بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.3
بازار سهام 18380.96 17917 17711 17508 17306 16904
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.50 1.56 1.63 1.7 1.77 1.91

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 3.5 1.9 2.1 2.7 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 1.1 12 6 2.5 2.5
رشد GDP سالانه 9.60 3.5 3.2 3 3.8 2
نرخ بیکاری 9.40 8.2 8 7.9 7.5 6.5
نرخ تورم 1.00 0.9 1.1 1.4 1.6 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری 1405.40 -2000 -1200 -1100 3200 -500
حساب جاری -7261.00 -12100 -13500 -14200 -15800 -15600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.60 115 115 115 115 114
بودجه دولت -15.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10.5
اطمینان کسب و کار 60.00 55 56 57 57.7 58
شاخص PMI تولید 54.80 54.5 54 53.5 53 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 46.34 51 51.9 52.5 53 55
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.40 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4
جواز ساختمان 9904015.00 8100000 8200000 8230000 8250000 8350000
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 3.5 1.9 2.1 2.7 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 1.1 12 6 2.5 2.5
رشد GDP سالانه 9.60 3.5 3.2 3 3.8 2
تولید ناخالص داخلی 1736.43 1670 1670 1670 1670 1740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2045925.00 2138389 1981696 2079815 2170465 2170465
تولید ناخالص ملی 2275416.00 2272677 2184373 2283768 2306767 2306767
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 447012.00 439669 414126 442759 446264 446264
تولید ناخالص داخلی سرانه 51588.80 50100 51100 51100 51100 51600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031.38 48050 48050 48050 48050 48870
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48264.00 42070 38398 41693 42701 42701
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 140858.00 140339 134522 138702 142444 142444
تولید ناخالص داخلی از ساخت 186322.00 208424 187975 184662 211551 211551
تولید ناخالص داخلی از معادن 146342.00 156086 136858 140934 158427 158427
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134560.00 134336 126911 132392 136352 136352
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1371747.00 1423257 1330970 1315654 1444606 1444606
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 72122.00 91658 84998 77852 93032 93032
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41654.00 44667 41355 43871 45337 45337

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 9.40 8.2 8 7.9 7.5 6.5
افراد شاغل 18272.00 18600 18900 19100 19100 19100
افراد بیکار 1899.00 1650 1580 1550 1480 1180
قسمت مدت زمان اشتغال -225.40 10 20 20 10 8
استخدام تمام وقت 12.60 50 30 50 20 20
تغییر اشتغال -212.80 60 50 70 70 23
نرخ مشارکت نیروی کار 64.70 65.4 65.4 65.5 65.6 65.6
نرخ بیکاری جوانان 19.70 16 15.8 15.5 15.5 13.5
هزینه های کار 115.01 115 116 120 117 119
بهره وری 112.08 122 122 122 122 123
دستمزد 27.44 27.49 27.75 28.09 28 28.45
دستمزد در تولید 28.31 28.76 27.43 27.04 28.95 29.77
حداقل دستمزد 14.25 14.25 14.25 14.25 14.5 15
جمعیت 37.78 38.01 38.01 38.01 38.36 38.71
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 512760.00 500000 500000 560000 570000 580000
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15921.70 16400 16900 17000 17100 17800
تغییر اشتغال ADP -231.20 70 90 85 40 55
درآمد متوسط ساعتی 30.85 31 31.2 31.3 31.4 31.6
نرخ اشتغال 58.60 60 60.4 60.7 60.9 60.9
رشد دستمزد 6.40 3.7 3.5 3.3 3.5 3.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.00 0.9 1.1 1.4 1.6 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.20 138 139 139 140 142
قیمت مصرف کننده اصلی 136.70 137 138 138 139 141
اندازه اصل تورم 1.60 1.1 1.5 1.7 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.80 111 110 113 115 117
قیمت تولید 104.00 99.59 99.08 102 103 106
تغییر قیمت تولید کننده 4.00 0.7 1.1 1.3 1.5 2
قیمت صادرات 112.60 111 110 110 109 110
قیمت واردات 120.60 123 123 122 122 122
تورم مواد غذایی 1.00 2.4 2.6 2.8 2.8 3.1
CPI مسکن آب و برق 148.40 148 148 149 151 154
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144.90 140 144 142 145 147
قیمت عمده فروشی 106.20 89.9 90.3 90.5 90.9 92.3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
عرضه پول M1 1392808.00 1383000 1370000 1353000 1300000 1250000
عرضه پول M2 2120708.00 2255000 2405000 2355000 2000000 1900000
ذخایر ارزی 86325.00 90500 89700 89000 88600 87500
ترازنامه بانک 7096122.00 6965000 6907000 6850000 6800000 6500000
ترازنامه بانک مرکزی 562850.00 505000 480000 450100 448000 397000
وام به بخش خصوصی 493080.00 522597 522597 525627 525627 463912
نرخ بهره سپرده 0.12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
سرمایه گذاری سهام خارجی 5081.00 -3100 -1500 800 2300 7500
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.10 266 266 266 260 264

