بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 20197.61 19786 19382 18986 18600 17849
پول 1.28 1.29 1.3 1.31 1.31 1.33
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.83 2.95 3.07 3.2 3.33 3.61

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.8 0.6 1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.6 2.6 2.1 2.5 3.5
رشد GDP سالانه 6.70 4.1 3.5 3.2 2.7 3
نرخ بیکاری 5.20 5.6 5.5 5.5 5.3 5.5
نرخ تورم 6.80 5.9 5.1 4.5 3.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 1.00 1.5 2.5 2.75 2.75 2.5
موازنه تجاری 2485.70 3642 4063 4600 7092 6500
حساب جاری -797.00 3000 4000 -4600 -4600 -4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 0.3 0.3 0.3 -0.7 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.80 99 99 99 97 97
بودجه دولت -14.90 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5 -0.5
اطمینان کسب و کار 66.30 65 60 58 56 58
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 56.20 58 56 55 53 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.23 51 53 53 54 55
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 0.3 0.7 0.7 0.5 0.4
جواز ساختمان 11665880.00 10206018 9900000 10331948 10331948 10583808
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.8 0.6 1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.6 2.6 2.1 2.5 3.5
رشد GDP سالانه 6.70 4.1 3.5 3.2 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 1644.04 1740 1740 1740 1740 1740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2125350.00 2153122 2137842 2145692 2169982 2245932
تولید ناخالص ملی 2576444.00 2479040 2530948 2556899 2630549 2722619
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 461075.00 485710 484550 464210 470758 487234
تولید ناخالص داخلی سرانه 42108.17 44500 44500 44500 44500 45600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45856.63 46456 47072 47567 48028 49375
تولید ناخالص داخلی ماهانه (ماهانه) 0.50 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42208.00 41885 37607 41570 43263 43025
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 156390.00 152872 149752 151275 160300 156570
تولید ناخالص داخلی از ساخت 192160.00 193978 188410 195285 196964 202120
تولید ناخالص داخلی از معادن 156626.00 155209 160358 156372 160542 161845
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139041.00 142269 142068 141198 142517 146140
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1450353.00 1441510 1458477 1468627 1486612 1520029
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76221.00 73018 76071 77639 78127 80356
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42798.00 44585 42606 42992 43868 44497

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.20 5.6 5.5 5.5 5.3 5.5
افراد شاغل 19600.50 19110 19155 19204 19254 19406
افراد بیکار 1085.80 1300 1300 1280 1210 1280
قسمت مدت زمان اشتغال 47.10 150 -20 80 70 140
استخدام تمام وقت -31.60 20 50 50 30 20
تغییر اشتغال 15.30 170 150 23 80 23
نرخ مشارکت نیروی کار 65.30 65.8 65.5 65.5 65.5 65.6
نرخ بیکاری جوانان 10.10 11 11 11 11 12
هزینه های کار 120.53 116 122 124 124 128
بهره وری 107.08 110 110 112 112 113
دستمزد 28.27 28.17 28.31 29.09 29.12 30.11
دستمزد در تولید 28.94 27.99 28.25 29.3 29.81 30.33
حداقل دستمزد 15.00 15.55 15.7 15.7 16 16.5
جمعیت 38.01 38.83 38.83 38.83 39.16 39.16
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 731905.00 670000 600000 580000 580000 580000
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17219.00 17331 17389 17448 17507 17683
نرخ اشتغال 61.90 61.3 61.5 61.5 61.3 60.9
ADP تغییر اشتغال 475.00 80 50 55 70 55
درآمد متوسط ساعتی 31.80 31 31.1 31 31.2 31
رشد دستمزد 2.40 3.1 3 3 3 3.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.80 5.9 5.1 4.5 3.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149.80 150 150 150 154 153
قیمت مصرف کننده اصلی 146.10 144 145 145 149 148
اندازه اصل تورم 5.70 3.7 3.3 2.8 2.6 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 122.20 126 126 128 126 130
قیمت تولید 129.80 129 126 126 134 128
تغییر قیمت تولید کننده 16.40 11.9 8.2 6.4 3.9 2
قیمت صادرات 151.30 142 128 125 120 120
قیمت واردات 139.90 148 130 126 120 130
تورم مواد غذایی 8.80 6.4 6.2 5.7 4.3 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 166.30 167 168 168 168 169
CPI مسکن آب و برق 161.90 162 162 164 166 167
قیمت عمده فروشی 161.00 141 145 140 140 130

