بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 107.93 108 108 109 109 110
بازار سهام 17818.72 17421 17033 16653 16281 15536
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 0 0 0 0 0

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.80 -3.2 -1 1.1 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 -6 -3.4 -4 2 3.6
رشد GDP سالانه -7.10 -7 -3.4 -4 2 3.4
نرخ بیکاری 2.40 4.2 4.8 4.4 4 3.8
نرخ تورم 0.40 0.7 0.6 0.9 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.4
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری 1109.80 -200 -200 -900 1000 -1000
حساب جاری 612.31 890 750 510 2250 440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 2.5 2.5 2.5 2.2 2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238.20 250 250 250 255 255
بودجه دولت -3.80 -7.6 -7.6 -7.6 -8.2 -8.2
اطمینان کسب و کار -8.00 -60 -41 -18 -12 5
شاخص PMI تولید 44.20 45 48 50.2 50.5 51
شاخص PMI خدمات 32.70 47 50 50.5 51.6 51.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.40 34 36 38 40 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 -3 -2.8 1.2 0.8 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.80 -3.2 -1 1.1 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 -6 -3.4 -4 2 3.6
رشد GDP سالانه -7.10 -7 -3.4 -4 2 3.4
تولید ناخالص داخلی 5110.00 5400 5400 5400 5700 5700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 529883.00 507125 521319 508688 540481 527000
تولید ناخالص ملی 553288.30 528557 544035 531157 564354 550278
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125603.90 121000 125000 121000 128000 125000
تولید ناخالص داخلی سرانه 48919.60 50200 50200 50200 46479 50900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39293.50 43000 43000 43000 37333 38765
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685.40 4404 4526 4498 4779 4660
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29224.80 27471 28231 28056 29809 29066
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112294.90 105557 108477 107803 114541 111684
تولید ناخالص داخلی از معادن 225.20 212 218 216 230 224
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309.00 24730 25414 25257 26835 26166
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21744.70 20440 21005 20875 22180 21626
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280.00 23763 24420 24269 25786 25142
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761.20 9176 9429 9371 9956 9708

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.40 4.2 4.8 4.4 4 3.8
نرخ اشتغال 60.40 61 61.3 61.5 61.5 62
نرخ مشارکت نیروی کار 61.80 61.3 61.3 62.5 62.5 62.5
نرخ بیکاری جوانان 4.20 4.8 4.5 4.4 4 4
بهره وری 99.20 96 102 101 101 101
پست های خالی شغلی 818.27 990 990 990 990 1000
دستمزد 309170.00 564942 308533 695242 313189 706365
دستمزد در تولید 338088.00 583144 340137 835433 342483 848800
رشد دستمزد 1.50 1.1 1.2 1 1.3 1.6
حداقل دستمزد 901.00 901 901 925 925 950
جمعیت 126.01 126 126 125 125 125
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 63 63 63 63 63
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.45 1.58 1.59 1.6 1.6 1.6

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.40 0.7 0.6 0.9 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00 102 103 103 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90 103 103 103 103 105
اندازه اصل تورم 0.60 1 1.2 1 1.1 1.6
قیمت تولید 102.00 103 102 104 104 105
تورم مواد غذایی 1.20 0.8 0.8 1.3 1.3 1.3
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 100.40 100 100 101 101 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.10 98.99 98.79 101 101 102

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
ترازنامه بانک مرکزی 584920.80 600000 600000 618694 618694 629114
نرخ بهره سپرده -0.65 -0.85 -0.85 0.32 -0.85 0.42
سرمایه گذاری سهام خارجی -1421.90 200 200 250 250 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -1.70 150 150 150 150 178
میزان رشد وام 2.10 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 221.10 228 228 228 228 228

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 1109.80 -200 -200 -900 1000 -1000
حساب جاری 612.31 890 750 510 2250 440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 2.5 2.5 2.5 2.2 2.2
واردات 5211.73 4900 4800 5800 5500 6200
صادرات 6321.57 4700 4600 4900 6500 5200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19554.83 15000 15000 15000 15000 12540
درآمد گردشگری 12567000.00 20000000 20000000 20000000 20000000 21000000
ورود توریست 1085100.00 1080000 1900000 2100000 2200000 2502100
تولید نفت خام 4.00 3 3 3 3 3.17

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238.20 250 250 250 255 255
بودجه دولت -3.80 -7.6 -7.6 -7.6 -8.2 -8.2
هزینه های دولت 110252.70 102640 106256 105843 112458 109653
مخارج نظامی 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -8.00 -60 -41 -18 -12 5
شاخص PMI تولید 44.20 45 48 50.2 50.5 51
شاخص PMI خدمات 32.70 47 50 50.5 51.6 51.9
تولید صنعتی -4.70 2 2 2 2 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
تولید صنعتی -4.70 0.5 0.5 3 3 3
سفارشات ماشین آلات 2.90 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2
ورشکستگی 651.00 650 650 680 680 680
سود شرکت سهامی 18575.90 24000 24000 20491 20491 22000
شاخص همزمان 95.20 105 102 107 107 106
بررسی ناظران اقتصاد 27.40 49 51 51 51 49
تولید خودرو 622000.00 680000 700000 650000 650000 690000
ثبت خودرو 233155.00 250000 270000 200000 200000 205000
شاخص اقتصادی مقدم 90.50 99 98 101 101 100
تمایلات کسب و کار کوچک -15.00 -54 -36 -24 -16 -2
استخراج معدن -1.00 -2 -2 -2 -2 -1.32
سفارش ماشین آلات 76714.00 89100 104870 107950 107950 116150
رویترز صفحه اول Tankan -20.00 -18 -6 -2 -2 -4
سرمایه گذاری خصوصی -3.50 5.1 3.6 2.9 2.9 3.4
پی ام آی غیر توليدی 8.00 -40 -20 -18 -18 -7
پی ام آی مرکب 35.80 46 49 50.3 51.2 51.2

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.40 34 36 38 40 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 -3 -2.8 1.2 0.8 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.70 -4 -3.2 -2 1 1.2
مخارج خانوار -3.90 1.5 1.5 2 2 2
هزینه های مصرف کننده 294317.60 283247 292411 282545 300204 292717
درآمد قابل تصرف شخص 395.82 667 358 854 404 885
پس انداز های شخصی 18.90 40 40 48 48 48
نرخ وام بانکی 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.60 59 59 59 59 57.6
تسهیلات اعتباری خریدار 322072.00 301934 311340 309189 328513 320320
قیمت گازوئیل 1.37 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
خانه های مسکونی نوساز -12.30 5 5 1.5 1.5 1.5
سفارشات ساخت و ساز 0.70 -10 -10 2.2 2.2 2.2
شاخص مسکن 111.71 115 115 116 116 117
نرخ مالکیت مسکن 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.