28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی DEC 0.3% 0.5% ® 0.5% 0.5%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مخارج شخصی DEC -0.6% 0.4% ® -0.6% -0.3%
01:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص قیمت DEC 0.4% 0.6% 0.4%
01:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص قیمت DEC 5.8% 5.7% 5.9%
01:30 PM
US
شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q4 1% 1.3% 1.2% 1.2%
01:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ مزایا Q4 0.9% 0.9% 1%
01:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ دستمزد Q4 1.1% 1.5% 1.7%
01:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص DEC 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%
01:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص DEC 4.9% 4.7% 4.8% 4.8%
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده نهایی میشیگان JAN 67.2 70.6 68.7 68.8
03:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی JAN 3.1% 2.9% 3.1%
03:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی JAN 64.1 68.3 65.8 65.9
03:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی JAN 72 74.2 73.2 73.2
03:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان JAN 4.9% 4.8% 4.9%
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 28/JAN 495 491
06:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 28/JAN 610 604
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو JAN 63.1 61.7 62
03:30 PM
US
شاخص تولید بانک فدرال دالاس JAN 8.1 8
03:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک- 2.25 تا 4.5 سال $8.425B
04:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده 0.19%
04:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه 0.38%
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:30 AM
US
LMI شاخص مدیران تدارکات جاری JAN 70.1
01:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 29/JAN 15.6%
02:45 PM
US
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت JAN 57.7 55 55
03:00 PM
US
JOLTs فرصت های شغلی DEC 10.562M 10.52M
03:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بخش تولیدی JAN 58.7 57.5 58
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز DEC 0.4% 0.6% 0.6%
03:00 PM
US
ISM استخدام تولید JAN 54.2 54
03:00 PM
US
ISM سفارشات جدید تولید JAN 60.4 59
03:00 PM
US
ISM قیمتهای تولید JAN 68.2 67.4
03:00 PM
US
JOLTs Job Quits DEC 4.5M 4.5M
03:30 PM
US
شاخص خدمات فدرال رزرو دالاس JAN 12.9 11
03:30 PM
US
شاخص درآمد خدمات فدرال رزرو دالاس JAN 20.4 19
04:20 PM
US
خزانه داری فدرال نیویورک نکاتی را برای 7.5 تا 30 سال خریداری می کند $1.225B
09:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 28/JAN -0.872M
02/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 28/JAN 551.7
12:00 PM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 28/JAN 1989.4
12:00 PM
US
شاخص خرید MBA 28/JAN 300.1
12:00 PM
US
MBA درخواست رهن 28/JAN -7.1%
12:00 PM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 28/JAN 3.72%
01:15 PM
US
ADP تغییر اشتغال JAN 807K 208K 220K
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 28/JAN 1.297M
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 28/JAN 2.377M
03:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 28/JAN -1.823M
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 28/JAN 0.028M
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 28/JAN -2.798M
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 28/JAN 0.229M
03:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 28/JAN -0.607M
03:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 28/JAN 0.044M
03:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 28/JAN -0.695M
03/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
چلنجر کاهش شغل JAN 19.052K 23K
01:30 PM
US
تغییرات فصلی هزینه واحد نیروی کار مقدماتی Q4 9.6% 1.5% 2%
01:30 PM
US
بهره وری غیر کشاورزی ابتدایی Q4 -5.2% 3% 2.5%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 29/JAN 260K 255K
01:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 29/JAN 247K 242K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 22/JAN 1675K 1679K
02:45 PM
US
مدیران خرید (پی ام آی)کامپوزیت مارکیت JAN 57 50.8 50.8
02:45 PM
US
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت JAN 57.6 50.9 50.9
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI JAN 62 59.3 61
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای DEC 1.6% -0.2% -0.2%
03:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل DEC 0.8% 0.3%
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار JAN 67.6 66
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام JAN 54.9 54
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید JAN 61.5 60
03:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی JAN 82.5 82
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 28/JAN -219Bcf
04:20 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک - 10تا 22.5 ساله $1.625B
04:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای 0.035%
04:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای 0.14%
04/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 AM
US
مجموع فروش خودرو JAN 12.44M
01:30 PM
US
نرخ بیکاری JAN 3.9% 3.9% 3.9%
01:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی JAN 199K 155K 210K
01:30 PM
US
نرخ مشارکت JAN 61.9% 62%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی JAN 0.6% 0.5% 0.5%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی JAN 4.7% 5.2% 5.1%
01:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته JAN 34.7 34.7 34.7
01:30 PM
US
اشتغال دولتی JAN -12K -5K
01:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد JAN 26K 25K 20K
01:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی JAN 211K 162K 215K
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 04/FEB 495
06:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 04/FEB 610
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
04:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه
08:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری DEC $39.99B $ 11.4B
08/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
US
NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار JAN 98.9
01:30 PM
US
موازنه تجاری DEC $-80.2B $-83.2B
01:30 PM
US
صادرات DEC $224.2B $226.7B
01:30 PM
US
واردات DEC $304.4B $309.9B
01:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 05/FEB
03:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP FEB 44.7
03:30 PM
US
خریدهای خزانه داری فدرال نیویورک بین 22.5 تا 30 سال $1.825B
06:00 PM
US
مزایده Note سه ساله
09:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 04/FEB
09/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 04/FEB
12:00 PM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 04/FEB
12:00 PM
US
شاخص خرید MBA 04/FEB
12:00 PM
US
MBA درخواست رهن 04/FEB
12:00 PM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 04/FEB
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی DEC 1.4% 2.1% 2.1%
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 04/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 04/FEB
03:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 04/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 04/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 04/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 04/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 04/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 04/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 04/FEB
