بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.13 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
بازار سهام 3502.22 3435 3398 3360 3323 3250
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.58 0.94 1.02 1.1 1.19 1.39
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
نرخ تورم 1.20 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری 15671.60 11800 12000 20900 20900 13000
حساب جاری 19.20 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 83 83 81 81 81
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
اطمینان کسب و کار 0.17 0.19 0.22 0.36 0.51 1
شاخص PMI تولید 47.60 51.7 52.3 52 52.5 53.1
شاخص PMI خدمات 53.60 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.20 -12.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
تولید ناخالص داخلی 13669.95 14000 14000 14800 14800 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2664.10 2653 2683 2689 2701 2724
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 571.94 559 568 569 580 576
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 41500 41500 42300 42300 42300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 40500 40500 41200 41200 41200
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 3.3 3.3 3.2 3.2 3
نرخ بیکاری جوانان 15.70 15.5 15.1 14.7 14.5 14
هزینه های کار 99.60 109 119 120 102 122
رشد دستمزد 2.50 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4
جمعیت 340.72 344 342 342 342 342
تغییر اشتغال 0.30 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 58.8 59 59.1 59.2 59.5
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.2 64.2 64.5 64.5 64.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.20 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.24 106 105 105 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 104.31 105 105 104 105 106
اندازه اصل تورم 1.10 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4
قیمت تولید 105.00 107 107 107 107 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9
تورم مواد غذایی 1.10 1.3 1.5 1.4 1.5 1.7
CPI مسکن آب و برق 105.03 105 106 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.31 108 106 106 107 108
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.35 -0.35 -0.1 -0.38 -0.1
عرضه پول M1 8551886.00 8850000 8980000 9090000 9150000 9650000
عرضه پول M2 12011083.00 12700000 12900000 13200000 13700000 14400000
ذخایر ارزی 70.73 79 82 82 84 91
ترازنامه بانک مرکزی 4690441.00 4820000 4950000 5050000 5110000 5510000
وام به بخش خصوصی 11261102.00 11360000 11400000 11260963 11351779 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
میزان رشد وام 3.30 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 15671.60 11800 12000 20900 20900 13000
حساب جاری 19.20 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
واردات 177189.20 169000 166000 170100 176000 172000
صادرات 192860.80 180800 178000 191000 195000 185000
بدهی خارجی 14185222.30 14900000 15000000 15100000 14383815 15400000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 83 83 81 81 81
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
هزینه های دولت 546.04 543 552 553 554 560
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 47 47 46.6 46.6 46.6
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10500000 10900000 10900000 10900000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 0.17 0.19 0.22 0.36 0.51 1
شاخص PMI تولید 47.60 51.7 52.3 52 52.5 53.1
شاخص PMI خدمات 53.60 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
پی ام آی مرکب 52.20 52 52.5 52.2 52.7 53.2
تولید صنعتی -0.50 0.7 1.5 1.9 1.8 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 -0.6 0.4 0.4 -0.6 0.3
تولید صنعتی -0.60 0.2 0.8 1.1 1 1.4
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -20.20 -8 -2 1 4 -4
ثبت خودرو 961.38 951 978 919 936 985
استخراج معدن -6.50 -4.2 -0.6 1.1 0.9 2.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.20 -12.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30 1.2 1.1 1.5 1.9 1.7
هزینه های مصرف کننده 1433.28 1425 1441 1444 1453 1463
درآمد قابل تصرف شخص 1787679.00 1774637 1791007 1794547 1812707 1817872
اعتبار بخش خصوصی 13622056.60 14400000 14900000 13533291 13709679 15400000
نرخ وام بانکی 2.00 1.99 1.99 2.24 2.01 2.24
شاخص خوشبینی اقتصادی 103.30 102 102 104 105 105
تسهیلات اعتباری خریدار 700217.16 679501 694247 695193 699934 704660
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.70 55 55 53.7 53.7 53.7
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 21.90 16 15 15.5 16 17
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 3.90 2 1.7 1.5 1.8 1.6
شاخص مسکن 115.85 116 117 117 119 121
پی ام آی ساخت و ساز 50.80 53.2 52.9 53.4 53 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.10 65.9 65.9 65.5 65.5 65.5


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.