بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 27253.89 26254 25914 25576 25243 24592
پول 97.24 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.06 2.04 2.08 2.11 2.15 2.22
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 2.2 2.1 1.8 2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 2.4 2.3 1.9 2 1.7
نرخ بیکاری 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
آمار اشتغال غیر کشاورزی 224.00 179 150 180 169 170
نرخ تورم 1.60 1.7 1.9 1.8 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.2 -0.2 0.5 0.1
نرخ بهره 2.50 2.25 2.25 2 2 2.25
موازنه تجاری -55520.00 -56000 -60000 -55000 -55000 -62000
حساب جاری -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10 108 108 109 109 109
بودجه دولت -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
پی ام آی غیر توليدی 55.10 56 53 52 52 52
شاخص PMI خدمات 51.50 52.4 52.2 52.1 51.5 50.8
اطمینان کسب و کار 51.70 51 53 51 52.6 52
شاخص PMI تولید 50.60 51.1 50.7 51.2 50.6 50.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.20 94 92 90 88 86.7
جواز ساختمان 1220.00 1240 1210 1150 1100 1115
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 35 35 35
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
آمار اشتغال غیر کشاورزی 224.00 179 150 180 169 170
اشتغال دولتی 33.00 13 8 10 20 9
صورت پرداخت های خصوصی 191.00 166 142 170 165 161
صورت های پرداخت توليد 17.00 -12 15 12 -6 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 209.00 201 209 216 220 238
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1723.00 1630 1650 1650 1680 1700
تغییر اشتغال ADP 102.00 160 145 180 145 150
افراد بیکار 5975.00 5900 6150 6200 5900 6280
افراد شاغل 157005.00 157000 157000 157100 157500 154000
درآمد متوسط ساعتی 0.20 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.5 34.4 34.5 34.5 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90 63 62.9 62.8 62.9 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.87 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1
بهره وری 106.96 107 107 107 108 108
پست های خالی شغلی 7230.00 6900 6800 7400 6800 6800
پیشنهادات شغلی 7323.00 7300 7200 7200 7100 6800
چلنجر کاهش شغل 41977.00 61000 48000 65000 48000 51000
دستمزد 23.43 23.59 23.78 23.9 24.11 24.54
دستمزد در تولید 22.03 22.32 22.6 22.59 22.67 23.32
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6
جمعیت 327.17 326 326 326 326 326
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
قسمت مدت زمان اشتغال 26807.00 26800 27000 2690 2690 2750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4469 4656 4647 4651 4805
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 1816 2019 2015 2017 2083
استخدام تمام وقت 130148.00 130449 131679 130679 131400 132302
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2343 2451 2447 2449 2530
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.60 1.7 1.9 1.8 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.2 -0.2 0.5 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 255.31 256 258 259 259 263
قیمت مصرف کننده اصلی 262.80 264 265 267 268 271
اندازه اصل تورم 2.10 2 2 2.1 1.8 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.37 117 118 118 118 124
قیمت تولید 118.30 119 120 120 120 122
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 2 1.9 1.7 1.8 2.2
تورم مواد غذایی 1.90 1.9 1.8 1.6 1.8 1.9
CPI مسکن آب و برق 266.46 264 266 269 270 272
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213.07 216 208 213 216 213
انتظارات تورم 2.67 2.3 2.4 2.6 2.5 2.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2.25 2.25 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 2.30 2.6 2.6 2.6 2.22 2.6
ترازنامه بانک مرکزی 3808157.00 3836945 3805838 3795838 3792838 3750000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 196.70 192 192 189 189 189
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -55520.00 -56000 -60000 -55000 -55000 -62000
حساب جاری -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 266156.00 262000 258000 255000 260000 268000
