بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 96.65 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازار سهام 25502.32 25545 25182 24825 24472 23782
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.46 2.76 2.8 2.85 2.9 2.99
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 1.8 2.4 2.2 2.1 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 1.9 2.6 2.4 2.3 1.7
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8
آمار اشتغال غیر کشاورزی 20.00 193 182 179 150 170
نرخ تورم 1.50 1.6 1.8 1.7 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -59769.00 -52000 -49000 -56000 -60000 -62000
حساب جاری -124817.00 -109000 -103000 -101000 -101000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50 -5 -5 -5 -5 -6
اطمینان کسب و کار 54.20 53 55 51 53 52
شاخص PMI تولید 52.50 52.5 52.8 51.1 51 50.4
پی ام آی غیر توليدی 59.70 54 54.2 56 53 52
شاخص PMI خدمات 54.80 54.8 53 52.4 52.2 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.80 97.8 96 97 92 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
جواز ساختمان 1345.00 1320 1250 1240 1210 1115
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 35
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8
آمار اشتغال غیر کشاورزی 20.00 193 182 179 150 170
اشتغال دولتی -5.00 0.01 0 13 8 9
صورت پرداخت های خصوصی 25.00 188 178 166 142 161
صورت های پرداخت توليد 4.00 12 1 6 15 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 221.00 215 209 201 209 238
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1750.00 1626 1610 1630 1650 1700
تغییر اشتغال ADP 183.00 185 190 160 145 150
افراد شاغل 156949.00 156189 156389 156566 155190 154000
درآمد متوسط ساعتی 0.40 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20 63.1 63 63 62.9 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.78 0.8 0.9 0.9 0.9 1.1
پست های خالی شغلی 7484.00 5900 6732 6300 5500 5200
پیشنهادات شغلی 7581.00 6300 6700 6600 5818 5800
چلنجر کاهش شغل 76835.00 55080 36000 42000 34000 31000
دستمزد 23.18 23.53 23.72 23.91 24.15 25.26
دستمزد در تولید 21.89 22.34 22.36 22.6 22.92 23.97
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.8 0.6 0.7 0.8 0.6
جمعیت 325.72 326 326 326 328 330
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 1841 1841 1841 2050 2144
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4530 4530 4529 4728 4945
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2375 2375 2374 2489 2604
قسمت مدت زمان اشتغال 26878.00 26990 26700 26800 27000 2750
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.50 1.6 1.8 1.7 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 252.78 255 257 258 259 265
قیمت مصرف کننده اصلی 261.11 262 263 264 265 271
اندازه اصل تورم 2.10 2.2 2.1 2 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.22 116 117 113 118 124
قیمت تولید 117.20 121 120 120 125 130
تغییر قیمت تولید کننده 1.90 2.8 3.1 3.2 2.9 3.2
تورم مواد غذایی 2.00 1.5 1.7 1.9 1.8 2.1
CPI مسکن آب و برق 263.06 262 265 266 267 273
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 204.24 213 220 217 215 220
انتظارات تورم 2.79 3.1 3.1 3 3 3.2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.60 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
ترازنامه بانک مرکزی 3952113.00 4352601 4350218 4036945 4305838 4200000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 202.80 195 195 205 195 191
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -59769.00 -52000 -49000 -56000 -60000 -62000
حساب جاری -124817.00 -109000 -103000 -101000 -101000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
واردات 264885.00 259000 262000 269000 258000 268000
صادرات 205116.00 207000 213000 213000 198000 206000
رابطه مبادله 106.43 99.45 99.65 99.74 99.74 92.43
