بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33
بازار سهام 17401.52 17152 16954 16760 16567 16182
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.88

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.50 4.3 3.5 1.9 2.1 2.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.00 -5.7 1.1 12 6 2.5
رشد GDP سالانه -38.70 3.5 3.5 3.2 3 3.8
نرخ بیکاری 8.90 9 9.3 9 9 8.5
نرخ تورم 0.70 0.5 0.9 1.1 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -3252.40 -2000 -1200 -1100 -800 -500
حساب جاری -8626.00 -9000 -12100 -13500 -14200 -15800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 97 95 95 95 95
بودجه دولت -1.50 -16 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
اطمینان کسب و کار 54.50 54 55 56 57 57.7
شاخص PMI تولید 55.50 55 54.5 54 53.5 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.50 48 51 51.9 52.5 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.3 0.5 0.7 0.4 0.4
جواز ساختمان 9449739.00 7970000 8100000 8200000 8230000 8250000
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.50 4.3 3.5 1.9 2.1 2.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.00 -5.7 1.1 12 6 2.5
رشد GDP سالانه -38.70 3.5 3.5 3.2 3 3.8
تولید ناخالص داخلی 1736.43 1590 1670 1670 1670 1670
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1820369.00 2138389 1981696 2079815 2038813 2170465
تولید ناخالص ملی 1972932.00 2272677 2184373 2283768 2209684 2306767
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 376060.00 439669 414126 442759 421187 446264
تولید ناخالص داخلی سرانه 51588.80 50100 50100 51100 51100 51100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031.38 47200 48050 48050 48050 48050
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42010.00 42070 38398 41693 46906 42701
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 142337.00 140339 134522 138702 156150 142444
تولید ناخالص داخلی از ساخت 190551.00 208424 187975 184662 196718 211551
تولید ناخالص داخلی از معادن 121629.00 156086 136858 140934 134376 158427
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134697.00 134336 126911 132392 147662 136352
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1351922.00 1423257 1330970 1315654 1446178 1444606
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 69548.00 91658 84998 77852 72960 93032
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43868.00 44667 41355 43871 48518 45337

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 8.90 9 9.3 9 9 8.5
افراد شاغل 18553.50 18400 18600 18900 19100 19100
افراد بیکار 1816.80 2000 1910 1830 1650 1480
قسمت مدت زمان اشتغال 14.50 20 10 20 20 10
استخدام تمام وقت 69.10 80 50 30 50 20
تغییر اشتغال 83.60 100 60 50 70 30
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20 65.3 65.4 65.4 65.5 65.6
نرخ بیکاری جوانان 18.80 22.6 21.9 21.5 21.1 19.5
هزینه های کار 116.31 115 116 120 120 119
بهره وری 122.39 122 122 122 122 122
دستمزد 27.08 27.49 27.75 28.09 27.92 28.45
دستمزد در تولید 26.48 28.76 27.43 27.04 27.65 29.77
حداقل دستمزد 14.00 14.25 14.25 14.25 14.25 14.5
جمعیت 37.78 38.01 38.01 38.01 38.01 38.36
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 508590.00 560000 550000 550000 560000 570000
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15106.90 16100 16400 16900 17000 17100
تغییر اشتغال ADP -79.50 100 70 90 85 40
درآمد متوسط ساعتی 30.48 30.8 31 31.2 31.3 31.4
نرخ اشتغال 59.40 58.7 60 60.4 60.7 60.9
رشد دستمزد 6.90 3.8 3.7 3.5 3.3 3.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.70 0.5 0.9 1.1 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.50 137 138 139 139 139
قیمت مصرف کننده اصلی 136.00 136 137 138 138 139
اندازه اصل تورم 1.00 0.9 1.1 1.5 1.7 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.30 112 112 110 111 113
قیمت تولید 114.80 117 116 115 116 119
تغییر قیمت تولید کننده -2.20 -0.4 0.7 1.1 1.3 1.5
قیمت صادرات 110.30 110 111 110 110 109
قیمت واردات 122.10 122 123 123 122 122
تورم مواد غذایی 2.30 2.2 2.4 2.6 2.8 2.8
CPI مسکن آب و برق 148.30 147 148 148 149 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141.10 144 140 144 143 146
قیمت عمده فروشی 94.40 90.5 89.9 90.3 90.5 90.9

