بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 106.04 106 107 107 108 109
بازار سهام 22586.20 21646 21164 20692 20229 19304
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 3.8 1.1 0.9 1.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 -3.4 -4 2 2.2 3.6
رشد GDP سالانه -2.20 -3.4 -4 2 5 3.4
نرخ بیکاری 2.80 3.8 3.7 3.6 3.6 3.8
نرخ تورم 0.10 -0.6 -0.4 0.2 0.6 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.4
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری -268.82 -180 910 300 0 1010
حساب جاری 1176.80 750 510 2250 2250 440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 236.60 250 250 255 255 255
بودجه دولت -3.80 -20 -20 -10.2 -10.2 -10.2
اطمینان کسب و کار -34.00 -27 -8 -12 -6 5
شاخص PMI تولید 45.20 48 49.2 50.5 50 51
شاخص PMI خدمات 45.20 50 50.5 51.6 51 51.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.50 36 38 40 42 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.10 -2.8 1.2 0.8 1.2 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 3.8 1.1 0.9 1.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 -3.4 -4 2 2.2 3.6
رشد GDP سالانه -2.20 -3.4 -4 2 5 3.4
تولید ناخالص داخلی 5081.77 4750 4750 4900 4900 4900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 526460.70 521092 508241 536954 538007 526538
تولید ناخالص ملی 549639.30 544017 530480 560596 561695 549578
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126064.40 125000 130398 129000 129000 131050
تولید ناخالص داخلی سرانه 49187.80 47200 47200 48200 48200 48200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41429.30 40900 40900 40900 41400 41400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685.40 4526 4498 4779 4788 4660
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29224.80 28231 28056 29809 29868 29066
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112294.90 108477 107803 114541 114765 111684
تولید ناخالص داخلی از معادن 225.20 218 216 230 230 224
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309.00 25414 25257 26835 26888 26166
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21744.70 21005 20875 22180 22223 21626
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280.00 24420 24269 25786 25836 25142
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761.20 9429 9371 9956 9976 9708

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 2.80 3.8 3.7 3.6 3.6 3.8
نرخ اشتغال 60.20 59.9 60.2 60.2 60.2 61
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90 61.3 62.5 62.5 62.5 62.5
نرخ بیکاری جوانان 4.00 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6
بهره وری 85.10 102 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 742.49 650 690 790 790 800
دستمزد 301986.00 305635 689735 318590 302892 693183
دستمزد در تولید 329063.00 336943 828815 340020 330050 832959
رشد دستمزد -2.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
حداقل دستمزد 901.00 901 925 925 925 950
جمعیت 126.01 126 125 125 125 125
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.11 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.10 -0.6 -0.4 0.2 0.6 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70 101 102 102 102 103
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 101 101 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.00 -0.9 -0.8 -0.2 0.6 1
قیمت تولید 99.60 97.67 104 103 99.89 106
تورم مواد غذایی 1.50 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 -3.2 1.5 1.5 0.8 1.5
CPI مسکن آب و برق 100.40 99.2 100 100 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.80 97.61 99.5 100 98.09 100

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
ترازنامه بانک مرکزی 648946.20 650000 638000 628000 620000 629114
نرخ بهره سپرده -0.15 -0.05 -0.1 -0.1 0 0
سرمایه گذاری سهام خارجی 70.60 200 250 250 250 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -565.00 150 150 150 150 178
میزان رشد وام 6.20 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223.80 228 228 228 228 228

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -268.82 -180 910 300 0 1010
حساب جاری 1176.80 750 510 2250 2250 440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2
واردات 5130.86 4800 5800 5500 5800 6200
صادرات 4862.03 5600 6000 5800 5800 5200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10727.94 15000 15000 15000 15000 12540
درآمد گردشگری 39000.00 8000000 10000000 12000000 1500000 21000000
ورود توریست 2600.00 1900000 2100000 2200000 2200000 2502100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 236.60 250 250 255 255 255
بودجه دولت -3.80 -20 -20 -10.2 -10.2 -10.2
هزینه های دولت 110232.10 114256 11370 11370 112458 110720
مخارج نظامی 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -34.00 -27 -8 -12 -6 5
شاخص PMI تولید 45.20 48 49.2 50.5 50 51
شاخص PMI خدمات 45.20 50 50.5 51.6 51 51.9
تولید صنعتی -17.70 2 2 2 2 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
تولید صنعتی -17.70 -5 1.5 1.5 2 3
سفارشات ماشین آلات 1.70 0.5 0.2 0.2 5 0.2
ورشکستگی 780.00 650 680 680 680 680
سود شرکت سهامی 15136.00 15000 17000 16000 18000 20000
شاخص همزمان 73.40 88 95 100 99 101
بررسی ناظران اقتصاد 38.80 40 45 40 40 49
تولید خودرو 251384.00 500000 600000 600000 580000 590000
ثبت خودرو 182128.00 200000 150000 140000 180000 205000
شاخص اقتصادی مقدم 78.40 89 90 95 95 100
تمایلات کسب و کار کوچک -45.00 -30 -10 16 12 15
استخراج معدن -5.70 -2 -2 -2 -2 -1.32
سفارش ماشین آلات 67234.00 60870 80950 95950 85000 85150
رویترز صفحه اول Tankan -44.00 -35 -2 -2 5 -4
سرمایه گذاری خصوصی 0.10 -3.6 2.9 2.9 2.9 3.4
پی ام آی غیر توليدی -17.00 -14 -10 8 12 15
پی ام آی مرکب 43.90 49 50.3 51.2 52 51.2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.50 36 38 40 42 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.10 -2.8 1.2 0.8 1.2 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.20 -3.2 -2 1 3 1.2
مخارج خانوار -16.20 -3.5 2 2 3 2
هزینه های مصرف کننده 291686.90 292411 307343 297521 298104 308880
درآمد قابل تصرف شخص 383.25 358 854 406 438 885
پس انداز های شخصی 24.60 10 48 15 48 48
نرخ وام بانکی 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.00 59 59 59 59 57.6
تسهیلات اعتباری خریدار 318095.00 311340 309189 324457 325093 320320
قیمت گازوئیل 1.26 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
خانه های مسکونی نوساز -12.80 -3 -1.5 -1.5 2 1.5
سفارشات ساخت و ساز -13.40 -8 -12 -12 5 2.2
شاخص مسکن 115.93 115 116 116 116 117
نرخ مالکیت مسکن 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.