بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 97.90 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازار سهام 25687.24 26245 25910 25577 25250 24609
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.37 2.54 2.59 2.63 2.67 2.76
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 2.4 2.2 2.1 1.8 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 2.6 2.4 2.3 1.9 1.7
نرخ بیکاری 3.60 3.8 3.7 3.7 4 3.8
آمار اشتغال غیر کشاورزی 263.00 182 179 150 180 170
نرخ تورم 2.00 1.8 1.7 1.9 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -50000.00 -49000 -56000 -60000 -55000 -62000
حساب جاری -134377.00 -123000 -131000 -134000 -129000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 109 109
بودجه دولت -3.80 -5 -5 -5 -4.8 -4.8
اطمینان کسب و کار 52.80 55 51 53 51 52
شاخص PMI تولید 52.60 52.8 51.1 51 51 50.4
پی ام آی غیر توليدی 55.50 54.2 56 53 52 52
شاخص PMI خدمات 53.00 53 52.4 52.2 52.1 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.40 96 94 92 88 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.4 0.3 0.3 -0.2 0.4
جواز ساختمان 1296.00 1250 1240 1210 1150 1115
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 35 35
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.8 3.7 3.7 4 3.8
آمار اشتغال غیر کشاورزی 263.00 182 179 150 180 170
اشتغال دولتی 27.00 0 13 8 10 9
صورت پرداخت های خصوصی 236.00 178 166 142 170 161
صورت های پرداخت توليد 4.00 1 6 15 12 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 212.00 209 201 209 216 238
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1660.00 1610 1630 1650 1650 1700
تغییر اشتغال ADP 275.00 190 160 145 180 150
افراد شاغل 156645.00 156950 157000 157000 157100 154000
افراد بیکار 5824.00 6200 6200 6150 6400 6280
درآمد متوسط ساعتی 0.20 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.5 34.5 34.4 34.5 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80 63 63 62.9 62.8 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.80 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
بهره وری 106.99 107 107 107 17.3 108
پست های خالی شغلی 7343.00 6730 6300 5500 5800 5200
پیشنهادات شغلی 7488.00 6700 6600 5818 5818 5800
چلنجر کاهش شغل 40023.00 43000 61000 48000 65000 51000
دستمزد 23.31 23.58 23.82 23.97 24.08 24.93
دستمزد در تولید 22.04 22.25 22.54 22.77 22.75 23.68
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6
جمعیت 325.72 326 326 326 326 326
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 1830 1834 2034 2031 2116
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4503 4512 4692 4683 4879
استخدام تمام وقت 129778.00 130179 130449 130679 130679 131302
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2361 2365 2470 2466 2569
قسمت مدت زمان اشتغال 26915.00 26700 26800 27000 2690 2750
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.00 1.8 1.7 1.9 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254.96 256 256 258 259 263
قیمت مصرف کننده اصلی 261.74 263 264 265 267 271
اندازه اصل تورم 2.10 2.1 2 2 2.1 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.37 117 113 118 118 124
قیمت تولید 118.10 119 119 119 120 122
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 2.1 2 1.9 1.7 2.2
تورم مواد غذایی 1.80 1.7 1.9 1.8 1.6 1.9
CPI مسکن آب و برق 264.45 263 264 266 269 272
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214.14 219 216 208 213 213
انتظارات تورم 2.60 2.8 2.7 2.9 2.6 2.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.52 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
ترازنامه بانک مرکزی 3952113.00 4350218 4036945 4305838 4305838 4200000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 202.80 195 205 195 191 191
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -50000.00 -49000 -56000 -60000 -55000 -62000
حساب جاری -134377.00 -123000 -131000 -134000 -129000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5
واردات 261968.00 262000 269000 258000 255000 268000
صادرات 211966.00 213000 213000 198000 200000 206000