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.00 1.5 2.5 2.75 2.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.03 2.53 3.53 3.78 3.78 3.53
عرضه پول M1 1648335.00 1601901 1607743 1613584 1619425 1636949
عرضه پول M2 2348469.00 2313695 2326225 2363835 2376378 2388924
عرضه پول M3 3225482.00 3177429 3189429 3201429 3213428 3253428
ذخایر ارزی خارجی 105618.00 95500 92500 90500 90500 90500
ترازنامه بانک 1031861.00 1067204 1050000 1033151 1044751 1057277
ترازنامه بانک مرکزی 483292.00 503887 504453 505018 505584 507280
وام به بخش خصوصی 533268.00 521239 522936 524632 528025 531984
نرخ بهره سپرده 1.80 2.3 3.3 3.55 3.55 3.3
سرمایه گذاری سهام خارجی 46938.00 40000 35000 40000 45000 25000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 304.10 300 300 300 300 300

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 2485.70 3642 4063 4600 7092 6500
حساب جاری -797.00 3000 4000 -4600 -4600 -4600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 0.3 0.3 0.3 -0.7 -0.7
واردات 61142.70 54627 55045 55353 53710 52000
صادرات 63628.40 58269 59108 59953 60802 58500
بدهی خارجی 3334890.00 3000000 2980000 3000000 3000000 3250000
گردش سرمایه 3488.00 500 900 1200 1200 800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19439.00 14900 16000 15900 15900 15900
ذخایر طلا 0.00 3 3 3 3 3
تولید نفت خام 4361.00 4690 4610 4650 4700 4750
ورود توریست 761360.00 800000 1000000 1000000 1000000 1200000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.80 99 99 99 97 97
بودجه دولت -14.90 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5 -0.5
ارزش بودجه دولت 5470.00 -21353 -20263 3636 -18075 3904
هزینه های دولت 446939.00 460986 460456 456088 456325 472296
درآمدهای دولت 43200.00 29575 28837 28005 27681 27000
هزینه های مالی 35215.00 31333 30577 29723 27820 27500
بدهی های دولت 1048.75 850 850 850 700 700
مخارج نظامی 22854.00 22000 22000 22000 22000 22400

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.38 14.38 14.38 14.38 14.38 14.38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.66 7.23 7.66 7.66 7.66 7.66
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 66.30 65 60 58 56 58
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 56.20 58 56 55 53 53
تولید صنعتی 5.07 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.98 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
تولید صنعتی 3.64 2.3 1.5 1.5 1.5 1.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.90 84 84 84.5 84.5 84.5
میزان سفارشات جدید 71892126.00 58825166 58825166 59352952 59352952 60408525
ورشکستگی 239.00 230 230 220 220 220
سود شرکت سهامی 101747.00 98000 95000 94100 92000 92000
ثبت خودرو 144597.00 165000 175000 150000 150000 150000
فروش ساخت 2.50 1.5 1 2 2 1.6
استخراج معدن 6.45 2.5 2 3 3 3
تمایلات کسب و کار کوچک 64.90 61 58 55 55 54
فروش عمده 0.30 1.8 1 1.5 1.5 1.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.23 51 53 53 54 55
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 0.3 0.7 0.7 0.5 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.40 3 2 3 3 3
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 2.10 0.3 0.5 1 1 1
هزینه های مصرف کننده 1195840.00 1180425 1179819 1223901 1220953 1263686
درآمد قابل تصرف شخص 1425156.00 1494795 1520000 1520228 1520228 1600228
پس انداز های شخصی 6.40 6.3 4 4 4 4
تسهیلات اعتباری خریدار 704486.00 718031 718700 719152 722098 744322
نرخ وام بانکی 3.20 3.7 4.7 4.95 4.95 4.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 107.91 114 114 113 113 122
بدهی خانوار به درآمد 179.47 172 172 173 173 173
قیمت گازوئیل 1.41 1.46 1.51 1.56 1.62 1.62

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جواز ساختمان 11665880.00 10206018 9900000 10331948 10331948 10583808
خانه های مسکونی نوساز 267.33 250 245 240 230 200
شاخص مسکن 125.10 125 127 125 125 130
نرخ مالکیت مسکن 68.55 64 64 64 64 64


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.