23/04/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
Government Budget to GDP 2018 -0.5% -1%
09:00 AM
EA
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2018 85.1% 87.1% ®
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی APR -7.9 -7.2
25/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB)
12:30 PM
EA
ECB Guindos Speech
EA
EU-Japan Summit
29/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام MAR 3.3%
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAR 4.3%
09:00 AM
EA
اطمینان کسب و کار APR 0.53
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات APR 11.3
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی APR -7.2
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده APR 17
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی APR 105.5
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی APR -1.7
30/04/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 0.2%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 1.1%
09:00 AM
EA
نرخ بیکاری MAR 7.8%
02/05/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی APR 47.5
03/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی APR 0.8%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی APR 1.4%
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI MAR 0.1%
09:00 AM
EA
PPI (سالانه) MAR 3%
06/05/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی APR 51.6
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی APR 53.3
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 0.4%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 2.8%
08/05/2019 واقعی قبلی
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
14/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -0.3%
09:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR -0.2%
09:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW MAY 4.5
15/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
Employment Change QoQ Prel Q1 0.3%
09:00 AM
EA
Employment Change YoY Prel Q1 1.3%
09:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 0.2%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 1.1%
16/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
موازنه تجاری MAR €17.9B
17/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR 5.2%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی APR
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی APR
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) APR 1%
20/05/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
حساب جاری MAR €15.5B
21/05/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی MAY


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.