میزان خالص ورود سرمایه -7237.00 50201 49156 49370 49413 49404
تولید نفت خام 11849.00 12500 12730 12800 13000 12500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50 -5 -5 -5 -5 -6
ارزش بودجه دولت -233977.00 -45667 -58601 -62101 -62737 -62500
هزینه های دولت 3195.33 3231 3261 3278 3272 3327
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38.6 38.6 38.6 38.6 38.9
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 54.20 53 55 51 53 52
شاخص PMI تولید 52.50 52.5 52.8 51.1 51 50.4
پی ام آی غیر توليدی 59.70 54 54.2 56 53 52
شاخص PMI خدمات 54.80 54.8 53 52.4 52.2 50.8
پی ام آی مرکب 54.30 54.3 55.4 54.2 55 55.1
تولید صنعتی 3.50 2.9 3 2.6 2 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2
تولید صنعتی 1.00 1.8 2.38 2.31 2 1.9
استفاده از ظرفیت 78.23 78.5 78.6 78.82 79 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.40 -1.5 2.2 1.5 2.5 2.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.70 -0.8 1.8 1.2 2 1.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.10 0.3 0.5 0.3 0.7 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل -0.20 0.3 1.2 0.5 0.8 1
سفارشات کارخانه 0.10 -0.9 2.2 1.8 1.5 0.8
موجودی انبارهای تجاری 0.60 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.20 0.3 0.4 0.68 -0.2 0.2
سود شرکت سهامی 2076.82 2114 2131 2145 2159 2213
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 101.70 107 105 102 97 93
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 13.70 9 9.41 10 18 16
شاخص توليد Richmond Fed 16.00 10 11 7 2 3
ISM شاخص نیویورک 61.10 56 53.9 60 57 55.9
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 3.70 13 17 22 15 10
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 13.10 5 28.6 19.36 15 12
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.43 0.7 0.22 0.21 0.38 0.05
پی ام آی شیکاگو 64.70 55 53 52 51 54
مجموع فروش خودرو 16.57 16.9 17 18 17 17.3
تولید خودرو 2.64 2.6 2.5 2.5 2.7 2.5
تغییر سهام نفت خام -9.59 2.5 4.5 3.8 2.7 2.6
تغییر سهام گازوئیل -4587.00 2200 -1600 -1200 500 2000
سهام گاز طبیعی تغییر -47.00 -55 75 55 -170 -200
تغییرات سهام نفت خام API -2.13 4.8 -3.2 5.2 -3.2 2
استخراج معدن 12.50 9 11 13.88 8.5 4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.80 97.8 96 97 92 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 3.2 3 4.2 2.9 2
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.90 0.5 0.2 0.7 0.6 0.4
هزینه های مصرف کننده 13044.25 13041 13202 13303 13277 13503
هزینه های شخصی -0.50 0.5 0.3 0.35 0.5 0.5
درآمد شخصی -0.10 0.2 0.5 0.1 0.4 0.3
پس انداز های شخصی 7.60 6.7 6.8 7 6 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 17.05 8.4 4.85 14.95 15.71 15.98
نرخ وام بانکی 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
شاخص خوشبینی اقتصادی 55.70 50 51.3 53.9 51 49
شاخص Redbook 4.90 5.2 4.8 4 4.5 4
فروش فروشگاه زنجیره ای 7611.00 4200 4000 4050 9150 9200
قیمت گازوئیل 0.61 0.57 0.56 0.55 0.53 0.53
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.40 78 78 78 78 79
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 1345.00 1320 1250 1240 1210 1115
خانه های مسکونی نوساز 1230.00 1300 1218 1215 1210 1180
فروش خانه جدید 607.00 615 635 595 585 590
پیش فروش خانه -2.30 1.1 1.3 -5.31 1.6 1.2
فروش خانه موجود 5510.00 5500 5250 5251 5300 5000
هزینه های ساخت و ساز 1.30 0.4 -0.3 0.8 1.1 0.4
شاخص مسکن 0.30 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5
شاخص بازار مسکن NAHB 62.00 66 65.3 65 59 53
نرخ رهن 4.55 4.84 4.84 4.84 4.84 6.5
درخواست وام مسکن 1.60 3.4 -0.8 3.5 2.7 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 212.96 215 218 221 220 230
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.6 65 64.8 64.8 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.