بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 93.59 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازار سهام 35609.74 34560 33822 33098 32388 31018
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.65 1.64 1.71 1.78 1.85 2.01

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.70 4 3.1 2 1.8 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.20 3.8 2.1 2 3 2
نرخ بیکاری 4.80 5.2 5.2 5 5 5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 194.00 550 350 500 400 280
نرخ تورم 5.40 5.2 3.2 3 2.8 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.6 0.6 0.3 0.3 0.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -73252.00 -67000 -52000 -59000 -70000 -63000
حساب جاری -190282.00 -177000 -157000 -140000 -160000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.60 115 118 118 118 122
بودجه دولت -14.90 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7
اطمینان کسب و کار 61.10 56.4 53 55 53 53.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 60.70 58 54.2 54 53 51
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 61.90 54 53 52 52 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.90 55.5 52 53 52 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.40 84 83 82 82 84
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.70 0.8 0.6 0.3 0.5 1
جواز ساختمان 1589.00 1700 1550 1500 1450 1400
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.80 5.2 5.2 5 5 5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 194.00 550 350 500 400 280
صورت پرداخت های خصوصی 317.00 405 280 450 500 400
اشتغال دولتی -123.00 2 2 2 15 60
صورت های پرداخت توليد 26.00 20 40 35 20 20
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 293.00 300 300 300 200 270
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 2593.00 2700 2500 2300 2200 2000
ADP تغییر اشتغال 568.00 350 290 200 300 350
افراد شاغل 153680.00 145000 147000 150500 153000 155000
افراد بیکار 7674.00 8190 7900 7600 7300 7100
درآمد متوسط ساعتی 0.60 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.80 34.8 34.8 34.9 35 35
نرخ مشارکت نیروی کار 61.60 62 62.2 62.3 62.5 62.7
نرخ بیکاری بلند مدت 1.66 2 1.8 1.8 1.8 1.2
نرخ بیکاری جوانان 9.00 9.4 9.4 9.2 9.2 9.2
هزینه های کار 118.60 126 123 122 121 128
بهره وری 112.70 113 114 114 114 114
پست های خالی شغلی 10679.00 11100 10600 10000 9800 9600
پیشنهادات شغلی 10439.00 10600 10000 9800 9600 9000
چلنجر کاهش شغل 17895.00 40000 40000 45000 40000 55000
دستمزد 26.15 26.01 26 26.23 26.93 26.94
دستمزد در تولید 24.24 24.02 24.01 24.17 24.97 24.88
رشد دستمزد 9.49 3.4 2.9 2 3 3.6
حداقل دستمزد 7.25 7.25 10 10 10 10
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
جمعیت 329.48 333 333 333 333 335
سن بازنشستگی زنان 66.17 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33
سن بازنشستگی مردان 66.17 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 334.25 320 310 320 300 300
نرخ اشتغال 58.70 59.2 60 60.1 60.3 61
استخدام تمام وقت 128027.00 130627 132627 134000 134500 133627
قسمت مدت زمان اشتغال 25747.00 25400 25500 25800 25000 26500

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 5.40 5.2 3.2 3 2.8 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.6 0.6 0.3 0.3 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 274.14 275 273 279 282 282
قیمت مصرف کننده اصلی 280.02 281 282 286 287 286
اندازه اصل تورم 4.00 4 3.8 2.8 2.4 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.41 120 119 121 121 124
قیمت تولید 128.90 128 128 129 133 130
تغییر قیمت تولید کننده 8.60 6.8 3.6 2.5 3 1.8
قیمت صادرات 142.80 138 135 130 130 129
قیمت واردات 134.70 132 131 132 130 128
تورم مواد غذایی 4.60 2.8 2 2 1.8 2.3
صفحه اول PCE قیمت هسته 118.10 119 120 120 130 132
قیمت تولید کننده هسته 127.20 131 132 136 138 140
CPI مسکن آب و برق 283.74 288 285 289 292 295
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 236.37 238 239 240 241 242
انتظارات تورم 5.30 3.6 3.5 3 2.8 3
شاخص قیمت PCE 116.31 118 119 121 121 122

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.13 0.17 0.2 0.45 0.45 0.7
ذخایر ارزی خارجی 42419.00 42215 42150 43150 43500 42150
ترازنامه بانک مرکزی 8480942.00 8586458 8400000 8200000 8000000 7800000
ترازنامه بانک 22274.10 21656 21600 21050 21000 20556
وام به بخش خصوصی 2430.19 2573 2516 2500 2550 2770
نرخ بهره 0.04 0.05 0.07 0.17 0.17 0.23
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 235.50 228 228 228 228 224

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -73252.00 -67000 -52000 -59000 -70000 -63000
حساب جاری -190282.00 -177000 -157000 -140000 -160000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 286991.00 275000 262000 274000 280000 269000
صادرات 213740.00 208000 210000 215000 210000 206000
بدهی خارجی 22595448.00 21850000 21900000 219000000 219000000 21934407
رابطه مبادله 111.31 105 103 98.48 100 101
گردش سرمایه 91000.00 35000 35000 45000 50000 23000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 66844.00 53000 53000 50000 52000 54000
تولید نفت خام 11072.00 11350 11500 11650 11900 12200
تراز تجاری کالا -87600.00 -73000 -73000 -70000 -65000 -74500
درآمد گردشگری 6169.00 9460 9460 9460 9460 21200
ورود توریست 2002051.00 3000000 4000000 6000000 8000000 4760100

