بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 109.28 109 109 109 110 111
بازار سهام 23827.18 23399 23143 22893 22642 22150
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 0 0 0.01 0.01 0.01
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 0.9 0.8 1 1.2 1.3
رشد GDP سالانه 1.80 1.4 1.7 1.7 1.9 2.2
نرخ بیکاری 2.20 2.4 2.2 2.5 2.8 3
نرخ تورم 0.80 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری -152.50 500 500 200 210 510
حساب جاری 1436.76 3080 1250 1150 510 440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238.20 244 244 244 244 249
بودجه دولت -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 0.00 12 9 9 5 5
شاخص PMI خدمات 52.10 51 54.5 54.9 54 52.9
شاخص PMI تولید 49.30 50 50.9 51 51 50.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.10 43 42 41 43.9 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50 -0.3 0.5 0.5 1.2 1.2
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 0.9 0.8 1 1.2 1.3
رشد GDP سالانه 1.80 1.4 1.7 1.7 1.9 2.2
تولید ناخالص داخلی 4970.92 5400 5400 5400 5400 5700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 541466.00 541159 543369 546881 547964 555087
تولید ناخالص ملی 564586.40 564318 566527 570232 571361 578789
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130983.00 129000 130000 132000 133000 134000
تولید ناخالص داخلی سرانه 48919.60 50200 50200 50200 50200 50900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39293.50 43000 43000 43000 43000 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685.40 4728 4723 4732 4742 4803
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29224.80 29488 29459 29517 29575 29960
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112294.90 113306 113193 113418 113642 115120
تولید ناخالص داخلی از معادن 225.20 227 227 227 228 231
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309.00 26546 26519 26572 26625 26971
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21744.70 21940 21919 21962 22006 22292
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280.00 25508 25482 25533 25583 25916
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761.20 9849 9839 9859 9878 10007
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.4 2.2 2.5 2.8 3
نرخ اشتغال 60.90 60.4 61 61.3 61.5 62
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 61.3 61.3 61.3 62.5 62.5
نرخ بیکاری جوانان 3.80 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9
بهره وری 99.50 109 96 102 101 101
پست های خالی شغلی 920.88 960 990 990 990 1000
دستمزد 322356.00 321681 566595 309954 310555 315524
دستمزد در تولید 373009.00 357791 577834 340329 341778 347246
رشد دستمزد -0.20 1 1.1 1.2 1 1.6
حداقل دستمزد 901.00 925 925 925 925 950
جمعیت 126.25 126 126 126 125 125
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 63 63 63 63 63
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.57 1.56 1.58 1.59 1.6 1.6
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.80 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 102 103 103 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.20 102 103 103 103 105
اندازه اصل تورم 0.70 0.8 1 1.2 1 1.6
قیمت تولید 102.30 103 103 102 104 106
تورم مواد غذایی 1.90 1.2 0.8 0.8 1.3 1.3
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 100.40 100 101 101 102 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.90 100 99.63 99.67 101 103
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
ترازنامه بانک مرکزی 573053.10 599897 600000 600000 618694 629114
نرخ بهره سپرده -0.17 0.32 -0.33 -0.33 0.32 0.42
سرمایه گذاری سهام خارجی 263.80 150 200 200 250 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 175.10 150 150 150 150 178
میزان رشد وام 1.80 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 221.10 228 228 228 228 228
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -152.50 500 500 200 210 510
حساب جاری 1436.76 3080 1250 1150 510 440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9
واردات 6729.59 6500 6100 6300 6740 6540
صادرات 6577.07 7000 6600 6500 6950 7050
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12898.85 8000 15000 15000 15000 12540
درآمد گردشگری 22426000.00 28016246 20000000 20000000 20000000 21000000
ورود توریست 2526400.00 2626600 2850000 2850000 2850000 2502100
تولید نفت خام 4.00 3 3 3 3 3.17
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238.20 244 244 244 244 249
بودجه دولت -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
هزینه های دولت 109853.50 108429 110006 110952 111172 112617
مخارج نظامی 45362.00 46807 47143 47143 47143 47143
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 0.00 12 9 9 5 5
شاخص PMI خدمات 52.10 51 54.5 54.9 54 52.9
شاخص PMI تولید 49.30 50 50.9 51 51 50.2
تولید صنعتی -8.20 -0.4 2 2 2 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 -0.3 0.5 0.5 0.1 0.1
تولید صنعتی -8.10 1.2 0.5 0.5 3 3
سفارشات ماشین آلات 18.00 0.3 0.5 0.5 0.2 0.2
ورشکستگی 704.00 680 650 650 680 680
سود شرکت سهامی 17323.17 21000 24000 24000 20491 22000
شاخص همزمان 94.70 99.5 105 102 107 106
بررسی ناظران اقتصاد 39.80 44 49 51 51 49
تولید خودرو 667462.00 760000 680000 700000 650000 690000
ثبت خودرو 194765.00 345000 250000 270000 200000 205000
شاخص اقتصادی مقدم 90.80 95.1 99 98 101 100
تمایلات کسب و کار کوچک -9.00 -10 -8 -6 -4 5
سفارش ماشین آلات 89969.00 108450 89100 104870 107950 116150
استخراج معدن -9.80 -1.52 -2 -2 -2 -1.32
پی ام آی غیر توليدی 20.00 21 21 21 16 19
سرمایه گذاری خصوصی 7.10 6.2 5.1 3.6 2.9 3.4
رویترز صفحه اول Tankan -6.00 -12 -8 -6 -2 -4
پی ام آی مرکب 51.10 51 52 52 52 51.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.10 43 42 41 43.9 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50 -0.3 0.5 0.5 1.2 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10 -0.4 2 2 0.9 0.9
مخارج خانوار -2.00 0.6 1.5 1.5 2 2
هزینه های مصرف کننده 303045.20 302353 303830 306076 306682 310669
درآمد قابل تصرف شخص 389.94 396 715 374 395 400
پس انداز های شخصی 25.10 5 40 40 48 48
نرخ وام بانکی 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.70 58.8 59 59 59 57.6
تسهیلات اعتباری خریدار 322298.00 324545 323053 325521 326166 330406
قیمت گازوئیل 1.37 1.48 1.52 1.56 1.59 1.59
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
خانه های مسکونی نوساز -12.70 -6 5 5 1.5 1.5
سفارشات ساخت و ساز -1.20 5 -10 -10 2.2 2.2
شاخص مسکن 113.20 118 117 117 117 120
نرخ مالکیت مسکن 61.70 61.84 62.09 62.09 62.09 62.09


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.