کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 5.90 5.9 6 5.9 5.9 6.7
نرخ تورم 2.80 2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
نرخ بهره 1.50 1.75 1.75 2 2 2.25
موازنه تجاری 526.10 -1700 -1151 -400 -3000 3200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60 94 93 93 93 93
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.30
1.29 1.3 1.31 1.31 1.34
بازار سهام 15404.13
16025 15918 15813 15710 15300
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.50
2.54 2.59 2.64 2.69 2.91
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
2.1 2.7 2.6 2.7 1.5
رشد GDP سالانه 2.90
2.1 1.8 2.2 2.28 1.9
تولید ناخالص داخلی 1653.04
1800 2000 2000 2000 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1891153.00
1860000 1928484 1940323 1959463 1900000
تولید ناخالص ملی 2195332.00
2196396 2227189 2252411 2230028 2267240
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412095.00
397690 422278 422809 420114 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 51315.89
51700 52200 52200 52200 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44017.59
44150 44700 44700 44700 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27850.00
28535 28632 28801 29359 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127079.00
127597 130642 131132 130746 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 186382.00
186878 188527 188893 188576 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 157696.00
157001 159836 161786 160397 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110842.00
111811 113077 113667 115142 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1250550.00
1260757 1272835 1281144 1290325 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 81412.00
81139 82466 83044 83206 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40200.00
40815 40834 40162 42654 39200
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.90
5.9 6 5.9 5.9 6.7
افراد شاغل 18693.80
18744 18794 18842 18889 18100
افراد بیکار 1171.10
1300 1174 1174 1174 1340
قسمت مدت زمان اشتغال 80.20
3.19 3.37 3.7 3.73 3.73
استخدام تمام وقت -16.90
13.62 13.72 14.21 14.31 14.41
تغییر اشتغال 63.30
19.01 19.01 19.01 19.01 19.01
نرخ مشارکت نیروی کار 65.40
65.6 65.6 65.2 65.1 65
نرخ بیکاری جوانان 11.00
12 11.5 10.97 10.97 11.8
بهره وری 109.99
111 111 111 111 114
هزینه های کار 116.80
119 118 118 118 123
دستمزد 24.83
25 24.6 24.85 24.85 25.8
دستمزد در تولید 24.90
27.4 27.9 25.12 25.12 30
حداقل دستمزد 14.00
14 15 15 15 15
جمعیت 36.96
37.3 37.77 37.84 37.91 37.9
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 547300.00
487848 466671 475127 477103 436540
هزینه زندگی خانواده 2690.00
2750 2830 2834 2831 2800
هزینه زندگی انفرادی 1970.00
2057 2047 2038 2028 2028
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16632.00
16000 16846 16905 16963 16000
تغییر اشتغال ADP 28.80
34.84 33.86 32.23 32.23 32.43
نرخ اشتغال 61.50
61.7 61.43 61.41 61.41 62.2
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.80
2.4 2.3 2.3 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.2 0.13 0.12 0.13 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.20
135 136 137 138 149
قیمت مصرف کننده اصلی 131.90
133 133 133 134 142
اندازه اصل تورم 1.70
1.6 1.5 1.6 1.5 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117.60
118 118 118 118 118
قیمت تولید 118.90
122 124 126 126 134
تغییر قیمت تولید کننده 5.80
6.3 5.8 5.4 5.8 4.1
قیمت صادرات 127.40
120 127 127 127 126
قیمت واردات 136.90
136 137 137 137 139
تورم مواد غذایی 1.60
1.5 1.8 1.6 1.4 2.4
CPI مسکن آب و برق 141.20
143 143 144 145 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141.30
133 141 144 140 136
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.75 1.75 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 2.13
2.12 2.12 2.37 2.37 2.62
عرضه پول M0 92954.00
94347 95525 96696 97865 108237
عرضه پول M1 987004.00
1005275 1018814 1032309 1045761 1164887
عرضه پول M2 1622646.00
1645959 1663326 1680447 1697358 1840395
عرضه پول M3 2352721.00
2372606 2389430 2406062 2422459 2560231
ترازنامه بانک 5552930.00
5613759 5602288 5603808 5599916 5600969
ترازنامه بانک مرکزی 115921.00
