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
اطمینان کسب و کار 56.00 52 51 52 53 53.4
شاخص PMI خدمات 55.00 53 50.8 50.1 50 50.5
شاخص PMI تولید 53.10 52 51.1 49 50 50
پی ام آی غیر توليدی 56.90 55 52 50 51 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.90 78.9 76 77 80 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.5 0.9 1.7 0.3 2.4
جواز ساختمان 1470.00 1050 1000 1000 1200 1200
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 35 35 35

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 8.40 8.4 7.6 6.8 6.5 6.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 1371.00 1200 1000 100 280 107
صورت پرداخت های خصوصی 1027.00 900 870 90 270 105
اشتغال دولتی 344.00 100 30 10 10 2
صورت های پرداخت توليد 29.00 30 40 2 20 2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 860.00 790 650 500 400 300
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 12628.00 130000 10000 9000 8000 3900
تغییر اشتغال ADP 428.00 300 150 100 200 150
افراد شاغل 147288.00 148900 150000 152000 155000 158000
افراد بیکار 13550.00 12500 11000 9000 8500 6890
درآمد متوسط ساعتی 0.40 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.60 34.6 34.5 34.4 34.5 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 61.5 61.6 61.9 61.9 62.7
نرخ بیکاری بلند مدت 0.94 0.94 1.1 2 1.8 1.6
نرخ بیکاری جوانان 14.70 14.7 14.7 13.9 13.6 13.6
بهره وری 110.95 111 109 110 111 111
هزینه های کار 116.86 109 110 115 118 116
پست های خالی شغلی 6949.00 4100 4800 4600 5100 5200
پیشنهادات شغلی 6618.00 1900 2100 3800 3200 3600
چلنجر کاهش شغل 115762.00 120000 71000 71000 50000 55000
دستمزد 24.81 23.27 23.36 24.22 24.99 24.72
دستمزد در تولید 22.75 21.87 22.11 22.68 22.81 23.39
رشد دستمزد -1.14 -1.8 -2 0.5 1 5.8
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 9 9 9
شاخص هزینه استخدام 0.50 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
جمعیت 329.13 330 331 331 331 333
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
نرخ اشتغال 56.50 56 58.8 58.8 60.9 60.4
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 912.00 900 750 600 500 350
استخدام تمام وقت 122369.00 120500 125302 128302 129000 133627
قسمت مدت زمان اشتغال 24973.00 26500 27500 27500 27500 26500

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.30 1.2 1.6 1.4 1.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259.68 260 263 262 260 267
قیمت مصرف کننده اصلی 268.75 269 270 271 270 274
اندازه اصل تورم 1.70 1.7 1.6 1.5 1.4 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.76 114 115 115 114 116
قیمت تولید 118.40 119 121 120 119 123
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 0.3 1.5 1.9 1.5 1.8
قیمت صادرات 122.00 123 124 125 126 128
قیمت واردات 123.20 125 126 126 126 128
تورم مواد غذایی 4.10 3 2 2 1.5 1.9
CPI مسکن آب و برق 272.87 271 273 274 275 277
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 202.39 212 212 207 198 215
صفحه اول PCE قیمت هسته 113.46 114 114 115 115 116
قیمت تولید کننده هسته 118.90 119 121 121 121 121
انتظارات تورم 3.00 2.8 2.5 2.5 2.5 2.4
شاخص قیمت PCE 111.15 112 112 113 113 114

