بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28
بازار سهام 20209.77 19410 18838 18282 17742 16662
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.42 1.45 1.53 1.62 1.71 1.89

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.9 2.1 2.7 1 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 14 6 5.4 3 3.1
رشد GDP سالانه 5.60 3.5 3 3.8 2 2
نرخ بیکاری 8.20 7.9 7.9 7.6 7.1 6.5
نرخ تورم 3.60 3.7 3.5 2.7 2.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری 593.90 -100 -1800 3200 1000 200
حساب جاری 1180.00 -6000 -9500 -11800 -14000 -15600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.6 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.80 115 115 115 115 113
بودجه دولت -15.90 -8 -8 -8 -4 -4
اطمینان کسب و کار 64.70 63 59 58 55 58
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57.00 58 56 55 53 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.49 51.9 52.5 53 52 55
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.60 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4
جواز ساختمان 11107171.00 9954158 10017123 10080088 10143053 10331948
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.9 2.1 2.7 1 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 14 6 5.4 3 3.1
رشد GDP سالانه 5.60 3.5 3 3.8 2 2
تولید ناخالص داخلی 1736.43 1670 1670 1670 1670 1740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2077771.00 2093279 2119419 2156405 2107303 2223254
تولید ناخالص ملی 2380740.00 2252731 2337542 2398288 2343678 2472635
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 463686.00 434852 463093 471151 460422 485756
تولید ناخالص داخلی سرانه 51588.80 51100 51100 51100 51100 51600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031.38 48050 48050 48050 48050 48870
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48157.00 53034 49170 51786 50368 53392
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148678.00 159467 146235 148915 150205 153532
تولید ناخالص داخلی از ساخت 186942.00 198884 196447 197157 193622 203269
تولید ناخالص داخلی از معادن 153150.00 151841 147362 157442 153867 162323
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 136813.00 146375 140404 141826 138193 146223
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1401834.00 1468761 1432694 1442581 1425465 1487301
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 71474.00 75144 73769 76541 72789 78914
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41208.00 47887 43590 43625 42984 44977

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 8.20 7.9 7.9 7.6 7.1 6.5
افراد شاغل 18559.20 18700 18900 19000 19000 19100
افراد بیکار 1652.30 1580 1550 1480 1400 1180
قسمت مدت زمان اشتغال -54.20 150 200 100 200 80
استخدام تمام وقت -13.80 30 50 20 20 20
تغییر اشتغال -68.00 50 70 70 70 23
نرخ مشارکت نیروی کار 64.60 65.4 65.5 65.6 65.2 65.6
نرخ بیکاری جوانان 15.90 15.8 15.5 15.5 15.1 13.5
هزینه های کار 114.02 120 119 119 118 123
بهره وری 110.03 113 112 111 113 110
دستمزد 27.60 28.09 27.87 28.55 28.86 29.54
دستمزد در تولید 27.73 27.04 27.51 29.3 29.02 30.33
حداقل دستمزد 14.25 14.25 14.25 14.5 14.5 15
جمعیت 38.01 38.49 38.49 38.49 38.83 38.83
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 560215.00 565000 570000 570000 575000 580000
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15884.00 16900 17000 17100 18400 17800
تغییر اشتغال ADP 101.60 90 85 40 100 55
درآمد متوسط ساعتی 30.77 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6
نرخ اشتغال 59.40 60.4 60.7 60.9 61 60.9
رشد دستمزد 7.40 3.5 3.3 3.5 3 3.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.60 3.7 3.5 2.7 2.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.00 142 142 141 143 143
قیمت مصرف کننده اصلی 138.80 139 140 141 142 144
اندازه اصل تورم 2.80 2.3 3.1 3.5 3 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.20 113 115 116 119 118
قیمت تولید 114.30 109 110 108 110 110
تغییر قیمت تولید کننده 16.90 11 8.8 5.5 1.1 2
قیمت صادرات 121.50 120 116 110 109 110
قیمت واردات 122.70 123 122 122 122 122
تورم مواد غذایی 1.50 0.6 2.4 2.1 1.2 2
CPI مسکن آب و برق 151.70 152 152 153 153 155
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 150.30 148 145 146 152 148
قیمت عمده فروشی 116.50 117 115 113 113 115

