بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 96.66 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
بازار سهام 26075.30 25564 25064 24571 24091 23131
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63 0.65 0.67 0.69 0.72 0.76

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.00 15 5 1 1.5 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 -14 -3 2.3 2 2.2
نرخ بیکاری 11.10 12 10 9 8 7
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4800.00 4000 1000 100 280 107
نرخ تورم 0.10 0.2 0.9 0.4 0.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -54601.00 -34000 -62000 -37000 -31000 -63000
حساب جاری -104204.00 -100000 -115000 -115000 -117000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.90 120 120 125 125 125
بودجه دولت -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
اطمینان کسب و کار 52.60 49 51 52 53 53.4
شاخص PMI تولید 49.80 51 51.1 49 50 50
شاخص PMI خدمات 47.90 51 50.8 50.1 50 50.5
پی ام آی غیر توليدی 57.10 51 52 50 51 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.10 77 75 76 80 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.70 1.5 0.9 1.7 0.3 2.4
جواز ساختمان 1216.00 1050 1000 1000 1200 1200
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 35 35 35

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 11.10 12 10 9 8 7
آمار اشتغال غیر کشاورزی 4800.00 4000 1000 100 280 107
صورت پرداخت های خصوصی 4767.00 3900 970 90 270 105
اشتغال دولتی 33.00 100 30 10 10 2
صورت های پرداخت توليد 356.00 500 90 2 20 2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 1314.00 220 238 238 238 267
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 18062.00 14000 10000 6000 3000 4000
تغییر اشتغال ADP 2369.00 400 1500 1500 200 150
افراد شاغل 142182.00 146900 148000 152000 155000 153000
افراد بیکار 17750.00 5900 6280 6280 6280 6390
درآمد متوسط ساعتی -1.20 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.50 34.2 34.4 34.4 34.2 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50 61.5 61.6 61.9 61.9 62.7
نرخ بیکاری بلند مدت 0.87 0.87 0.87 -0.13 -1.13 -2.13
نرخ بیکاری جوانان 20.70 20.7 20.7 19.7 18.7 17.7
بهره وری 108.03 109 109 110 111 111
هزینه های کار 113.42 107 110 114 115 116
پست های خالی شغلی 5266.00 4100 4800 4600 5100 5200
پیشنهادات شغلی 5397.00 1900 2100 3800 3200 3600
چلنجر کاهش شغل 170219.00 150000 71000 71000 50000 55000
دستمزد 24.74 22.8 23.36 24.22 25.25 24.72
دستمزد در تولید 22.54 21.42 22.11 22.68 22.93 23.39
رشد دستمزد -5.66 -3.8 -2 0.5 1 5.8
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 9 9 9
شاخص هزینه استخدام 0.80 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
جمعیت 329.13 330 331 331 331 333
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
نرخ اشتغال 54.60 56 58.8 58.8 60.9 60.4
استخدام تمام وقت 118941.00 120500 125302 128302 129000 133627
قسمت مدت زمان اشتغال 23179.00 26500 27500 27500 27500 26500

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.10 0.2 0.9 0.4 0.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 255.77 257 261 259 256 265
قیمت مصرف کننده اصلی 265.44 269 268 270 269 273
اندازه اصل تورم 1.20 1.5 1 1.2 1.3 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.49 113 114 114 114 116
قیمت تولید 117.30 119 122 120 119 125
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.3 0.5 0.9 1.5 1.8
قیمت صادرات 119.10 123 119 119 118 119
قیمت واردات 119.40 125 126 126 126 126
تورم مواد غذایی 4.00 3 2 2 1.5 1.9
صفحه اول PCE قیمت هسته 112.50 119 120 120 120 120
قیمت تولید کننده هسته 117.80 119 121 121 121 121
CPI مسکن آب و برق 270.82 268 271 271 271 275
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191.42 210 210 205 192 214
انتظارات تورم 3.00 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4
شاخص قیمت PCE 110.11 114 121 121 121 121

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.27 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
ذخایر ارزی 132239.00 129200 129200 129200 129200 123602
ترازنامه بانک مرکزی 6915285.00 6827776 6917676 7161339 7255597 8586458
ترازنامه بانک 20072300.00 22377366 24224722 26082618 28672113 32856716
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 196.70 200 200 200 189 185
نرخ بهره 0.16 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -54601.00 -34000 -62000 -37000 -31000 -63000
حساب جاری -104204.00 -100000 -115000 -115000 -117000 -117000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
واردات 199115.00 219000 225000 232000 231000 239000
صادرات 144514.00 180000 190000 195000 200000 206000
رابطه مبادله 104.87 98.72 94.64 94.64 93.84 94.64
گردش سرمایه 125285.00 -25000 22000 62000 40200 25000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 34578.00 42500 46000 50000 50000 53000
تولید نفت خام 12061.00 10500 10500 11000 11000 11000
تراز تجاری کالا -74338.00 -70000 -71000 -72000 -73000 -73000
ورود توریست 249143.00 1000000 1200000 1500000 1800000 2000100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.90 120 120 125 125 125
بودجه دولت -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
ارزش بودجه دولت -398821.00 91000 -62500 -115000 5000 -62490
هزینه های دولت 3337.96 2847 3231 3415 3405 3302
درآمدهای دولت 173861.00 350000 300000 280000 360000 340000
هزینه های مالی 572682.00 499000 445000 395000 355000 350000
مخارج نظامی 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 42 42 40.3 40.3 40.3

