بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 106.99 107 108 108 109 110
بازار سهام 29559.10 28925 28280 27649 27031 25795
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.21

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.00 0.9 1.5 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 -1 8.5 4 2.6 2
رشد GDP سالانه 12.70 -4.8 5 2.3 3.4 3.4
نرخ بیکاری 2.90 3 2.8 3 3.1 3.2
نرخ تورم -0.60 -0.7 0.2 0.4 0.3 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 -0.1 0.2 0.1 0.4 0.4
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری -323.86 0 300 300 1010 500
حساب جاری 1165.60 1250 1250 1600 440 650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 236.60 255 255 255 255 260
بودجه دولت -2.40 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3.5
اطمینان کسب و کار -10.00 -2 2 4 5 10
شاخص PMI تولید 51.40 52.2 50 51 51 50.5
شاخص PMI خدمات 46.30 49.5 51 52 51.9 51.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.60 40 42 43 42 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.8 1.2 0.3 0.7 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.62 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.00 0.9 1.5 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 -1 8.5 4 2.6 2
رشد GDP سالانه 12.70 -4.8 5 2.3 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی 5081.77 4900 4900 4900 4900 5100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 542688.50 521326 524751 527920 520814 531230
تولید ناخالص ملی 568373.30 544287 555309 555156 547683 558636
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134257.50 125000 133000 124000 131050 124000
تولید ناخالص داخلی سرانه 49187.80 48200 48200 48200 48200 49100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41429.30 40900 41400 41400 41400 41780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4883.30 4834 5298 5079 5010 5110
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28935.10 28646 31395 30093 29687 30281
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117923.20 116744 127947 122640 120989 123409
تولید ناخالص داخلی از معادن 381.00 377 413 396 391 399
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27095.30 26824 29398 28179 27800 28356
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22059.10 21839 23934 22941 22633 23085
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22885.30 22656 24831 23801 23480 23950
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16498.00 16333 17900 17158 16927 17265

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 2.90 3 2.8 3 3.1 3.2
نرخ اشتغال 60.00 60.2 60.2 60.5 61 61
نرخ مشارکت نیروی کار 61.80 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
نرخ بیکاری جوانان 5.80 5.9 5.7 5.9 6 6
بهره وری 99.90 98.2 99.3 100 101 101
پست های خالی شغلی 776.21 740 790 790 800 900
دستمزد 664025.00 312607 540928 302273 680626 690835
دستمزد در تولید 773782.00 339677 535712 329289 793127 805023
رشد دستمزد -3.20 -1.6 -0.3 0.5 2.5 1.5
حداقل دستمزد 902.00 902 902 902 915 940
جمعیت 126.01 125 125 125 125 124
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.10 1.02 1.6 1.6 1.6 1.6

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.60 -0.7 0.2 0.4 0.3 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 -0.1 0.2 0.1 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.60 101 102 102 101 102
قیمت مصرف کننده اصلی 101.40 102 102 102 102 103
اندازه اصل تورم -0.60 -0.2 0.3 0.6 0.9 1.1
قیمت تولید 100.70 98.88 100 101 106 101
تورم مواد غذایی -0.10 1.8 1.6 1.5 1.5 1.3
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 -2.1 0.8 1.1 1.1 1.5
CPI مسکن آب و برق 100.90 99.6 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.60 99.2 98 98.99 98.9 99.59

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.09 -0.1 -0.1 -0.1 0.04 -0.1
ترازنامه بانک مرکزی 709493.50 730000 690000 670000 660000 650000
نرخ بهره سپرده -0.14 -0.16 -0.15 -0.15 -0.12 -0.13
سرمایه گذاری سهام خارجی 94.10 250 250 250 250 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -1893.00 150 150 150 150 178
میزان رشد وام 6.10 3.8 3.4 3 3 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223.80 228 228 228 228 228

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -323.86 0 300 300 1010 500
حساب جاری 1165.60 1250 1250 1600 440 650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3
واردات 6103.69 5800 5800 6000 6200 6200
صادرات 5779.83 5800 6100 6300 6200 6700
درآمد گردشگری 1324000.00 1200000 1500000 1700000 21000000 21000000
ورود توریست 46500.00 50000 100000 150000 175000 1200000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 236.60 255 255 255 255 260
بودجه دولت -2.40 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3.5
هزینه های دولت 116739.00 125000 127000 130000 131000 140000
مخارج نظامی 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.62 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -10.00 -2 2 4 5 10
شاخص PMI تولید 51.40 52.2 50 51 51 50.5
شاخص PMI خدمات 46.30 49.5 51 52 51.9 51.6
تولید صنعتی -5.30 -2 5 3.5 2.3 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.20 2.5 2.9 1.4 1.1 1.1
تولید صنعتی -2.60 -1 6 4 4 3
استفاده از ظرفیت 93.30 97 99 100 102 106
سفارشات ماشین آلات 5.20 1.2 5 2.9 2.9 0.2
ورشکستگی 474.00 710 720 690 680 680
سود شرکت سهامی 12398.44 16000 18000 18000 20000 20000
شاخص همزمان 88.30 93 97 100 101 101
بررسی ناظران اقتصاد 31.20 40 40 44 49 49
تولید خودرو 652877.00 650000 620000 730000 590000 590000
ثبت خودرو 208279.00 300000 220000 260000 205000 230000
شاخص اقتصادی مقدم 95.30 95 95 97 100 100
تمایلات کسب و کار کوچک -27.00 -15 -6 9 15 8
سفارش ماشین آلات 88631.00 85950 85000 89000 85150 90150
رویترز صفحه اول Tankan 3.00 -12 -9 -4 -4 -4
سرمایه گذاری خصوصی -4.80 2.9 6.5 4.5 3.4 3.4
استخراج معدن -0.10 0.4 4 3 1.3 1
پی ام آی غیر توليدی -5.00 -12 -4 2 11 19
پی ام آی مرکب 48.20 50.1 52 52.1 51.2 52

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.60 40 42 43 42 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.8 1.2 0.3 0.7 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.40 1 3 1.5 1.2 1.4
مخارج خانوار -0.60 1.3 1.7 0.8 0.8 2
هزینه های مصرف کننده 289269.00 288990 291032 292015 308880 293846
درآمد قابل تصرف شخص 865.65 394 916 396 888 906
پس انداز های شخصی 59.00 15 52 20 56 60
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 1.1 1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.70 64.2 64.5 64.6 65 67
تسهیلات اعتباری خریدار 429339.00 432854 471309 446513 440502 449312
قیمت گازوئیل 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
خانه های مسکونی نوساز -3.10 -2 2 2 2 1.5
سفارشات ساخت و ساز 14.10 -7.6 5 2 2 2.2
شاخص مسکن 115.10 116 116 116 117 119
نرخ مالکیت مسکن 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.