بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.36 1.36 1.37 1.38 1.38 1.39
بازار سهام 15713.82 15533 15354 15178 15004 14655
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.57 0.6 0.62 0.65 0.7

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.10 9 4.3 3.5 1.9 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 -14 -7 1.1 1.5 1.8
رشد GDP سالانه -8.20 25 8 7 6 3.8
نرخ بیکاری 12.30 11.7 10.5 9.5 9 7.5
نرخ تورم -0.40 0.5 0.5 0.9 1.1 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری -676.70 -1500 -2000 -1200 -1100 -500
حساب جاری -11093.00 -18000 -16000 -15100 -14500 -15800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 97 97 95 95 95
بودجه دولت -1.50 -16 -16 -13.5 -13.5 -13.5
اطمینان کسب و کار 58.20 58.3 58 57.5 57.3 57.7
شاخص PMI تولید 47.80 44 45 47 49 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.09 48 51 52 52.3 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.40 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4
جواز ساختمان 7406109.00 7900000 8150000 8180000 8200000 8250000
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.10 9 4.3 3.5 1.9 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 -14 -7 1.1 1.5 1.8
رشد GDP سالانه -8.20 25 8 7 6 3.8
تولید ناخالص داخلی 1736.43 1590 1590 1670 1670 1670
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2057160.00 1804750 1954376 2079789 2088017 1989555
تولید ناخالص ملی 2279760.00 1968733 2152515 2304837 2313956 2191260
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 438786.00 379990 408417 443613 445368 415768
تولید ناخالص داخلی سرانه 51588.80 50100 50100 50100 51100 51100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031.38 47200 47200 48050 48050 48050
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40836.00 35366 37933 41417 41580 38616
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 105571.00 122392 132768 139716 140269 135158
تولید ناخالص داخلی از ساخت 141691.00 172533 185020 187885 188629 188350
تولید ناخالص داخلی از معادن 127593.00 126110 136144 142696 143260 138594
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 122920.00 114936 124839 130376 130891 127086
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1173523.00 1206989 1312462 1310449 1315634 1336086
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59292.00 76102 83963 77916 78224 85475
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42980.00 37557 40840 44335 44511 41575

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 12.30 11.7 10.5 9.5 9 7.5
افراد شاغل 17427.40 16100 17000 17300 17600 18000
افراد بیکار 2452.60 3000 2700 2300 1900 1280
قسمت مدت زمان اشتغال 464.80 100 20 10 20 10
استخدام تمام وقت 488.10 150 80 50 30 20
تغییر اشتغال 952.90 250 100 60 50 30
نرخ مشارکت نیروی کار 63.80 65.4 65 65 65.1 66
نرخ بیکاری جوانان 27.50 26.5 25.8 20.8 19.5 18
هزینه های کار 112.10 114 115 116 116 119
بهره وری 110.55 110 110 110 110 110
دستمزد 27.26 26.56 27.49 27.75 28.21 28.45
دستمزد در تولید 27.19 26.96 28.76 27.42 28.14 29.77
حداقل دستمزد 14.00 14.5 15 15 15 15
جمعیت 37.78 37.1 38.01 38.01 38.01 38.36
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 562910.00 561000 560000 550000 550000 570000
آمار اشتغال غیر کشاورزی 14271.20 15800 16300 16900 17150 17100
تغییر اشتغال ADP 208.40 50 100 70 90 40
نرخ اشتغال 56.00 52.3 53 54 55 58
رشد دستمزد 9.10 4 3.8 3.7 3.5 3.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.40 0.5 0.5 0.9 1.1 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.10 137 137 138 138 139
قیمت مصرف کننده اصلی 134.80 137 137 138 138 140
اندازه اصل تورم 0.70 1.5 1.8 1.9 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.70 111 112 113 113 114
قیمت تولید 113.60 118 119 116 115 121
تغییر قیمت تولید کننده -4.90 0.7 1 1.2 1.3 1.5
قیمت صادرات 103.90 109 110 111 110 109
قیمت واردات 122.40 124 124 122 122 122
تورم مواد غذایی 3.10 2.8 2.6 2.4 2.6 2.8
CPI مسکن آب و برق 145.60 146 147 148 147 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139.70 141 144 140 141 146
قیمت عمده فروشی 84.40 84 83.7 83.5 83.6 84

