بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 3425.64 3484 3447 3410 3374 3302
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.22 9.05 9.95 10.95 12.04 14.57
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
نرخ بیکاری 7.70 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2
نرخ تورم 1.70 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 22532.90 20000 11800 12000 20900 13000
حساب جاری 15.50 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 83 83 83 81 81
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7
اطمینان کسب و کار 0.42 0.25 0.51 0.99 1.15 1
شاخص PMI تولید 47.90 49.8 51.7 52.3 52 53.1
شاخص PMI خدمات 52.80 51.5 52.9 52.8 52.6 53.3
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.90 -10.6 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
تولید ناخالص داخلی 12589.50 14300 14300 14300 14800 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2662.19 2650 2653 2683 2699 2724
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 561.04 556 559 568 569 576
تولید ناخالص داخلی سرانه 40088.65 41500 41500 41500 42300 42300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175.25 40500 40500 40500 41200 41200
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 7.70 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2
افراد بیکار 12545.00 12650 12570 12500 12440 12100
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 3.4 3.3 3.3 3.2 3
نرخ بیکاری جوانان 16.00 15.7 15.5 15.1 14.7 14
هزینه های کار 116.60 116 109 119 120 122
رشد دستمزد 2.30 2.4 2.6 2.4 2.5 2.4
جمعیت 340.72 344 344 342 342 342
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30 58.6 58.8 59 59.1 59.5
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.5 64.5 64.5 64.75 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.2 64.2 64.2 64.5 64.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.70 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.10 106 106 105 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 104.37 105 105 105 105 106
اندازه اصل تورم 1.30 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4
قیمت تولید 105.40 106 107 107 107 109
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 2.5 1.8 1.7 1.8 1.9
تورم مواد غذایی 1.10 1.4 1.3 1.5 1.6 1.7
CPI مسکن آب و برق 105.02 104 105 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.18 107 108 106 107 108
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.1 -0.1
عرضه پول M1 8461872.00 8810000 8950000 9160000 9160000 10900000
عرضه پول M2 11888306.00 12500000 12700000 12900000 12900000 13800000
ذخایر ارزی 70.45 80 82 85 85 97
ترازنامه بانک مرکزی 4685377.00 5150000 5320000 5450000 5450000 6020000
وام به بخش خصوصی 11195048.00 11320000 11360000 11400000 11400000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.25 0.25
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1
میزان رشد وام 3.20 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 22532.90 20000 11800 12000 20900 13000
حساب جاری 15.50 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
واردات 183095.50 171000 169000 166000 170100 172000
صادرات 205628.50 191000 180800 178000 191000 185000
بدهی خارجی 14185222.30 14800000 14900000 15000000 15100000 15400000
ذخایر طلا 504.80 505 505 505 505 505
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 83 83 83 81 81
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7
هزینه های دولت 545.63 543 543 552 553 560
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 47 47 47 46.6 46.6
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10900000 10900000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 0.42 0.25 0.51 0.99 1.15 1
شاخص PMI تولید 47.90 49.8 51.7 52.3 52 53.1
شاخص PMI خدمات 52.80 51.5 52.9 52.8 52.6 53.3
پی ام آی مرکب 51.50 51.7 52 52.5 52.2 53.2
تولید صنعتی -0.60 3.2 3 2.9 2.5 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 -0.4 -0.6 0.4 0.4 0.3
تولید صنعتی 0.30 2.2 1.9 2.1 2.4 2.3
تغییرات موجودی انبار 12.09 7.1 7.5 6.5 5.1 6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -1.60 5.1 -3 -2 1 -4
ثبت خودرو 934.92 932 951 978 919 985
استخراج معدن -3.40 -2 0.5 0.7 1.1 1.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.90 -10.6 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.90 0.9 1.2 1.1 1.5 1.7
هزینه های مصرف کننده 1424.12 1423 1425 1441 1444 1463
درآمد قابل تصرف شخص 1787679.00 1760694 1774637 1809131 1812707 1836268
اعتبار بخش خصوصی 13520393.70 14200000 14400000 14900000 14900000 15400000
نرخ وام بانکی 1.99 1.99 1.99 1.99 2.24 2.24
شاخص خوشبینی اقتصادی 104.00 106 106 106 106 105
تسهیلات اعتباری خریدار 690270.39 673879 679499 694362 699934 704778
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.60 55 55 55 53.7 53.7
بدهی خانوار به درآمد 93.49 89.9 89.9 89.9 87.1 87.1
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 15.70 16.4 16 15 15.5 15.5
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 6.30 1.8 2 1.7 1.5 1.6
شاخص مسکن 114.04 115 116 117 118 121
پی ام آی ساخت و ساز 52.10 52 53.2 52.9 53.4 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.10 65.9 65.9 65.9 65.5 65.5


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.