23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
EA
نشست گروه یورو
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
EA
S&P Global Manufacturing PMI Flash MAY 55.5 54.9 55
08:00 AM
EA
S&P Global Services PMI Flash MAY 57.7 57.5 57.3
08:00 AM
EA
S&P Global Composite PMI Flash MAY 55.8 55.3 55
06:00 PM
EA
سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
EA
بانک مرکزی اروپا - Panetta سخنرانی
08:00 AM
EA
سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا
09:45 AM
EA
سخنرانی خط بانک مرکزی اروپا
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
EA
وام به خانوارها (تغییرات سالانه) APR 4.5% 4.4%
08:00 AM
EA
وام به شرکت ها (سالانه) APR 4.2% 4.2%
08:00 AM
EA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول APR 6.3% 6.3% 6.2%
11:35 AM
EA
سخنرانی خط بانک مرکزی اروپا
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی MAY 105
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی MAY 7.9
09:00 AM
EA
انتظارات قیمت فروش MAY 60.8
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات MAY 13.5
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی MAY -22 -21.1 -21.1
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده MAY 50
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی MAY 7.4% 7.6% 7.3%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهیانه) فلش MAY 0.6% 0.1%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی MAY 3.5% 3.2%
09:00 AM
EA
فلش CPI MAY 115.11 115.23
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
EA
S&P Global Manufacturing PMI نهایی MAY 55.5
09:00 AM
EA
نرخ بیکاری APR 6.8%
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 5.3%
09:00 AM
EA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 36.8%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
EA
S&P Global Services PMI Final MAY 57.7
08:00 AM
EA
S&P Global Composite PMI Final MAY 55.8
09:00 AM
EA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR -0.4%
09:00 AM
EA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 0.8%
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
EA
S&P Global Construction PMI MAY 50.4
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q1 0.3% 0.3%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q1 4.7% 5.1%
09:00 AM
EA
نهایی تغییر اشتغال (سالانه) Q1 2.1% 2.6%
09:00 AM
EA
QoQ نهایی تغییر اشتغال Q1 0.4% 0.5%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:45 AM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB)
11:45 AM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.5%
11:45 AM
EA
نرخ وام حاشیه ای 0.25%
12:30 PM
EA
(ECB) کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR
09:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JUN -29.5
09:00 AM
EA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR -0.8%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
موازنه تجاری APR €-16.4B
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
شاخص هزینه کار (تغییرات سالیانه) Q1 1.9%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد دستمزد Q1 1.5%
EA
نشست گروه یورو
17/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
EA
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه APR 3.3% -5%
09:00 AM
EA
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه MAY
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAY 0.6%
09:00 AM
EA
CPI نهایی MAY
09:00 AM
EA
(نرخ هسته تورم نهایی (تغییرات سالیانه MAY 3.5%

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.