بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 95.35 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازار سهام 35834.49 35253 34552 33865 33189 31881
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.84 1.86 1.93 2 2.07 2.23

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 3.1 2 1.8 2.5 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 2.1 2 3 2 2.1
نرخ بیکاری 3.90 4.4 4.6 4.3 4.5 4.3
آمار اشتغال غیر کشاورزی 199.00 350 500 400 280 280
نرخ تورم 7.00 6.2 5 3.8 2.3 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.7 0.3 0.3 0.7 0.7
نرخ بهره 0.25 0.5 0.75 0.75 1 1.75
موازنه تجاری -80200.00 -82000 -59000 -70000 -49000 -51000
حساب جاری -214774.00 -167000 -140000 -160000 -137000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.10 118 118 118 118 120
بودجه دولت -14.90 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7 -5.2
اطمینان کسب و کار 58.70 53 55 53 56 56
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.70 54.2 54 53 51 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.60 52 53 52 50.8 50.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 62.00 58 52 52 52 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.80 68 72 75 84 85
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.90 0.6 0.3 0.5 1 1
جواز ساختمان 1712.00 1550 1500 1450 1400 1400
نرخ مالیات شرکت 21.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 3.90 4.4 4.6 4.3 4.5 4.3
آمار اشتغال غیر کشاورزی 199.00 350 500 400 280 280
صورت پرداخت های خصوصی 211.00 280 450 500 400 310
اشتغال دولتی -12.00 -20 2 15 60 60
صورت های پرداخت توليد 26.00 40 35 20 20 20
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 230.00 230 215 200 270 220
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1559.00 1800 1750 1700 1700 1700
ADP تغییر اشتغال 807.00 290 200 300 350 210
افراد شاغل 155975.00 156000 156500 157000 157500 158000
افراد بیکار 6319.00 6700 6600 6300 6000 6000
درآمد متوسط ساعتی 0.60 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.70 34.8 34.9 35 35 35
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90 62 62.3 62.5 62.5 62.5
نرخ بیکاری بلند مدت 1.24 1.2 1.1 1 0.95 0.8
نرخ بیکاری جوانان 8.20 8.7 8.9 8.6 8.8 8.8
هزینه های کار 122.71 129 123 122 126 134
بهره وری 111.28 114 114 114 114 116
پست های خالی شغلی 9912.00 10600 10000 9800 9600 8600
پیشنهادات شغلی 10562.00 10000 9800 9600 9000 7900
چلنجر کاهش شغل 19052.00 33000 35000 40000 40000 55000
دستمزد 26.61 26.26 26.23 26.94 27.57 28.67
دستمزد در تولید 24.42 24.24 24.17 24.92 25.3 26.31
رشد دستمزد 9.77 3.9 2 3 3.6 4
حداقل دستمزد 7.25 10 10 10 10 12.5
شاخص هزینه استخدام 1.30 1.4 0.7 0.6 0.6 0.6
جمعیت 329.48 333 333 333 335 335
سن بازنشستگی زنان 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
استخدام تمام وقت 130191.00 130627 132000 134500 135000 135000
نرخ اشتغال 59.50 59.1 59.5 59.8 60 60
قسمت مدت زمان اشتغال 25681.00 26500 26800 27000 26600 26600
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 210.75 250 230 230 220 270

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 7.00 6.2 5 3.8 2.3 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.7 0.3 0.3 0.7 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 280.19 281 285 285 287 292
قیمت مصرف کننده اصلی 284.76 284 289 290 292 300
اندازه اصل تورم 5.50 4.8 3.8 3.4 2.7 2.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119.12 123 123 124 122 124
قیمت تولید 131.48 134 136 137 138 145
تغییر قیمت تولید کننده 9.70 8.6 7.5 6 5 5
قیمت صادرات 143.90 148 149 145 144 139
قیمت واردات 137.50 143 145 142 145 150
تورم مواد غذایی 6.30 5 3 1.8 2 2
CPI مسکن آب و برق 287.51 293 294 295 294 300
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 246.50 248 249 250 251 253
قیمت تولید کننده هسته 129.80 132 136 138 140 145
صفحه اول PCE قیمت هسته 119.47 120 120 130 132 140
شاخص قیمت PCE 118.20 119 121 121 122 126
انتظارات تورم 6.00 5.5 4 2.8 3 3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.25 0.5 0.75 0.75 1 1.75
نرخ بهره بین بانکی 0.24 0.2 0.45 0.45 0.7 0.9
ذخایر ارزی خارجی 40816.00 42150 43150 43500 42150 42602
ترازنامه بانک مرکزی 8765721.00 8700000 8600000 8400000 8400000 8000000
ترازنامه بانک 22787.30 21600 21050 21000 20556 20800
وام به بخش خصوصی 2495.69 2416 2420 2450 2400 2400
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 235.50 228 228 228 224 224
نرخ بهره 0.05 0.07 0.17 0.17 0.23 0.33

