20/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
حساب جاری MAY €4.3B €30.6B ®
22/07/2021 واقعی قبلی
11:45 AM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.5% -0.5%
11:45 AM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) 0% 0%
11:45 AM
EA
نرخ وام حاشیه ای 0.25% 0.25%
12:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی JUL -4.4 -3.3
23/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
برآورد تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JUL 62.6 63.4
08:00 AM
EA
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JUL 60.4 58.3
08:00 AM
EA
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JUL 60.6 59.5
27/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
وام به خانوارها (سالانه) JUN 3.9%
08:00 AM
EA
وام به شرکت ها (سالانه) JUN 1.9%
08:00 AM
EA
M3 تغییرات سالیانه عرضه پول JUN 8.4%
29/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی JUL 117.9
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی JUL -3.3
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده JUL 27.1
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی JUL 12.7
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات JUL 17.9
30/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی JUL 0.9%
09:00 AM
EA
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -0.3%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -1.3%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی JUL 1.9%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهیانه) فلش JUL 0.3%
09:00 AM
EA
نرخ بیکاری JUN 7.9%
02/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت JUL 63.4
03/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده JUN 1.3%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUN 9.6%
04/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUL 58.3
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUL 59.5
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 4.6%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 9%
05/08/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
EA
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUL 50.3
10/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW AUG 61.2
12/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 20.5%
09:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN -1%
13/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
موازنه تجاری JUN
17/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JUN 13.6%
09:00 AM
EA
تغییراشتغال ابتدایی (سالانه) Q2 -1.8%
09:00 AM
EA
تغییراشتغال فصلی ابتدایی Q2 -0.3%
09:00 AM
EA
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q2 -0.3%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q2 -1.3%
18/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی JUL 0.9%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUL 1.9%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUL 0.3%


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.