بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 3177.64 3221 3151 3081 3014 2879

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.80 7.5 2.9 1.6 1.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.70 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
نرخ بیکاری 7.90 8.9 9.6 9.4 9.1 8.8
نرخ تورم -0.20 -0.3 0.3 0.6 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 -0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 27934.90 23300 22000 29500 16200 31000
حساب جاری 25.54 24.5 25.1 32 28 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.10 102 102 98 98 98
بودجه دولت -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار -1.33 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
شاخص PMI تولید 51.70 52 50.1 51 54 52
شاخص PMI خدمات 50.50 50.9 47 50 53.6 51
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.70 -15.4 -16.5 -14 -10 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.80 7.5 2.9 1.6 1.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.70 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
تولید ناخالص داخلی 13335.84 11800 11800 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2416.14 2786 2708 2722 2721 2816
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 498.91 588 604 598 562 628
تولید ناخالص داخلی سرانه 41387.60 38300 38300 39200 39200 39200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037.10 45200 45200 46200 46200 46200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.90 8.9 9.6 9.4 9.1 8.8
افراد بیکار 12793.00 14700 15900 15100 14800 14800
افراد شاغل 155.60 152 149 150 154 157
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10 4.4 5 4.7 4.9 4.6
نرخ بیکاری جوانان 17.30 17.8 17.8 17.6 17.3 17.1
بهره وری 104.10 99.9 99.9 100 100 100
هزینه های کار 115.70 101 111 104 117 113
دستمزد 1869.00 1835 1855 1873 1890 1883
رشد دستمزد 5.20 -2.6 -2 0.2 1.1 1.5
جمعیت 341.90 342 342 343 343 343
تغییر اشتغال -2.90 0.5 -1.6 -0.4 0.6 0.7
نرخ مشارکت نیروی کار 57.60 55 55.2 55.6 56.2 56.7
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.75 64.75 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.20 -0.3 0.3 0.6 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 -0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.88 105 106 106 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 104.71 105 105 105 107 107
اندازه اصل تورم 0.40 0.5 0.6 0.9 1.2 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.56 105 106 107 109 108
قیمت تولید 101.10 102 104 103 103 106
تغییر قیمت تولید کننده -3.30 -2 -0.6 0.2 2.3 2
تورم مواد غذایی 1.20 1.4 1.7 1.6 1.7 2.3
CPI مسکن آب و برق 103.77 105 106 106 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.45 106 107 105 105 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
عرضه پول M1 9784071.00 9760000 9850000 9950000 9910000 9880000
نرخ بهره بین بانکی -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
عرضه پول M2 13276103.00 14000000 14400000 14800000 14600000 15200000
عرضه پول M3 14003368.00 14400000 14900000 15400000 15200000 15600000
ذخایر ارزی 75.29 82 85 84 86 91
ترازنامه بانک مرکزی 6474612.00 6750000 6810000 6790000 6740000 6950000
وام به بخش خصوصی 4831440.00 4950000 5010000 5070000 5060000 5090000
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.00 2.5 0.2 0.6 1 0.7

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 27934.90 23300 22000 29500 16200 31000
حساب جاری 25.54 24.5 25.1 32 28 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
واردات 157294.90 145500 147000 152500 142000 147000
صادرات 185229.80 168800 169000 182000 158200 178000
بدهی خارجی 15316858.56 15500000 16100000 16500000 16200000 16600000
گردش سرمایه -5.01 -12 -8 22 18 15
ذخایر طلا 504.80 505 505 505 505 505

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.10 102 102 98 98 98
بودجه دولت -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 564.21 595 605 612 609 605
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 55 55 50 50 50
بدهی های دولت 10022826.20 11500000 11500000 12200000 12200000 12200000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -1.33 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
شاخص PMI تولید 51.70 52 50.1 51 54 52
شاخص PMI خدمات 50.50 50.9 47 50 53.6 51
پی ام آی مرکب 51.90 51.1 48 50.6 53.7 51
تولید صنعتی -7.70 -7 -3.2 4.5 15 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.10 -1.6 -0.4 1 0.9 0.7
تولید صنعتی -7.90 -9 -3.6 4.5 18 5.6
استفاده از ظرفیت 72.10 72 77 75 78 80
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 73.90 51.5 2 4 19 4
ثبت خودرو 878.39 580 690 620 610 750
استخراج معدن -11.80 -6 -2.8 3.6 14 4.8
تمایلات صنعتی -12.70 -16 -16 -12 -10 -14
خدمات تمایلات -17.20 -20 -12 -8 -12 -3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.70 -15.4 -16.5 -14 -10 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.40 -4.8 -3 1.9 10 4.5
هزینه های مصرف کننده 1282.21 1500 1459 1454 1444 1517
درآمد قابل تصرف شخص 1830723.00 1783096 1736841 1819739 2061394 1806315
پس انداز های شخصی 16.83 18 16.4 12.8 12.7 12.5
اعتبار بخش خصوصی 11813438.00 12700000 13200000 13600000 13400000 12900000
نرخ وام بانکی 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
شاخص خوشبینی اقتصادی 87.70 85 91 95 94 98
تسهیلات اعتباری خریدار 706265.57 697944 687554 709795 793020 715056
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.20 68 68 65 65 65
بدهی خانوار به درآمد 93.75 99 99 101 101 101
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 16.90 15 16 16 18 20

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -3.80 -6.8 -3.2 2.5 16.2 5.1
شاخص مسکن 121.81 112 114 113 117 120
پی ام آی ساخت و ساز 47.80 48 50.1 51 54.2 52
نرخ مالکیت مسکن 66.20 65.5 65.5 65 65 65


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.