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
ذخایر ارزی 139971.00 129200 129200 129200 129200 123602
ترازنامه بانک مرکزی 6961634.00 6827776 6917676 7161339 7255597 8586458
ترازنامه بانک 20066411.00 22377366 24224722 26082618 28672113 32856716
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 220.20 230 230 228 228 228
نرخ بهره 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -63556.00 -34000 -62000 -37000 -31000 -63000
حساب جاری -170541.00 -165000 -142000 -115000 -117000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3 -3 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 231665.00 219000 225000 232000 231000 239000
صادرات 168109.00 180000 190000 195000 200000 206000
رابطه مبادله 103.10 98.72 98.62 99.41 100 100
گردش سرمایه -88700.00 -25000 22000 62000 40200 25000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26661.00 42500 46000 50000 50000 53000
تولید نفت خام 10436.00 10500 10500 11000 11000 11000
تراز تجاری کالا -79320.00 -70000 -71000 -72000 -73000 -73000
درآمد گردشگری 4557.00 5010 6220 6400 7840 9460
ورود توریست 272506.00 1000000 1200000 1500000 1800000 2000100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.90 120 120 125 125 125
بودجه دولت -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
ارزش بودجه دولت -200000.00 91000 -62500 -115000 5000 -62490
هزینه های دولت 3370.90 2847 3231 3415 3405 3302
درآمدهای دولت 223221.00 350000 300000 280000 360000 340000
هزینه های مالی 423316.00 499000 445000 395000 355000 350000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 42 42 40.3 40.3 40.3
مخارج نظامی 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 56.00 52 51 52 53 53.4
شاخص PMI خدمات 55.00 53 50.8 50.1 50 50.5
شاخص PMI تولید 53.10 52 51.1 49 50 50
پی ام آی غیر توليدی 56.90 55 52 50 51 50
پی ام آی مرکب 54.60 52 51 48 50 50.4
تولید صنعتی -7.70 -6.6 -3.5 -0.6 3.4 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3
تولید صنعتی -6.90 -5 -1.5 2.9 3.5 0.7
استفاده از ظرفیت 71.42 71.7 72.6 74.6 76.3 78.4
میزان سفارشات کالاهای بادوام 11.20 4.8 3.4 1.4 3 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 9.90 5.8 3.3 1.3 0.8 0.5
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 2.40 0.9 0.9 1.1 0.8 0.2
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 2.10 -4.3 1 1 1.2 0.3
سفارشات کارخانه 6.40 -5.2 0.8 0.8 1.5 0.3
موجودی انبارهای تجاری 0.10 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2
تغییرات موجودی انبار -286.41 64 35 25 20 33
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.30 -0.4 0.2 0.2 0.5 0.2
ورشکستگی 22482.00 45500 35000 35000 24000 30000
سود شرکت سهامی 1569.20 1620 1750 1750 1900 1870
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 100.20 99 95 100 104 99
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 17.00 5 10 8 7 4
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 15.00 13 10 10 12 5
شاخص توليد Richmond Fed 18.00 10 -3 2 4 2.5
ISM شاخص نیویورک 42.90 42 45 48 52 52
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 8.00 5 2 2 8 3
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 1.18 0.2 0.1 0 0.5 -0.6
پی ام آی شیکاگو 51.20 50.8 50.2 51 49 52
مجموع فروش خودرو 15.19 15 16.3 16.5 16.5 17.3
تولید خودرو 2.49 1.2 1.6 1.8 2 2.5
ثبت خودرو 310.92 180 200 240 250 300
تغییر سهام نفت خام -4.39 3 2.6 2.6 10 2.6
تغییر سهام گازوئیل -381.00 -500 2000 2000 2000 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 89.00 100 -200 -200 -200 -200
شاخص اقتصادی مقدم 122.77 126 126 126 126 125
خطوط نفت خام 179.00 250 360 450 400 450
تغییرات سهام نفت خام API -9.52 3.5 2 2 3.5 2
شاخص توليد Kansas Fed 23.00 7 9 10 12 4
استخراج معدن -17.90 -12 -8 -2.1 3.8 2.3
تولید فولاد 5241.00 5280 6150 6440 6750 7150

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.90 78.9 76 77 80 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.5 0.9 1.7 0.3 2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 2.2 3 3 2.1 1.8
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.70 0.4 0.6 0.7 0.6 0.4
هزینه های مصرف کننده 11819.58 11484 13011 13484 13444 13298
درآمد قابل تصرف شخص 17881.52 14244 16193 16911 18143 16549
هزینه های شخصی 1.90 -1.7 0.3 0.5 0.5 0.7
درآمد شخصی 0.40 0.1 0.8 0.2 0.3 0.3
پس انداز های شخصی 17.80 16 13 12 10 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار 12.25 9.6 15.98 -12.32 9.13 16.27
اعتبار بخش خصوصی 10526.26 11000 10900 10700 10600 9900
نرخ وام بانکی 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 45.00 47 49 49 50 49
شاخص Redbook -1.20 -1.5 -0.7 1.1 1.7 3
فروش فروشگاه زنجیره ای 1849.00 3250 3000 3500 4000 6000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.20 78 79 79 79 79
قیمت گازوئیل 0.58 0.47 0.44 0.42 0.4 0.38

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 1470.00 1050 1000 1000 1200 1200
خانه های مسکونی نوساز 1416.00 1300 1280 1200 1310 1170
فروش خانه جدید 901.00 890 650 620 640 560
پیش فروش خانه 15.50 7 2.2 2.5 3.8 1.7
فروش خانه موجود 5860.00 4700 4500 3700 3000 3200
هزینه های ساخت و ساز 0.10 0.5 0.4 0.4 1.2 0.4
شاخص مسکن 0.90 0.7 0.6 0.3 0.5 0.3
شاخص بازار مسکن NAHB 83.00 77 79 78 72 75
نرخ رهن 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
درخواست وام مسکن -2.50 -3.5 0.9 0.9 0.9 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 225.13 225 228 222 222 222
نرخ مالکیت مسکن 67.90 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.