112000 116129 116167 116140 127000
ذخایر ارزی 80683.00
80721 80729 80728 80728 80728
وام به بخش خصوصی 409985.00
370000 432552 441322 449816 383000
نرخ بهره سپرده 0.10
0.1 0.1 0.35 0.35 0.6
سرمایه گذاری سهام خارجی 2817.00
11167 10438 10447 10435 10438
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.61
265 260 260 260 255
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 526.10
-1700 -1151 -400 -3000 3200
صادرات 50549.30
50400 50800 49700 48000 53000
واردات 50023.20
52100 52000 50100 51000 49800
حساب جاری -15880.00
-16262 -15772 -16534 -15706 -16213
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-2.8 -2.5 -2.5 -2.5 -1.9
بدهی خارجی 631.90
623 648 651 654 628
رابطه مبادله 93.10
88.24 92.76 92.74 92.74 90.65
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11674.00
12942 12742 12952 12683 12803
گردش سرمایه 0.00
-4 6.46 6.72 6.68 -8
ذخایر طلا 0.00
3 -0.05 -0.04 -0.06 4
تولید نفت خام 4123.00
4122 4123 4123 4123 4123
شاخص تروریسم 2.96
2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
ورود توریست 4496465.00
1611000 2362800 3151900 2531700 2598400
فروش اسلحه 87.00
175 182 188 194 143
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.60
94 93 93 93 93
بودجه دولت -0.90
-0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
ارزش بودجه دولت 140.00
1308 1291 1274 1270 1275
هزینه های دولت 366209.00
370044 374621 375730 377638 381980
درآمدهای دولت 27112.00
26406 26365 26348 26344 26348
هزینه های مالی 24878.00
25063 25074 25073 25073 25073
مخارج نظامی 19837.10
20557 20576 20594 20612 20304
درخواست پناهندگی 5187.00
4667 4680 4675 4675 4676
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 50.40
59 60 58 57 52
شاخص PMI تولید 54.80
55 55.4 55.25 54.9 52
تولید صنعتی 3.04
1.9 2.52 4.1 2.7 0.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.65
0.7 0.13 0.12 0.12 0.5
تولید صنعتی 2.82
0.9 3.1 3.15 3.12 0.7
استفاده از ظرفیت 85.50
85 85.2 85 84 83
میزان سفارشات جدید 58632960.00
59096901 59091676 59088353 59089533 59089250
تغییرات موجودی انبار 14112.00
10016 8984 8447 8219 8248
ورشکستگی 190.00
216 213 214 214 214
سود شرکت سهامی 76692.00
64200 77455 77314 77625 70100
ثبت خودرو 185214.00
163489 176729 174193 169854 172291
شاخص اقتصادی مقدم 0.20
0.1 0 0.2 -0.1 0.2
سرعت اینترنت 16205.66
19635 20107 20573 21035 24998
آدرس های IP 15582991.00
16349225 16540539 16644885 16715889 17626330
تولید فولاد 1020.00
1053 1062 1067 1070 1073
استخراج معدن 4.47
1 4.51 4.51 4.51 1.3
شاخص رقابتی 79.92
5.35 5.35 5.35 5.35 5.35
رتبه رقابتی 12.00
14 14 14 14 14
شاخص فساد مالی 82.00
82 82 82 82 82
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 8 8
آسانی کسب و کار 18.00
20 23 23 22 14
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.25
51.9 55.36 55.33 55.32 53.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30
0.37 0.37 0.37 0.37 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70
4.24 4.35 4.42 4.46 4.51
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.90
0.34 0.35 0.35 0.35 0.3
هزینه های مصرف کننده 1083677.00
1096510 1105759 1111853 1123432 1110000
درآمد قابل تصرف شخص 1248172.00
1267401 1276470 1285571 1294633 1375230
پس انداز های شخصی 3.40
3.72 3.67 3.55 3.55 5
تسهیلات اعتباری خریدار 618362.00
594000 633473 639609 645687 614000
اعتبار بخش خصوصی 4299899.00
4383076 4444301 4505238 4565985 5105068
نرخ وام بانکی 3.70
3.7 3.7 3.95 3.95 4.2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.40
99.3 99.04 99.03 98.9 98.66
بدهی خانوار به درآمد 171.31
173 172 172 174 175
قیمت گازوئیل 1.01
0.81 0.87 0.82 0.77 1.15
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 8148439.00
8154796 8154865 8154598 8154609 8154600
خانه های مسکونی نوساز 189.00
195 195 195 195 195
شاخص مسکن 103.30
103 103 104 104 106
نرخ مالکیت مسکن 66.50
65 66.63 66.88 67.12 63
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50
26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 13.81
13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23
7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58
6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 32.85
36.32 25.6 39.23 38.82 38.63
درجه حرارت -18.18
-11.62 -20.46 7.71 2.97 -5.36