بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.18 1.18 1.17 1.16 1.16 1.15
بازار سهام 4106.31 3909 3797 3687 3582 3379

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 3.2 1.4 0.8 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 3.4 4.9 6.2 2.9 2.2
نرخ بیکاری 7.90 8.3 8.4 8.1 7.9 7.7
نرخ تورم 1.90 2 2.1 1.2 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 7500.00 26700 32000 7800 22000 32000
حساب جاری 4.30 25.1 28.9 32 26 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.2 3.2 3 3 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.00 102 102 101 101 101
بودجه دولت -7.20 -8 -8 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار 1.71 1.1 0.9 0.5 0.7 1
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 62.60 54.6 52 52.6 53.2 52
PMI شاخص خدمات 60.40 56.9 53.8 54 54.5 55
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.40 -10 -12 -7 -6 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.60 -0.6 0.7 1.2 1 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 23.3 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.5 41.7 41.7 41.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 3.2 1.4 0.8 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 3.4 4.9 6.2 2.9 2.2
تولید ناخالص داخلی 12933.36 12700 12700 13400 13400 13400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2701.45 2727 2767 2843 2869 2906
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 587.17 566 586 614 624 628
تولید ناخالص داخلی سرانه 38438.75 39200 39200 40100 40100 40100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43681.04 46200 46200 47000 47000 47000

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 7.90 8.3 8.4 8.1 7.9 7.7
افراد بیکار 12792.00 13700 14200 13700 13600 13200
افراد شاغل 157.62 157 156 158 159 159
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 4.4 4.2 4 3.9 3.7
نرخ بیکاری جوانان 17.50 17.9 18 17.7 17.5 17.5
بهره وری 104.80 104 104 104 104 105
هزینه های کار 104.70 120 125 122 110 125
دستمزد 1901.00 1807 1942 1987 1988 2044
رشد دستمزد 2.20 5.1 4.5 4.6 3.2 2.9
جمعیت 342.41 343 343 345 345 345
تغییر اشتغال -0.30 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5
نرخ مشارکت نیروی کار 56.90 56.5 56.7 56.9 57 57.3
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.75 64.75 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.90 2 2.1 1.2 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.70 107 107 108 109 109
قیمت مصرف کننده اصلی 106.53 106 106 107 108 108
اندازه اصل تورم 0.90 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.09 109 109 108 108 111
قیمت تولید 109.30 107 106 109 111 108
تغییر قیمت تولید کننده 9.60 5.1 2.5 1.9 2 1.7
تورم مواد غذایی 0.20 1 1.4 1.6 1.8 2
CPI مسکن آب و برق 107.78 106 107 108 109 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.99 105 106 110 111 107

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
عرضه پول M1 10648487.00 11060000 11280000 11410000 11510000 11880000
نرخ بهره بین بانکی -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
عرضه پول M2 14099035.00 14300000 15200000 15290000 15440000 15600000
عرضه پول M3 14847000.00 14900000 15600000 15800000 15900000 16200000
ذخایر ارزی خارجی 70.99 75 79 77 82 85
ترازنامه بانک مرکزی 7926550.00 7990000 8050000 8110000 8190000 8340000
وام به بخش خصوصی 4859750.00 5070000 5090000 5060000 5089000 5120000
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.90 2.7 2.5 2.6 2.2 2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 7500.00 26700 32000 7800 22000 32000
حساب جاری 4.30 25.1 28.9 32 26 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.2 3.2 3 3 3
واردات 180662.30 169200 164000 201200 162200 169000
صادرات 188152.60 195900 196000 209000 184200 201000
بدهی خارجی 14846540.52 16400000 16600000 16500000 16700000 17000000
گردش سرمایه 35.92 15 17 14 21 19
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.00 102 102 101 101 101
بودجه دولت -7.20 -8 -8 -4 -4 -4
هزینه های دولت 601.39 607 605 602 601 600
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 54 54 50 50 50
بدهی های دولت 11107741.00 12200000 12200000 12700000 12700000 12700000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 23.3 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.5 41.7 41.7 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.7 20.8 20.8 20.7 20.7

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 1.71 1.1 0.9 0.5 0.7 1
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 62.60 54.6 52 52.6 53.2 52
PMI شاخص خدمات 60.40 56.9 53.8 54 54.5 55
پی ام آی مرکب 60.60 55.1 52.8 53.4 54 54.9
تولید صنعتی 20.50 6.5 5 4.2 4.7 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 -1.2 0.7 0.9 0.7 0.5
تولید صنعتی 22.10 8.2 5.6 3.4 4.3 3.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.50 82 80 81 81.5 82
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 61.20 38 10 5 12 15
ثبت خودرو 706.09 870 980 380 720 1050
استخراج معدن 0.70 5.1 4.8 4 4.8 3.4
تمایلات صنعتی 12.70 9.1 4 4.2 2.5 3.6
خدمات تمایلات 17.90 12 10 15 11 25

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.40 -10 -12 -7 -6 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.60 -0.6 0.7 1.2 1 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.00 3.8 4.5 5.1 5.5 3.8
هزینه های مصرف کننده 1385.18 1440 1486 1487 1471 1520
درآمد قابل تصرف شخص 1826293.00 1999907 1846958 1915781 1939523 1957929
پس انداز های شخصی 21.54 13.6 13.8 12.9 12.6 12.5
اعتبار بخش خصوصی 12063706.00 13000000 12900000 12225464 12375391 12500000
نرخ وام بانکی 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
شاخص خوشبینی اقتصادی 117.90 109 105 104 106 107
تسهیلات اعتباری خریدار 690481.57 792846 715935 736332 736648 752532
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.70 65 65 63 63 63
بدهی خانوار به درآمد 96.27 101 101 97 97 97
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 27.10 19 20 19 20 23

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 13.60 5.9 5.1 3.6 4 3.8
شاخص مسکن 129.09 134 130 128 130 125
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 50.30 54.9 52 52.9 53.4 54
نرخ مالکیت مسکن 65.80 65 65 64.6 64.6 64.6


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.