بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 114.30 115 115 116 116 117
بازار سهام 29215.52 28191 27339 26514 25714 24184
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.15

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.9 1 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 2.6 3.8 1.5 2.5 2
رشد GDP سالانه 1.90 3.4 0.6 2 3 3.4
نرخ بیکاری 2.80 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5
نرخ تورم -0.40 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.4 0.5 0.1 0.4
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری -635.40 0 600 -200 200 500
حساب جاری 1665.60 1040 1750 1600 2300 1650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266.20 266 260 260 260 260
بودجه دولت -12.60 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 18.00 15 15 10 12 10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.50 52 51 52.5 51 50.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 47.80 46 52 50 51 51.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.80 39 41 45 43 42
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -4.10 0.7 0.7 0.3 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.9 1 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 2.6 3.8 1.5 2.5 2
رشد GDP سالانه 1.90 3.4 0.6 2 3 3.4
تولید ناخالص داخلی 5064.87 5200 5700 5500 5500 5500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 539309.30 549366 556650 557203 547399 567783
تولید ناخالص ملی 560130.50 571451 583485 580687 568532 595155
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134634.70 131050 138000 138000 137000 140000
تولید ناخالص داخلی سرانه 49000.26 48200 48200 48200 48200 49100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41380.09 41400 41400 41400 41400 41780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4883.30 4598 5010 5069 4957 5110
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28935.10 30493 29687 30035 29369 30281
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117923.20 112067 120989 122404 119692 123409
تولید ناخالص داخلی از معادن 381.00 238 391 395 387 399
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27095.30 26948 27800 28125 27502 28356
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22059.10 22573 22633 22897 22390 23085
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22885.30 25895 23480 23755 23229 23950
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16498.00 9818 16927 17125 16745 17265

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 2.80 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5
نرخ اشتغال 60.60 60.8 61 61 61 61
نرخ مشارکت نیروی کار 62.40 62.2 62.2 62 62.8 62.5
نرخ بیکاری جوانان 4.20 3.9 4 3.6 3.6 3.85
بهره وری 97.90 101 99 99 100 101
پست های خالی شغلی 786.13 800 820 800 780 900
دستمزد 305911.00 688948 326621 563157 312029 699282
دستمزد در تولید 340788.00 810318 358765 578046 347604 822473
رشد دستمزد 0.70 3.5 2.1 3 2 1.5
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 930 940
جمعیت 125.67 125 125 125 125 125
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.14 1.3 1.35 1.3 1.1 1.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم -0.40 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.4 0.5 0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.70 99.8 100 100 100 100
قیمت مصرف کننده اصلی 99.80 100 100 99.8 100 101
اندازه اصل تورم 0.00 0.9 0.4 0.3 0.4 0.5
قیمت تولید 106.40 107 104 106 108 108
تورم مواد غذایی -1.10 0.6 0.6 0.7 0.2 1.3
تغییر قیمت تولید کننده 6.30 6.5 1.7 1.2 1.4 1.5
CPI مسکن آب و برق 100.70 100 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.80 94.18 94.55 95.02 95.12 95.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
ترازنامه بانک مرکزی 723730.00 710000 705000 7000000 695000 680000
نرخ بهره سپرده -0.16 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.1
میزان رشد وام 0.60 1.8 2.5 2 2.2 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224.40 222 225 225 225 225

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -635.40 0 600 -200 200 500
حساب جاری 1665.60 1040 1750 1600 2300 1650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5
واردات 7241.11 6900 6500 6500 6300 6200
صادرات 6605.76 6900 7100 6300 6500 6700
درآمد گردشگری 5256000.00 800000 1200000 1200000 1200000 21000000
ورود توریست 25900.00 50000 100000 150000 200000 300000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266.20 266 260 260 260 260
بودجه دولت -12.60 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 116458.00 115000 113500 110000 110000 120000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 18.00 15 15 10 12 10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.50 52 51 52.5 51 50.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 47.80 46 52 50 51 51.6
تولید صنعتی 8.80 4.3 2.5 4 3 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.60 -1.1 2 2 2.5 1.1
تولید صنعتی 8.80 6 3.2 4 5 3
میزان استفاده ازظرفیت تولید 91.20 102 104 100 102 106
سفارشات ماشین آلات -2.40 2.9 -2 3 5 0.2
ورشکستگی 505.00 500 540 500 500 480
سود شرکت سهامی 24073.58 21000 21000 22000 21500 20000
شاخص همزمان 91.50 96 99 98 100 101
بررسی ناظران اقتصاد 42.10 49 45 44 42 49
تولید خودرو 612891.00 690000 700000 650000 670000 680000
ثبت خودرو 169723.00 180000 190000 200000 210000 230000
شاخص اقتصادی مقدم 101.80 105 100 98 102 100
تمایلات کسب و کار کوچک -3.00 5 12 12 18 8
استخراج معدن -1.10 1.3 1.3 1 2 1
سفارش ماشین آلات 144594.00 125150 11550 135000 150000 90150
Reuters Tankan شاخص 16.00 24 20 16 16 15
سرمایه گذاری خصوصی 5.30 3.4 2.1 2.1 4 3.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 2.00 11 11 14 20 19
پی ام آی مرکب 47.90 48.5 50 51 52 52

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.80 39 41 45 43 42
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -4.10 0.7 0.7 0.3 0.5 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -3.20 0.8 2.5 2 2.5 1.4
مخارج خانوار -3.00 2.5 2.8 6 4 2
هزینه های مصرف کننده 288940.30 308880 297471 297162 293274 303420
درآمد قابل تصرف شخص 452.56 888 408 736 464 906
پس انداز های شخصی 30.60 56 12 60 22 60
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 1 1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.30 64.9 65.2 64 64 65
تسهیلات اعتباری خریدار 477800.00 340809 482221 492238 484967 491865
قیمت گازوئیل 1.42 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
خانه های مسکونی نوساز 7.50 8 2 5 4 1.5
سفارشات ساخت و ساز -2.00 4 4 8 5 2.2
شاخص مسکن 120.92 121 122 122 122 123
نرخ مالکیت مسکن 61.20 61 61.3 61.3 61.3 61.3


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.