07/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB MAR 96.4 104.5
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 04/APR 5.3% 6.3%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 04/APR 0.9% 1.3%
02:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP APR 47.8 53.9
02:00 PM
US
فرصت های شغلی JOLTs FEB 6.882M 7.012M
05:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 0.782% 0.849%
07:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری FEB $22.33B $12.1B ®
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 03/APR 11.938M 10.485M
08/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 03/APR 15.3%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 03/APR 3.47%
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 03/APR 7.524M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 03/APR 13.834M
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 03/APR -2.194M
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 03/APR -1.502M
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 03/APR 3.521M
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 03/APR 0.128M
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 03/APR -0.175M
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 03/APR -0.940M
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 03/APR 0.625M
05:00 PM
US
مزایده Bond سی ساله 1.320%
06:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
09/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 04/APR 6648K
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 04/APR 2612K
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه PPI MAR -0.6%
12:30 PM
US
PPI (سالانه) MAR 1.3%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 28/MAR 3029K
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI MAR -0.3%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خالص PPI MAR 1.4%
02:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel APR 79.7
02:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel APR 103.7
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان APR 2.3%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel APR 2.2%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی APR 89.1
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی FEB -0.5%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 03/APR -19Bcf
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.09%
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction 0.095%
04:00 PM
US
گزارش WASDE
10/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 2.4%
12:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.3%
12:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم MAR 0.2%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 10/APR 562
05:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 10/APR 664
06:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه MAR $-235B
13/04/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 0.125%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 0.16%
14/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات MAR -1.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات MAR -1.1%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAR -1.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات MAR -0.5%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 11/APR 0.9%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 11/APR 5.3%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 10/APR 11.938M
15/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 10/APR
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 10/APR
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -0.5%
12:30 PM
US
نیویورک شاخص تولیدات امپایر APR -21.5
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل MAR -0.4%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 4.3%
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 0%
01:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR 0.6%
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولید MAR -0.4%
01:15 PM
US
تغییرات ماهیانه تولید MAR 0.1%
01:15 PM
US
استفاده از ظرفیت MAR 77%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری FEB -0.1%
02:00 PM
US
شاخص بازار مسکن NAHB APR 72
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 10/APR
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 10/APR
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 10/APR
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 10/APR
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 10/APR
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 10/APR
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 10/APR
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 10/APR
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 10/APR
06:00 PM
US
کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا
08:00 PM
US
جریان کلی سرمایه خالص FEB $122.9B
08:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی FEB $25.6B
08:00 PM
US
گردش خالص بلند مدت TIC FEB $20.9B
16/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
جواز ساختمان MAR 1.452M
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت MAR -6.3%
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز MAR 1.599M
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) MAR -1.5%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 11/APR
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 11/APR
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا APR -12.7
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 04/APR
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 10/APR
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction
17/04/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) MAR 0.1%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 17/APR
05:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 17/APR
20/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو MAR 0.16
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
21/04/2020 واقعی قبلی
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 18/APR
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 18/APR
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود MAR 6.5%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود MAR 5.77M
03:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 0.26%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 17/APR
22/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 17/APR
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 17/APR
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن FEB 0.3%
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 17/APR
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 17/APR
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 17/APR
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 17/APR
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 17/APR
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 17/APR
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 17/APR
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 17/APR
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 17/APR
23/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 18/APR
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 18/APR
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 11/APR
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی APR 40.9
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی APR 48.5
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی APR 39.8
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز MAR -4.4%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید MAR 0.765M
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 17/APR
03:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed APR -18
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction
05:00 PM
US
5-Year TIPS Auction 0.020%
24/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) MAR 1.2%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) MAR -0.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح MAR 0.1%
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی APR
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی APR
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی APR
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان APR
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی APR
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 24/APR
05:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 24/APR
27/04/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال APR -70
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 0.398%
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 0.535%
28/04/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا MAR $-59.89B
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv MAR
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 25/APR
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 25/APR
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller FEB 0%
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller FEB 3.1%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) APR 120
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed APR 2
03:30 PM
US
2-Year FRN Auction 0.220%
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 0.680%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 24/APR
29/04/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 24/APR
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 24/APR
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q1 2.1%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q1 1.4%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE پیشرفته Q1 1.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE پیشرفته Q1 1.4%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن MAR 9.4%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن MAR 2.4%
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 24/APR