بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.22 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
بازار سهام 4035.46 3912 3826 3742 3660 3496

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 1.4 3.2 1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 12.6 7.5 4 4.6 2.7
نرخ بیکاری 8.10 9.1 9.6 9.4 9 8.5
نرخ تورم 1.60 1.3 1.2 1.4 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 17652.20 26500 18200 14000 22000 22000
حساب جاری 13.28 28 25.1 28.9 28 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3.6 3.6 3.6 3.2 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.00 105 105 105 104 104
بودجه دولت -7.20 -4 -4 -4 -2 -2
اطمینان کسب و کار 1.13 0.5 0.3 0.4 0.5 1
شاخص PMI تولید 62.90 54 53.2 52 52.6 52
شاخص PMI خدمات 50.50 53.6 52.5 51 54 55
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.10 -16 -11 -12 -7 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.70 0.9 -0.6 0.7 1.2 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 23.3 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.5 41.7 41.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 1.4 3.2 1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 12.6 7.5 4 4.6 2.7
تولید ناخالص داخلی 13335.84 12700 12700 12700 13400 13400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2689.09 2724 2924 2809 2826 2885
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 581.20 568 615 604 608 621
تولید ناخالص داخلی سرانه 41387.60 39200 39200 39200 40100 40100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037.10 46200 46200 46200 47000 47000

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 8.10 9.1 9.6 9.4 9 8.5
افراد بیکار 13166.00 14500 14700 14200 13700 13200
افراد شاغل 157.95 151 152 154 156 159
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 3.8 4.4 4.2 4 3.7
نرخ بیکاری جوانان 17.20 17.4 18.1 12.9 18.4 17.9
بهره وری 104.30 102 103 103 103 105
هزینه های کار 116.50 106 118 125 118 120
دستمزد 1876.00 1925 1772 1942 1904 1937
رشد دستمزد 3.50 1.8 1.2 1.5 1.6 1.7
جمعیت 342.41 343 343 343 345 345
تغییر اشتغال 0.40 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5
نرخ مشارکت نیروی کار 56.80 56.2 56.5 56.7 56.9 57.3
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.75 64.75 64.75 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.60 1.3 1.2 1.4 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.53 107 106 107 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 105.47 107 106 106 107 108
اندازه اصل تورم 0.80 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.09 109 108 109 109 110
قیمت تولید 106.80 107 105 105 109 107
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 6.5 2.8 2 1.9 1.7
تورم مواد غذایی 0.70 1.1 1.4 1.8 1.6 2
CPI مسکن آب و برق 106.61 105 105 106 108 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.33 105 104 105 110 107

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
عرضه پول M1 10536949.00 11510000 11060000 11280000 11410000 11880000
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
عرضه پول M2 14007950.00 14600000 14300000 15200000 15290000 15600000
عرضه پول M3 14747728.00 15200000 14900000 15600000 15800000 16200000
ذخایر ارزی 69.28 77 88 91 88 92
ترازنامه بانک مرکزی 7567945.00 7420000 7820000 7750000 7690000 7650000
وام به بخش خصوصی 4900749.00 4980000 5070000 5090000 5060000 5120000
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.30 2.2 1.9 2 1.7 1.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 17652.20 26500 18200 14000 22000 22000
حساب جاری 13.28 28 25.1 28.9 28 30
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3.6 3.6 3.6 3.2 3.2
واردات 160994.30 144000 164200 164000 167200 169000
صادرات 178646.50 162200 187900 186000 195000 191000
بدهی خارجی 14846540.52 16200000 16400000 16600000 16500000 17000000
گردش سرمایه 43.57 18 15 17 14 19
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.00 105 105 105 104 104
بودجه دولت -7.20 -4 -4 -4 -2 -2
هزینه های دولت 599.06 609 607 605 602 600
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 50 50 50 47 47
بدهی های دولت 11107741.00 12200000 12200000 12200000 12700000 12700000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 23.3 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.5 41.7 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.7 20.7 20.8 20.7 20.7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 1.13 0.5 0.3 0.4 0.5 1
شاخص PMI تولید 62.90 54 53.2 52 52.6 52
شاخص PMI خدمات 50.50 53.6 52.5 51 54 55
پی ام آی مرکب 53.80 53.7 52.9 51 53.4 54.9
تولید صنعتی -1.60 15 6.5 5 4.2 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 0.9 -1.2 0.7 0.9 0.5
تولید صنعتی -1.80 18 8.2 5.6 3.4 3.2
استفاده از ظرفیت 82.50 80 82 80 81 82
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 66.30 38 25 10 5 15
ثبت خودرو 701.39 670 870 980 380 1050
استخراج معدن -8.40 14 5.1 4.8 4 3.4
تمایلات صنعتی 10.70 7.2 4.5 2 1 3.6
خدمات تمایلات 2.10 7.5 4 9 15 25

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.10 -16 -11 -12 -7 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.70 0.9 -0.6 0.7 1.2 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.00 10 3.8 4.5 3.6 2.7
هزینه های مصرف کننده 1415.09 1443 1570 1472 1480 1511
درآمد قابل تصرف شخص 1826293.00 1996336 1982607 1918057 1929123 1969845
پس انداز های شخصی 19.75 14 13.6 13.8 12.9 12.5
اعتبار بخش خصوصی 12062206.00 12040961 12093865 12165796 12267264 12348283
نرخ وام بانکی 1.78 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
شاخص خوشبینی اقتصادی 110.30 112 109 105 104 107
تسهیلات اعتباری خریدار 693468.79 792846 756176 729972 725368 749681
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.50 65 65 65 63 63
بدهی خانوار به درآمد 96.27 101 101 101 97 97
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 19.60 18 19 20 19 23

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز -5.80 16.2 5.9 5.1 3.6 3.8
شاخص مسکن 127.23 136 134 130 128 125
پی ام آی ساخت و ساز 50.10 54.2 53.4 52 52.9 54
نرخ مالکیت مسکن 65.80 65 65 65 64.6 64.6


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.