بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 3540.11 3485 3444 3404 3364 3286
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
نرخ تورم 1.00 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 24789.70 11800 12000 20900 19000 13000
حساب جاری 29.84 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 83 83 81 81 81
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
اطمینان کسب و کار 0.11 0.19 0.22 0.36 0.51 1
شاخص PMI تولید 47.00 48.7 49.9 51.1 52.5 53.1
شاخص PMI خدمات 53.50 53.7 52.8 52.6 53.2 53.3
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -7.8 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
تولید ناخالص داخلی 13669.95 14000 14000 14800 14800 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2671.26 2675 2686 2703 2709 2727
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 569.90 563 572 575 578 581
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 41500 41500 42300 42300 42300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 40500 40500 41200 41200 41200
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
نرخ بیکاری جوانان 15.60 15.5 15.5 15.4 15.4 15.4
هزینه های کار 110.50 103 113 102 113 116
رشد دستمزد 2.70 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4
جمعیت 341.15 344 342 342 342 342
تغییر اشتغال 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1
نرخ مشارکت نیروی کار 57.10 58.8 59 59.1 59.2 59.5
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.2 64.2 64.5 64.5 64.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.00 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.06 105 105 106 107 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.32 104 104 105 106 106
اندازه اصل تورم 0.90 0.8 1 1.2 1.4 1.3
قیمت تولید 104.60 106 106 107 106 107
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 0.2 0.7 1.1 1.4 1.5
تورم مواد غذایی 1.90 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7
CPI مسکن آب و برق 104.96 105 106 107 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.87 107 106 107 108 108
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
عرضه پول M1 8685860.00 8850000 8980000 9090000 9150000 9650000
عرضه پول M2 12130349.00 12400000 12900000 13200000 13700000 14400000
عرضه پول M3 12768182.00 13200000 13400000 13600000 14000000 14900000
ذخایر ارزی 73.27 79 82 82 84 91
ترازنامه بانک مرکزی 4674603.00 4720000 4850000 4950000 5050000 5190000
وام به بخش خصوصی 11338768.00 11186253 11260535 11352946 11447528 11429443
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.40 3.4 3.6 3.7 3.7 4
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 24789.70 11800 12000 20900 19000 13000
حساب جاری 29.84 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
واردات 181703.50 169000 166000 170100 176000 172000
صادرات 206493.20 180800 178000 191000 195000 185000
بدهی خارجی 14431879.12 14500000 14200000 14600000 14600000 14400000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 83 83 81 81 81
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
هزینه های دولت 553.63 554 556 560 561 565
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 47 47 46.6 46.6 46.6
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10500000 10900000 10900000 10900000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 0.11 0.19 0.22 0.36 0.51 1
شاخص PMI تولید 47.00 48.7 49.9 51.1 52.5 53.1
شاخص PMI خدمات 53.50 53.7 52.8 52.6 53.2 53.3
پی ام آی مرکب 51.90 52.2 52.5 52.2 52.7 53.2
تولید صنعتی -2.00 -2.2 -1 0.5 1.5 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 -1 -0.6 0.7 -0.6 0.3
تولید صنعتی -2.00 -3.4 -1.6 -0.1 1 1.4
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -22.40 -22.4 -24 -20 -6 -4
ثبت خودرو 896.89 951 978 919 936 985
استخراج معدن -8.40 -4.2 -0.6 1.1 0.9 2.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -7.8 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 1.8 1.1 1.5 1.9 1.7
هزینه های مصرف کننده 1429.75 1431 1438 1447 1450 1460
درآمد قابل تصرف شخص 1798017.00 1789237 1809131 1823189 1823189 1836268
اعتبار بخش خصوصی 13710938.60 13503286 13533564 13712518 13853131 13736568
نرخ وام بانکی 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
شاخص خوشبینی اقتصادی 103.10 102 102 104 105 105
تسهیلات اعتباری خریدار 713710.69 685089 694362 699934 715527 704778
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.70 55 55 53.7 53.7 53.7
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 20.70 20 18 19 17 19
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 1.10 2 1.7 1.5 1.8 1.6
شاخص مسکن 115.85 116 117 117 119 121
پی ام آی ساخت و ساز 49.10 48.6 50.1 52 53 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.10 65.9 65.9 65.5 65.5 65.5


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.