رابطه مبادله 105.85 99.65 99.74 99.74 99.74 92.43
میزان خالص ورود سرمایه -28403.00 49156 49370 49413 49413 49404
تولید نفت خام 11683.00 12730 12800 13000 12900 12500
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 109 109
بودجه دولت -3.80 -5 -5 -5 -4.8 -4.8
ارزش بودجه دولت 160305.00 -58601 -62101 -62737 -62737 -62500
هزینه های دولت 3207.68 3254 3269 3262 3249 3317
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38.6 38.6 38.6 38.9 38.9
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 35 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 52.80 55 51 53 51 52
شاخص PMI تولید 52.60 52.8 51.1 51 51 50.4
پی ام آی غیر توليدی 55.50 54.2 56 53 52 52
شاخص PMI خدمات 53.00 53 52.4 52.2 52.1 50.8
پی ام آی مرکب 53.00 54.3 52.2 52 51.9 51.1
تولید صنعتی 0.90 3 1.6 1.9 1.5 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 0.4 0.2 0.1 -0.5 0.2
تولید صنعتی -0.20 2 1.4 1.8 1.4 0.9
استفاده از ظرفیت 77.93 78.5 79.1 79 78.8 78.6
میزان سفارشات کالاهای بادوام 2.70 2.2 1.5 -0.5 0.2 1.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.30 1.8 1.1 -0.3 0.1 1.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.40 0.5 0.3 -0.2 0.4 1.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.80 1.1 0.5 -0.8 0.4 1
سفارشات کارخانه 1.90 2.2 1.8 -0.5 0.1 0.8
موجودی انبارهای تجاری 0.00 0.3 0.5 0.3 0.1 0.2
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.10 0.4 0.1 -0.2 -0.4 0.2
سود شرکت سهامی 2076.20 2131 2145 2159 2159 2213
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 103.50 105 102 97 94 93
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 16.60 9.41 10 18 18 16
شاخص توليد Richmond Fed 3.00 11 7 2 -10 -3
ISM شاخص نیویورک 77.30 53.9 60 57 52 55.9
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 17.80 7 5.2 15 8 10
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 2.00 11 9.4 8 4 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.45 0.22 0.21 -0.3 -0.15 0.05
پی ام آی شیکاگو 52.60 53 52 51 50 54
مجموع فروش خودرو 16.40 17 18 17 17 17.3
تولید خودرو 2.42 2.5 2.5 2.7 2.8 2.5
تغییر سهام نفت خام 5.43 4.5 3.8 2.7 5 2.6
تغییر سهام گازوئیل -1123.00 -1600 -1200 500 500 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 106.00 75 55 -170 -170 -200
تغییرات سهام نفت خام API 8.60 -3.2 5.2 -3.2 -3.2 2
استخراج معدن 10.40 11 10 8.5 7 4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.40 96 94 92 88 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.4 0.3 0.3 -0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 3 4.2 2.9 2 2
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.10 0.2 0.4 0.6 -0.5 0.4
هزینه های مصرف کننده 13071.00 13176 13264 13332 13280 13559
هزینه های شخصی 0.90 0.3 0.35 0.5 0.5 0.5
درآمد شخصی 0.10 0.5 0.1 0.4 0.4 0.3
پس انداز های شخصی 6.50 6.8 7 6 6 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 10.28 9.07 14.71 12.49 10.48 12.7
نرخ وام بانکی 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
شاخص خوشبینی اقتصادی 58.60 51.3 53.9 51 50 49
شاخص Redbook 5.40 4.8 4 4.5 4.5 4
فروش فروشگاه زنجیره ای 3690.00 4000 4050 9150 9150 9200
قیمت گازوئیل 0.74 0.61 0.6 0.58 0.57 0.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.40 78 78 78 78 79
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
جواز ساختمان 1296.00 1250 1240 1210 1150 1115
خانه های مسکونی نوساز 1235.00 1218 1215 1210 1150 1180
فروش خانه جدید 692.00 540 490 485 510 490
پیش فروش خانه -1.20 1.3 2 2.6 0.7 1.2
فروش خانه موجود 5210.00 5150 0.01 4800 4900 4600
هزینه های ساخت و ساز -0.90 -0.3 0.8 1.1 -0.5 0.4
شاخص مسکن 0.30 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2
شاخص بازار مسکن NAHB 66.00 59 55 54 53 50
نرخ رهن 4.40 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
درخواست وام مسکن -0.60 -0.8 3.5 2.7 2.7 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 212.70 218 221 220 216 225
نرخ مالکیت مسکن 64.20 65 64.8 64.8 64.8 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.