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 52.60 49 51 52 53 53.4
شاخص PMI تولید 49.80 51 51.1 49 50 50
شاخص PMI خدمات 47.90 51 50.8 50.1 50 50.5
پی ام آی غیر توليدی 57.10 51 52 50 51 50
پی ام آی مرکب 47.90 49.4 51 48 50 50.4
تولید صنعتی -15.30 -1.6 1.1 2.3 3.4 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3
تولید صنعتی -16.50 -1 0.9 2.9 3.5 0.7
استفاده از ظرفیت 64.80 77.8 78.6 78.6 78.3 78.4
میزان سفارشات کالاهای بادوام 15.80 0.2 1.4 1.4 3 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 15.50 0.8 1.3 1.3 0.8 0.5
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 4.00 0.2 1.1 1.1 0.8 1.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 2.60 -4.3 1 1 1.2 0.3
سفارشات کارخانه 8.00 -5.2 0.8 0.8 1.5 0.3
موجودی انبارهای تجاری -1.30 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2
تغییرات موجودی انبار -67.15 64 35 25 20 33
موجودی انبارهای عمده فروشی -1.20 -0.4 0.2 0.2 0.5 0.2
ورشکستگی 23114.00 45500 35000 35000 24000 30000
سود شرکت سهامی 1672.33 1620 1750 1750 1900 1870
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 94.40 91 93 95 97 99
نیویورک شاخص تولیدات امپایر -0.20 5 10 8 7 4
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 27.50 13 10 10 7 5
شاخص توليد Richmond Fed 0.00 1 -3 2 4 2.5
ISM شاخص نیویورک 39.50 42 45 48 52 52
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 2.61 -1.6 -1 0 0.5 -0.6
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -6.10 5 2 2 8 5
پی ام آی شیکاگو 36.60 48 50.2 51 49 52
مجموع فروش خودرو 13.05 15 16.3 16.5 16.5 17.3
تولید خودرو 0.54 1.2 1.6 1.8 2 2.5
ثبت خودرو 180.56 180 200 240 250 300
تغییر سهام نفت خام 5.65 3 2.6 2.6 10 2.6
تغییر سهام گازوئیل -4839.00 -500 2000 2000 2000 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 56.00 100 -200 -200 -200 -200
شاخص اقتصادی مقدم 117.99 126 126 126 126 125
خطوط نفت خام 181.00 250 360 450 400 450
تغییرات سهام نفت خام API 2.00 3.5 2 2 3.5 2
شاخص توليد Kansas Fed 2.00 7 9 10 12 4
استخراج معدن -14.10 -2 3.2 2.1 3.8 2.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.10 77 75 76 80 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.70 1.5 0.9 1.7 0.3 2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.10 2.2 3 3 2.1 1.8
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 12.40 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4
هزینه های مصرف کننده 13180.84 11484 13011 13484 13444 13298
درآمد قابل تصرف شخص 17787.52 14244 16193 16911 18143 16549
هزینه های شخصی 8.20 -1.7 -1 0.5 0.5 0.7
درآمد شخصی -4.20 -1.9 -0.8 -0.5 -0.5 0.3
پس انداز های شخصی 23.20 16 13 12 10 9.5
تسهیلات اعتباری خریدار -18.28 9.25 20.44 -12.32 -70.16 20.89
اعتبار بخش خصوصی 10662.83 11000 10900 10700 10600 9900
نرخ وام بانکی 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 44.00 47 49 49 50 49
شاخص Redbook -6.90 4 4 4 4 4
فروش فروشگاه زنجیره ای 1177.00 3250 3000 3500 4000 6000
قیمت گازوئیل 0.55 0.47 0.44 0.42 0.4 0.38
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.40 78 79 79 79 79

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 1216.00 1050 1000 1000 1200 1200
خانه های مسکونی نوساز 974.00 1150 1180 1200 1210 1170
فروش خانه جدید 676.00 690 650 620 640 560
پیش فروش خانه -5.10 -1.5 1.2 2.5 1.8 1.7
فروش خانه موجود 3910.00 2200 2500 2700 3000 3200
هزینه های ساخت و ساز -2.10 0.5 0.4 0.4 1.2 0.4
شاخص مسکن 0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
شاخص بازار مسکن NAHB 58.00 61 55 58 52 55
نرخ رهن 3.26 3.3 4.45 3.3 3.3 4.7
درخواست وام مسکن 2.20 -3.5 0.9 0.9 0.9 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 224.08 225 228 222 222 222
نرخ مالکیت مسکن 65.30 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.