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.60 115 118 118 118 122
بودجه دولت -14.90 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7
ارزش بودجه دولت -170635.00 -62490 -5000 -80000 -10000 -10000
هزینه های دولت 3373.77 3377 3484 3462 3441 3553
درآمدهای دولت 268378.00 355000 280000 390000 390000 340000
بدهی های دولت 28428919.00 28500000 286000000 28620000 28620000 29000000
هزینه های مالی 439013.00 360000 360000 400000 320000 350000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 61.10 56.4 53 55 53 53.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 60.70 58 54.2 54 53 51
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 61.90 54 53 52 52 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.90 55.5 52 53 52 50.8
پی ام آی مرکب 55.00 55.4 53 56 53 51.8
تولید صنعتی 4.60 4 3.6 3 2 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30 0.3 0.3 0.4 0.8 0.3
تولید صنعتی 4.80 3 3 0.5 2 0.7
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75.20 76.8 77.2 77.4 77.5 77
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.80 0.3 0.3 1 1.2 0.8
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.40 0.5 0.5 0.6 1.2 0.5
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.20 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.50 0.3 0.6 0.2 0.6 0.3
سفارشات کارخانه 1.20 0.5 0.5 -0.4 0.6 0.5
موجودی انبارهای تجاری 0.60 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2
تغییرات موجودی انبار -168.51 33 25 100 90 45
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.20 1 1 0.4 0.5 0.2
ورشکستگی 18511.00 19300 22500 23000 23500 22000
سود شرکت سهامی 2440.60 2470 2370 2400 2300 2270
NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار 99.10 99 99 95 96 102
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 19.80 14 14 4 6 4
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 30.70 15 8 10 7 5
Richmond Fed شاخص توليد -3.00 12.5 3.5 5 6 2.5
شاخص تولید بانک فدرال دالاس 4.60 13 17 12 10 10
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.29 0.3 0.5 1 0.9 -0.2
پی ام آی شیکاگو 64.70 60 58 55 52 54
مجموع فروش خودرو 9.66 15.8 17.5 17.7 16 17.5
تولید خودرو 1.81 2.1 2.2 2.5 2.7 2.7
ثبت خودرو 324.55 380 420 450 440 450
تغییر سهام نفت خام -0.43 2 4 -3 -2 2.6
تغییر سهام گازوئیل -5368.00 -500 1000 -150 500 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 81.00 -60 -120 100 100 20
شاخص اقتصادی مقدم 129.23 127 127 125 122 128
خطوط نفت خام 445.00 450 480 470 450 460
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 3.29 -2 4 4 4 2
شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس 10.00 8 8 9 6 5
استخراج معدن 6.90 7.3 6.8 2 3 2.3
تولید فولاد 7500.00 7310 7210 7000 6500 6500

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.40 84 83 82 82 84
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.70 0.8 0.6 0.3 0.5 1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 13.90 10.8 10.8 1.5 2 1.8
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.80 0.8 0.8 0.5 1 0.4
هزینه های مصرف کننده 13665.61 13803 13419 13562 13939 13688
درآمد قابل تصرف شخص 18123.92 17891 17500 17000 16800 16357
هزینه های شخصی 0.80 0.7 0.7 0.5 0.3 1
درآمد شخصی 0.20 0.6 0.6 1 1 0.3
پس انداز های شخصی 9.40 9.5 9.5 9.5 8 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار 14.38 11.38 19.8 38.95 14.81 11.6
اعتبار بخش خصوصی 10460.62 10000 10000 9900 11000 9900
نرخ وام بانکی 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75
شاخص خوشبینی اقتصادی 46.80 53 53 54 54 49
شاخص Redbook 15.40 3 2.5 1.5 2 2.1
فروش فروشگاه زنجیره ای 3200.00 4500 3000 2800 2700 6000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 80.00 79 79 79 79 79
قیمت گازوئیل 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68 0.65

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
جواز ساختمان 1589.00 1700 1550 1500 1450 1400
خانه های مسکونی نوساز 1555.00 1470 1400 1400 1380 1370
فروش خانه جدید 740.00 720 770 750 720 700
پیش فروش خانه -8.30 -1.7 -3.7 5 6 1.7
فروش خانه موجود 5880.00 5600 5400 5500 5600 5500
هزینه های ساخت و ساز 0.00 0.6 -0.2 0.8 0.3 0.4
شاخص مسکن 1.40 0.8 0.3 0.5 0.8 0.3
NAHB شاخص بازار مسکن 80.00 77 73 75 76 63
نرخ رهن 3.23 3.3 3.4 3.4 2.8 3.5
درخواست وام مسکن -6.30 2.6 2.6 2 2 0.6
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 272.34 270 269 272 273 275
نرخ مالکیت مسکن 65.40 65.5 65.7 65.8 65.7 65.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.