بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بازار سهام 27161.61 26641 25734 24854 24007 22399
پول 143.34 145 147 149 151 156
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.24 0.27 0.29 0.32 0.36 0.43

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 -0.6 0.8 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.8 1 1 1 1.7
رشد GDP سالانه 3.50 3 2 2 2 2
نرخ بیکاری 2.60 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 3.00 3 3.2 2.8 2.4 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.3 0.5 0.2 0.4
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
موازنه تجاری -2817.32 200 500 500 500 500
حساب جاری 229.00 2300 1650 1650 1650 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 2.6 2.6 2.8 2.8 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266.20 260 260 260 260 257
بودجه دولت -12.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -5
اطمینان کسب و کار 9.00 7 1 5 2 12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.50 51.7 50.5 50.5 50.5 50.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 49.50 51 51.6 51.6 51.6 51.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.50 43 43 43 43 43
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 -0.6 0.8 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.8 1 1 1 1.7
رشد GDP سالانه 3.50 3 2 2 2 2
تولید ناخالص داخلی 4937.42 5500 5500 5500 5500 5900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 544021.80 538287 544486 544770 549462 553742
تولید ناخالص ملی 552857.90 552510 557410 557548 558386 566885
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128948.20 131000 130000 129000 130000 132000
تولید ناخالص داخلی سرانه 35278.42 36200 36200 36200 36200 39100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40769.83 41400 41780 41780 41780 41780
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 1.70 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4688.70 4801 4712 4726 4736 4816
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30154.10 30878 30305 30395 30456 30973
تولید ناخالص داخلی از ساخت 108093.80 110688 108634 108959 109175 111031
تولید ناخالص داخلی از معادن 365.10 374 367 368 369 375
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27259.00 27913 27395 27477 27532 28000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19512.70 19981 19610 19669 19708 20043
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24330.30 24914 24452 24525 24574 24991
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16348.80 16741 16431 16480 16512 16793

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 2.60 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
افراد شاغل 67340.00 66650 66700 66700 66700 67500
افراد بیکار 1760.00 1800 1840 1840 1840 1800
نرخ اشتغال 61.30 61 61 61 61 61
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90 62.2 62.4 62.4 62.4 62.4
نرخ بیکاری جوانان 4.40 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3
بهره وری 98.90 100 95.4 95.4 95.4 95.4
پست های خالی شغلی 892.39 780 900 900 900 900
دستمزد 440780.00 310616 678546 332857 571695 683974
دستمزد در تولید 590275.00 342559 808858 350313 574495 815328
رشد دستمزد 1.80 2 1.5 1.5 1.5 0.8
حداقل دستمزد 930.00 930 940 940 940 955
جمعیت 125.31 125 125 125 125 124
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.29 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 3.00 3 3.2 2.8 2.4 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.3 0.5 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 103 103 104 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 102.50 103 103 103 104 105
اندازه اصل تورم 2.80 2.9 3.2 2.5 1.9 1.5
قیمت تولید 115.10 110 112 115 117 115
تورم مواد غذایی 4.70 4.7 4.3 3.5 2.8 0.4
هسته مرکزی CPI 1.60 1.8 2 1.9 1.5 1.4
CPI مسکن آب و برق 101.30 104 104 104 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.30 94.68 94.96 95.44 95.63 96.01
تغییر قیمت تولید کننده 9.00 3.4 2.5 2.5 2.5 2.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.18
ترازنامه بانک مرکزی 709248.80 695000 680000 680000 680000 680000
نرخ بهره سپرده -0.09 -0.12 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
میزان رشد وام 1.90 2.2 2 2 2 2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 238.80 225 225 225 225 227

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -2817.32 200 500 500 500 500
حساب جاری 229.00 2300 1650 1650 1650 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 2.6 2.6 2.8 2.8 3.5
واردات 10879.25 6300 6200 6200 6200 6200
صادرات 8061.93 6500 6700 6700 6700 6700
درآمد گردشگری 1524000.00 1200000 1200000 1200000 1200000 21000000
ورود توریست 169800.00 200000 300000 300000 300000 300000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266.20 260 260 260 260 257
بودجه دولت -12.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -5
هزینه های دولت 117144.70 180000 140000 140000 140000 160000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.25 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 9.00 7 1 5 2 12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.50 51.7 50.5 50.5 50.5 50.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 49.50 51 51.6 51.6 51.6 51.6
تولید صنعتی -2.00 3 2 2 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 2.5 3 3 3 3
تولید صنعتی -1.80 5 -2 -2 -2 -2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 94.50 102 106 106 106 106
سفارشات ماشین آلات 5.30 5 4 4 4 4
ورشکستگی 492.00 500 480 480 480 480
سود شرکت سهامی 28318.13 21500 21500 21500 21500 20000
شاخص همزمان 100.60 100 101 101 101 101
بررسی ناظران اقتصاد 45.50 42 44 44 44 44
تولید خودرو 559949.00 670000 680000 680000 680000 680000
ثبت خودرو 154316.00 210000 230000 230000 230000 230000
شاخص اقتصادی مقدم 99.60 102 98 98 98 98
تمایلات کسب و کار کوچک -4.00 18 8 8 8 8
پی ام آی مرکب 49.40 52 52 52 52 52
سفارش ماشین آلات 139390.00 150000 130150 130150 130150 150150
استخراج معدن -6.82 2 1 1 1 1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 13.00 20 19 19 19 19
سرمایه گذاری خصوصی 4.60 4 3 3 3 3
Reuters Tankan شاخص 10.00 14 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.50 43 43 43 43 43
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.40 2.5 1.4 1.4 1.4 1.4
مخارج خانوار 3.40 3 2 2 2 2
هزینه های مصرف کننده 297335.10 288376 295967 296824 300308 300999
درآمد قابل تصرف شخص 527.34 393 933 417 743 949
پس انداز های شخصی 37.70 22 60 60 60 60
نرخ وام بانکی 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.45
قیمت گازوئیل 1.21 1.26 1.3 1.35 1.41 1.41
تسهیلات اعتباری خریدار 480255.00 477025 481846 478565 485058 490037
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.90 64 65 65 65 65

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
خانه های مسکونی نوساز -5.40 4 3 3 3 3
سفارشات ساخت و ساز 2.80 5 4 4 4 4
شاخص مسکن 131.94 122 123 123 123 125
نرخ مالکیت مسکن 61.20 61.3 61.3 61.3 61.3 61.5


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.