بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 20154.54 20132 19778 19429 19087 18421
پول 1.28 1.28 1.29 1.3 1.3 1.32
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.22 1.34 1.41 1.48 1.55 1.7

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 2.1 2.7 1 0.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.70 6 5.4 3 2.5 3.1
رشد GDP سالانه -1.10 3 3.8 2 2 2
نرخ بیکاری 7.10 7 7 6.9 6.7 6.5
نرخ تورم 4.10 3.5 2.7 2.1 1.9 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری 778.10 -1800 -500 1000 1500 200
حساب جاری 3581.00 -9500 -11800 -14000 -13000 -15600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.80 120 120 115 113 113
بودجه دولت -15.90 -8 -8 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار 66.00 60 58 55 55 58
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.20 56 55 53 51 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.98 52.5 53 52 53 55
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.20 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4
جواز ساختمان 9897160.00 10017123 10080088 10143053 10206018 10331948
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 2.1 2.7 1 0.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.70 6 5.4 3 2.5 3.1
رشد GDP سالانه -1.10 3 3.8 2 2 2
تولید ناخالص داخلی 1643.40 1670 1670 1670 1740 1740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2071190.00 2124823 2160106 2139498 2122970 2227069
تولید ناخالص ملی 2443296.00 2340518 2306767 2455227 2504378 2490757
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 459534.00 460833 446264 477175 471022 484462
تولید ناخالص داخلی سرانه 48617.09 51100 51100 51100 51100 51600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45856.63 48050 48050 48050 48050 48870
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 47861.00 48900 42701 49149 49058 52231
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 145415.00 146693 142444 153674 149050 152746
تولید ناخالص داخلی از ساخت 187768.00 196157 211551 195431 192462 202021
تولید ناخالص داخلی از معادن 153026.00 147504 158427 156730 156852 162371
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138618.00 140694 136352 142090 142083 146301
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1393175.00 1437306 1444606 1445062 1428004 1490136
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 71300.00 73994 93032 74206 73083 78912
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43356.00 43679 45337 42549 44440 44888

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 7.10 7 7 6.9 6.7 6.5
افراد شاغل 18974.10 18900 19000 19000 19100 19100
افراد بیکار 1440.00 1550 1480 1400 1300 1180
قسمت مدت زمان اشتغال 21.70 200 100 200 150 80
استخدام تمام وقت 68.50 50 20 20 20 20
تغییر اشتغال 90.20 70 70 70 70 23
نرخ مشارکت نیروی کار 65.10 65.5 65.6 65.2 65.8 65.6
نرخ بیکاری جوانان 11.60 11.5 11.5 11.2 11 11
هزینه های کار 117.14 119 118 117 121 122
بهره وری 110.73 112 111 113 116 110
دستمزد 27.40 27.87 28 28.43 28.25 29.54
دستمزد در تولید 27.15 27.51 28.95 28.56 27.99 30.33
حداقل دستمزد 14.35 14.25 14.35 14.35 14.35 15
جمعیت 38.01 38.49 38.49 38.83 38.83 38.83
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 553480.00 570000 570000 575000 575000 580000
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16271.90 17000 17100 18400 18000 17800
ADP تغییر اشتغال 39.40 85 40 100 80 55
درآمد متوسط ساعتی 30.80 30.8 30.7 30.8 30.8 31
نرخ اشتغال 60.50 60.7 60.9 61 61.3 60.9
رشد دستمزد 0.70 3.3 3.5 3 3.1 3.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.10 3.5 2.7 2.1 1.9 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.60 142 141 143 144 143
قیمت مصرف کننده اصلی 140.30 139 139 141 142 142
اندازه اصل تورم 3.50 2.4 2.5 2.2 2.1 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118.90 115 116 119 121 118
قیمت تولید 114.40 112 133 110 116 113
تغییر قیمت تولید کننده 15.40 10.8 8.5 1.1 0.8 2
قیمت صادرات 128.20 116 110 110 110 110
قیمت واردات 127.70 122 122 122 122 122
تورم مواد غذایی 2.70 2 2.1 1.2 1.4 2
CPI مسکن آب و برق 153.90 152 153 153 156 155
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 153.80 145 146 152 154 148
قیمت عمده فروشی 127.40 115 113 113 114 115

