بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 108.41 109 109 110 110 111
بازار سهام 22492.68 21400 21092 20788 20488 19902
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.20 0.02 0.04 0.07 0.1 0.12
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.9 0.4 0.7 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.9 0.8 0.7 1 1
رشد GDP سالانه 1.30 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
نرخ بیکاری 2.20 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
نرخ تورم 0.20 2.4 2.2 2 2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری -136.30 -100 700 700 700 910
حساب جاری 2157.71 380 3080 1250 1250 510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238.20 240 244 244 244 244
بودجه دولت -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 5.00 2 12 9 9 5
شاخص PMI خدمات 52.80 51 54 54.5 54.9 54
شاخص PMI تولید 48.90 50.4 50 50.9 51 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.60 39 43 42 41 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.80 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.9 0.4 0.7 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.9 0.8 0.7 1 1
رشد GDP سالانه 1.30 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
تولید ناخالص داخلی 4970.92 5110 5400 5400 5400 5400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 540233.40 541757 539616 542736 544015 546633
تولید ناخالص ملی 564532.30 563536 561308 566368 568484 568608
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128976.30 129235 128724 129000 130000 130398
تولید ناخالص داخلی سرانه 48919.60 49500 50200 50200 50200 50200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39293.50 41500 43000 43000 43000 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4480.70 4534 4517 4575 4512 4575
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714.00 30071 29952 30341 29922 30341
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109203.90 110514 110078 111509 109968 111509
تولید ناخالص داخلی از معادن 231.70 234 234 237 233 237
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26259.80 26575 26470 26814 26444 26814
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996.40 22260 22172 22461 22150 22461
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25233.60 25536 25435 25766 25410 25766
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567.30 9682 9644 9769 9634 9769
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
نرخ اشتغال 60.90 59.6 59.6 59.6 59.6 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 61.3 61.3 61.3 61.3 62.5
بهره وری 101.90 102 109 96 102 101
دستمزد 305988.00 693787 321681 566595 432524 700725
دستمزد در تولید 342888.00 841177 357791 577834 597694 849589
حداقل دستمزد 901.00 901 925 925 925 925
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.20 2.4 2.2 2 2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 103 103 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 103 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.30 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5
قیمت تولید 100.90 103 103 103 103 104
تورم مواد غذایی 0.50 1 1.2 0.8 0.8 1.3
تغییر قیمت تولید کننده -1.10 2 1.9 1.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 99.80 101 101 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.20 100 99.99 101 100 102
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.11 -0.06 -0.06 -0.09 -0.09 -0.06
نرخ بهره سپرده -0.41 0.32 0.32 -0.23 -0.23 0.32
میزان رشد وام 2.00 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -136.30 -100 700 700 700 910
حساب جاری 2157.71 380 3080 1250 1250 510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
واردات 6277.28 6900 6300 6600 6600 6040
صادرات 6140.95 6800 7000 7100 7100 6950
ورود توریست 2272900.00 2800000 2626600 2850000 2850000 2451200
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238.20 240 244 244 244 244
بودجه دولت -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
هزینه های دولت 109084.50 109187 108755 108659 109848 110170
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 39.3 39.6 39.6 39.6 39.6
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.2 29.3 29.3 29.3 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 5.00 2 12 9 9 5
شاخص PMI خدمات 52.80 51 54 54.5 54.9 54
شاخص PMI تولید 48.90 50.4 50 50.9 51 51
تولید صنعتی -4.70 1.2 2.1 2 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 0.4 -0.3 0.5 0.5 0.1
سفارشات ماشین آلات -2.40 0.3 0.3 0.5 0.5 0.2
شاخص همزمان 99.30 113 113 110 110 113
بررسی ناظران اقتصاد 46.70 40.5 44 49 51 51
تولید خودرو 774265.00 674222 760000 750000 750000 694206
ثبت خودرو 300280.00 208000 345000 250000 250000 234962
تمایلات کسب و کار کوچک -4.00 -7 -10 -8 -6 -4
سفارش ماشین آلات 98956.00 101640 108450 89100 104870 107950
پی ام آی غیر توليدی 21.00 17 21 21 21 16
رویترز صفحه اول Tankan -5.00 -10 -12 -8 -6 -2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.60 39 43 42 41 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.80 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00 -0.5 1 2 2 0.9
هزینه های مصرف کننده 302425.60 304602 303398 303005 304543 307343
درآمد قابل تصرف شخص 431.80 860 387 396 714 868
پس انداز های شخصی 23.70 51 5 40 40 48
نرخ وام بانکی 0.95 1 1 0.95 0.95 1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.20 58.6 58.8 59 59 57.6
قیمت گازوئیل 1.36 1.19 1.16 1.18 1.14 1.16
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 113.60 114 118 117 117 117


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.