25/01/2021 واقعی قبلی
08:45 AM
EA
ECB President Lagarde Speech
10:45 AM
EA
ECB Panetta Speech
01:45 PM
EA
ECB Lane Speech
04:00 PM
EA
ECB President Lagarde Speech
27/01/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
EA
ECB Lane Speech
28/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
ECB Enria Speech
10:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی JAN -13.9
10:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی JAN 90.4
10:00 AM
EA
تمایلات صنعتی JAN -7.2
10:00 AM
EA
خدمات تمایلات JAN -17.4
10:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده JAN 14.8
05:15 PM
EA
ECB Schnabel Speech
29/01/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
Loans to Households YoY DEC 3.1%
09:00 AM
EA
Loans to Companies YoY DEC 6.9%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 DEC 11%
09:30 AM
EA
ECB McCaul Speech
01/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی JAN 55.2
10:00 AM
EA
نرخ بیکاری DEC 8.3%
02/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 12.5%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 -4.3%
03/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی JAN 46.4
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی JAN 49.1
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی JAN 0.2%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی JAN -0.3%
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهیانه) فلش JAN 0.3%
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.4%
10:00 AM
EA
PPI (سالانه) DEC -1.9%
04/02/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
EA
پی ام آی ساخت و ساز JAN 45.5
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -6.1%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -2.9%
12/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.6%
10:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 2.5%
15/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
موازنه تجاری DEC €25.8B
16/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
Employment Change YoY Prel Q4 -2.3%
10:00 AM
EA
Employment Change QoQ Prel Q4 1%
10:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q4 12.5%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q4 -4.3%
10:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW FEB 58.3
17/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC -1.3%
18/02/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی FEB
19/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی FEB
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB
09:00 AM
EA
حساب جاری DEC €26.8B


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.