بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 3718.22 3709 3669 3629 3589 3511
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.41 0.45 0.49 0.54 0.65
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 0.9 1.1 1 1.1 1.2
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
نرخ تورم 1.30 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 20720.40 19900 23000 13300 13000 14000
حساب جاری 36.59 30.1 27.5 24.5 25.1 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 3 3 3 3 2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.90 84.9 84.9 84.9 84.9 83.8
بودجه دولت -0.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
اطمینان کسب و کار -0.25 -0.12 0.18 0.06 1 0.75
شاخص PMI تولید 47.80 49 52.5 52.7 53.1 53.4
شاخص PMI خدمات 52.20 52.6 53.2 53 53.3 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.10 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6 -3.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.4 0.2 -0.6 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 0.9 1.1 1 1.1 1.2
تولید ناخالص داخلی 13669.95 14800 14800 14800 14800 15400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2840.46 2835 2842 2848 2872 2906
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 626.10 592 626 628 633 641
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 42300 42300 42300 42300 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 41200 41200 41200 41200 41200
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
افراد شاغل 160.13 162 162 162 163 163
افراد بیکار 12219.00 12440 12440 12440 12100 11900
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
نرخ بیکاری جوانان 15.60 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
بهره وری 102.10 108 108 108 109 109
هزینه های کار 103.50 102 114 106 106 109
دستمزد 1868.00 1905 1915 1917 1913 1963
رشد دستمزد 2.60 2.5 2.5 2.6 2.4 2.6
جمعیت 341.15 342 342 342 342 343
استخدام تمام وقت 116318.80 118500 118500 118500 119000 120000
تغییر اشتغال 0.10 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30 59.1 59.2 59.4 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.75 64.75 64.75 64.75 65
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75
قسمت مدت زمان اشتغال 31533.60 33400 33400 33400 34200 34900
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.30 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.43 106 107 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.69 105 106 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.30 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.98 105 106 106 106 108
قیمت تولید 104.40 105 106 105 106 108
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 -0.1 1.1 1.2 1.5 1.8
قیمت واردات 100.50 103 103 103 105 105
تورم مواد غذایی 1.70 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9
CPI مسکن آب و برق 105.38 107 106 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.04 107 108 108 108 109
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
عرضه پول M1 8931888.00 9090000 9150000 9360000 9650000 9650000
عرضه پول M2 12374327.00 13200000 13700000 14000000 14400000 16200000
عرضه پول M3 13007563.00 13600000 14000000 14400000 14900000 14900000
ذخایر ارزی 73.22 82 84 85 91 96
ترازنامه بانک مرکزی 4691998.00 4750000 4850000 4950000 5110000 5250000
وام به بخش خصوصی 4588362.00 4521446 4566603 4593313 4638834 4694500
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.50 3.7 3.7 3.8 4 3.6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 20720.40 19900 23000 13300 13000 14000
حساب جاری 36.59 30.1 27.5 24.5 25.1 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 3 3 3 3 2.8
واردات 177024.80 178100 172000 174500 172000 175000
صادرات 197745.20 198000 195000 187800 179000 188000
بدهی خارجی 15089197.68 14600000 14600000 14500000 14400000 14600000
گردش سرمایه 41.59 36 36 36 41.2 39
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.90 84.9 84.9 84.9 84.9 83.8
بودجه دولت -0.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
هزینه های دولت 580.25 576 580 582 587 594
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 46.6 46.6 46.6 46.6 46.5
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10500000 11100000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -0.25 -0.12 0.18 0.06 1 0.75
شاخص PMI تولید 47.80 49 52.5 52.7 53.1 53.4
شاخص PMI خدمات 52.20 52.6 53.2 53 53.3 54
پی ام آی مرکب 50.90 50.9 52.7 52.5 53.2 53.7
تولید صنعتی -1.50 -1.6 1.5 1.6 1.4 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 0.7 -0.6 -0.4 0.3 0.4
تولید صنعتی -1.60 -2 1 1.2 1.4 1.7
استفاده از ظرفیت 81.20 84.2 84.2 84.2 84.5 84.9
تغییرات موجودی انبار -0.63 5.1 5.1 5.1 6 5.4
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 25.60 15 -6 -8 -4 -6
ثبت خودرو 1012.92 919 936 957 985 985
استخراج معدن -3.10 -2 0.9 1 2.5 2.2
تمایلات صنعتی -9.30 -8 -7 -9 -6 -4
خدمات تمایلات 11.40 8.5 9 10 12 11
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.10 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6 -3.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.4 0.2 -0.6 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 1.5 1.9 1.8 1.7 1.7
هزینه های مصرف کننده 1527.11 1519 1524 1531 1544 1562
درآمد قابل تصرف شخص 1813179.00 1796668 1818165 1817712 1833124 1855121
پس انداز های شخصی 13.04 12.9 12.9 12.9 13.2 13.4
اعتبار بخش خصوصی 11438737.00 11226233 11321790 11422902 11564563 11703338
نرخ وام بانکی 1.91 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
شاخص خوشبینی اقتصادی 101.50 102 102 102 105 104
تسهیلات اعتباری خریدار 718804.94 691823 707589 715743 726712 735432
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.80 53.7 53.7 53.7 53.7 52.9
بدهی خانوار به درآمد 93.49 87.1 87.1 87.1 87.1 86.5
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 20.50 19 17 18 19 20
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 1.40 -0.7 1 0.9 1.6 2.2
شاخص مسکن 119.54 117 119 120 121 123
پی ام آی ساخت و ساز 51.30 48 50.6 51.5 52.5 52
نرخ مالکیت مسکن 66.20 65.5 65.5 65.5 65.5 65


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.