27/11/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت OCT -0.8%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی NOV/20 $572.77B
12:00 PM
IN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -23.9%
30/11/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
ارزش بودجه دولت OCT INR-9140B
01/12/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
پی ام آی توليد Markit NOV 58.9
03/12/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
پی ام آی خدمات Markit NOV 54.1
04/12/2020 واقعی قبلی
06:15 AM
IN
اعلام نرخ بهره RBI 4%
06:15 AM
IN
نرخ بهره معکوس 3.35%
06:15 AM
IN
نسبت ذخیره نقدی 3%
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده NOV/20 10.6%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی NOV/27
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) NOV/20 5.7%
11/12/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی DEC/04
12:00 PM
IN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 0.2%
12:00 PM
IN
نرخ تورم (سالانه) NOV 7.61%
12:00 PM
IN
تغییرات سالیانه تولید OCT -0.6%
14/12/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه تولید WPI NOV 2.12%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه سوخت WPI NOV -10.95%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه مواد غذایی WPI NOV 6.37%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه تورم WPI NOV 1.48%
15/12/2020 واقعی قبلی
12:20 PM
IN
موازنه تجاری NOV $-8.71B
12:20 PM
IN
صادرات NOV $24.89B
12:20 PM
IN
واردات NOV $33.61B
18/12/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده DEC/04
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی DEC/11
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) DEC/04


هند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.