بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36
بازار سهام 16142.89 15798 15616 15437 15259 14905
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.57 0.6 0.62 0.65 0.7

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.50 9 4.3 3.5 1.9 2.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.00 -9 -5.7 1.1 12 2.5
رشد GDP سالانه -38.70 41 5 3.5 3.2 3.8
نرخ بیکاری 10.20 10.1 10.1 9.7 9.3 8.5
نرخ تورم 0.10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری -2451.30 -1750 -2000 -1200 -1100 -500
حساب جاری -8626.00 -10000 -9000 -12100 -13500 -15800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.7 -2.7 -2.4 -2.4 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 97 97 95 95 95
بودجه دولت -1.50 -16 -16 -13.5 -13.5 -13.5
اطمینان کسب و کار 67.80 67.5 63 59 57 57.7
شاخص PMI تولید 55.10 55.3 52.5 52.7 53 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 45.35 46 48 51 51.9 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4
جواز ساختمان 7775203.00 7850000 7970000 8100000 8200000 8250000
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.50 9 4.3 3.5 1.9 2.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.00 -9 -5.7 1.1 12 2.5
رشد GDP سالانه -38.70 41 5 3.5 3.2 3.8
تولید ناخالص داخلی 1736.43 1590 1590 1670 1670 1670
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1820369.00 1909678 1981696 2079815 2038813 2031238
تولید ناخالص ملی 1972932.00 2083227 2184373 2283768 2209684 2238982
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 376060.00 402083 414126 442759 421187 424479
تولید ناخالص داخلی سرانه 51588.80 50100 50100 50100 51100 51100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031.38 47200 47200 48050 48050 48050
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 41880.00 37342 38398 41693 46906 39358
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 139420.00 129714 134522 138702 156150 137885
تولید ناخالص داخلی از ساخت 175641.00 182736 187975 184662 196718 192674
تولید ناخالص داخلی از معادن 119979.00 133893 136858 140934 134376 140279
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 131841.00 121614 126911 132392 147662 130084
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1291230.00 1276428 1330970 1315654 1446178 1364244
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 65143.00 80562 84998 77852 72960 87123
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43320.00 39712 41355 43871 48518 42389

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 10.20 10.1 10.1 9.7 9.3 8.5
افراد شاغل 18091.70 18100 18400 18600 18900 19100
افراد بیکار 2046.90 2030 2000 1910 1830 1480
قسمت مدت زمان اشتغال 40.00 100 20 10 20 10
استخدام تمام وقت 205.80 150 80 50 30 20
تغییر اشتغال 245.80 250 100 60 50 30
نرخ مشارکت نیروی کار 64.60 64.6 65 65 65.1 65.6
نرخ بیکاری جوانان 23.10 22.9 22.6 21.9 21.5 19.5
هزینه های کار 116.31 114 115 116 120 119
بهره وری 122.39 121 122 122 122 122
دستمزد 27.16 26.56 27.49 27.75 28.11 28.45
دستمزد در تولید 26.26 26.96 28.76 27.42 27.18 29.77
حداقل دستمزد 14.00 14 14.25 14.25 14.25 14.5
جمعیت 37.78 37.1 38.01 38.01 38.01 38.36
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 562910.00 561000 560000 550000 550000 570000
آمار اشتغال غیر کشاورزی 14368.20 15800 16100 16400 16900 17100
تغییر اشتغال ADP -205.40 -50 100 70 90 40
درآمد متوسط ساعتی 30.54 30.6 30.8 31 31.2 31.4
نرخ اشتغال 58.00 58.2 58.7 60 60.4 60.9
رشد دستمزد 9.40 4 3.8 3.7 3.5 3.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.00 137 137 138 139 139
قیمت مصرف کننده اصلی 135.50 135 136 137 138 139
اندازه اصل تورم 0.80 0.7 0.9 1.1 1.5 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.30 111 112 112 110 113
قیمت تولید 114.60 116 117 116 115 119
تغییر قیمت تولید کننده -2.30 -1.5 -0.4 0.7 1.1 1.5
قیمت صادرات 108.50 109 110 111 110 109
قیمت واردات 121.80 122 122 123 123 122
تورم مواد غذایی 1.80 2 2.2 2.4 2.6 2.8
CPI مسکن آب و برق 146.80 145 147 148 148 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141.50 141 144 140 144 146
قیمت عمده فروشی 93.40 92.1 90.5 89.9 90.3 90.9

