19/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه AUG -1.6% 3.5% ® 2.5%
12:00 PM
EA
بانک مرکزی اروپا - Panetta سخنرانی
02:00 PM
EA
سخنرانی خط بانک مرکزی اروپا
20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:20 AM
EA
سخنرانی الدرسون- بانک مرکزی اروپا
08:00 AM
EA
حساب جاری AUG €17.6B €31.2B ® €25.1B
09:00 AM
EA
(نرخ هسته تورم نهایی (تغییرات سالیانه SEP 1.9% 1.6% 1.9% 1.9%
09:00 AM
EA
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه SEP 3.4% 3% 3.4% 3.4%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP 0.5% 0.4% 0.5% 0.5%
11:10 AM
EA
سخنرانی الدرسون- بانک مرکزی اروپا
21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی OCT -4.8 -4 -5 -6
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
EA
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 54.3 56.2 55.2 55.4
08:00 AM
EA
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 58.5 58.6 57 57.5
08:00 AM
EA
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 54.7 56.4 55.5 55.5
26/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:45 PM
EA
سخنرانی ECB Enria
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
EA
وام به خانوارها (تغییرات سالانه) SEP 4.2% 4.3%
08:00 AM
EA
وام به شرکت ها (سالانه) SEP 1.5% 1.2%
08:00 AM
EA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول SEP 7.9% 7.5% 7.8%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی OCT -4 -4.8 -4.8
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی OCT 117.8 117.1
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی OCT 14.1 13.2
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات OCT 15.1 14
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده OCT 33.1 34
11:45 AM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.5% -0.5% -0.5%
11:45 AM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) 0.0% 0% 0.0%
11:45 AM
EA
نرخ وام حاشیه ای 0.25% 0.25%
12:30 PM
EA
(ECB) کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی OCT 3.4% 3.7% 3.6%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهیانه) فلش OCT 0.5% 0.4%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی OCT 1.9% 1.9% 2%
09:00 AM
EA
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 2.2% 2% 2%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 14.3% 3.5% 3.7%
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت OCT 58.6 58.5 58.5
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
EA
نرخ بیکاری SEP 7.5% 7.5%
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
مدیران خرید (پی ام آی)کامپوزیت مارکیت OCT 56.2 54.3 54.3
09:00 AM
EA
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت OCT 56.4 54.7 54.7
10:00 AM
EA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 1.1%
10:00 AM
EA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 13.4% 13.6%
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
EA
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز OCT 50 50.2
10:00 AM
EA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP 0.3%
10:00 AM
EA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 0%
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW NOV 21
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
EA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 6.5%
10:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -1.6% 0.7%
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
EA
موازنه تجاری SEP € 26.7B
16/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
EA
تغییراشتغال ابتدایی (سالانه) Q3 1.8%
10:00 AM
EA
تغییراشتغال فصلی ابتدایی Q3 0.7%
10:00 AM
EA
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 2.2%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 14.3%
17/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
EA
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه SEP -1.6% 0.5%
10:00 AM
EA
(نرخ هسته تورم نهایی (تغییرات سالیانه OCT
10:00 AM
EA
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه OCT
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) نهایی OCT

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.