بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بازار سهام 31097.26 29828 29028 28247 28247 26747
پول 105.14 106 107 108 108 110
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.89 3.39 3.52 3.66 3.66 3.95

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 2.8 2.5 2 1.8 2.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 3 2 2.5 2.5 2.1
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.5 3.4 3.5 3.6
آمار اشتغال غیر کشاورزی 390.00 300 380 420 270 280
نرخ تورم 8.60 7.8 6.3 4.9 3.4 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
نرخ بهره 1.75 2.75 3.5 3.5 3.5 3.75
موازنه تجاری -87077.00 -85000 -60000 -49000 -70000 -51000
حساب جاری -291418.00 -230000 -210000 -200000 -200000 -180000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 137.20 138 138 138 138 138
بودجه دولت -16.70 -7.7 -7.7 -5.6 -5.6 -5.6
اطمینان کسب و کار 53.00 51 50 53 53 56
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.70 53 51 52 51.7 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 55.90 53 52 50 54 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 51.60 52 50.8 54 54 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.00 53 50 53 54 60
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 0.5 1 0.6 0.6 1
جواز ساختمان 1695.00 1700 1600 1550 1500 1600
نرخ مالیات شرکت 21.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.5 3.4 3.5 3.6
آمار اشتغال غیر کشاورزی 390.00 300 380 420 270 280
صورت پرداخت های خصوصی 333.00 270 350 400 260 310
اشتغال دولتی 57.00 30 30 20 10 70
صورت های پرداخت توليد 18.00 20 30 40 55 20
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 231.00 200 270 240 240 220
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1328.00 1500 1600 1600 1600 1700
ADP تغییر اشتغال 128.00 300 350 400 400 210
افراد شاغل 158426.00 158900 159500 160000 160000 165000
افراد بیکار 5950.00 6000 5900 6000 6000 6000
درآمد متوسط ساعتی 0.30 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.60 35 35 34.8 34.9 35
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 62.5 62.5 62.4 62.4 62.5
نرخ بیکاری بلند مدت 1.07 1 1 0.95 0.95 1
نرخ بیکاری جوانان 7.80 7.9 7.9 8 7.6 7.7
هزینه های کار 127.95 126 128 129 131 134
بهره وری 110.98 110 114 114 114 112
پست های خالی شغلی 11981.00 9800 9600 9500 9500 9000
پیشنهادات شغلی 11400.00 9600 9000 8900 8900 7900
چلنجر کاهش شغل 20712.00 28000 28000 25000 25000 55000
دستمزد 27.33 27.5 27.7 27.7 27.7 28.67
دستمزد در تولید 24.93 24.89 25.16 25.3 25.17 26.31
رشد دستمزد 11.00 4 3.6 2 2 4
حداقل دستمزد 7.25 10 10 10 10 12.5
شاخص هزینه استخدام 1.40 0.6 0.4 0.4 0.5 0.6
جمعیت 332.40 333 335 335 335 335
سن بازنشستگی زنان 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
نرخ اشتغال 60.10 60.8 61 60.7 60.7 60
استخدام تمام وقت 132800.00 134500 135000 136000 136000 135000
قسمت مدت زمان اشتغال 25766.00 25000 24600 24500 24500 24600
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 231.75 230 220 200 200 270

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 8.60 7.8 6.3 4.9 3.4 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 292.30 295 296 296 302 302
قیمت مصرف کننده اصلی 292.29 295 295 296 300 304
اندازه اصل تورم 6.00 5.4 4 3.7 2.5 2.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123.58 127 128 129 130 131
قیمت تولید 138.66 139 141 141 145 148
تغییر قیمت تولید کننده 10.80 9 7 6 6 5
قیمت صادرات 165.30 158 147 145 145 139
قیمت واردات 148.40 142 145 140 140 150
تورم مواد غذایی 10.10 7.8 6.5 4.2 3 2
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 0.80 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2
قیمت تولید کننده هسته 134.50 138 140 142 142 145
صفحه اول PCE قیمت هسته 122.24 130 132 135 135 140
CPI مسکن آب و برق 297.87 304 306 306 308 311
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 274.28 276 276 278 279 280
شاخص قیمت PCE 122.05 125 128 130 130 135
انتظارات تورم 6.60 4.8 4 3.5 3 3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 1.75 2.75 3.5 3.5 3.5 3.75
نرخ بهره بین بانکی 2.28 2.1 2.55 2 3.2 3.2
ذخایر ارزی خارجی 37610.00 42500 42150 43000 43000 42602
ترازنامه بانک مرکزی 8934346.00 8500000 8400000 8200000 8200000 8000000
ترازنامه بانک 22653.50 21000 20556 20000 19500 20800
وام به بخش خصوصی 2599.42 2350 2400 2300 2300 2400
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 235.50 228 224 224 224 224
نرخ بهره 1.55 1.48 1.63 1.78 1.78 2.2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -87077.00 -85000 -60000 -49000 -70000 -51000
حساب جاری -291418.00 -230000 -210000 -200000 -200000 -180000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
واردات 339697.00 280000 269000 280000 280000 271000
صادرات 252621.00 220000 220000 210000 210000 220000
بدهی خارجی 23930437.00 218000000 217000000 2150000000 2150000000 22134407
رابطه مبادله 114.66 116 111 101 104 92.67
گردش سرمایه 1300.00 50000 23000 23000 23000 23000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70681.00 52000 54000 60000 60000 54000
تولید نفت خام 11655.00 11900 12200 12500 12500 12600
درآمد گردشگری 10110.00 15000 18200 18200 18200 18200
ورود توریست 2269089.00 8000000 5760000 8000000 8000000 4760100
تراز تجاری کالا -104310.00 -95000 -80500 -95000 -95000 -74500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 137.20 138 138 138 138 138
بودجه دولت -16.70 -7.7 -7.7 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -66000.00 30000 -30000 20000 30000 50000
هزینه های دولت 3334.30 3441 3483 3426 3418 3498
درآمدهای دولت 388993.00 390000 370000 350000 350000 370000
بدهی های دولت 30499619.00 31020000 30900000 30600000 30600000 30000000
هزینه های مالی 455216.00 420000 350000 320000 320000 320000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 40.3 38.4 38.4 38.4 38.4

