27/01/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز DEC -0.4% -1.1% ®
03:00 PM
US
فروش خانه جدید DEC 0.694M 0.697M ®
03:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال JAN -0.2 -3.2
04:30 PM
US
مزایده Note دو ساله 1.440% 1.653%
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.535% 1.52%
06:00 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.53%
06:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 1.756%
28/01/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) DEC -2%
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) DEC 0%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح DEC 0.8%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 25/JAN 0%
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 25/JAN 5.3%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller NOV 2.2%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller NOV 0.1%
03:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) JAN 126.5
03:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed JAN -5
04:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 1.550%
04:30 PM
US
2-Year FRN Auction 0.260%
06:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 1.835%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 24/JAN 1.6M
29/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 24/JAN -1.2%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 24/JAN 3.87%
01:30 PM
US
تعادل تجارت کالا DEC $-62.99B
01:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv DEC -0.1%
03:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن DEC 7.4%
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن DEC 1.2%
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 24/JAN -1.185M
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 24/JAN 1.745M
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 24/JAN -0.405M
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 24/JAN -0.961M
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 24/JAN -0.251M
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 24/JAN -0.053M
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 24/JAN 0.142M
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 24/JAN -0.116M
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 24/JAN 0.254M
07:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو 1.75%
07:30 PM
US
کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو
US
USMCA Trade Deal Signature
30/01/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 2.1%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 25/JAN 211K
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 1.7%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE پیشرفته Q4 2.1%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE پیشرفته Q4 1.5%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 18/JAN 1731K
02:30 PM
US
Fed Open Board Meeting
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 24/JAN -92Bcf
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.50%
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction 1.54%
31/01/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی DEC 0.5%
01:30 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه) DEC 0.4%
01:30 PM
US
شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q4 0.7%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE DEC 0.2%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE DEC 1.5%
01:30 PM
US
Employment Cost - Benefits QoQ Q4 0.6%
01:30 PM
US
Employment Cost - Wages QoQ Q4 0.9%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE DEC 0.1%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE DEC 1.6%
02:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو JAN 48.9
03:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی JAN 88.9
03:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی JAN 2.2%
03:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی JAN 115.5
03:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان JAN 2.3%
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی JAN 99.3
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 31/JAN 676
06:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 31/JAN 794
03/02/2020 واقعی قبلی
02:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی JAN 52.4
03:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید JAN 46.8
03:00 PM
US
قیمت ISM ساخت JAN 51.7
03:00 PM
US
ISM ساخت استخدام JAN 45.1
03:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی JAN 47.2
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز DEC 0.6%
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.535%
04/02/2020 واقعی قبلی
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 01/FEB
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 01/FEB
02:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک JAN 39.1
03:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP FEB 57.4
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای DEC -0.7%
03:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل DEC 0.3%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 31/JAN
05/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 31/JAN
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 31/JAN
12:30 PM
US
Treasury Refunding Announcement
01:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP JAN 202K
01:30 PM
US
موازنه تجاری DEC $-43.1B
01:30 PM
US
صادرات DEC $209B
01:30 PM
US
واردات DEC $252B
02:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی JAN 52.7
02:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی JAN 52.8
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار JAN 57.2
03:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی JAN 58.5
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام JAN 55.2
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI JAN 55.0
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید JAN 54.9
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 31/JAN
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 31/JAN
06/02/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
چلنجر کاهش شغل JAN 32.843K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 01/FEB
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای هزینه واحد نیروی کار ابتدایی Q4 2.5%
01:30 PM
US
بهره وری غیر کشاورزی ابتدایی Q4 -0.2%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 25/JAN
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 31/JAN
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction
07/02/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی JAN 145K
01:30 PM
US
نرخ بیکاری JAN 3.5%
01:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی JAN 139K
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی JAN 2.9%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی JAN 0.1%
01:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته JAN 34.3
01:30 PM
US
اشتغال دولتی JAN 6K
01:30 PM
US
نرخ مشارکت JAN 63.2%
01:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد JAN -12K
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی DEC -0.1%
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 07/FEB
06:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 07/FEB
08:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری DEC $12.51B
10/02/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده JAN 2.53%
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
11/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB JAN 102.7
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 08/FEB
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 08/FEB
03:00 PM
US
فرصت های شغلی JOLTs DEC 6.8M
05:00 PM
US
گزارش WASDE
06:00 PM
US
مزایده Note سه ساله 1.567%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 07/FEB
12/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 07/FEB
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 07/FEB
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 07/FEB
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 07/FEB
06:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 1.869%
07:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه JAN $-13.3B
13/02/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 2.3%
01:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.3%
01:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.2%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 08/FEB
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JAN 0.1%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 01/FEB
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 07/FEB
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction
06:00 PM
US
مزایده Bond سی ساله 2.341%
14/02/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN 0.3%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل JAN 0.7%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JAN -0.7%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات JAN -0.2%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JAN 0.5%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات JAN 0.3%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 5.8%
02:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -1%
02:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -0.3%
02:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولید JAN -1.3%
02:15 PM
US
تغییرات ماهیانه تولید JAN 0.2%