بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.33 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35
بازار سهام 17029.70 16355 16228 16101 15975 15728
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.44 1.46 1.52 1.57 1.63 1.75
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.3 1.5 1.6 1.7 1.5
رشد GDP سالانه 3.70 1.2 1 1.3 1.5 1.6
نرخ بیکاری 5.50 5.9 6 6.2 6.4 6.4
نرخ تورم 1.90 2 2.1 2.2 2.2 2.2
نرخ بهره 1.75 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25
موازنه تجاری -978.00 500 -3300 -1600 -800 3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 93 90 90 90 90
بودجه دولت -0.70 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
اطمینان کسب و کار 48.20 53 57 55.8 54.5 52
شاخص PMI تولید 51.20 54 53.5 53 52.5 52
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.3 1.5 1.6 1.7 1.5
رشد GDP سالانه 3.70 1.2 1 1.3 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 1709.30 2000 2160 2160 2160 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2085470.00 2098517 2102644 2096947 2099013 2138389
تولید ناخالص ملی 2272620.00 2230301 2234687 2254051 2256272 2272677
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 426101.00 431471 432320 438182 438613 439669
تولید ناخالص داخلی سرانه 51357.80 52200 53000 53000 53000 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44051.05 44700 45280 45280 45280 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 41969.00 41285 41667 41076 40954 42070
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 138324.00 137722 140739 138835 139029 140339
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203859.00 204538 207951 208849 206514 208424
تولید ناخالص داخلی از معادن 149219.00 153175 147532 147074 154856 156086
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132357.00 131832 132702 132946 133290 134336
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1395194.00 1396719 1402100 1402054 1405467 1423257
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89127.00 89949 90560 89881 89666 91658
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42887.00 43834 44090 43864 43549 44667
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.50 5.9 6 6.2 6.4 6.4
قسمت مدت زمان اشتغال 14.30 20 -10 26 11 15
استخدام تمام وقت -16.10 30 30 18 20 15.26
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.8 65.8 65.6 65.4 65
نرخ بیکاری جوانان 11.30 12 11.8 12 11.9 11.8
بهره وری 106.30 107 108 108 109 109
دستمزد 25.68 26.34 26.05 26.13 26.33 27.13
دستمزد در تولید 26.68 27.23 25.75 26.36 26.49 28.05
حداقل دستمزد 14.00 14 15.5 15.5 15.5 15.5
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2644 2642 2642 2639 2724
تغییر اشتغال ADP 28.20 -10 -10 25 50 10
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.90 2 2.1 2.2 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.60 136 138 139 139 139
قیمت مصرف کننده اصلی 134.50 135 136 137 137 138
اندازه اصل تورم 1.90 1.9 2.1 2 2.1 2.2
قیمت تولید 117.40 122 122 121 121 127
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 1.8 2.3 2.7 2.9 3
تورم مواد غذایی 3.70 1.9 2.1 2.2 2 2.2
CPI مسکن آب و برق 145.70 145 147 147 148 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141.30 141 144 146 143 144
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.75 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.97 1.73 1.73 1.98 1.98 1.98
نرخ بهره سپرده 1.83 1.58 1.58 1.83 1.83 1.83
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.50 265 262 262 262 262
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -978.00 500 -3300 -1600 -800 3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 50761.10 49000 54300 51600 51000 49800
صادرات 49783.10 49500 51000 50000 50200 53000
تولید نفت خام 4353.00 4450 4450 4550 4650 4800
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.70 93 90 90 90 90
بودجه دولت -0.70 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
هزینه های دولت 424534.00 424908 425743 429224 429647 432981
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی 14.09 13.81 13.81 13.81 14.09 13.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 7.23 7.23 7.23 7.37 7.23
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.58 6.58 6.58 6.72 6.58
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 48.20 53 57 55.8 54.5 52
شاخص PMI تولید 51.20 54 53.5 53 52.5 52
تولید صنعتی -1.46 1.1 1.6 1.8 1.9 1.5
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 1177341.00 1186618 1188952 1195070 1196248 1209164
نرخ وام بانکی 3.95 3.7 3.7 3.95 3.95 3.95
قیمت گازوئیل 0.91 0.81 0.78 0.76 0.74 0.69
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 103.20 104 104 104 104 105


کانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.