بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 26739.03 25849 24988 24156 23351 21822
پول 127.94 129 129 130 131 132
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.24 0.27 0.29 0.32 0.35 0.43

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 1 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 0.5 0.8 1 1 1.7
رشد GDP سالانه -1.00 2 3 2 2 2
نرخ بیکاری 2.60 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 2.50 0.7 0.7 0.5 0.5 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.1 -0.2 -0.2 -0.2
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
موازنه تجاری -839.17 300 200 500 500 500
حساب جاری 2549.30 1600 2300 1650 1650 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266.20 260 260 260 260 257
بودجه دولت -12.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 50.70 50 51 51.6 51.6 51.6
اطمینان کسب و کار 14.00 10 12 10 10 10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.50 52.5 51 50.5 50.5 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 33.00 45 43 43 43 43
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.00 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 1 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 0.5 0.8 1 1 1.7
رشد GDP سالانه -1.00 2 3 2 2 2
تولید ناخالص داخلی 4975.42 5500 5500 5500 5500 5900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 537916.40 540723 538601 544640 543296 553899
تولید ناخالص ملی 549660.60 559807 552810 556828 555157 566294
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128388.00 134000 132000 130000 130000 133000
تولید ناخالص داخلی سرانه 34366.48 36200 36200 36200 36200 39100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41380.09 41400 41400 41780 41780 41780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4688.70 4801 4712 4726 4736 4816
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30154.10 30878 30305 30395 30456 30973
تولید ناخالص داخلی از ساخت 108093.80 110688 108634 108959 109175 111031
تولید ناخالص داخلی از معادن 365.10 374 367 368 369 375
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27259.00 27913 27395 27477 27532 28000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19512.70 19981 19610 19669 19708 20043
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24330.30 24914 24452 24525 24574 24991
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16348.80 16741 16431 16480 16512 16793

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 2.60 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
افراد شاغل 67110.00 66580 66650 66700 66700 67500
افراد بیکار 1790.00 1820 1800 1840 1840 1800
نرخ اشتغال 60.50 61 61 61 61 61
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 62 62.2 62.4 62.4 62.4
نرخ بیکاری جوانان 3.80 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
بهره وری 98.60 99 100 95.4 95.4 95.4
پست های خالی شغلی 855.03 800 780 900 900 900
دستمزد 327938.00 563157 310616 678546 332857 683974
دستمزد در تولید 345136.00 578046 342559 808858 350313 815328
رشد دستمزد 1.20 3 2 1.5 1.5 0.8
حداقل دستمزد 930.00 930 930 940 940 955
جمعیت 125.67 125 125 125 125 124
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.22 1.15 1.1 1.2 1.2 1.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 2.50 0.7 0.7 0.5 0.5 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.1 -0.2 -0.2 -0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 100 101 101 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 101.40 99.8 100 100 101 101
اندازه اصل تورم 2.10 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7
قیمت تولید 113.50 110 110 112 115 115
تورم مواد غذایی 4.00 0.7 0.2 0.4 0.4 0.4
CPI مسکن آب و برق 101.00 101 101 101 101 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.00 93.47 93.56 93.37 93.18 93
تغییر قیمت تولید کننده 10.00 5.2 3.4 2.5 2.5 2.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
ترازنامه بانک مرکزی 738691.50 7000000 695000 680000 680000 680000
نرخ بهره سپرده -0.11 -0.12 -0.12 -0.1 -0.1 -0.1
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 238.80 225 225 225 225 227
میزان رشد وام 0.90 2 2.2 2 2 2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -839.17 300 200 500 500 500
حساب جاری 2549.30 1600 2300 1650 1650 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
واردات 8915.41 6500 6300 6200 6200 6200
صادرات 8076.24 6800 6500 6700 6700 6700
درآمد گردشگری 507000.00 1200000 1200000 1200000 1200000 21000000
ورود توریست 139500.00 150000 200000 300000 300000 300000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266.20 260 260 260 260 257
بودجه دولت -12.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -5
هزینه های دولت 116713.80 190000 180000 140000 140000 160000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 50.70 50 51 51.6 51.6 51.6
اطمینان کسب و کار 14.00 10 12 10 10 10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.50 52.5 51 50.5 50.5 50.5
تولید صنعتی -1.70 4 3 2 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 2 2.5 3 3 3
تولید صنعتی -1.56 4 5 -2 -2 -2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 92.70 100 102 106 106 106
سفارشات ماشین آلات 7.10 3 5 4 4 4
ورشکستگی 486.00 500 500 480 480 480
سود شرکت سهامی 23014.51 22000 21500 21500 21500 20000
شاخص همزمان 97.00 98 100 101 101 101
بررسی ناظران اقتصاد 50.40 48 42 44 44 44
تولید خودرو 581918.00 650000 670000 680000 680000 680000
ثبت خودرو 153509.00 200000 210000 230000 230000 230000
شاخص اقتصادی مقدم 101.00 98 102 98 98 98
تمایلات کسب و کار کوچک -4.00 -6 18 8 8 8
پی ام آی مرکب 51.10 51 52 52 52 52
Reuters Tankan شاخص 5.00 16 16 15 15 15
سرمایه گذاری خصوصی 4.30 2.1 4 3 3 3
استخراج معدن -4.93 1 2 1 1 1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 9.00 14 20 19 19 19
سفارش ماشین آلات 154991.00 135000 150000 130150 130150 150150

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 33.00 45 43 43 43 43
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.00 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.90 2 2.5 1.4 1.4 1.4
مخارج خانوار -2.30 6 3 2 2 2
هزینه های مصرف کننده 292967.60 290520 288652 295990 295897 301022
درآمد قابل تصرف شخص 412.82 728 393 933 417 949
پس انداز های شخصی 20.40 60 22 60 60 60
نرخ وام بانکی 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
قیمت گازوئیل 1.33 1.38 1.42 1.47 1.52 1.52
تسهیلات اعتباری خریدار 477075.00 485599 480189 477025 481846 490037
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.90 64 64 65 65 65

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
خانه های مسکونی نوساز 6.00 1 4 3 3 3
سفارشات ساخت و ساز -21.20 8 5 4 4 4
شاخص مسکن 128.93 122 122 123 123 125
نرخ مالکیت مسکن 61.20 61.3 61.3 61.3 61.3 61.5


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.