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.76
عرضه پول M1 1276987.00 1073000 1073000 1073000 1073000 1105284
عرضه پول M2 2030544.00 1755000 1755000 1755000 1755000 1812439
ترازنامه بانک 7088792.00 7170000 7200000 7215000 7227000 7250000
ذخایر ارزی 89895.00 90000 91000 90500 89700 88600
ترازنامه بانک مرکزی 542571.00 542800 543900 545000 546000 548000
نرخ بهره سپرده 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.46
سرمایه گذاری سهام خارجی -8521.00 -5600 -4500 -3100 -1500 2300
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.10 269 269 266 266 260

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -2451.30 -1750 -2000 -1200 -1100 -500
حساب جاری -8626.00 -10000 -9000 -12100 -13500 -15800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.7 -2.7 -2.4 -2.4 -2.2
واردات 47879.20 43500 48000 49500 50100 51300
صادرات 45427.90 42000 46000 48300 49000 50800
بدهی خارجی 2884367.00 2890000 2878000 2860000 2850000 2820000
گردش سرمایه 0.00 -30 -10 -25 10 -8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11823.00 12500 13000 13500 14000 14300
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 4 4
تولید نفت خام 3694.00 4650 4800 4800 4800 4900
ورود توریست 121524.00 123000 350000 580000 900000 1300000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 97 97 95 95 95
بودجه دولت -1.50 -16 -16 -13.5 -13.5 -13.5
ارزش بودجه دولت -33580.00 -17000 -6500 -3000 1000 1300
هزینه های دولت 416091.00 388822 404422 432357 466022 414532
درآمدهای دولت 19914.00 21300 23000 25500 26300 27000
هزینه های مالی 52222.00 50000 51000 50500 49500 47200
مخارج نظامی 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
بدهی های دولت 685.45 850 850 820 820 820

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 67.80 67.5 63 59 57 57.7
شاخص PMI تولید 55.10 55.3 52.5 52.7 53 53
تولید صنعتی -12.76 -3 -1.5 0.5 10 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.45 1.3 0.8 0.6 0.5 0.6
تولید صنعتی -12.54 -3.3 -1.3 0.5 10.5 2.1
استفاده از ظرفیت 70.30 71 73 75 78 80.7
میزان سفارشات جدید 52046265.00 52300000 52800000 53500000 54100000 55200000
ورشکستگی 177.00 190 205 218 227 230
سود شرکت سهامی 104877.00 81500 80100 81900 82100 85000
ثبت خودرو 158678.00 169000 145000 110000 115000 125000
شاخص اقتصادی مقدم 6.50 0.8 0.5 0.3 0.5 0.4
فروش ساخت 7.00 1.5 0.6 0.9 1.5 1.5
استخراج معدن -23.20 -7 -4.5 -3 18 3.5
فروش عمده 4.30 0.7 0.9 1.1 1 1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 45.35 46 48 51 51.9 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 2.5 0.9 6.5 2.5 3.5
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.40 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
هزینه های مصرف کننده 998375.00 1075845 1119716 1161488 1118180 1147709
درآمد قابل تصرف شخص 1474308.00 1181952 1235289 1333950 1651225 1266171
پس انداز های شخصی 28.20 20 15 10 8.5 7.1
تسهیلات اعتباری خریدار 616076.00 581724 606336 646629 687945 621494
اعتبار بخش خصوصی 4613256.00 4625000 4623000 4618000 4615000 4613000
نرخ وام بانکی 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106.16 107 106 106 105 104
بدهی خانوار به درآمد 166.78 168 170 171 171 172
قیمت گازوئیل 0.82 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 7775203.00 7850000 7970000 8100000 8200000 8250000
خانه های مسکونی نوساز 262.40 250 190 213 215 213
شاخص مسکن 105.20 106 105 105 105 104
نرخ مالکیت مسکن 66.30 63 63 63 63 64


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.