27/03/2020 واقعی قبلی
05:10 AM
IN
اعلام نرخ بهره RBI 4.4% 5.15%
05:10 AM
IN
نسبت ذخیره نقدی 3% 4%
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده MAR/13 9.1% 9%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی MAR/20 $469.9B $481.9B
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) MAR/13 6.1% 6.1%
31/03/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت FEB 2.2%
11:30 AM
IN
ارزش بودجه دولت FEB NR-9854.7B
12:00 PM
IN
بدهی خارجی Q4 $557.5B
02/04/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
پی ام آی توليد Markit MAR 54.5
03/04/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی MAR/27 $469.9B
06/04/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
پی ام آی خدمات Markit MAR 57.5
10/04/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده MAR/27 9.1%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی APR/03
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) MAR/27 6.1%
13/04/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
IN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 2%
12:00 PM
IN
نرخ تورم (سالانه) MAR 6.58%
12:00 PM
IN
تغییرات سالیانه تولید FEB 1.5%
14/04/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه مواد غذایی WPI MAR 7.79%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه سوخت WPI MAR 3.38%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه تولید WPI MAR 0.42%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه تورم WPI MAR 2.26%
15/04/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
IN
موازنه تجاری MAR $-9.85B
17/04/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی APR/10
24/04/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده APR/10
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی APR/17
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) APR/10


هند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.