بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
بازار سهام 3702.28 3578 3452 3330 3213 2991

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.5 3.2 2.2 2.5 2.4
نرخ بیکاری 6.80 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7
نرخ تورم 7.50 6.1 5.3 4.1 2.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -16400.00 11700 7600 17400 17500 17000
حساب جاری 11.43 19 33 31 32 34
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.60 101 101 101 97 97
بودجه دولت -5.10 -4 -4 -4 -2.4 -2.4
اطمینان کسب و کار 1.98 1.7 1.8 1.2 1.4 0.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.50 54.8 54.3 54 54.2 54
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.70 56.8 54 55 54.8 54.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.00 -21.9 -19 -17 -11 -6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.40 1 -0.4 0.7 1 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.5 3.2 2.2 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 13011.01 14200 14200 14200 14800 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2862.02 2882 2939 2918 2934 2988
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 616.83 622 615 630 632 646
تولید ناخالص داخلی سرانه 34423.50 38800 38800 38800 39600 39600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43681.04 47000 47000 47000 47700 47700

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.80 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7
افراد شاغل 161.80 159 160 160 161 161
افراد بیکار 11274.00 11700 11750 11690 11650 11550
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 3.2 3.2 3 3.1 3.4
نرخ بیکاری جوانان 13.90 14 13.9 13.9 13.8 13.8
بهره وری 104.60 104 105 105 105 107
هزینه های کار 118.70 109 120 111 122 125
دستمزد 1963.00 1961 2022 2020 2014 2064
رشد دستمزد 1.50 3.2 3 2.9 2.6 2.2
جمعیت 342.41 345 345 345 345 345
سن بازنشستگی مردان 64.61 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 64.29 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 74.50 73.6 73.7 74 74.1 74.1
تغییر اشتغال 0.50 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.50 6.1 5.3 4.1 2.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.17 114 114 115 117 117
قیمت مصرف کننده اصلی 108.58 110 110 110 111 112
اندازه اصل تورم 3.50 3 2.5 2.2 1.8 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.62 115 115 115 113 117
قیمت تولید 146.20 142 141 141 145 145
تغییر قیمت تولید کننده 36.80 28 19 8 4.2 2.5
تورم مواد غذایی 5.70 3.2 2.1 2 1.8 1.5
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 5.30 2.5 1.3 0.2 0.4 0.4
CPI مسکن آب و برق 125.03 114 116 120 128 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.13 124 125 126 126 127

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.58 -0.58 -0.33 -0.08 -0.08 0.17
عرضه پول M1 11460571.00 11510000 11690000 11880000 11920000 12210000
عرضه پول M2 14916414.00 15440000 15540000 15600000 15760000 16100000
عرضه پول M3 15679280.00 15900000 16100000 16200000 16340000 16800000
ذخایر ارزی خارجی 78.29 82 81 84 85 91
ترازنامه بانک مرکزی 8796118.00 8750000 8880000 8940000 8910000 8950000
وام به بخش خصوصی 4896629.00 5024949 5044221 5104881 5019045 5227398
نرخ وام 0.25 0.25 0.5 0.75 0.75 1
میزان رشد وام 4.50 3.7 3.5 3.3 2.6 2.5
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.25 0 0 0.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -16400.00 11700 7600 17400 17500 17000
حساب جاری 11.43 19 33 31 32 34
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
واردات 223448.30 204500 209800 207600 212500 215000
صادرات 215819.50 216200 217400 225000 230000 232000
بدهی خارجی 16025333.04 16700000 16800000 17000000 17100000 17500000
گردش سرمایه 1.82 21 23 19 16 22
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.60 101 101 101 97 97
بودجه دولت -5.10 -4 -4 -4 -2.4 -2.4
هزینه های دولت 615.14 601 632 600 631 644
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 50 50 50 48 48
بدهی های دولت 11107741.00 12700000 12700000 12700000 13400000 13400000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 1.98 1.7 1.8 1.2 1.4 0.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.50 54.8 54.3 54 54.2 54
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.70 56.8 54 55 54.8 54.6
پی ام آی مرکب 55.80 54 54.6 54.9 54.4 54
تولید صنعتی -0.80 1.8 2.5 4.1 3.6 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 0.7 -0.8 0.5 0.8 0.4
تولید صنعتی 2.20 1.6 2.6 4 3.8 3.4
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.60 82.5 82.5 82.6 82.8 83.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -29.50 25 19 20 16 12
ثبت خودرو 574.82 751 685 792 748 950
خدمات تمایلات 13.50 11 16 19 15 12
استخراج معدن -3.40 2.5 2.4 3.4 3.2 2.6
تمایلات صنعتی 7.90 9.5 4.2 3.6 4.8 5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.00 -21.9 -19 -17 -11 -6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.40 1 -0.4 0.7 1 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.80 5.5 4.5 3.8 2.8 2.2
هزینه های مصرف کننده 1493.87 1489 1551 1527 1531 1563
درآمد قابل تصرف شخص 1875766.00 1942233 1949595 1917033 1922660 1963042
پس انداز های شخصی 13.34 12.6 12.2 12.5 12.6 12.2
اعتبار بخش خصوصی 12555021.00 12524444 12608871 12744977 12881452 13063602
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.90 63 63 63 61 61
بدهی خانوار به درآمد 96.79 97 97 97 95 95
نرخ وام بانکی 1.68 1.68 1.93 2.18 2.18 2.43
شاخص خوشبینی اقتصادی 105.00 110 106 107 108 104
تسهیلات اعتباری خریدار 698033.67 692821 690242 692506 715485 700556
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 50.00 30 22 23 19 25

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 9.40 1.8 2.9 3.8 3.6 2.7
شاخص مسکن 139.41 133 134 132 134 136
نرخ مالکیت مسکن 65.60 65.4 65.4 65.4 65.2 65.2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 50.40 53.4 53.2 54 53.4 54.2


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.