بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.40 1.41 1.41 1.42 1.43 1.44
بازار سهام 13614.14 13436 13281 13129 12978 12677
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.82 0.79 0.83 0.86 0.9 0.97

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -2.5 -1 0.4 1.1 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -4 -3.5 -3 1.1 1.8
رشد GDP سالانه 0.30 -9.5 -4.5 -1 1.5 1.7
نرخ بیکاری 5.60 7 7.2 7.4 7.6 6.5
نرخ تورم 2.20 2.2 2.1 1.9 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری -982.70 -1600 -800 3200 -1000 3200
حساب جاری -8757.00 -15000 -18000 -16000 -15100 -15800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 97 97 97 95 95
بودجه دولت -0.70 -3.8 -3.8 -3.8 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 26.00 30 42 48 50 52.5
شاخص PMI تولید 46.10 45 49 51.5 52 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.03 45 48 51 52 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 -2 0.3 0.3 0.5 0.4
جواز ساختمان 9245709.00 7800000 7900000 8150000 8180000 8250000
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -2.5 -1 0.4 1.1 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -4 -3.5 -3 1.1 1.8
رشد GDP سالانه 0.30 -9.5 -4.5 -1 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی 1740.00 1760 1760 1760 1810 1810
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2100493.00 2009112 2025240 2037478 2123598 2074153
تولید ناخالص ملی 2314532.00 2191073 2209101 2245096 2339992 2285508
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 437752.00 415481 425808 424619 442567 432263
تولید ناخالص داخلی سرانه 51357.80 52000 52000 52000 52800 52800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44051.05 42365 45280 45280 42365 43141
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40140.00 39200 38991 38856 40499 39556
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 142739.00 136614 137542 138254 144098 140743
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200066.00 192237 193721 193257 201426 196736
تولید ناخالص داخلی از معادن 145257.00 147041 140754 141532 147514 144079
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134192.00 128109 128919 130339 135848 132685
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1411334.00 1338770 1353811 1367731 1425542 1392350
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88123.00 85869 85183 86911 90585 88475
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42932.00 42107 41670 42358 44148 43120

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.60 7 7.2 7.4 7.6 6.5
افراد شاغل 19189.40 19200 19110 19350 19350 19500
افراد بیکار 1133.80 1290 1390 1410 1370 1280
قسمت مدت زمان اشتغال -7.30 -100 -10 -10 -10 15
استخدام تمام وقت 37.60 -300 -40 -20 20 15.26
تغییر اشتغال 30.30 -400 -50 -30 10 30
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50 65.6 65.4 65 65 66
نرخ بیکاری جوانان 10.30 12 11.9 11.8 11.8 11.3
هزینه های کار 110.79 111 113 114 114 118
بهره وری 106.79 106 106 106 107 107
دستمزد 26.32 26.25 26.18 27.14 27.11 28.01
دستمزد در تولید 26.92 26.42 26.57 28.21 27.73 29.11
حداقل دستمزد 14.00 15.5 15.5 15.5 15.5 16
جمعیت 37.78 37.1 37.81 38.01 38.01 38.36
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 562910.00 558000 561000 560000 550000 570000
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2638 2645 2657 2657 2742
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1973 1978 1988 1988 2052
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17123.50 17400 17500 17600 17600 18000
تغییر اشتغال ADP 7.20 25 50 10 20 28
نرخ اشتغال 61.80 62.1 62 62.2 62.2 62.2
رشد دستمزد 4.00 2.3 2.5 3 3 3.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.20 2.2 2.1 1.9 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.40 139 139 139 140 142
قیمت مصرف کننده اصلی 135.40 137 137 138 138 140
اندازه اصل تورم 1.80 2 2.1 2 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.30 113 113 113 114 116
قیمت تولید 116.70 118 118 119 118 121
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 0.5 0.7 1 1.2 1.5
تورم مواد غذایی 2.40 2.2 2 2.2 2.1 2.2
CPI مسکن آب و برق 146.70 147 148 149 150 152
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144.00 146 143 146 147 149

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.85 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
عرضه پول M1 1102040.00 1060000 1073000 1073000 1073000 1105284
عرضه پول M2 1814298.00 1745000 1755000 1755000 1755000 1812439
ترازنامه بانک 6370521.00 5750000 5830000 6200000 6200000 6500000
ذخایر ارزی 86100.00 87800 87000 86000 86000 86000
ترازنامه بانک مرکزی 122856.00 119300 120200 125000 125000 125000
نرخ بهره سپرده 0.54 0.4 0.4 0.35 0.4 0.6
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.50 262 262 262 262 258

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -982.70 -1600 -800 3200 -1000 3200
حساب جاری -8757.00 -15000 -18000 -16000 -15100 -15800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 49323.70 51600 51000 51200 51300 51300
صادرات 48341.00 50000 50200 50500 50300 50800
گردش سرمایه 0.00 -7 -10 -8 -8 -8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10630.00 11400 10500 10500 10500 11391
ذخایر طلا 0.00 4 4 4 4 4
تولید نفت خام 4630.00 4550 4650 4800 4800 4900
ورود توریست 1567317.00 1150000 1800000 1900000 1750000 2100000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 97 97 97 95 95
بودجه دولت -0.70 -3.8 -3.8 -3.8 -2.3 -2.3
ارزش بودجه دولت 415.00 1035 -1100 1036 1036 1036
هزینه های دولت 428371.00 408735 412055 415520 433083 422999
درآمدهای دولت 30326.00 25993 25300 25300 25300 25977
بدهی های دولت 685.45 705 705 705 705 705
مخارج نظامی 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 26.00 30 42 48 50 52.5
شاخص PMI تولید 46.10 45 49 51.5 52 52.5
تولید صنعتی -1.04 1.8 1.9 1.5 1.5 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.46 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
تولید صنعتی -0.79 1.8 2 2 1.9 1.8
استفاده از ظرفیت 81.20 82 83.2 83 82.5 83
ورشکستگی 222.00 245 238 230 230 230
سود شرکت سهامی 88863.00 82000 81500 80100 80100 80100
ثبت خودرو 112845.00 180000 160000 115000 190000 125000
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 -0.5 0.2 0.2 0.3 0.4
استخراج معدن -2.31 1.1 1.6 1.8 1.8 2
فروش عمده 1.80 -3.2 0.7 0.9 1.1 1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.03 45 48 51 52 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 -2 0.3 0.3 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 -5.5 -3.7 0.9 2.5 3.5
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.10 -2 0.2 0.3 0.4 0.4
هزینه های مصرف کننده 1187371.00 1128849 1140274 1151750 1200432 1172481
درآمد قابل تصرف شخص 1309956.00 1220605 1253388 1270657 1324366 1293529
پس انداز های شخصی 3.00 1.9 2.1 3 3 3
تسهیلات اعتباری خریدار 636621.00 606623 617044 621878 643624 633071
اعتبار بخش خصوصی 4533892.00 4600000 4680000 4680000 4680000 4730098
نرخ وام بانکی 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
بدهی خانوار به درآمد 173.68 175 175 175 175 175
قیمت گازوئیل 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جواز ساختمان 9245709.00 7800000 7900000 8150000 8180000 8250000
خانه های مسکونی نوساز 210.07 130 160 190 213 213
شاخص مسکن 103.80 103 103 103 103 103
نرخ مالکیت مسکن 66.30 63 63 63 63 64


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.