بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.34 1.35 1.35 1.36 1.37 1.38
بازار سهام 16334.54 16445 16310 16176 16044 15782
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.71 1.75 1.79 1.83 1.87 1.95
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.2 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.1 2.5 1.5 1.5 1.8
رشد GDP سالانه 0.40 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8
نرخ بیکاری 5.70 5.8 5.8 6.3 6 6.7
نرخ تورم 2.00 1.8 1.7 2.1 2.1 2.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
موازنه تجاری -3211.20 -1100 -3000 500 -3300 3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 93 93 93 90 90
بودجه دولت -0.70 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8
اطمینان کسب و کار 55.90 52 55 55 57 52
شاخص PMI تولید 49.70 54.9 54.9 54 53.5 52
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.2 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.1 2.5 1.5 1.5 1.8
رشد GDP سالانه 0.40 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی 1653.04 2000 2000 2000 2160 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2063439.00 2094018 2112872 2094391 2094391 2132090
تولید ناخالص ملی 2193020.00 2228753 2261322 2225915 2225915 2265982
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 424259.00 452849 446865 430623 430623 438374
تولید ناخالص داخلی سرانه 51315.89 52200 52200 52200 53000 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44017.59 44700 44700 44700 45280 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40869.00 41338 41421 41430 41503 42176
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 138536.00 147222 142582 137525 140187 140001
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203775.00 206122 207468 204048 207135 207721
تولید ناخالص داخلی از معادن 141847.00 156055 155405 151715 146953 154446
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130385.00 131353 132395 131902 132181 134277
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1373714.00 1387205 1400571 1393187 1396596 1418264
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87091.00 89553 91341 90152 90204 91775
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43841.00 42932 44108 43570 43917 44354
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.8 5.8 6.3 6 6.7
قسمت مدت زمان اشتغال 33.60 25 3.83 3.83 -10 3.83
استخدام تمام وقت 73.00 18 15.27 15.26 30 15.26
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90 65.2 65.1 66 65.8 65
نرخ بیکاری جوانان 10.30 10.92 10.91 12 11.8 11.8
بهره وری 106.22 111 111 112 112 113
دستمزد 25.72 25.55 25.87 26.34 26.05 27.13
دستمزد در تولید 25.95 25.59 25.92 27.23 25.75 28.05
حداقل دستمزد 14.00 14 14 14 14 15.5
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2711 2706 2644 2642 2724
تغییر اشتغال ADP 61.70 24.75 24.21 23.59 23.59 23.9
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.00 1.8 1.7 2.1 2.1 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.00 136 136 136 138 139
قیمت مصرف کننده اصلی 133.30 133 134 135 136 138
اندازه اصل تورم 1.50 1.6 1.5 1.9 2.1 2.2
قیمت تولید 118.60 123 124 122 122 127
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 3 4 4.5 4.3 4.1
تورم مواد غذایی 2.90 2.8 2.4 1.9 2.1 2.2
CPI مسکن آب و برق 144.10 143 144 145 147 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143.00 143 141 141 144 144
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.02 2.02 2.02 2.02 2.27 2.77
نرخ بهره سپرده 1.87 1.81 1.81 1.81 2.06 2.56
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.61 260 260 260 255 255
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -3211.20 -1100 -3000 500 -3300 3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
واردات 52256.90 50800 51000 49000 54300 49800
صادرات 49045.70 49700 48000 49500 51000 53000
تولید نفت خام 3887.00 4200 4000 4450 4450 4300
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.60 93 93 93 90 90
بودجه دولت -0.70 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8
هزینه های دولت 417805.00 422805 426123 424072 424072 431705
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 55.90 52 55 55 57 52
شاخص PMI تولید 49.70 54.9 54.9 54 53.5 52
تولید صنعتی -0.68 4.1 2.7 2.2 2 0.9
شاخص اقتصادی مقدم -0.10 0.2 -0.1 0.1 0.1 0.2
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 1166783.00 1185252 1193753 1184285 1184285 1205602
نرخ وام بانکی 3.95 3.95 3.95 3.95 4.2 4.7
قیمت گازوئیل 1.03 0.91 0.89 0.86 0.84 0.84
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 103.20 103 103 104 104 106


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.