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 21.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 53.00 51 50 53 53 56
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.70 53 51 52 51.7 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 55.90 53 52 50 54 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 51.60 52 50.8 54 54 50.8
پی ام آی مرکب 51.20 53 51.8 53 50 51.8
تولید صنعتی 5.40 3 3.6 3 3 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.8 1.2 0.2 0.2 1.2
تولید صنعتی 4.70 2 1 4 4 1
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.80 79.5 79 79 78 77.5
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.70 1.2 0.8 0.5 0.5 0.8
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.60 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.70 0.4 0.4 0.7 0.7 0.2
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.30 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4
سفارشات کارخانه 0.30 0.6 0.2 0.8 0.8 0.2
موجودی انبارهای تجاری 1.20 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3
تغییرات موجودی انبار 188.50 90 45 60 60 45
موجودی انبارهای عمده فروشی 2.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
ورشکستگی 13160.00 16500 18000 20000 20000 21000
سود شرکت سهامی 2402.90 2300 2270 2100 2100 2070
NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار 93.10 96 102 105 105 102
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا -3.30 7 5 20 20 15
نیویورک شاخص تولیدات امپایر -1.20 12 26 14 14 6
Richmond Fed شاخص توليد -11.00 2 6 10 20 5
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.01 0.2 -0.2 -0.2 0.3 -0.2
شاخص تولید بانک فدرال دالاس -17.70 -2 10 10 8 10
پی ام آی شیکاگو 56.00 54 52 50 50 54
مجموع فروش خودرو 12.70 14 15 15 15.2 18
تولید خودرو 1.83 2 2.2 2.3 2.3 2.7
ثبت خودرو 266.28 220 230 240 240 260
تغییر سهام نفت خام -2.76 -2 -2 -2 -2 2.6
تغییر سهام گازوئیل 2645.00 500 500 500 500 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 82.00 100 100 100 100 -150
شاخص اقتصادی مقدم 134.19 122 120 120 120 128
خطوط نفت خام 595.00 580 560 550 540 550
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا -3.80 6 6 2 2 0.5
تولید فولاد 7200.00 7000 6500 6800 6800 6350
استخراج معدن 7.60 3 2 5 5 2
شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس -1.00 6 5 12 12 5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.00 53 50 53 54 60
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 0.5 1 0.6 0.6 1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.09 2 4 2 2 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.50 0.5 0.3 0.4 0.4 1.2
هزینه های مصرف کننده 13881.10 13939 14144 14095 14228 14391
درآمد قابل تصرف شخص 18481.16 17600 17400 17000 17000 17800
هزینه های شخصی 0.20 0.3 1 0.2 0.2 1
درآمد شخصی 0.50 0.2 0.6 0.4 0.4 0.6
پس انداز های شخصی 5.40 5.2 5.4 6 6.1 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 38.07 23.85 24.46 23.37 48.52 23.86
اعتبار بخش خصوصی 11203.44 10200 10000 10500 10500 10000
نرخ وام بانکی 4.38 4.5 5 5.25 5.5 3.75
شاخص خوشبینی اقتصادی 38.10 48 50 52 52 50
شاخص Redbook 11.70 5 2.1 3 3 2.1
فروش فروشگاه زنجیره ای 2628.00 2700 6700 2500 2500 5800
قیمت گازوئیل 1.30 1.38 1.43 1.48 1.49 1.49
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.50 82 82 80 80 82

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
جواز ساختمان 1695.00 1700 1600 1550 1500 1600
خانه های مسکونی نوساز 1549.00 1680 1570 1600 1600 1500
فروش خانه جدید 696.00 720 700 680 680 700
پیش فروش خانه -13.58 6 7 3 3 7
فروش خانه موجود 5410.00 5400 5300 5200 5200 5000
هزینه های ساخت و ساز -0.10 0.6 0.2 0.3 0.2 0.2
شاخص مسکن 392.86 355 345 340 340 380
NAHB شاخص بازار مسکن 67.00 70 74 80 80 80
نرخ رهن 5.84 5.8 6 6.2 6 6
درخواست وام مسکن 0.70 2 0.6 1 1 0.6
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 312.55 283 280 270 250 284
نرخ مالکیت مسکن 65.40 65.7 65.5 65.4 65.4 65.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.