بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 90.73 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
بازار سهام 34094.72 32933 32288 31654 31035 29799
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.66 1.73 1.78 1.84 1.89 2.01

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.40 12.9 7.5 4 1.7 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 8.4 3.7 3.8 2.1 2
نرخ بیکاری 6.10 6 5.9 5.7 5.5 5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 266.00 380 230 250 250 280
نرخ تورم 4.20 3.4 3.2 2.7 2.2 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -74448.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
حساب جاری -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.60 115 115 115 118 122
بودجه دولت -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
اطمینان کسب و کار 60.70 58 56 53.4 53 53.4
شاخص PMI خدمات 64.70 58 54 50.5 52 50.8
شاخص PMI تولید 60.50 54 52 51 51.2 51
پی ام آی غیر توليدی 62.70 58 55 50 52 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.30 85 82 84 83 84
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.80 1.3 0.4 2.4 2.4 2.4
جواز ساختمان 1766.00 1510 1470 1400 1350 1300
نرخ مالیات شرکت 21.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.10 6 5.9 5.7 5.5 5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 266.00 380 230 250 250 280
صورت پرداخت های خصوصی 218.00 270 120 105 105 110
اشتغال دولتی 48.00 10 50 2 2 60
صورت های پرداخت توليد -18.00 20 10 2 2 2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 473.00 400 350 300 300 270
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 3655.00 3500 3300 3100 3000 2500
تغییر اشتغال ADP 742.00 350 220 250 190 150
افراد شاغل 151176.00 155000 157000 158000 158000 159000
افراد بیکار 9812.00 9600 9300 8890 8000 7200
درآمد متوسط ساعتی 0.70 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 35.00 34.7 34.7 34.6 34.8 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 61.7 61.9 62.7 62.7 62.7
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60 2.5 2.4 2.2 1.8 1.2
نرخ بیکاری جوانان 11.00 11.1 11 10.8 10.6 10.6
بهره وری 112.73 111 110 111 111 111
هزینه های کار 116.23 122 119 126 120 125
پست های خالی شغلی 7151.00 7300 7000 7100 7000 6600
پیشنهادات شغلی 8123.00 7500 7000 6600 6600 5900
چلنجر کاهش شغل 22913.00 25000 35000 55000 50000 55000
دستمزد 25.45 25.66 25.78 26.01 25.98 26.94
دستمزد در تولید 23.44 23.3 23.36 25.07 24.08 24.95
رشد دستمزد 4.41 3.6 4 3.4 2.9 3.6
حداقل دستمزد 7.25 9.5 9.5 9.5 11 11
شاخص هزینه استخدام 0.90 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
جمعیت 329.48 331 331 333 333 335
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
نرخ اشتغال 57.90 58.9 60.9 60.8 61 61
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 534.00 500 450 350 350 300
استخدام تمام وقت 126161.00 129000 131000 133627 133627 133627
قسمت مدت زمان اشتغال 25024.00 27500 27500 26500 26500 26500

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 4.20 3.4 3.2 2.7 2.2 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266.83 266 268 269 271 273
قیمت مصرف کننده اصلی 273.70 271 274 276 275 279
اندازه اصل تورم 3.00 1.6 1.8 1.5 1.5 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.51 117 117 117 118 119
قیمت تولید 123.80 124 124 123 125 125
تغییر قیمت تولید کننده 6.20 5.5 4.4 2.8 1.6 1.8
قیمت صادرات 133.70 136 127 128 128 129
قیمت واردات 129.70 126 127 128 128 128
تورم مواد غذایی 2.40 2.7 2.5 2.3 2 2.3
صفحه اول PCE قیمت هسته 115.08 115 116 116 116 119
قیمت تولید کننده هسته 122.80 123 125 126 128 130
CPI مسکن آب و برق 277.26 281 282 281 282 286
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 222.55 202 209 209 221 212
انتظارات تورم 3.40 3 2.9 2.5 2.5 2.5
شاخص قیمت PCE 113.29 113 114 114 114 116

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.16 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25
ذخایر ارزی 139048.00 139700 138000 130150 130150 130150
ترازنامه بانک مرکزی 7810486.00 7585597 7592000 7506458 7450000 7309422
ترازنامه بانک 21333.90 21850 21000 20656 20600 20556
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 220.20 228 228 228 228 224
نرخ بهره 0.02 0.04 0.05 0.05 0.07 0.13