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
عرضه پول M1 1355100.00 1073000 1073000 1073000 1073000 1105284
عرضه پول M2 2085360.00 1755000 1755000 1755000 1755000 1812439
ترازنامه بانک 7096122.00 7200000 7215000 7227000 7240000 7250000
ذخایر ارزی 90872.00 91000 90500 89700 89000 88600
ترازنامه بانک مرکزی 525021.00 543900 545000 546000 547100 548000
نرخ بهره سپرده 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
سرمایه گذاری سهام خارجی 4463.00 -4500 -3100 -1500 800 2300
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.10 269 266 266 266 260

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -3252.40 -2000 -1200 -1100 -800 -500
حساب جاری -8626.00 -9000 -12100 -13500 -14200 -15800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
واردات 48793.70 48000 49500 50100 50500 51300
صادرات 45541.30 46000 48300 49000 49700 50800
بدهی خارجی 2884367.00 2878000 2860000 2850000 2830000 2820000
گردش سرمایه 0.00 -10 -25 10 15 -8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11823.00 13000 13500 14000 14230 14300
ذخایر طلا 0.00 0 0 4 4 4
تولید نفت خام 3718.00 4800 4800 4800 4800 4900
ورود توریست 147777.00 350000 580000 900000 1130000 1300000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 97 95 95 95 95
بودجه دولت -1.50 -16 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
ارزش بودجه دولت -21937.00 -6500 -3000 1000 1100 1300
هزینه های دولت 416091.00 432981 404422 432357 466022 439476
درآمدهای دولت 23257.00 23000 25500 26300 26700 27000
هزینه های مالی 42919.00 51000 50500 49500 48400 47200
مخارج نظامی 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
بدهی های دولت 685.45 850 820 820 820 820

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.09 13.81 14.09 14.09 14.09 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 7.23 7.37 7.37 7.37 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.58 6.72 6.72 6.72 6.58

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 54.50 54 55 56 57 57.7
شاخص PMI تولید 55.50 55 54.5 54 53.5 53
تولید صنعتی -9.04 -1.5 0.5 10 3.5 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.09 0.8 0.6 0.5 0.4 0.6
تولید صنعتی -5.47 -1.3 0.5 10.5 5.5 2.1
استفاده از ظرفیت 70.30 73 75 78 80 80.7
میزان سفارشات جدید 54054143.00 52800000 53500000 54100000 54900000 55200000
ورشکستگی 188.00 205 218 227 230 230
سود شرکت سهامی 80952.00 80100 81900 82100 83500 85000
ثبت خودرو 173984.00 145000 110000 115000 120000 125000
شاخص اقتصادی مقدم 1.20 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
فروش ساخت 1.50 0.6 0.9 1.5 2.5 1.5
استخراج معدن -18.01 -4.5 -3 18 6.5 3.5
فروش عمده 0.90 0.9 1.1 1 1.2 1

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.50 48 51 51.9 52.5 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.3 0.5 0.7 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60 0.9 6.5 2.5 3 3.5
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.00 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
هزینه های مصرف کننده 998375.00 1209164 1119716 1161488 1118180 1227302
درآمد قابل تصرف شخص 1474308.00 1282690 1235289 1333950 1651225 1301930
پس انداز های شخصی 28.20 15 10 8.5 7.9 7.1
تسهیلات اعتباری خریدار 626249.00 642431 606336 646629 687945 652068
اعتبار بخش خصوصی 4638279.00 4623000 4618000 4615000 4614000 4613000
نرخ وام بانکی 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106.16 106 106 105 105 104
بدهی خانوار به درآمد 166.78 170 171 171 171 172
قیمت گازوئیل 0.78 0.84 0.7 0.67 0.64 0.8

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جواز ساختمان 9449739.00 7970000 8100000 8200000 8230000 8250000
خانه های مسکونی نوساز 214.90 190 213 215 221 213
شاخص مسکن 107.30 105 105 105 105 104
نرخ مالکیت مسکن 66.30 63 63 63 64 64


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.