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 1405.40 -2000 -1200 -1100 3200 -500
حساب جاری -7261.00 -12100 -13500 -14200 -15800 -15600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
واردات 49779.30 49500 50100 50500 51300 51000
صادرات 51184.70 48300 49000 49700 50800 51200
بدهی خارجی 3026494.00 3300000 3320000 3330000 3360000 3450000
گردش سرمایه 0.00 -25 10 15 15 -5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2482.00 13500 14000 14230 14300 15900
ذخایر طلا 0.00 0 4 4 4 4
تولید نفت خام 4577.00 4800 4800 4800 4900 4900
ورود توریست 154246.00 580000 900000 1130000 1300000 1800000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.60 115 115 115 115 114
بودجه دولت -15.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10.5
ارزش بودجه دولت -16153.00 -30000 1000 1100 1300 1500
هزینه های دولت 427753.00 432981 404422 432357 439476 439476
درآمدهای دولت 29560.00 25500 26300 26700 27000 27900
هزینه های مالی 43827.00 60500 49500 48400 47200 28000
بدهی های دولت 721.36 820 820 820 820 790
مخارج نظامی 21352.00 21600 21600 21600 21700 21700

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.09 13.81 14.09 14.09 13.81 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 7.23 7.37 7.37 7.23 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.58 6.72 6.72 6.58 6.58

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 60.00 55 56 57 57.7 58
شاخص PMI تولید 54.80 54.5 54 53.5 53 53
تولید صنعتی -4.15 0.5 10 3.5 2.3 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.18 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5
تولید صنعتی -4.60 0.5 10.5 5.5 2.1 1.5
استفاده از ظرفیت 76.50 80 80200 80.4 80.7 83.5
میزان سفارشات جدید 54446829.00 53500000 54100000 54900000 55200000 55200000
ورشکستگی 129.00 218 227 230 230 220
سود شرکت سهامی 80952.00 81900 82100 83500 85000 90100
ثبت خودرو 109352.00 180000 182000 175000 125000 128000
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3
فروش ساخت 0.90 0.9 1.5 2.5 1.4 2
استخراج معدن -5.81 -3 18 6.5 3.5 3.5
فروش عمده -1.30 1.1 1 1.2 1 1.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 46.34 51 51.9 52.5 53 55
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.40 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 6.5 2.5 3 3.5 3.5
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -4.10 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
هزینه های مصرف کننده 1135859.00 1209164 1119716 1161488 1227302 1227302
درآمد قابل تصرف شخص 1397720.00 134289 1353950 1371225 1381930 1450228
پس انداز های شخصی 12.70 10 8.5 7.9 7.1 4
تسهیلات اعتباری خریدار 791052.00 642431 606336 646629 652068 652068
اعتبار بخش خصوصی 4638279.00 4618000 4615000 4614000 4613000 4610000
نرخ وام بانکی 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 110.97 106 105 105 104 102
بدهی خانوار به درآمد 170.93 171 171 171 172 173
قیمت گازوئیل 0.97 0.85 0.8 0.76 0.73 0.69

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جواز ساختمان 9904015.00 8100000 8200000 8230000 8250000 8350000
خانه های مسکونی نوساز 282.43 213 215 221 213 216
شاخص مسکن 109.00 105 105 105 104 104
نرخ مالکیت مسکن 66.30 63 63 64 64 64


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.