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
عرضه پول M1 1499998.00 1451647 1457087 1462527 1467967 1484288
عرضه پول M2 2199732.00 2187580 2195246 2202912 2210578 2233576
عرضه پول M3 2944239.00 3038220 3041538 3044856 3048174 3058128
ذخایر ارزی 89205.00 89700 89000 88600 89000 87500
ترازنامه بانک 456553.00 487269 489766 492262 494758 502247
ترازنامه بانک مرکزی 476713.00 476486 476968 477450 477933 479380
وام به بخش خصوصی 456553.00 490000 480000 465000 450000 460000
نرخ بهره سپرده 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
سرمایه گذاری سهام خارجی 9954.00 6000 4500 5000 4500 7500
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 304.10 290 290 290 300 300

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 593.90 -100 -1800 3200 1000 200
حساب جاری 1180.00 -6000 -9500 -11800 -14000 -15600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.6 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5
واردات 49612.70 50100 51500 51300 50000 51000
صادرات 50206.60 50000 49700 50800 51000 51200
بدهی خارجی 3036227.00 3320000 3330000 3360000 3360000 3450000
گردش سرمایه -38.00 10 15 15 15 -5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19620.00 10000 12230 14300 14000 15900
ذخایر طلا 0.00 3 3 3 3 3
تولید نفت خام 4399.00 4800 4800 4900 5000 4900
ورود توریست 123583.00 150000 200000 400000 600000 1000000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.80 115 115 115 115 113
بودجه دولت -15.90 -8 -8 -8 -4 -4
ارزش بودجه دولت -31440.00 -10000 -8500 -7000 -4000 -3000
هزینه های دولت 440315.00 462037 446685 450852 440586 464828
درآمدهای دولت 34517.00 26300 26700 27000 28000 29000
هزینه های مالی 64021.00 45500 46400 45200 40200 28000
بدهی های دولت 721.36 820 820 820 820 790
مخارج نظامی 22854.00 21600 21600 21600 22000 22000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.38 14.09 14.09 13.81 13.81 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.66 7.37 7.37 7.23 7.23 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.72 6.72 6.58 6.58 6.58

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 64.70 63 59 58 55 58
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57.00 58 56 55 53 53
تولید صنعتی 1.83 10 3.5 2.3 2 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5
تولید صنعتی 4.10 10.5 5.5 2.1 2.1 1.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.70 82 83 84 83 83.5
میزان سفارشات جدید 56977392.00 57769593 58033486 58297379 58561273 59352952
ورشکستگی 148.00 160 150 190 210 220
سود شرکت سهامی 100719.00 82100 83500 85000 86000 90100
ثبت خودرو 166709.00 172000 175000 155000 180000 150000
شاخص اقتصادی مقدم 1.10 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3
فروش ساخت -2.10 1.5 2.5 1.4 1.7 2
استخراج معدن -0.06 18 6.5 3.5 3.5 3.5
فروش عمده 0.40 1 1.2 1 2 1.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.49 51.9 52.5 53 52 55
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.60 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 23.70 5.5 3.5 3 3 3.5
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 4.30 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
هزینه های مصرف کننده 1148288.00 1146618 1205344 1197195 1169935 1234308
درآمد قابل تصرف شخص 1435000.00 1353950 1371225 1381930 1370000 1450228
پس انداز های شخصی 13.10 8.5 7.9 7.1 6 4
تسهیلات اعتباری خریدار 782660.00 889124 837166 833586 810671 859428
اعتبار بخش خصوصی 4638279.00 4790316 4842416 4894517 4946618 5102920
نرخ وام بانکی 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 111.59 115 116 116 117 118
بدهی خانوار به درآمد 167.70 171 171 172 172 173
قیمت گازوئیل 1.11 0.85 0.8 0.8 0.73 0.69

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
جواز ساختمان 11107171.00 9954158 10017123 10080088 10143053 10331948
خانه های مسکونی نوساز 275.90 250 230 220 220 220
شاخص مسکن 116.00 112 112 113 114 115
نرخ مالکیت مسکن 68.55 63 64 64 64 64


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.