صادرات 210636.00 213000 198000 200000 217000 206000
رابطه مبادله 105.85 99.74 99.74 99.74 99.14 92.43
میزان خالص ورود سرمایه 3532.00 49156 49370 49413 49413 49404
تولید نفت خام 12162.00 12800 13000 12900 13500 13500
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10 108 108 109 109 109
بودجه دولت -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
ارزش بودجه دولت -8000.00 -62101 -62737 -62737 -152737 -62500
هزینه های دولت 3211.03 3269 3262 3272 3275 3317
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38.6 38.6 38.9 38.9 38.9
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 35 35 35
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پی ام آی غیر توليدی 55.10 56 53 52 52 52
شاخص PMI خدمات 51.50 52.4 52.2 52.1 51.5 50.8
اطمینان کسب و کار 51.70 51 53 51 52.6 52
شاخص PMI تولید 50.60 51.1 50.7 51.2 50.6 50.4
پی ام آی مرکب 51.50 52.2 52 51.9 51 51.1
تولید صنعتی 1.30 1.6 1.9 1.5 1.2 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 0.2 0.1 -0.5 0.6 0.2
تولید صنعتی 0.40 1.4 1.8 1.4 0.6 0.9
استفاده از ظرفیت 77.92 78.1 78 77.8 77.5 78.6
میزان سفارشات کالاهای بادوام -1.30 1.5 -0.5 0.2 0.5 1.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -0.60 1.1 -0.3 0.1 1.3 1.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.30 0.3 -0.2 0.4 0.2 1.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.10 0.5 -0.8 0.4 0.3 1
سفارشات کارخانه -0.70 1.8 -0.5 0.1 0.5 0.8
موجودی انبارهای تجاری 0.30 0.5 0.3 0.1 0.3 0.2
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.40 0.1 -0.2 -0.4 0.5 0.2
سود شرکت سهامی 2012.30 2050 2060 1950 1960 2150
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 103.30 102 97 94 98 93
ISM شاخص نیویورک 50.00 60 57 52 51 55.9
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -12.10 -4 -3 4 10 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.05 -0.3 -0.3 -0.15 -0.2 0.05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 0.30 10 12 11 14 9
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 4.30 5.2 15 8 5 10
شاخص توليد Richmond Fed 3.00 -7 -6 -10 -4 -3
پی ام آی شیکاگو 49.70 52 51 50 52 54
مجموع فروش خودرو 17.30 18 17 17 17 17.3
تولید خودرو 2.56 2.5 2.7 2.8 2.8 2.5
تغییر سهام نفت خام -3.12 3.8 2.7 5 3 2.6
تغییر سهام گازوئیل 3565.00 -1200 500 500 600 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 81.00 55 -170 -170 -120 -200
تغییرات سهام نفت خام API -1.40 5.2 -3.2 -3.2 2 2
استخراج معدن 8.70 10 8.5 7 8 4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.20 94 92 90 88 86.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 4.2 2.9 2 2 2
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.40 0.4 0.6 -0.5 0.3 0.4
هزینه های مصرف کننده 13061.63 13264 13332 13310 13323 13559
هزینه های شخصی 0.40 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5
درآمد شخصی 0.50 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3
پس انداز های شخصی 6.10 7 6 6 6.5 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 17.09 14.65 12.28 11.19 17.43 12.48
نرخ وام بانکی 5.50 5.5 5.5 5.5 5.25 5.5
شاخص خوشبینی اقتصادی 56.60 53.9 51 50 51 49
شاخص Redbook 4.70 4 4.5 4.5 4.5 4
فروش فروشگاه زنجیره ای 3418.00 3750 7550 3600 3850 7300
قیمت گازوئیل 0.72 0.74 0.72 0.7 0.68 0.68
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.30 78 78 78 78 79
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جواز ساختمان 1220.00 1240 1210 1150 1100 1115
خانه های مسکونی نوساز 1253.00 1215 1120 1150 1240 1180
فروش خانه جدید 626.00 590 540 710 600 490
پیش فروش خانه -0.70 1.2 2.6 1.9 1.5 1.2
فروش خانه موجود 5340.00 5250 4800 4900 5200 4600
هزینه های ساخت و ساز -0.80 0.8 1.1 -0.5 0.3 0.4
شاخص مسکن 0.40 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2
شاخص بازار مسکن NAHB 65.00 65 63 61 62 59
نرخ رهن 4.12 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
درخواست وام مسکن -1.10 3.5 2.7 2.7 1.5 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 215.68 221 220 216 220 225
نرخ مالکیت مسکن 64.20 64.8 64.8 64.8 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.