بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 104.65 105 105 106 106 107
بازار سهام 22977.13 22428 21928 21439 20960 20001
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.90 1.1 0.9 1.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.90 -3 2 8.5 4 2.6
رشد GDP سالانه -28.10 -4 2 5 2.3 3.4
نرخ بیکاری 3.00 3 3 2.8 3 3.1
نرخ تورم 0.00 0.1 0.2 0.6 0.4 0.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 -0.1 0.2 0.1 0.4
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری 674.98 910 200 0 300 1010
حساب جاری 2102.76 510 1250 1250 1600 440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 236.60 250 255 255 255 255
بودجه دولت -3.80 -20 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
اطمینان کسب و کار -27.00 -18 -12 -6 -1 5
شاخص PMI تولید 48.00 49.2 50.5 50 51 51
شاخص PMI خدمات 46.60 50.5 51.6 51 52 51.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 33.60 38 40 42 43 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 1.2 0.8 1.2 0.3 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.90 1.1 0.9 1.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.90 -3 2 8.5 4 2.6
رشد GDP سالانه -28.10 -4 2 5 2.3 3.4
تولید ناخالص داخلی 5081.77 4750 4900 4900 4900 4900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 484837.80 513731 537068 526049 504231 527088
تولید ناخالص ملی 511805.80 536273 560780 555309 532278 550216
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122557.90 122000 129000 133000 127000 125000
تولید ناخالص داخلی سرانه 49187.80 47200 48200 48200 48200 48200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41429.30 40900 40900 41400 41400 41400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4685.40 4545 4779 5084 4873 4663
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29224.80 28348 29809 31709 30394 29085
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112294.90 108926 114541 121840 116787 111758
تولید ناخالص داخلی از معادن 225.20 218 230 244 234 224
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26309.00 25520 26835 28545 27361 26183
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21744.70 21092 22180 23593 22614 21641
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25280.00 24522 25786 27429 26291 25159
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9761.20 9468 9956 10591 10152 9715

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.00 3 3 2.8 3 3.1
نرخ اشتغال 60.30 60.2 60.2 60.2 60.5 61
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
نرخ بیکاری جوانان 4.70 3.6 4.1 4.1 3.9 3.6
بهره وری 91.50 95.2 98.2 99.3 100 101
پست های خالی شغلی 759.00 690 790 790 790 800
دستمزد 302028.00 687997 318773 544873 420623 691437
دستمزد در تولید 329030.00 827847 346178 540087 560671 831987
رشد دستمزد -1.30 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
حداقل دستمزد 902.00 902 902 902 902 915
جمعیت 126.01 125 125 125 125 125
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.03 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.00 0.1 0.2 0.6 0.4 0.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 -0.1 0.2 0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00 104 102 102 102 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.30 102 102 102 102 103
اندازه اصل تورم -0.30 -0.3 -0.2 0.3 0.6 0.9
قیمت تولید 100.10 104 102 100 102 106
تورم مواد غذایی 1.90 2.1 1.8 1.6 1.5 1.3
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.5 0.5 0.8 1.1 1.5
CPI مسکن آب و برق 100.40 103 100 100 101 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.60 102 100 100 98.39 104

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.10 -0.06 -0.1 -0.1 -0.1 0.04
ترازنامه بانک مرکزی 689993.10 638000 628000 620000 620000 629114
نرخ بهره سپرده -0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.12
سرمایه گذاری سهام خارجی 228.40 250 250 250 250 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -1010.80 150 150 150 150 178
میزان رشد وام 6.40 4.4 3.8 3.4 3 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223.80 228 228 228 228 228

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 674.98 910 200 0 300 1010
حساب جاری 2102.76 510 1250 1250 1600 440
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2
واردات 5380.13 5500 5800 5800 6000 6200
صادرات 6055.11 5700 5800 6100 6300 6200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5547.17 15000 15000 15000 15000 12540
درآمد گردشگری 718000.00 10000000 12000000 1500000 1700000 21000000
ورود توریست 13700.00 8000 15000 52000 150000 175000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 236.60 250 255 255 255 255
بودجه دولت -3.80 -20 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
هزینه های دولت 109609.00 11370 11370 112458 110000 110720
مخارج نظامی 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 39.6 40.5 40.5 40.5 40.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -27.00 -18 -12 -6 -1 5
شاخص PMI تولید 48.00 49.2 50.5 50 51 51
شاخص PMI خدمات 46.60 50.5 51.6 51 52 51.9
تولید صنعتی -9.00 -4 -2 5 3.5 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.00 0.3 2.5 2.9 1.4 1.1
تولید صنعتی -13.80 -3 -1 6 4 3
استفاده از ظرفیت 84.60 92.1 94 97 100 102
سفارشات ماشین آلات 0.20 1.2 1.2 5 2.9 0.2
ورشکستگی 565.00 680 710 720 690 680
سود شرکت سهامی 12413.98 17000 16000 18000 18000 20000
شاخص همزمان 79.20 85 93 97 100 101
بررسی ناظران اقتصاد 49.30 45 40 40 44 49
تولید خودرو 482607.00 600000 600000 580000 580000 590000
ثبت خودرو 252371.00 150000 140000 180000 180000 205000
شاخص اقتصادی مقدم 88.40 90 95 95 97 100
تمایلات کسب و کار کوچک -44.00 -38 -20 -6 9 15
استخراج معدن -4.40 -1.5 0.4 4 3 1.3
سفارش ماشین آلات 84143.00 70950 85950 85000 89000 85150
رویترز صفحه اول Tankan -26.00 -21 -12 -9 -4 -4
سرمایه گذاری خصوصی -11.30 2.9 2.9 2.9 2.9 3.4
پی ام آی غیر توليدی -12.00 -11 8 12 19 25
پی ام آی مرکب 46.70 50.3 51.2 52 52.1 51.2

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 33.60 38 40 42 43 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 1.2 0.8 1.2 0.3 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.70 -2 1 3 1.5 1.2
مخارج خانوار -6.90 1 1.3 1.7 0.8 2
هزینه های مصرف کننده 268662.00 285153 297698 291498 279408 292567
درآمد قابل تصرف شخص 436.28 863 406 916 584 885
پس انداز های شخصی 19.70 48 15 48 25 23
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 1 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.30 59 59 59 59 57.6
تسهیلات اعتباری خریدار 434386.00 312410 324457 471309 451761 320532
قیمت گازوئیل 1.28 1.16 1.06 1.01 0.96 1.1

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
خانه های مسکونی نوساز -9.10 -1.5 -1.5 2 2 1.5
سفارشات ساخت و ساز -10.60 -12 -12 5 2 2.2
شاخص مسکن 111.90 116 116 116 116 117
نرخ مالکیت مسکن 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.