بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.33 1.33 1.34 1.35 1.35 1.36
بازار سهام 16692.23 16550 16410 16270 16131 15859
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.43 1.56 1.62 1.67 1.73 1.85
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.5 1.3 1.5 1.6 1.5
رشد GDP سالانه 3.70 1.5 1.2 1 1.3 1.6
نرخ بیکاری 5.70 5.8 5.9 6 6.2 6.4
نرخ تورم 2.00 1.8 2 2.1 2.2 2.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 1.25
موازنه تجاری -1124.40 -3000 500 -3300 -1600 3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 93 93 90 90 90
بودجه دولت -0.70 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8
اطمینان کسب و کار 60.60 58 55 57 55.8 52
شاخص PMI تولید 49.10 49.8 54 53.5 53 52
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.5 1.3 1.5 1.6 1.5
رشد GDP سالانه 3.70 1.5 1.2 1 1.3 1.6
تولید ناخالص داخلی 1709.30 2000 2000 2160 2160 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2085470.00 2093495 2090718 2096947 2099013 2122078
تولید ناخالص ملی 2272620.00 2243138 2221169 2254051 2256272 2254486
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 426101.00 444025 432965 438182 438613 439460
تولید ناخالص داخلی سرانه 51357.80 52200 52200 53000 53000 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44051.05 44700 44700 45280 45280 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42003.00 41006 41081 41076 40954 41697
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 138465.00 141259 137565 138835 139029 139629
تولید ناخالص داخلی از ساخت 202864.00 206953 205198 208849 206514 208276
تولید ناخالص داخلی از معادن 153524.00 153634 151168 147074 154856 153435
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132650.00 131636 132056 132946 133290 134037
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1389549.00 1387819 1391036 1402054 1405467 1411902
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89019.00 90087 89611 89881 89666 90955
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42760.00 43607 43381 43864 43549 44031
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.8 5.9 6 6.2 6.4
قسمت مدت زمان اشتغال 57.20 20 20 -10 26 15
استخدام تمام وقت 23.80 30 15.27 30 18 15.26
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80 65.6 65.8 65.8 65.6 65
نرخ بیکاری جوانان 11.50 10.92 12 11.8 12 11.8
بهره وری 106.30 106 107 108 108 109
دستمزد 25.74 25.91 26.3 26.13 26.33 27.09
دستمزد در تولید 25.89 25.89 27.03 26.36 26.49 27.84
حداقل دستمزد 14.00 14 14 15.5 15.5 15.5
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2706 2645 2642 2639 2724
تغییر اشتغال ADP 73.70 48 -10 23.59 25 10
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.00 1.8 2 2.1 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.00 136 136 138 139 139
قیمت مصرف کننده اصلی 134.30 134 135 136 137 138
اندازه اصل تورم 2.00 1.8 1.9 2.1 2 2.2
قیمت تولید 117.30 119 119 121 121 123
تغییر قیمت تولید کننده -1.70 0.5 1.8 2.3 2.7 3
تورم مواد غذایی 3.80 2.4 1.9 2.1 2.2 2.2
CPI مسکن آب و برق 144.30 144 145 147 147 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144.20 141 141 144 146 144
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.97 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
نرخ بهره سپرده 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.50 265 265 262 262 262
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1124.40 -3000 500 -3300 -1600 3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 50888.20 51000 49000 54300 51600 49800
صادرات 49763.80 48000 49500 51000 50000 53000
تولید نفت خام 4184.00 4000 4450 4450 4450 4300
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 93 93 90 90 90
بودجه دولت -0.70 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8
هزینه های دولت 424534.00 424622 426040 429224 429647 432431
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.09 13.81 13.81 13.81 14.09 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 7.23 7.23 7.23 7.37 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.58 6.58 6.58 6.72 6.58
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 60.60 58 55 57 55.8 52
شاخص PMI تولید 49.10 49.8 54 53.5 53 52
تولید صنعتی 1.44 1.3 1.1 1.6 1.8 1.5
شاخص اقتصادی مقدم 0.20 -0.1 0.1 0.3 0.2 0.2
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 1177341.00 1182057 1182567 1195070 1196248 1200306
نرخ وام بانکی 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
قیمت گازوئیل 0.90 0.86 0.84 0.81 0.79 0.79
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 102.90 103 104 104 104 105


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.