بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 3716.14 3608 3529 3452 3376 3225

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 -1.2 1.4 3.2 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.00 -2.8 12.6 7.5 4 2.3
نرخ بیکاری 8.30 9.4 9.7 9.6 9.5 8.8
نرخ تورم 0.90 0.6 1.3 1.2 1.4 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 29221.50 23000 26500 18200 14000 22000
حساب جاری 51.90 32 28 25.1 28.9 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 98 98 98 98 92
بودجه دولت -0.60 -4 -4 -4 -4 -1.2
اطمینان کسب و کار -0.27 -0.3 0.5 0.3 -0.1 0.2
شاخص PMI تولید 57.70 51 54 53.2 52 52
شاخص PMI خدمات 44.70 50 53.6 52.5 51 51
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.80 -14 -10 -11 -12 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 22.7 23.3 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.7 41.5 41.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 -1.2 1.4 3.2 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.00 -2.8 12.6 7.5 4 2.3
تولید ناخالص داخلی 13335.84 12700 12700 12700 12700 13400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2701.40 2663 2724 2924 2809 2874
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 572.43 584 568 615 595 609
تولید ناخالص داخلی سرانه 41387.60 39200 39200 39200 39200 40100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037.10 46200 46200 46200 46200 47000

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 8.30 9.4 9.7 9.6 9.5 8.8
افراد بیکار 13671.00 14800 15500 14700 14800 12900
افراد شاغل 157.39 154 151 152 154 159
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 4.7 4.9 4.8 4.6 4
نرخ بیکاری جوانان 18.50 19.6 19.9 19.8 19.7 19.7
بهره وری 102.90 102 102 103 103 107
هزینه های کار 105.00 114 103 116 125 116
دستمزد 1876.00 1908 1875 1753 1942 1937
رشد دستمزد 2.20 0.2 1.1 1.2 1.5 1.7
جمعیت 341.90 343 343 343 343 344
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.6 0.5 0.7 0.7
نرخ مشارکت نیروی کار 56.80 55.6 56.2 56.5 56.7 57.3
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.75 64.75 64.75 64.75 65

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.90 0.6 1.3 1.2 1.4 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.15 106 107 106 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.93 105 107 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.40 0.6 1.2 1.4 1.5 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.47 107 109 108 108 110
قیمت تولید 103.30 102 102 104 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -1.10 -0.7 1 1.9 2 2
تورم مواد غذایی 0.90 1.6 1.7 1.9 2.3 2.3
CPI مسکن آب و برق 104.70 106 105 105 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.91 105 105 104 105 107

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
عرضه پول M1 10254290.00 9950000 9910000 9860000 9880000 9880000
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.57 -0.57 -0.57 0.4 -0.57
عرضه پول M2 13743661.00 14800000 14600000 14300000 15200000 15600000
عرضه پول M3 14521679.00 15400000 15200000 14900000 15600000 16200000
ذخایر ارزی 71.31 79 86 88 91 91
ترازنامه بانک مرکزی 7079135.00 7250000 7420000 7820000 7750000 7550000
وام به بخش خصوصی 4838163.00 4950000 5010000 5070000 5090000 5080000
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.10 1.8 1 0.9 0.7 1.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 29221.50 23000 26500 18200 14000 22000
حساب جاری 51.90 32 28 25.1 28.9 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
واردات 161454.20 162500 144000 164200 164000 169000
صادرات 190675.70 189000 162200 187900 186000 191000
بدهی خارجی 15138461.03 16500000 16200000 16400000 16600000 17000000
گردش سرمایه 85.30 22 18 15 15 20
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 98 98 98 98 92
بودجه دولت -0.60 -4 -4 -4 -4 -1.2
هزینه های دولت 594.98 612 609 607 605 606
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 50 50 50 50 47
بدهی های دولت 10027177.00 12200000 12200000 12200000 12200000 12700000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 22.7 23.3 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.7 41.5 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.7 20.7 20.7 20.8 20.7

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -0.27 -0.3 0.5 0.3 -0.1 0.2
شاخص PMI تولید 57.70 51 54 53.2 52 52
شاخص PMI خدمات 44.70 50 53.6 52.5 51 51
پی ام آی مرکب 48.10 50.6 53.7 52.9 51 51
تولید صنعتی -0.80 4.5 15 6.5 5 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 1 0.9 -1.2 0.7 0.5
تولید صنعتی -1.00 4.5 18 8.2 5.6 2.5
استفاده از ظرفیت 77.60 75 78 77 80 82
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 69.60 4 19 14 4 6
ثبت خودرو 707.46 340 670 870 980 1050
استخراج معدن -4.70 3.6 14 5.1 4.8 4.8
تمایلات صنعتی -5.90 -12 -10 -12 -14 -10
خدمات تمایلات -17.80 -8 -12 -7 -3 2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.80 -14 -10 -11 -12 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 1.9 10 3.8 4.5 2
هزینه های مصرف کننده 1460.66 1422 1443 1570 1519 1554
درآمد قابل تصرف شخص 1844286.00 1779463 1995185 1982607 1918057 1962173
پس انداز های شخصی 17.32 12.8 12.7 13 12.5 12
اعتبار بخش خصوصی 11923374.00 13600000 13400000 13000000 12900000 12500000
نرخ وام بانکی 1.83 1.81 1.81 1.81 2.74 1.81
شاخص خوشبینی اقتصادی 91.50 95 94 95 98 101
تسهیلات اعتباری خریدار 702068.76 694085 793020 758031 730152 746945
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.40 65 65 65 65 63
بدهی خانوار به درآمد 93.75 101 101 101 101 97
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 15.40 15.9 18 19 20 23

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -2.30 2.5 16.2 5.9 5.1 2.4
شاخص مسکن 125.48 119 112 116 119 119
پی ام آی ساخت و ساز 44.10 51 54.2 53.4 52 53.8
نرخ مالکیت مسکن 65.90 65 65 65 65 64.6


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.