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -74448.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
حساب جاری -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 274478.00 263000 263000 269000 262000 269000
صادرات 200030.00 200000 203000 206000 210000 206000
بدهی خارجی 21358343.00 22386165 22406171 22500000 22500000 22934407
رابطه مبادله 107.64 108 100 100 100 101
گردش سرمایه 72638.00 40200 47000 35000 35000 23000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45262.00 50000 52000 53000 53000 54000
تولید نفت خام 9862.00 11000 11200 11000 11000 12000
تراز تجاری کالا -90604.00 -85000 -80000 -73000 -73000 -74500
درآمد گردشگری 4881.00 7840 8920 9460 9460 21200
ورود توریست 1046703.00 1800000 2000000 2000100 2000100 4760100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.60 115 115 115 118 122
بودجه دولت -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
ارزش بودجه دولت -226000.00 -145000 -125000 -62490 -10000 -10000
هزینه های دولت 3371.51 3652 3450 3447 3442 3515
درآمدهای دولت 439186.00 310000 330000 310000 340000 340000
بدهی های دولت 28174714.00 28200000 28300000 28500000 286000000 29000000
هزینه های مالی 664766.00 455000 455000 350000 350000 350000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
مخارج نظامی 718689.00 771394 771394 771394 771394 771394

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 21.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 60.70 58 56 53.4 53 53.4
شاخص PMI خدمات 64.70 58 54 50.5 52 50.8
شاخص PMI تولید 60.50 54 52 51 51.2 51
پی ام آی غیر توليدی 62.70 58 55 50 52 52
پی ام آی مرکب 63.50 56 53 50.4 53 50.8
تولید صنعتی 1.00 12.2 6.5 4 3.6 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
تولید صنعتی 3.10 3.5 1.9 0.7 0.7 0.7
استفاده از ظرفیت 74.39 76.3 77 77.4 77.2 78.4
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.50 2 1.7 0.3 0.3 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.50 0.8 1.7 0.5 0.5 0.5
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 1.60 1.8 0.7 0.2 0.5 0.2
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 1.70 1.2 1.2 0.3 0.6 0.3
سفارشات کارخانه 1.10 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5
موجودی انبارهای تجاری 0.50 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
تغییرات موجودی انبار -85.47 20 47 33 25 45
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.30 0.5 0.6 0.6 0.6 0.2
ورشکستگی 19911.00 18000 19000 20300 22500 22000
سود شرکت سهامی 1951.40 1900 1950 1870 1870 1870
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 99.80 104 100 99 99 102
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 37.30 28 16 13 17 10
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 1.71 1.2 0.8 0.3 0.5 -0.2
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 26.30 7 12 4 4 4
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 50.20 32 15 5 5 5
شاخص توليد Richmond Fed 17.00 4 3 2.5 2.5 2.5
پی ام آی شیکاگو 72.10 58 51 52 52 54
مجموع فروش خودرو 18.50 16.5 17.1 17.1 17.1 17.3
تولید خودرو 1.42 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5
ثبت خودرو 294.51 290 310 330 330 350
تغییر سهام نفت خام -0.43 10 -5 -5 -5 2.6
تغییر سهام گازوئیل 378.00 430 -15 -15 -15 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 71.00 80 -40 20 20 20
شاخص اقتصادی مقدم 126.42 129 131 127 127 128
خطوط نفت خام 344.00 310 320 300 300 290
تغییرات سهام نفت خام API -2.53 3.5 -5 -2 4 2
شاخص توليد Kansas Fed 40.00 12 8 4 4 5
استخراج معدن -8.80 3.8 4 2.3 2.3 2.3
تولید فولاد 7100.00 7200 7110 7010 6810 7350

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.30 85 82 84 83 84
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.80 1.3 0.4 2.4 2.4 2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 27.70 4.1 3.4 2.8 1.8 1.8
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 8.40 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
هزینه های مصرف کننده 13333.84 12857 13403 13493 13614 13763
درآمد قابل تصرف شخص 21902.41 20451 18508 17891 18500 18357
هزینه های شخصی 4.20 0.6 0.4 0.7 0.7 1
درآمد شخصی 21.10 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3
پس انداز های شخصی 27.60 12 10 9.5 9.5 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار 25.84 20.11 17.77 9.4 26.38 9.59
اعتبار بخش خصوصی 10375.33 10600 107000 9900 9900 9900
نرخ وام بانکی 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 54.40 52 53 53 53 49
شاخص Redbook 13.30 1.7 2 3 0.5 2.1
فروش فروشگاه زنجیره ای 1495.00 2600 2500 6000 6000 6000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.00 79 79 79 79 79
قیمت گازوئیل 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61 0.58

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
جواز ساختمان 1766.00 1510 1470 1400 1350 1300
خانه های مسکونی نوساز 1739.00 1410 1350 1270 1300 1270
فروش خانه جدید 1021.00 940 820 860 800 650
پیش فروش خانه 23.30 3.8 4 1.7 1.7 1.7
فروش خانه موجود 6010.00 6000 5800 5600 5400 4700
هزینه های ساخت و ساز 0.20 1.2 0.6 0.6 -0.2 0.4
شاخص مسکن 0.90 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
شاخص بازار مسکن NAHB 83.00 80 76 75 73 63
نرخ رهن 3.11 3.25 3.35 3.3 3.4 3.5
درخواست وام مسکن 2.10 -0.6 2.6 2.6 2.6 0.6
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 246.04 245 237 245 235 250
نرخ مالکیت مسکن 65.60 65.5 64.5 64.5 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.