بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 91.82 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
بازار سهام 29919.00 29318 28744 28179 27628 26528
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 0.89 0.91 0.94 0.97 1.03

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 33.10 3 3.8 2.5 2.9 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 1 2.3 3.4 3.7 3.8
نرخ بیکاری 6.90 7.6 6.8 6.5 6.5 6.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 638.00 1000 100 280 130 107
نرخ تورم 1.20 1.6 1.4 1.1 1.3 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.1 0.2 0.3 0.6
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -63862.00 -55000 -47000 -51000 -50000 -53000
حساب جاری -170541.00 -142000 -142000 -117000 -99000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.90 120 125 125 125 125
بودجه دولت -4.60 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
اطمینان کسب و کار 59.30 51 52 53 51 53.4
شاخص PMI خدمات 57.70 51.8 51.1 50 52 50.5
شاخص PMI تولید 56.70 52.1 49 50 51 50
پی ام آی غیر توليدی 56.60 52 50 51 51 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.90 76 77 80 82 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.9 1.7 0.3 0.4 2.4
جواز ساختمان 1545.00 1380 1300 1310 1470 1200
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 35 35 35 35

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 6.90 7.6 6.8 6.5 6.5 6.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 638.00 1000 100 280 130 107
صورت پرداخت های خصوصی 906.00 870 90 270 120 105
اشتغال دولتی -268.00 -30 10 10 50 2
صورت های پرداخت توليد 38.00 40 2 20 10 2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 778.00 650 500 400 350 300
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 6071.00 10000 9000 8000 4500 3900
تغییر اشتغال ADP 365.00 150 100 200 170 150
افراد شاغل 149806.00 150000 152000 155000 157000 158000
افراد بیکار 11061.00 11000 9000 8500 7000 6890
درآمد متوسط ساعتی 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.80 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 61.6 61.9 61.9 61.9 62.7
نرخ بیکاری بلند مدت 2.21 1.1 2 1.8 1.5 1.6
نرخ بیکاری جوانان 11.70 12.4 11.6 11.3 11.3 11.3
بهره وری 112.41 109 110 111 110 111
هزینه های کار 114.04 114 116 118 117 121
پست های خالی شغلی 6608.00 5800 5600 6100 6500 6200
پیشنهادات شغلی 6436.00 6100 6800 7200 6500 6600
چلنجر کاهش شغل 80666.00 71000 71000 50000 45000 55000
دستمزد 24.82 24.32 24.46 24.98 25.46 25.73
دستمزد در تولید 22.95 23.01 22.91 22.77 23.67 24.35
رشد دستمزد 2.11 2 1.5 1 2.8 5.8
حداقل دستمزد 7.25 7.25 9 9 9 9
شاخص هزینه استخدام 0.50 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6
جمعیت 329.13 331 331 331 331 333
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
نرخ اشتغال 57.40 58.8 58.8 60.9 60.9 60.8
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 748.50 750 600 500 450 350
استخدام تمام وقت 123593.00 125302 128302 129000 131000 133627
قسمت مدت زمان اشتغال 26163.00 27500 27500 27500 27500 26500

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.20 1.6 1.4 1.1 1.3 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.1 0.2 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 260.33 263 262 260 264 267
قیمت مصرف کننده اصلی 269.30 271 271 270 274 276
اندازه اصل تورم 1.60 1.6 1.5 1.4 1.8 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.85 115 115 114 115 116
قیمت تولید 119.30 122 120 119 120 125
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 1.5 1.9 1.5 1.3 1.8
قیمت صادرات 123.10 124 125 126 127 128
قیمت واردات 123.20 126 126 126 127 128
تورم مواد غذایی 3.90 4 3.5 2.7 2.5 2.3
CPI مسکن آب و برق 273.01 273 274 275 277 277
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 203.09 212 207 198 205 215
صفحه اول PCE قیمت هسته 114.03 114 115 115 116 116
قیمت تولید کننده هسته 119.50 121 121 121 121 121
انتظارات تورم 2.84 3.2 3.1 3 2.9 2.5
شاخص قیمت PCE 111.68 112 113 113 114 114

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.23 2.6 0.24 0.24 0.24 2.85
ذخایر ارزی 138961.00 141900 143200 139700 138000 130150
ترازنامه بانک مرکزی 7124894.00 6917676 7161339 7255597 7742000 8586458
ترازنامه بانک 20115445.00 24224722 26082618 28672113 30101100 32856716
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 220.20 230 228 228 228 228
نرخ بهره 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -63862.00 -55000 -47000 -51000 -50000 -53000
حساب جاری -170541.00 -142000 -142000 -117000 -99000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 240216.00 245000 242000 251000 253000 259000
صادرات 176354.00 190000 195000 200000 203000 206000
رابطه مبادله 103.85 98.62 99.41 100 100 100
گردش سرمایه -79900.00 -22000 62000 40200 47000 35000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26661.00 46000 50000 50000 52000 53000
تولید نفت خام 10579.00 10500 11000 11000 11200 11000
تراز تجاری کالا -80288.00 -81000 -72000 -73000 -74000 -73000
درآمد گردشگری 4119.00 6220 6400 7840 8920 9460
ورود توریست 734036.00 1200000 1500000 1800000 2000000 2000100

