بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.16 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14
بازار سهام 4188.78 4089 3982 3877 3776 3580

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.5 1 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.30 4.9 6.2 4.5 3.2 2.2
نرخ بیکاری 7.50 7.8 8.1 7.9 7.8 7.7
نرخ تورم 3.40 2.4 1.5 1.1 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4810.10 32000 7800 22000 23600 32000
حساب جاری 17.60 28.9 32 26 23.4 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.2 3 3 3 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.00 102 101 101 101 101
بودجه دولت -7.20 -8 -4 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار 1.72 0.9 0.5 0.7 0.8 1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.50 55.6 54 53.2 53.8 54
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.70 54.6 54 54.5 54.7 55
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.80 -12 -7 -6 -7 -8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.7 1.2 1 -0.4 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 1.5 1 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.30 4.9 6.2 4.5 3.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 12933.36 13600 14200 14200 14200 14200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2777.14 2858 2885 2902 2866 2921
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 595.52 619 625 622 615 633
تولید ناخالص داخلی سرانه 38543.24 39200 40100 40100 40100 40100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43681.04 46200 47000 47000 47000 47000

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 7.50 7.8 8.1 7.9 7.8 7.7
افراد بیکار 12162.00 12200 13200 13600 13400 13200
افراد شاغل 158.95 158 158 159 160 160
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 4.2 4 3.9 3.8 3.7
نرخ بیکاری جوانان 16.50 12.9 16.7 17 16.8 16.7
بهره وری 104.40 104 104 104 105 105
هزینه های کار 115.80 125 122 109 120 125
دستمزد 1903.00 1942 1981 1991 1964 2039
رشد دستمزد -0.40 4.5 4.6 3.2 3 2.9
جمعیت 342.41 343 345 345 345 345
تغییر اشتغال 0.70 0.7 0.6 0.4 0.3 0.5
نرخ مشارکت نیروی کار 73.60 72.8 72.8 72.9 73 73.3
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.75 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.40 2.4 1.5 1.1 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.49 108 108 109 110 109
قیمت مصرف کننده اصلی 106.90 107 107 108 108 108
اندازه اصل تورم 1.90 1.7 1.3 1.4 1.5 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.27 110 110 109 110 112
قیمت تولید 114.90 111 110 113 117 113
تغییر قیمت تولید کننده 13.40 7.5 2.5 2 1.8 1.7
تورم مواد غذایی 1.90 1.4 1.6 1.8 2.1 2
CPI مسکن آب و برق 109.94 107 108 109 111 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.76 112 113 113 114 114

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
عرضه پول M1 10948089.00 11280000 11410000 11510000 11690000 11880000
نرخ بهره بین بانکی -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
عرضه پول M2 14349959.00 15200000 15290000 15440000 15540000 15600000
عرضه پول M3 15105186.00 15600000 15800000 15900000 16100000 16200000
ذخایر ارزی خارجی 71.29 79 77 82 84 85
ترازنامه بانک مرکزی 8336713.00 8320000 8290000 8250000 8280000 8340000
وام به بخش خصوصی 4872130.00 5078549 5204731 5084786 5028038 5190277
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 4.20 3.4 2.6 2.2 2.3 2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 4810.10 32000 7800 22000 23600 32000
حساب جاری 17.60 28.9 32 26 23.4 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.2 3 3 3 3
واردات 179459.30 164000 201200 162200 175800 169000
صادرات 184269.40 196000 209000 184200 199400 201000
بدهی خارجی 15388936.92 16600000 16500000 16700000 16800000 17000000
گردش سرمایه 6.52 17 14 21 23 19
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.00 102 101 101 101 101
بودجه دولت -7.20 -8 -4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 607.33 632 637 635 627 646
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 54 50 50 50 50
بدهی های دولت 11107741.00 12200000 12700000 12700000 12700000 12700000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.8 20.7 20.7 20.7 20.7

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 1.72 0.9 0.5 0.7 0.8 1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.50 55.6 54 53.2 53.8 54
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.70 54.6 54 54.5 54.7 55
پی ام آی مرکب 54.30 54.7 54.2 54 54.6 54.9
تولید صنعتی 5.10 5 4.2 4.7 4.3 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 0.7 0.9 0.7 -0.8 0.5
تولید صنعتی 6.10 5.6 3.4 4.3 3.7 3.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.90 80 81 81.5 82 82
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 21.00 10 5 12 19 15
ثبت خودرو 660.96 980 380 720 910 1050
استخراج معدن -3.20 4.8 4 4.8 4 3.4
تمایلات صنعتی 14.10 9 5.1 4 4.2 3.6
خدمات تمایلات 15.10 10 15 11 16 19

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.80 -12 -7 -6 -7 -8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.7 1.2 1 -0.4 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.00 4.5 5.1 5.5 4.5 3.8
هزینه های مصرف کننده 1438.38 1486 1473 1503 1484 1519
درآمد قابل تصرف شخص 1857846.00 1917980 1973032 1941449 1917297 1960176
پس انداز های شخصی 19.04 14 12.9 12.6 12.2 12.5
اعتبار بخش خصوصی 12131644.00 12332814 12375388 12336661 12410672 12579470
نرخ وام بانکی 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
شاخص خوشبینی اقتصادی 117.80 110 111 110 106 107
تسهیلات اعتباری خریدار 697658.17 736332 736648 726339 719983 752532
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.80 65 63 63 63 63
بدهی خانوار به درآمد 96.19 101 97 97 97 97
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 33.10 25 19 20 22 23

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
میزان ساخت و ساز -1.60 5.1 3.6 4 3.6 3.8
شاخص مسکن 132.43 134 136 133 134 132
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 50.00 52 52.9 53.4 53.2 54
نرخ مالکیت مسکن 65.80 65 64.6 64.6 64.6 64.6


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.