بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 98.37 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
بازار سهام 21636.78 21213 20797 20388 19990 19194
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.81

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 -5 -10 -3.6 -3 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 -3.1 -6.5 -2.3 1.8 2.2
نرخ بیکاری 3.50 4 6 6.9 7.4 9.1
آمار اشتغال غیر کشاورزی 273.00 -150 -600 -400 -170 -90
نرخ تورم 2.30 1.7 0.5 -0.2 -0.1 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.2 -2 -1.3 -0.5 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0 0 0 0.25
موازنه تجاری -45338.00 -55000 -50000 -49000 -48000 -13000
حساب جاری -109800.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.90 110 110 110 110 111
بودجه دولت -4.60 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9 -10.2
اطمینان کسب و کار 50.10 44 30 48 51 53.4
شاخص PMI تولید 49.20 49.2 41.7 44 47 50
شاخص PMI خدمات 39.10 39.1 37.9 43 46 50.5
پی ام آی غیر توليدی 57.30 43 35 47 52 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.10 90.1 50 57 65 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 -4 -0.2 0.4 0.9 2.4
جواز ساختمان 1452.00 774 1100 1150 1115 1200
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 35

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 3.50 4 6 6.9 7.4 9.1
آمار اشتغال غیر کشاورزی 273.00 -150 -600 -400 -170 -90
صورت پرداخت های خصوصی 228.00 -250 -560 -320 161 161
اشتغال دولتی 45.00 -10 -40 -80 9 9
صورت های پرداخت توليد 15.00 -20 -200 -100 -2 2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 3283.00 216 220 220 238 267
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1803.00 1650 1680 1700 1700 1700
تغییر اشتغال ADP 183.00 -170 -600 -400 150 150
افراد شاغل 158759.00 157100 157500 156900 154000 153000
افراد بیکار 5787.00 6200 5900 5900 6280 6390
درآمد متوسط ساعتی 0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34 33.6 33.8 34.4 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40 63.3 62.9 62.7 62.9 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.67 1.17 1.17 1.17 1.17 2.27
نرخ بیکاری جوانان 7.70 8.2 8.2 8.2 8.2 9.3
بهره وری 108.17 109 110 110 111 112
هزینه های کار 111.63 115 113 114 114 118
پست های خالی شغلی 6864.00 7400 7200 7400 6800 6600
پیشنهادات شغلی 6963.00 7100 7000 6900 6800 6600
چلنجر کاهش شغل 56660.00 105000 48000 50000 51000 55000
دستمزد 23.96 23.96 23.92 24.17 24.36 25.14
رشد دستمزد 3.30 2.9 1.9 2 2.2 3.2
دستمزد در تولید 22.53 22.6 22.51 22.72 23.06 23.79
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 9
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6
جمعیت 329.13 330 330 330 331 333
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
نرخ اشتغال 61.10 60.7 61 61 60.8 60.4
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2449 2425 2428 2432 2510
هزینه زندگی انفرادی 1660.00 1708 1692 1693 1697 1751
استخدام تمام وقت 131109.00 131279 131400 131500 132302 133627
قسمت مدت زمان اشتغال 27726.00 25900 25800 26500 27500 26500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 2017 1997 1999 2003 2067
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4651 4606 4610 4619 4767

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 2.30 1.7 0.5 -0.2 -0.1 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.2 -2 -1.3 -0.5 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259.05 258 257 256 258 261
قیمت مصرف کننده اصلی 267.07 268 268 269 271 277
اندازه اصل تورم 2.40 2.6 1.8 1.7 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.04 113 113 112 124 114
قیمت تولید 118.70 120 120 121 122 125
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 1.7 1.8 2 2.2 2.1
قیمت صادرات 124.40 126 125 123 119 119
قیمت واردات 124.40 126 125 125 126 126
تورم مواد غذایی 1.80 1.6 1.8 1.6 1.9 1.9
صفحه اول PCE قیمت هسته 112.92 118 119 119 120 120
قیمت تولید کننده هسته 118.40 118 119 119 121 121
CPI مسکن آب و برق 270.28 268 268 267 268 271
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 207.77 212 214 209 208 210
انتظارات تورم 2.54 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4
شاخص قیمت PCE 110.78 112 114 114 121 121

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی 1.27 1.22 1.22 1.22 1.22 1.47
ذخایر ارزی 128425.00 128900 129200 129200 129200 123602
ترازنامه بانک مرکزی 4119939.00 3795838 3812838 3850000 3850000 3800000
ترازنامه بانک 17816501.00 17556618 17756618 17756618 16856715 16856716
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 196.70 189 189 189 189 185

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -45338.00 -55000 -50000 -49000 -48000 -13000
حساب جاری -109800.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
واردات 253906.00 265000 200000 179000 168000 219000
صادرات 208569.00 210000 150000 130000 120000 206000
رابطه مبادله 106.51 99.84 100 98.72 94.64 94.64
گردش سرمایه 122883.00 45000 20000 -25000 22000 25000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51575.00 48032 49000 49500 52152 53000
تولید نفت خام 12779.00 12900 12800 13000 12900 12700
ورود توریست 6712574.00 6260800 6360800 6580000 6580000 6760100

