بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 28057.94 26675 26321 25970 25626 24950
پول 97.95 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.85 1.73 1.78 1.83 1.88 1.98
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 2.1 1.8 2 1.8 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.3 1.9 2 1.7 1.7
نرخ بیکاری 3.60 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
آمار اشتغال غیر کشاورزی 128.00 150 180 169 150 170
نرخ تورم 1.80 1.9 1.8 1.5 1.7 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 -0.2 0.5 0.3 0.1
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -52450.00 -60000 -55000 -55000 -51000 -62000
حساب جاری -128188.00 -134000 -129000 -125000 -120000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10 108 109 109 109 109
بودجه دولت -3.80 -5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
پی ام آی غیر توليدی 54.70 53 52 52 52 52
شاخص PMI خدمات 50.60 52.2 52.1 51.5 52 50.8
اطمینان کسب و کار 48.30 50.5 51 51.6 51.4 52
شاخص PMI تولید 51.30 50.7 51.2 50.6 50.9 50.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.3 -0.2 0.2 0.4 0.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.70 92 90 88 86 86.7
جواز ساختمان 1387.00 1210 1150 1100 1150 1115
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 35 35 35 35
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
آمار اشتغال غیر کشاورزی 128.00 150 180 169 150 170
اشتغال دولتی -3.00 8 10 20 10 9
صورت پرداخت های خصوصی 131.00 142 170 165 140 161
صورت های پرداخت توليد -36.00 15 12 -6 -10 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 225.00 209 216 220 220 238
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1683.00 1650 1650 1680 1700 1700
تغییر اشتغال ADP 125.00 145 180 145 160 150
افراد بیکار 5855.00 6150 6200 5900 5900 6280
افراد شاغل 158510.00 157000 157100 157500 156900 154000
درآمد متوسط ساعتی 0.20 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.4 34.5 34.5 34.5 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 63.30 62.9 62.8 62.9 62.7 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.71 0.9 0.9 0.8 0.81 1.1
بهره وری 107.51 109 109 110 110 111
پست های خالی شغلی 7095.00 7000 7400 7200 7400 6800
پیشنهادات شغلی 7024.00 7200 7100 7000 6900 6800
چلنجر کاهش شغل 50275.00 48000 65000 48000 50000 51000
دستمزد 23.70 24.15 24.31 24.18 24.38 25.26
دستمزد در تولید 22.27 22.92 22.9 22.85 22.99 23.97
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6
جمعیت 327.17 328 329 329 329 329
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
قسمت مدت زمان اشتغال 27021.00 26850 25900 25800 26500 27500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 2050 2050 2038 2040 2144
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4728 4728 4701 4705 4945
استخدام تمام وقت 131545.00 131100 131279 131400 131500 132302
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2489 2489 2475 2478 2604
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.80 1.9 1.8 1.5 1.7 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 -0.2 0.5 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257.27 258 259 259 261 263
قیمت مصرف کننده اصلی 265.01 265 267 268 269 271
اندازه اصل تورم 2.30 2 2.1 1.8 1.7 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.63 118 113 114 114 124
قیمت تولید 118.70 119 120 120 121 122
تغییر قیمت تولید کننده 1.10 1.5 1.7 1.8 2 2.2
تورم مواد غذایی 2.10 1.8 1.6 1.8 1.6 1.9
CPI مسکن آب و برق 267.79 266 269 270 272 272
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210.49 208 213 216 213 213
انتظارات تورم 2.33 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.90 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
ترازنامه بانک مرکزی 3933202.00 3755838 3795838 3812838 3850000 3850000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 196.70 192 189 189 189 189
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -52450.00 -60000 -55000 -55000 -51000 -62000
حساب جاری -128188.00 -134000 -129000 -125000 -120000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 258440.00 262000 265000 260000 259000 268000