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7
عرضه پول M1 1565089.00 1550000 1540000 1520000 1500000 1480000
عرضه پول M2 2265475.00 2230000 2200000 2100000 2050000 2000000
عرضه پول M3 3075281.00 3040000 3020000 3000000 2950000 2800000
ذخایر ارزی خارجی 106539.00 89000 88600 89000 88500 87500
ترازنامه بانک 1072738.00 1050313 1047089 1026254 1027204 1033151
ترازنامه بانک مرکزی 491687.00 476968 477450 477933 478415 479380
وام به بخش خصوصی 484957.00 480000 465000 450000 460000 460000
نرخ بهره سپرده 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.45
سرمایه گذاری سهام خارجی 14190.00 4500 5000 4500 3000 7500
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 304.10 290 290 300 300 300

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 778.10 -1800 -500 1000 1500 200
حساب جاری 3581.00 -9500 -11800 -14000 -13000 -15600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 52971.20 51500 51300 50000 50500 51000
صادرات 53749.30 49700 50800 51000 52000 51200
بدهی خارجی 3074252.00 3330000 3360000 3360000 3360000 3450000
گردش سرمایه 0.00 15 15 15 10 -5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12017.00 12230 14300 14000 14900 15900
ذخایر طلا 0.00 3 3 3 3 3
تولید نفت خام 4192.00 4800 4900 5000 5000 4900
ورود توریست 162940.00 200000 400000 600000 800000 1000000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.80 120 120 115 113 113
بودجه دولت -15.90 -8 -8 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت -12710.00 -8500 -7000 -4000 -3500 -3000
هزینه های دولت 447597.00 453375 439476 454229 458787 471283
درآمدهای دولت 29626.00 26700 27000 28000 28500 29000
هزینه های مالی 40426.00 46400 45200 40200 39000 28000
بدهی های دولت 721.36 750 750 760 760 760
مخارج نظامی 22854.00 21600 21600 22000 22000 22000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.38 14.09 13.81 13.81 13.81 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.66 7.37 7.23 7.23 7.23 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.72 6.58 6.58 6.58 6.58

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 66.00 60 58 55 55 58
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.20 56 55 53 51 53
تولید صنعتی 8.20 3.5 2.3 2 2.1 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.70 0.4 0.6 0.6 0.3 0.5
تولید صنعتی 8.10 5.5 2.1 2.1 2.3 1.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.00 82 83 83 84 83.5
میزان سفارشات جدید 60116882.00 58033486 58297379 58561273 58825166 59352952
ورشکستگی 124.00 150 190 210 230 220
سود شرکت سهامی 105545.00 83500 85000 86000 88000 90100
ثبت خودرو 156049.00 175000 155000 180000 165000 150000
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3
فروش ساخت -1.50 2.5 1.4 1.7 1.5 2
تمایلات کسب و کار کوچک 67.08 65.9 62.5 64 61 55
استخراج معدن 15.10 6.5 3.5 3.5 2.5 3.5
فروش عمده -2.10 1.2 1 2 1.8 1.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.98 52.5 53 52 53 55
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.20 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.20 3.5 3 3 3 3.5
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 4.70 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
هزینه های مصرف کننده 1148842.00 1206390 1227302 1182642 1177563 1239631
درآمد قابل تصرف شخص 1463752.00 1371225 1381930 1370000 1394795 1450228
پس انداز های شخصی 14.20 7.9 7.1 6 6.3 4
تسهیلات اعتباری خریدار 793616.00 837166 833586 810671 808968 859428
نرخ وام بانکی 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 109.07 112 112 112 114 113
بدهی خانوار به درآمد 172.93 171 172 172 172 173
قیمت گازوئیل 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جواز ساختمان 9897160.00 10017123 10080088 10143053 10206018 10331948
خانه های مسکونی نوساز 260.24 250 220 220 220 220
شاخص مسکن 117.20 112 113 114 115 115
نرخ مالکیت مسکن 68.55 64 64 64 64 64


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.