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.90 110 110 110 110 111
بودجه دولت -4.60 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9 -10.2
ارزش بودجه دولت -235335.00 -120000 -7000 91000 -62500 -62490
هزینه های دولت 3331.06 3157 3082 3234 3392 3466
درآمدهای دولت 187951.00 236075 300000 300000 325000 340000
هزینه های مالی 423286.00 388812 399000 399000 345000 350000
مخارج نظامی 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 38 38 38 38 38.3

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 50.10 44 30 48 51 53.4
شاخص PMI تولید 49.20 49.2 41.7 44 47 50
شاخص PMI خدمات 39.10 39.1 37.9 43 46 50.5
پی ام آی غیر توليدی 57.30 43 35 47 52 50
پی ام آی مرکب 40.50 40.5 39 43.4 46 50.4
تولید صنعتی 0.00 -1.5 1.2 1.6 1.1 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 -2.2 -1.2 0.3 0.2 0.2
تولید صنعتی -0.40 -2 0.6 1 0.9 0.7
استفاده از ظرفیت 77.00 76.5 77.2 77.8 78.6 78.4
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.20 -1 0.5 0.2 1.4 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.10 -0.1 1.3 0.8 1.3 0.5
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.60 -1.4 0.2 0.2 1.1 1.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل -0.10 0.4 0.3 0.3 1 0.3
سفارشات کارخانه -0.50 0.1 0.5 0.2 0.8 0.3
موجودی انبارهای تجاری -0.10 0.8 0.3 0.3 0.2 0.2
تغییرات موجودی انبار 13.07 72 75 75 75 75
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.50 1 0.5 -0.4 0.2 0.2
ورشکستگی 22780.00 23000 22800 23500 25000 30000
سود شرکت سهامی 1908.20 1825 1790 1820 1850 1870
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 104.50 102 98 96 93 93
نیویورک شاخص تولیدات امپایر -21.50 5 5 2 10 4
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا -12.70 15 11 10 9 5
شاخص توليد Richmond Fed 2.00 -16 -27 1 -3 -3
ISM شاخص نیویورک 51.90 42.6 46.5 49.1 50.4 52
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.16 -2 -3 -1.6 -1 -0.6
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 1.20 -6 10 5 2 5
پی ام آی شیکاگو 49.00 40.5 45 48 50.2 52
مجموع فروش خودرو 17.04 17 17 17 17.3 17.3
تولید خودرو 2.62 2.5 2.58 2.75 2.9 2.8
ثبت خودرو 356.45 460 410 420 440 445
تغییر سهام نفت خام 1.62 5 3 3 2.6 2.6
تغییر سهام گازوئیل -1537.00 500 600 -500 2000 2000
سهام گاز طبیعی تغییر -29.00 25 90 100 -200 -200
شاخص اقتصادی مقدم 129.99 127 127 126 126 125
خطوط نفت خام 624.00 640 660 680 650 750
تغییرات سهام نفت خام API -1.25 -3.2 2 3.5 2 2
استخراج معدن 2.10 3 2.5 2 3.2 3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.10 90.1 50 57 65 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 -4 -0.2 0.4 0.9 2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30 1.5 -3 2.2 2 1.8
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.40 -3.6 -0.3 0.4 0.4 0.4
هزینه های مصرف کننده 13413.81 12697 12389 13046 13652 13952
درآمد قابل تصرف شخص 16853.81 15769 15338 16182 16966 17340
هزینه های شخصی 0.20 -0.3 -2 -1.7 -1 0.7
درآمد شخصی 0.60 0.2 -2.3 -1.9 -0.8 0.3
پس انداز های شخصی 8.20 8.5 8.2 8.3 8.9 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار 12.02 9.67 7.9 8.72 20.61 21.07
اعتبار بخش خصوصی 10072.83 9956 10000 10000 10200 9900
نرخ وام بانکی 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5
شاخص خوشبینی اقتصادی 53.90 54 42 47 49 49
شاخص Redbook 9.10 4.5 4.5 4 4 4
فروش فروشگاه زنجیره ای 2294.00 3300 3150 3250 6500 6000
قیمت گازوئیل 0.64 -0.52 -0.5 -0.47 -0.44 -0.44
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.20 78 78 78 79 79

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
جواز ساختمان 1452.00 774 1100 1150 1115 1200
خانه های مسکونی نوساز 1599.00 650 1240 1150 1180 1070
فروش خانه جدید 765.00 710 650 600 550 460
پیش فروش خانه 5.70 1.3 1.5 -0.5 1.2 1.7
فروش خانه موجود 5770.00 4150 2000 2200 2600 3200
هزینه های ساخت و ساز 1.80 -1 0.3 0.5 0.4 0.4
شاخص مسکن 0.30 0.1 0.3 -0.2 0.2 0.3
شاخص بازار مسکن NAHB 72.00 72 65 61 62 65
نرخ رهن 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 4.07
درخواست وام مسکن -29.40 2.7 1.5 -3.5 0.9 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 218.73 222 221 220 218 222
نرخ مالکیت مسکن 65.10 64.8 64.5 64.5 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.