بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.32 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33
بازار سهام 17565.34 16996 16891 16789 16686 16483
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.36 1.69 1.76 1.83 1.91 2.06
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1 0.3 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 1.6 1.7 1.6 2
رشد GDP سالانه 1.30 1.8 1.7 1.9 1.6 2
نرخ بیکاری 5.60 6 6 5.9 5.8 5.8
نرخ تورم 2.20 2.1 2.2 2.1 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -1088.90 -3300 -1600 -800 3200 3200
حساب جاری -9855.00 -15000 -17500 -15000 -15000 -12288
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 90 90 90 90 89
بودجه دولت -0.70 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
اطمینان کسب و کار 51.90 57 55.8 54.5 52 54
شاخص PMI تولید 50.40 52.3 52.8 53.3 52.5 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.50 52 53.3 53.5 53.8 54
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
جواز ساختمان 8071522.00 8200000 8500000 8350000 8150000 8250000
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1 0.3 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 1.6 1.7 1.6 2
رشد GDP سالانه 1.30 1.8 1.7 1.9 1.6 2
تولید ناخالص داخلی 1709.30 2160 2160 2160 2160 2290
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2099200.00 2105611 2125804 2134886 2132787 2175443
تولید ناخالص ملی 2285996.00 2266710 2317016 2324858 2322572 2369023
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 443216.00 441868 439806 450751 450307 459314
تولید ناخالص داخلی سرانه 51357.80 52000 52000 52000 52000 52800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44051.05 45280 45280 45280 45280 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40418.00 40967 41867 41700 41065 41886
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 142526.00 141538 144246 145746 144806 147703
تولید ناخالص داخلی از ساخت 197546.00 205554 203372 204237 200707 204721
تولید ناخالص داخلی از معادن 147158.00 148934 155840 149664 149513 152503
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133636.00 134772 135537 135599 135774 138490
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1401573.00 1403446 1415781 1425046 1423998 1452478
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88786.00 89499 90713 89092 90207 92011
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43339.00 44363 44463 43852 44032 44913
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.60 6 6 5.9 5.8 5.8
افراد شاغل 19127.40 19100 19200 19110 19350 19500
افراد بیکار 1142.80 1340 1360 1370 1360 1380
قسمت مدت زمان اشتغال -3.20 -10 26 11 15 15
استخدام تمام وقت 38.40 30 18 20 20 15.26
تغییر اشتغال 35.20 20 44 31 30 30
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50 65.8 65.6 65.4 65 66
نرخ بیکاری جوانان 11.10 11.8 12 11.9 11.8 11.3
هزینه های کار 109.95 111 111 113 113 117
بهره وری 106.95 107 107 108 108 109
دستمزد 25.79 26.12 26.25 26.19 26.56 27.41
دستمزد در تولید 25.89 26.34 26.42 26.69 26.67 27.52
حداقل دستمزد 14.00 15.5 15.5 15.5 15.5 16
جمعیت 37.31 37.1 37.81 37.81 38.01 38.36
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17016.20 17200 17400 17500 17600 18000
پست های خالی شغلی 581595.00 540000 558000 561000 560000 570000
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2641 2638 2645 2657 2742
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1975 1973 1978 1988 2052
تغییر اشتغال ADP 46.20 -15 25 50 10 28
نرخ اشتغال 61.80 62 62.1 62 62.2 62.2
رشد دستمزد 3.30 2.4 2.3 2.5 3 3.2
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.20 2.1 2.2 2.1 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.40 138 139 139 139 142
قیمت مصرف کننده اصلی 134.90 136 137 137 138 140
اندازه اصل تورم 1.70 2.1 2 2.1 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.20 111 113 113 112 115
قیمت تولید 117.50 122 121 121 127 133
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 2.3 2.7 2.9 3 3
تورم مواد غذایی 3.00 2.1 2.2 2 2.2 2.2
CPI مسکن آب و برق 146.30 147 147 148 149 152
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143.10 144 146 143 146 149
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
عرضه پول M1 1075046.00 1028431 1060000 1073000 1073000 1105284
نرخ بهره بین بانکی 2.03 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
عرضه پول M2 1788170.00 1695954 1745000 1755000 1755000 1812439
ترازنامه بانک مرکزی 117356.00 118500 119300 120200 125000 125000
ترازنامه بانک 6379755.00 5730000 5750000 5830000 6200000 6500000
ذخایر ارزی 85297.00 86000 87800 87000 86000 86000
نرخ بهره سپرده 1.80 0.35 1.83 1.83 0.35 0.6
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.50 262 262 262 262 258
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1088.90 -3300 -1600 -800 3200 3200
حساب جاری -9855.00 -15000 -17500 -15000 -15000 -12288
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 49783.50 54300 51600 51000 49800 49800
صادرات 48694.60 51000 50000 50200 53000 53000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13386.00 11638 11400 10500 10500 11391
گردش سرمایه 0.00 -7 -7 -10 -8 -8
ذخایر طلا 0.00 4 4 4 4 4
تولید نفت خام 4390.00 4450 4550 4650 4800 4900
ورود توریست 1787047.00 3114800 3310000 3100000 3100000 2523100
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 90 90 90 90 89
بودجه دولت -0.70 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
ارزش بودجه دولت -3254.00 1035 1035 -1100 1036 1036
هزینه های دولت 427558.00 430472 433492 434826 434399 443087
درآمدهای دولت 25465.00 25993 25970 25300 25300 25977
مخارج نظامی 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
بدهی های دولت 685.45 684 705 705 705 705
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 51.90 57 55.8 54.5 52 54
شاخص PMI تولید 50.40 52.3 52.8 53.3 52.5 52.5
تولید صنعتی -1.87 1.6 1.8 1.9 1.5 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.11 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
تولید صنعتی -0.65 1.3 1.8 2 2 1.8
استفاده از ظرفیت 81.70 83 83 83.2 83 83
ورشکستگی 218.00 270 245 238 230 230
سود شرکت سهامی 91041.00 83500 82000 81500 80100 80100
ثبت خودرو 146259.00 180000 180000 160000 115000 125000
شاخص اقتصادی مقدم -0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4
فروش عمده -1.20 0.5 1.1 1.7 1.9 2.5
استخراج معدن -6.15 1.5 1.7 1.6 2 2
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.50 52 53.3 53.5 53.8 54
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.90 2.7 3.2 3.8 4.1 4.1
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.20 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
هزینه های مصرف کننده 1180781.00 1192517 1195069 1200854 1199673 1223667
درآمد قابل تصرف شخص 1298848.00 1274479 1291807 1320928 1319630 1346022
پس انداز های شخصی 3.20 2.12 1.9 2.1 3 3
تسهیلات اعتباری خریدار 638549.00 631387 642009 650294 648766 661741
اعتبار بخش خصوصی 4500784.00 4600000 4600000 4680000 4680000 4730098
نرخ وام بانکی 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
بدهی خانوار به درآمد 174.01 172 175 175 175 175
قیمت گازوئیل 0.91 1 1.02 1.05 1.07 1.08
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 8071522.00 8200000 8500000 8350000 8150000 8250000
خانه های مسکونی نوساز 197.33 210 223 215 210 210
شاخص مسکن 103.40 104 104 104 105 105
نرخ مالکیت مسکن 66.30 63 63 63 63 64


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.