24/02/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 19/FEB -11.4% -5.1%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 19/FEB 3.08% 2.98%
03:00 PM
US
Fed Chair Powell Testimony
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز JAN 4.3% 5.5% ®
03:00 PM
US
فروش خانه جدید JAN 0.923M 0.885M ®
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 19/FEB 0.012M 0.672M
03:30 PM
US
سخنرانی برینارد- فدرال رزرو
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 19/FEB 1.285M -7.258M
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 19/FEB 2.807M -3.028M
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 19/FEB -0.953M -0.086M
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 19/FEB -4.969M -3.422M
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 19/FEB -1.295M 0.375M
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 19/FEB 0.249M -1.204M
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 19/FEB -2.589M 0.026M
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 19/FEB 0.093M 0.25M
04:30 PM
US
2-Year FRN Auction 0.045% 0.049%
04:30 PM
US
119-Day Bill Auction 0.045% 0.050%
06:00 PM
US
Fed Clarida Speech
06:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 0.621% 0.424%
25/02/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) JAN 0.2%
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) JAN 0.7%
01:30 PM
US
شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه 2 استراز Q4 3.3%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q4 33.4%
01:30 PM
US
Fed Bostic Speech
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 20/FEB 861K
01:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته FEB/20 833.25K
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح JAN 0.5%
01:30 PM
US
PCE Prices QoQ 2nd Est Q4 3.7%
01:30 PM
US
Core PCE Prices QoQ 2nd Est Q4 3.4%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 13/FEB 4494K
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن JAN -0.3%
03:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن JAN 21.4%
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 19/FEB -237Bcf
04:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed FEB 22
04:10 PM
US
Fed Quarles Speech
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.025%
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction 0.030%
05:00 PM
US
Fed Bostic Speech
06:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 0.754%
08:00 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
26/02/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی JAN 0.6%
01:30 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه) JAN -0.2%
01:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv JAN 0.3%
01:30 PM
US
تعادل تجارت کالا JAN $-82.47B
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE JAN 0.4%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE JAN 1.3%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE JAN 1.5%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE JAN 0.3%
02:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو FEB 63.8
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی FEB 79
03:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی FEB 74
03:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی FEB 86.7
03:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی FEB 2.7%
03:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان FEB 3%
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 26/FEB 305
06:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 26/FEB 397
US
US Budget Plan FY 2022 $-430B
01/03/2021 واقعی قبلی
02:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی FEB 59.2
03:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید FEB 61.1
03:00 PM
US
قیمت ISM ساخت FEB 82.1
03:00 PM
US
ISM ساخت استخدام FEB 52.6
03:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی FEB 58.7
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز JAN 1%
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 0.030%
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 0.045%
02/03/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
US
مجموع فروش خودرو FEB 16.6M
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 27/FEB 2.9%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 27/FEB -0.8%
02:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک FEB 51.2
03:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP MAR 51.9
04:30 PM
US
119-Day Bill Auction 0.045%
04:30 PM
US
42-Day Bill Auction 0.025%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 26/FEB 1.026M
03/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 26/FEB -11.4%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 26/FEB 3.08%
01:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP FEB 174K
02:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی FEB 58.7
02:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی FEB 58.3
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید FEB 61.8
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار FEB 59.9
03:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی FEB 64.2
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام FEB 55.2
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI FEB 58.7
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 26/FEB 1.285M
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 26/FEB 2.807M
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 26/FEB 0.012M
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 26/FEB 0.093M
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 26/FEB -2.589M
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 26/FEB -0.953M
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 26/FEB -4.969M
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 26/FEB -1.295M
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 26/FEB 0.249M
04:30 PM
US
105-Day Bill Auction 0.045%
04:30 PM
US
154-Day Bill Auction 0.055%
04/03/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
چلنجر کاهش شغل FEB 79.552K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 27/FEB
01:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته FEB/27
01:30 PM
US
هزینه های واحد کار چهار ماهه نهایی Q4 -7%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای بهره وری غیر کشاورزی نهایی Q4 4.6%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 20/FEB
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای JAN 1.1%
03:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل JAN 1.4%
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 26/FEB
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction
05/03/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
US
موازنه تجاری JAN $-66.6B
01:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی FEB 49K
01:30 PM
US
نرخ بیکاری FEB 6.3%
01:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی FEB 6K
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی FEB 5.4%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی FEB 0.2%
01:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته FEB 35
01:30 PM
US
صادرات JAN $190B
01:30 PM
US
اشتغال دولتی FEB 43K
01:30 PM
US
واردات JAN $256.6B
01:30 PM
US
نرخ مشارکت FEB 61.4%
01:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد FEB -10K
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 05/MAR
06:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 05/MAR
08:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری JAN $9.73B
08/03/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی JAN 0.3%
04:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده FEB 3.05%
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
09/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB FEB 95
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 06/MAR
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 06/MAR
04:30 PM
US
119-Day Bill Auction
04:30 PM
US
42-Day Bill Auction
05:00 PM
US
گزارش WASDE
06:00 PM
US
مزایده Note سه ساله 0.196%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 05/MAR
10/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 05/MAR
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 05/MAR
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 1.4%
01:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) FEB 1.4%
01:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.3%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم FEB 0%
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 05/MAR
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 05/MAR
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 05/MAR
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 05/MAR
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 05/MAR
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 05/MAR
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 05/MAR
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 05/MAR
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 05/MAR
04:30 PM