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
عرضه پول M1 1219655.00 1073000 1073000 1073000 1073000 1105284
عرضه پول M2 1963419.00 1755000 1755000 1755000 1755000 1812439
ترازنامه بانک 7146824.00 7170000 7200000 7215000 7227000 7250000
ذخایر ارزی 87277.00 87000 86000 86000 86000 86000
ترازنامه بانک مرکزی 470381.00 475000 478000 479000 480000 482000
نرخ بهره سپرده 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263.10 265 265 260 260 260

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -676.70 -1500 -2000 -1200 -1100 -500
حساب جاری -11093.00 -18000 -16000 -15100 -14500 -15800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 35286.20 43500 48000 49500 50100 51300
صادرات 34609.50 42000 46000 48300 49000 50800
بدهی خارجی 2849143.00 2860000 2865000 2840000 2830000 2750000
گردش سرمایه -48.00 -30 -10 -25 10 -8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10352.00 12500 13000 13500 14000 14300
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 4 4
تولید نفت خام 4523.00 4650 4800 4800 4800 4900
ورود توریست 67654.00 72000 89000 95000 1190000 1890000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 97 97 95 95 95
بودجه دولت -1.50 -16 -16 -13.5 -13.5 -13.5
ارزش بودجه دولت -14794.00 -5000 -3500 -3000 1000 1036
هزینه های دولت 424726.00 367458 398846 429398 431097 406026
درآمدهای دولت 25790.00 25300 25000 25500 26300 27000
هزینه های مالی 38020.00 40000 41000 40500 39500 35000
مخارج نظامی 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
بدهی های دولت 685.45 705 705 695 695 705

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 58.20 58.3 58 57.5 57.3 57.7
شاخص PMI تولید 47.80 44 45 47 49 51
تولید صنعتی -19.28 -3 -1.5 0.5 1 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -16.10 -1.5 -0.5 0.3 0.5 0.6
تولید صنعتی -29.42 -2 -1 -0.5 0.3 1.8
استفاده از ظرفیت 79.80 80.5 81.9 82.5 82.7 83
میزان سفارشات جدید 35128077.00 37000000 38800000 40000000 42000000 49000000
ورشکستگی 152.00 238 230 230 230 230
سود شرکت سهامی 104877.00 81500 80100 81900 82100 85000
ثبت خودرو 47168.00 90000 105000 110000 115000 125000
شاخص اقتصادی مقدم -11.60 -0.5 0.2 0.3 0.5 0.4
فروش ساخت -28.50 0.4 0.6 0.9 1.3 1.5
استخراج معدن -17.75 -5.5 -4 -3 -2 -1
فروش عمده -21.60 0.7 0.9 1.1 1 1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.09 48 51 52 52.3 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.40 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -32.50 -3.7 0.9 2.5 3 3.5
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -22.00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
هزینه های مصرف کننده 1159845.00 1016732 1104280 1172603 1177243 1124157
درآمد قابل تصرف شخص 1319436.00 1117009 1218259 1333950 1339228 1240188
پس انداز های شخصی 6.10 6.5 5.5 4.5 3.9 3.1
تسهیلات اعتباری خریدار 614980.00 549905 596233 645587 624205 606965
اعتبار بخش خصوصی 4613784.00 4625000 4623000 4618000 4615000 4613000
نرخ وام بانکی 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
بدهی خانوار به درآمد 172.22 175 175 175 175 175
قیمت گازوئیل 0.78 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 7406109.00 7900000 8150000 8180000 8200000 8250000
خانه های مسکونی نوساز 211.68 220 190 213 215 213
شاخص مسکن 104.20 104 104 104 104 104
نرخ مالکیت مسکن 66.30 63 63 63 63 64


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.