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -80200.00 -82000 -59000 -70000 -49000 -51000
حساب جاری -214774.00 -167000 -140000 -160000 -137000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
واردات 304388.00 292000 274000 280000 269000 271000
صادرات 224215.00 210000 215000 210000 220000 220000
بدهی خارجی 22824293.00 22900000 219000000 219000000 21934407 22134407
رابطه مبادله 112.71 104 103 102 99.31 92.67
گردش سرمایه 143000.00 35000 45000 50000 23000 23000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 74515.00 63000 50000 52000 54000 54000
تولید نفت خام 11473.00 11500 11650 11900 12200 14000
تراز تجاری کالا -97780.00 -95000 -88000 -75000 -74500 -74500
درآمد گردشگری 6169.00 10460 11600 15000 18200 18200
ورود توریست 2002051.00 4000000 6000000 8000000 4760100 4760100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.10 118 118 118 118 120
بودجه دولت -14.90 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7 -5.2
ارزش بودجه دولت -21303.00 -100000 50000 70000 50000 50000
هزینه های دولت 3381.57 3484 3462 3441 3483 3553
درآمدهای دولت 486738.00 280000 390000 390000 370000 370000
بدهی های دولت 29617215.00 286000000 28620000 28620000 29000000 30000000
هزینه های مالی 508041.00 380000 340000 320000 320000 320000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 40.3 40.3 40.3 38.4 38.4

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 21.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 58.70 53 55 53 56 56
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.70 54.2 54 53 51 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.60 52 53 52 50.8 50.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 62.00 58 52 52 52 52
پی ام آی مرکب 57.00 53 56 53 51.8 51.8
تولید صنعتی 3.70 3.6 3 2 3.6 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.3 0.4 0.8 1.2 1.2
تولید صنعتی 3.50 3 0.5 2 1 1
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.50 76.2 77.4 77.5 77 77
میزان سفارشات کالاهای بادوام 2.50 0.3 1 1.2 0.8 0.8
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.00 0.5 0.6 1.2 0.4 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.80 0.5 0.2 0.4 0.4 0.2
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.80 0.6 0.2 0.6 0.4 0.4
سفارشات کارخانه 1.60 0.5 -0.4 0.6 0.2 0.2
موجودی انبارهای تجاری 1.30 0.6 0.5 0.2 0.3 0.3
تغییرات موجودی انبار -66.77 25 100 90 45 45
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.40 1 0.4 0.5 0.5 0.2
ورشکستگی 16140.00 18550 19000 16500 18000 21000
سود شرکت سهامی 2522.70 2370 2400 2300 2270 2070
NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار 98.90 97 95 96 102 102
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 31.90 18 10 6 6 6
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 15.40 12 10 7 5 5
Richmond Fed شاخص توليد 16.00 8.5 5 6 5 5
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.37 0.5 1 0.9 -0.2 -0.2
شاخص تولید بانک فدرال دالاس 8.10 17 12 10 10 10
پی ام آی شیکاگو 63.10 58 55 52 54 54
مجموع فروش خودرو 12.44 14.5 15.7 16 17.5 18
تولید خودرو 1.78 1.6 1.8 2 2.7 2.7
ثبت خودرو 214.96 260 320 380 450 460
تغییر سهام نفت خام -4.55 4 -3 -2 -2 2.6
تغییر سهام گازوئیل 7961.00 1000 -150 500 500 2000
سهام گاز طبیعی تغییر -179.00 -120 100 100 100 -150
شاخص اقتصادی مقدم 131.39 130 125 122 128 128
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا -1.08 4 4 4 4 0.5
خطوط نفت خام 492.00 480 470 450 460 390
تولید فولاد 7200.00 7210 7200 7000 6500 6350
شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس 10.00 18 9 6 5 5
استخراج معدن 11.00 6.8 2 3 2 2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.80 68 72 75 84 85
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.90 0.6 0.3 0.5 1 1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 16.90 5.8 4.5 2 4 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -2.30 0.8 0.8 1 1.2 1.2
هزینه های مصرف کننده 13723.73 13803 13562 13939 14135 13688
درآمد قابل تصرف شخص 18168.77 17500 17000 17200 17400 17800
هزینه های شخصی 0.60 0.7 0.5 0.3 1 1
درآمد شخصی 0.40 0.6 1 1 0.6 0.6
پس انداز های شخصی 6.90 9.5 9.5 8 8 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار 39.99 19.8 38.95 28.65 40.79 41.65
اعتبار بخش خصوصی 10715.59 10700 10500 10000 10000 10000
نرخ وام بانکی 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75
شاخص خوشبینی اقتصادی 44.70 48 50 50 50 50
شاخص Redbook 14.40 11.5 7.5 5 2.1 2.1
فروش فروشگاه زنجیره ای 4222.00 3000 2800 2700 4200 5800
قیمت گازوئیل 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71 0.67
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 79.00 80 81 82 82 82

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
جواز ساختمان 1712.00 1550 1500 1450 1400 1400
خانه های مسکونی نوساز 1679.00 1500 1400 1380 1370 1370
فروش خانه جدید 744.00 770 750 720 700 700
پیش فروش خانه -2.70 -10.7 5 6 7 7
فروش خانه موجود 6460.00 6200 5900 5600 5500 5500
هزینه های ساخت و ساز 0.40 -0.2 0.8 0.3 0.2 0.2
NAHB شاخص بازار مسکن 84.00 73 75 76 63 63
شاخص مسکن 358.26 355 350 360 365 380
نرخ رهن 3.52 3.5 3.7 3.8 4 4.5
درخواست وام مسکن 1.40 2.6 2 2 0.6 0.6
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 279.54 279 272 273 275 284
نرخ مالکیت مسکن 65.40 65.7 65.8 65.7 65.5 65.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.