بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 90.08 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
بازار سهام 32082.69 30837 30233 29638 29060 27902
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.37 1.37 1.42 1.46 1.5 1.59

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 1.5 2.5 2.9 1.7 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 -0.6 3.4 3.7 3.8 2
نرخ بیکاری 6.30 6.4 6.5 6.5 6.5 4.4
آمار اشتغال غیر کشاورزی 49.00 200 280 230 250 280
نرخ تورم 1.40 1.4 1.6 1.6 1.7 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -66613.00 -47000 -51000 -50000 -63000 -53000
حساب جاری -178513.00 -142000 -117000 -99000 -117000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.60 125 125 125 125 122
بودجه دولت -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
اطمینان کسب و کار 58.70 55 53 51 53.4 53.4
شاخص PMI خدمات 58.90 56.1 54 52 50.5 50.8
شاخص PMI تولید 58.50 57 54 52 51 51
پی ام آی غیر توليدی 58.70 50 51 51 50 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.20 95 90 82 88 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.30 1.7 0.3 0.4 2.4 2.4
جواز ساختمان 1886.00 1300 1310 1470 1200 1300
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.30 6.4 6.5 6.5 6.5 4.4
آمار اشتغال غیر کشاورزی 49.00 200 280 230 250 280
صورت پرداخت های خصوصی 6.00 90 270 120 105 110
اشتغال دولتی 43.00 10 10 50 2 60
صورت های پرداخت توليد -10.00 2 20 10 2 2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 861.00 600 500 350 300 270
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 4494.00 5000 4500 4500 3900 2700
تغییر اشتغال ADP 174.00 250 350 270 250 250
افراد شاغل 150031.00 152000 155000 157000 158000 159000
افراد بیکار 10130.00 9000 8500 7000 6890 6200
درآمد متوسط ساعتی 0.20 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 35.00 34.8 34.5 34.4 34.4 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 61.40 61.9 61.9 61.9 62.7 62.7
نرخ بیکاری بلند مدت 2.51 2 1.8 1.5 1.6 1.2
نرخ بیکاری جوانان 11.20 11.3 11.4 11.4 11.4 9.6
بهره وری 111.09 110 111 110 111 111
هزینه های کار 117.56 118 122 120 126 126
پست های خالی شغلی 6178.00 5600 6100 6500 6200 6600
پیشنهادات شغلی 6646.00 6800 7200 6500 6600 5900
چلنجر کاهش شغل 79552.00 71000 50000 45000 55000 55000
دستمزد 25.18 24.92 25.66 25.78 26.01 26.94
دستمزد در تولید 23.23 23.3 23.36 23.96 24.08 24.95
رشد دستمزد 2.31 3.2 3.6 4 3.4 3.6
حداقل دستمزد 7.25 9.5 9.5 9.5 9.5 11
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6
جمعیت 329.48 331 331 331 333 335
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
نرخ اشتغال 57.50 58.8 60.9 60.9 60.8 61
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 833.25 600 500 450 350 300
استخدام تمام وقت 124990.00 128302 129000 131000 133627 133627
قسمت مدت زمان اشتغال 24627.00 27500 27500 27500 26500 26500

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.40 1.4 1.6 1.6 1.7 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 262.23 262 261 264 266 270
قیمت مصرف کننده اصلی 270.03 271 270 274 276 279
اندازه اصل تورم 1.40 1.5 1.4 1.8 1.5 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.37 115 115 116 116 118
قیمت تولید 121.30 120 119 120 125 124
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 1.4 1.5 1.3 1.8 1.8
قیمت صادرات 128.70 125 126 127 128 129
قیمت واردات 126.30 126 126 127 128 128
تورم مواد غذایی 3.80 3.5 2.7 2.5 2.3 2.3
CPI مسکن آب و برق 274.34 274 276 277 278 283
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205.63 207 199 206 207 210
صفحه اول PCE قیمت هسته 114.39 115 115 116 116 119
قیمت تولید کننده هسته 121.00 121 121 121 121 121
انتظارات تورم 3.05 3.1 3 2.9 2.5 2.5
شاخص قیمت PCE 112.17 113 113 114 114 116