صادرات 205990.00 205000 210000 209000 210000 206000
رابطه مبادله 106.33 99.74 99.74 99.84 100 92.43
تولید نفت خام 12365.00 13000 12900 13500 13700 13500
ورود توریست 6343310.00 6555000 6260800 6360800 6580000 6760100
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10 108 109 109 109 109
بودجه دولت -3.80 -5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
ارزش بودجه دولت -134468.00 -62737 -62737 -62737 -152737 -62500
هزینه های دولت 3312.75 3262 3249 3320 3360 3318
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38.6 38.9 38.9 38.9 38.9
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 35 35 35 35
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پی ام آی غیر توليدی 54.70 53 52 52 52 52
شاخص PMI خدمات 50.60 52.2 52.1 51.5 52 50.8
اطمینان کسب و کار 48.30 50.5 51 51.6 51.4 52
شاخص PMI تولید 51.30 50.7 51.2 50.6 50.9 50.4
پی ام آی مرکب 50.90 52 51.9 51 50.5 51.1
تولید صنعتی -1.10 1.4 1.5 1.2 1.6 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 0.1 -0.5 0.6 0.3 0.2
تولید صنعتی -1.50 0.4 0.8 0.6 1 0.9
استفاده از ظرفیت 76.70 78 77.8 77.5 77.8 78.6
میزان سفارشات کالاهای بادوام -1.10 -0.5 0.2 0.5 0.2 1.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -1.20 -0.3 0.1 1.3 0.8 1.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.30 -0.2 0.4 0.2 0.2 1.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل -0.10 -0.8 0.4 0.3 0.3 1
سفارشات کارخانه -0.60 -0.5 0.1 0.5 0.2 0.8
موجودی انبارهای تجاری 0.00 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.40 -0.2 -0.4 0.5 -0.4 0.2
سود شرکت سهامی 1857.53 1830 1825 1790 1820 1850
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 102.40 97 94 98 96 93
ISM شاخص نیویورک 47.70 51.5 52 51 52 55.9
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -5.10 -3 4 10 5 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.45 -0.3 -0.15 -0.2 0.2 0.05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 5.60 12 11 11 10 9
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 2.90 1 8 5 2 10
شاخص توليد Richmond Fed 8.00 -6 -10 -4 1 -3
پی ام آی شیکاگو 43.20 51 50 52 50 54
مجموع فروش خودرو 17.20 17 17 17 17 17.3
تولید خودرو 2.20 3.05 2.5 2.58 2.75 2.9
تغییر سهام نفت خام 2.22 2.7 5 3 3 2.6
تغییر سهام گازوئیل 1861.00 500 500 600 -500 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 3.00 -170 25 90 100 -200
تغییرات سهام نفت خام API -0.54 -3.2 -3.2 2 3.5 2
استخراج معدن 2.70 2.9 3 2.5 2 3.2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.3 -0.2 0.2 0.4 0.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.70 92 90 88 86 86.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 2.9 2 2 2.2 2
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.20 0.6 -0.5 0.3 0.4 0.4
هزینه های مصرف کننده 13343.66 13332 13280 13352 13518 13559
هزینه های شخصی 0.20 0.5 0.5 0.2 0.3 0.5
درآمد شخصی 0.30 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3
پس انداز های شخصی 8.30 8.4 8.5 8.2 8.3 8.9
تسهیلات اعتباری خریدار 9.51 15.71 17.37 14.06 23.69 15.98
نرخ وام بانکی 4.99 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 52.90 51 50 51 52 49
شاخص Redbook 5.00 4.5 4.5 4.5 4 4
فروش فروشگاه زنجیره ای 3032.00 6700 3300 3150 3250 6500
قیمت گازوئیل 0.69 0.61 0.59 0.58 0.56 0.53
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.00 78 78 78 78 79
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جواز ساختمان 1387.00 1210 1150 1100 1150 1115
خانه های مسکونی نوساز 1256.00 1120 1150 1240 1150 1180
فروش خانه جدید 701.00 740 710 600 500 490
پیش فروش خانه 3.90 0.6 1.3 1.5 -0.5 1.2
فروش خانه موجود 5380.00 5200 5150 5200 5180 4600
هزینه های ساخت و ساز 0.50 1.1 -0.5 0.3 0.5 0.4
شاخص مسکن 0.20 0.3 0.1 0.3 -0.2 0.2
شاخص بازار مسکن NAHB 71.00 68 65 62 60 59
نرخ رهن 4.03 4.45 4.45 3.99 3.99 4.45
درخواست وام مسکن 9.60 2.7 2.7 1.5 -3.5 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 218.14 221 222 221 220 218
نرخ مالکیت مسکن 64.80 64.8 64.8 64.5 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.