05:00 PM
US
WASDE گزارش
06:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 1.723%
10/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
US
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته JAN 5.5% 5.9% 5.7%
01:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) JAN 7% 7.2% 7.1%
01:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.5% 0.4% 0.3%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 05/FEB
01:30 PM
US
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته JAN 0.6% 0.6%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 29/JAN
01:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 05/FEB
03:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال نیویورک بین 7 تا 10 سال $3.225B
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 04/FEB
04:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای
04:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای
06:00 PM
US
مزایده اوراق قرضه سی ساله 2.075%
07:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه JAN $-21B
11/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده مقدماتی میشیگان FEB 67.2
03:00 PM
US
انتظارات تورمی مقدماتی پنج ساله میشیگان FEB 3.1%
03:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده مقدماتی میشیگان FEB 64.1
03:00 PM
US
شرایط کنونی مقدماتی میشیگان FEB 72
03:00 PM
US
انتظارات تورمی مقدماتی میشیگان FEB 4.9%
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 11/FEB
06:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 11/FEB
14/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده JAN
04:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
04:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه
15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
US
نیویورک شاخص تولیدات امپایر FEB -0.7 3.5
01:30 PM
US
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه JAN 0.2% 0.2%
01:30 PM
US
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JAN
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI JAN 0.5%
01:30 PM
US
شاخص قیمت تولید کننده خالص (تغییرات سالیانه) JAN 8.3%
01:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 12/FEB
09:00 PM
US
Tic گردش بلند مدت خالص DEC $137.4B
09:00 PM
US
گردش کلی سرمایه خالص DEC $223.9B
09:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی DEC $66.4B
09:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 11/FEB
16/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 11/FEB
12:00 PM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 11/FEB
12:00 PM
US
شاخص خرید MBA 11/FEB
12:00 PM
US
MBA درخواست رهن 11/FEB
12:00 PM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 11/FEB
01:30 PM
US
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه JAN -1.9% 0.2%
01:30 PM
US
(خرده فروشی به استثنا اتومبیل (تغییرات ماهیانه JAN -2.3% 0.3%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات JAN -1.8%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات JAN -0.2% 0.7%
01:30 PM
US
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه JAN 14.7%
01:30 PM
US
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه JAN 10.4% 9.4%
01:30 PM
US
فروش خرده فروشی سابق گاز / خودرو (ماهانه) JAN -2.5% 0.2%
01:30 PM
US
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه JAN 16.9% 15%
02:15 PM
US
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه JAN 3.7% 2.8%
02:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -0.1% -0.3%
02:15 PM
US
(تولید (تغییرات سالیانه JAN 3.5% 2.5%
02:15 PM
US
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه JAN -0.3%
02:15 PM
US
میزان استفاده ازظرفیت تولید JAN
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری DEC 1.3%
03:00 PM
US
NAHB شاخص بازار مسکن FEB 83 83
03:00 PM
US
Retail Inventories Ex Autos MoM DEC 1.3% 3.6% 3.6%
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 11/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 11/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 11/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 11/FEB
03:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 11/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 11/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 11/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 11/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 11/FEB
06:00 PM
US
حراج اوراق 20 ساله 2.21%
07:00 PM
US
FOMC صورت جلسه
17/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز JAN 1.702M 1.68M
01:30 PM
US
جواز ساختمان JAN 1.885M 1.79M
01:30 PM
US
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت JAN 9.8% -4%
01:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) JAN 1.4% -0.5%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 12/FEB
01:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا FEB 23.2
01:30 PM
US
شرایط تجاری فیلی فدرال رزرو FEB 28.7
01:30 PM
US
شاخص فیلی فدرال CAPEX FEB 26.2
01:30 PM
US
استخدام فیلی فدرال رزرو FEB 26.1
01:30 PM
US
فیلی فدرال سفارشات جدید FEB 17.9
01:30 PM
US
قیمت های فیلی فدرال پرداخت شد FEB 72.5
01:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 12/FEB
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 05/FEB
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 11/FEB
04:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای
04:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای
06:00 PM
US
30-Year TIPS Auction -0.292%
18/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
US
فروش خانه موجود JAN 6.18M
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود JAN -4.6%
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 18/FEB
06:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 18/FEB
21/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
04:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه
22/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 19/FEB
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن DEC 1.1%
02:00 PM
US
شاخص بهای مسکن (سالانه) DEC
02:00 PM
US
شاخص قیمت مسکن DEC
02:45 PM
US
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت FEB
02:45 PM
US
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت FEB
02:45 PM
US
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت FEB
03:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) FEB 113.8
03:00 PM
US
Richmond Fed شاخص توليد FEB 8
03:00 PM
US
فهرست محموله های تولیدی فدرال رزرو ریچموند FEB 14
03:00 PM
US
شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند FEB
04:30 PM
US
مزایده اوراق ۵۲ هفته ای 0.63%
06:00 PM
US
دو ساله Note مزایده 0.99%
23/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 18/FEB
12:00 PM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 18/FEB
12:00 PM
US
شاخص خرید MBA 18/FEB
12:00 PM
US
MBA درخواست رهن 18/FEB
12:00 PM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 18/FEB
02:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات سالیانه قیمت مسکن DEC 18.3% 18%
02:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات ماهیانه قیمت مسکن DEC 1% 0.8%
06:00 PM
US
حراج 2 ساله FRN -0.015%
06:00 PM
US
پنج ساله Note مزایده 1.533%
09:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 18/FEB

ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.