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.90 120 125 125 125 125
بودجه دولت -4.60 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
ارزش بودجه دولت -284000.00 -62500 -145000 -115000 5000 -62490
هزینه های دولت 3327.01 3318 3371 3425 3486 3377
درآمدهای دولت 237698.00 300000 280000 360000 350000 340000
هزینه های مالی 521769.00 445000 395000 355000 355000 350000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 42 40.3 40.3 40.3 40.3
مخارج نظامی 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 59.30 51 52 53 51 53.4
شاخص PMI خدمات 57.70 51.8 51.1 50 52 50.5
شاخص PMI تولید 56.70 52.1 49 50 51 50
پی ام آی غیر توليدی 56.60 52 50 51 51 50
پی ام آی مرکب 57.90 51 48 50 51 50.4
تولید صنعتی -5.30 -3.5 -0.6 3.4 4.2 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 0.5 0.5 0.1 0.2 0.3
تولید صنعتی -3.90 -1.5 2.9 3.5 1.9 0.7
استفاده از ظرفیت 72.80 72.6 74.6 76.3 77 78.4
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.30 3.4 3.4 3 3.7 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.20 3.3 3.3 0.8 1.7 0.5
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 1.30 0.3 0.3 0.8 0.7 0.2
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.50 1 1 1.2 1.2 0.3
سفارشات کارخانه 1.10 0.8 0.8 1.5 1.7 0.5
موجودی انبارهای تجاری 0.70 0.2 0.2 0.5 0.3 0.2
تغییرات موجودی انبار -4.33 35 25 20 47 33
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.90 0.2 0.2 0.5 0.6 0.2
ورشکستگی 22391.00 35000 35000 24000 22000 30000
سود شرکت سهامی 2027.08 1750 1750 1900 1950 1870
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 104.00 95 100 104 100 99
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 6.30 10 8 7 12 4
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 26.30 15 10 12 15 5
شاخص توليد Richmond Fed 15.00 11 2 4 3 2.5
ISM شاخص نیویورک 65.10 45 48 52 53 52
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 19.80 2 2 8 6 3
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.83 0.1 0 0.5 0.3 -0.6
پی ام آی شیکاگو 61.10 50.2 51 49 51 52
مجموع فروش خودرو 16.20 16.3 16.5 16.5 17.1 17.3
تولید خودرو 2.22 2.6 2.8 3 2.7 2.5
ثبت خودرو 313.42 300 340 350 360 300
تغییر سهام نفت خام -0.75 2.6 2.6 10 -5 2.6
تغییر سهام گازوئیل 2180.00 -150 210 430 -15 2000
سهام گاز طبیعی تغییر -18.00 -200 120 80 -40 20
شاخص اقتصادی مقدم 123.50 128 130 129 131 127
خطوط نفت خام 320.00 180 195 201 207 250
تغییرات سهام نفت خام API 3.80 -2 -2 3.5 -5 2
شاخص توليد Kansas Fed 20.00 9 10 12 8 4
استخراج معدن -14.40 -8 -2.1 3.8 4 2.3
تولید فولاد 5709.00 6150 6440 6750 6810 7150

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.90 76 77 80 82 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.9 1.7 0.3 0.4 2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70 3 3 2.1 2.4 1.8
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.20 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
هزینه های مصرف کننده 12915.88 13559 13487 13420 12221 13803
درآمد قابل تصرف شخص 17515.20 16592 16733 16931 18448 16891
هزینه های شخصی 0.50 0.3 0.5 0.5 0.4 0.7
درآمد شخصی -0.70 0.8 0.2 0.3 0.6 0.3
پس انداز های شخصی 13.60 13 12 10 8 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار 16.21 15.98 -15.84 11.78 -7.49 16.27
اعتبار بخش خصوصی 10431.33 10900 10700 10600 107000 9900
نرخ وام بانکی 3.25 5.5 3.25 3.25 3.25 5.75
شاخص خوشبینی اقتصادی 50.00 53 49 50 53 49
شاخص Redbook 2.80 -0.7 1.1 1.7 2 3
فروش فروشگاه زنجیره ای 1928.00 3000 3500 4000 4500 6000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.20 79 79 79 79 79
قیمت گازوئیل 0.57 0.55 0.52 0.5 0.47 0.52

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جواز ساختمان 1545.00 1380 1300 1310 1470 1200
خانه های مسکونی نوساز 1530.00 1280 1200 1310 1450 1170
فروش خانه جدید 999.00 750 620 640 620 560
پیش فروش خانه 20.50 2.2 2.5 3.8 4 1.7
فروش خانه موجود 6850.00 5500 5800 6000 5900 5200
هزینه های ساخت و ساز 0.30 0.4 0.4 1.2 0.6 0.4
شاخص مسکن 1.70 0.6 0.3 0.5 0.4 0.3
شاخص بازار مسکن NAHB 90.00 85 78 72 70 75
نرخ رهن 2.92 3.03 3.07 3.17 3.25 3.3
درخواست وام مسکن 3.90 1.7 1.7 -0.6 2.6 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 232.53 228 222 226 227 225
نرخ مالکیت مسکن 67.40 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.