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.18 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25
ذخایر ارزی 144890.00 143200 139700 138000 130150 130150
ترازنامه بانک مرکزی 7512414.00 7161339 7185597 7202000 7206458 7009422
ترازنامه بانک 20749.70 20382618 20272113 20101100 20056716 20556716
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 220.20 228 228 228 228 224
نرخ بهره 0.06 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -66613.00 -47000 -51000 -50000 -63000 -53000
حساب جاری -178513.00 -142000 -117000 -99000 -117000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 256572.00 242000 251000 253000 259000 259000
صادرات 189959.00 195000 200000 203000 206000 206000
بدهی خارجی 21314655.00 22220502 22386165 22406171 22500000 22934407
رابطه مبادله 105.06 99.41 100 100 100 101
گردش سرمایه -600.00 62000 40200 47000 35000 23000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 40052.00 50000 50000 52000 53000 54000
تولید نفت خام 11124.00 11000 11000 11200 11000 12000
تراز تجاری کالا -82466.00 -72000 -73000 -74000 -73000 -74500
درآمد گردشگری 5096.00 6400 7840 8920 9460 21200
ورود توریست 906682.00 1500000 1800000 2000000 2000100 4760100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.60 125 125 125 125 122
بودجه دولت -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
ارزش بودجه دولت -163000.00 -62500 -145000 -115000 -62490 -62490
هزینه های دولت 3316.76 3328 3483 3450 3443 3512
درآمدهای دولت 384651.00 280000 360000 350000 340000 340000
هزینه های مالی 547483.00 395000 355000 355000 350000 350000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
مخارج نظامی 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 58.70 55 53 51 53.4 53.4
شاخص PMI خدمات 58.90 56.1 54 52 50.5 50.8
شاخص PMI تولید 58.50 57 54 52 51 51
پی ام آی غیر توليدی 58.70 50 51 51 50 52
پی ام آی مرکب 58.80 52 50 51 50.4 50.8
تولید صنعتی -1.80 -0.6 3.4 4.2 0.9 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3
تولید صنعتی -1.00 2.9 3.5 1.9 0.7 0.7
استفاده از ظرفیت 75.60 74.6 76.3 77 78.4 78.4
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.20 0.4 3 3.7 0.3 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.50 0.3 0.8 1.7 0.5 0.5
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.70 0.6 0.8 0.7 0.2 0.2
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 1.40 1 1.2 1.2 0.3 0.3
سفارشات کارخانه 1.10 0.8 1.5 1.7 0.5 0.5
موجودی انبارهای تجاری 0.60 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2
تغییرات موجودی انبار 44.61 25 20 47 33 45
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.30 0.2 0.5 0.6 0.6 0.2
ورشکستگی 21655.00 35000 24000 22000 30000 30000
سود شرکت سهامی 2018.50 1750 1900 1950 1870 1870
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 95.00 100 104 100 99 102
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 12.10 8 7 12 4 4
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 23.10 22 12 15 5 5
شاخص توليد Richmond Fed 14.00 2 4 3 2.5 2.5
ISM شاخص نیویورک 51.20 48 52 53 52 52
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 17.20 2 8 6 3 3
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.66 0 0.5 0.3 -0.6 -0.2
پی ام آی شیکاگو 63.80 55 50 51 52 54
مجموع فروش خودرو 16.60 16.5 16.5 17.1 17.1 17.3
تولید خودرو 2.04 2.8 3 2.7 2.5 2.5
ثبت خودرو 324.56 240 270 360 400 400
تغییر سهام نفت خام 1.29 2.6 10 -5 -5 2.6
تغییر سهام گازوئیل 12.00 210 430 -15 -15 2000
سهام گاز طبیعی تغییر -237.00 120 80 -40 20 20
شاخص اقتصادی مقدم 124.44 130 129 131 127 128
خطوط نفت خام 306.00 275 280 282 280 290
تغییرات سهام نفت خام API 1.03 -2 3.5 -5 -5 2
شاخص توليد Kansas Fed 22.00 10 12 8 4 5
استخراج معدن -11.50 -2.1 3.8 4 2.3 2.3
تولید فولاد 6434.00 6440 6750 6810 6810 7350

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.20 95 90 82 88 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.30 1.7 0.3 0.4 2.4 2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.40 4.8 2.1 2.4 1.8 1.8
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 5.90 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
هزینه های مصرف کننده 13004.74 13040 12263 13403 13499 13769
درآمد قابل تصرف شخص 17338.60 16451 18508 18303 17997 18357
هزینه های شخصی -0.20 0.5 0.5 0.4 0.7 1
درآمد شخصی 0.60 0.2 0.3 0.6 0.6 0.3
پس انداز های شخصی 13.70 12 10 8 9.5 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار 9.73 -13.85 19.17 15.59 10.1 10.3
اعتبار بخش خصوصی 10347.68 10700 10600 107000 9900 9900
نرخ وام بانکی 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75 3.75
شاخص خوشبینی اقتصادی 51.90 52.9 50 53 53 49
شاخص Redbook 2.90 1.1 1.7 2 3 2.1
فروش فروشگاه زنجیره ای 3827.00 2300 2600 2500 6000 6000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.20 79 79 79 79 79
قیمت گازوئیل 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جواز ساختمان 1886.00 1300 1310 1470 1200 1300
خانه های مسکونی نوساز 1580.00 1200 1310 1450 1170 1270
فروش خانه جدید 923.00 620 640 620 560 590
پیش فروش خانه 21.40 2.5 3.8 4 1.7 1.7
فروش خانه موجود 6690.00 5800 6000 5900 5200 4700
هزینه های ساخت و ساز 1.00 0.4 1.2 0.6 0.6 0.4
شاخص مسکن 1.10 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
شاخص بازار مسکن NAHB 84.00 78 72 70 75 63
نرخ رهن 3.08 3.07 3.17 3.25 3.3 3.5
درخواست وام مسکن -11.40 1.7 -0.6 2.6 2.6 0.6
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 240.75 222 226 227 225 224
نرخ مالکیت مسکن 65.80 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.