17/05/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی MAY/10 $420.06B $418.69B
19/05/2019 واقعی قبلی
IN
India General Election Voting Ends
23/05/2019 واقعی قبلی
IN
India General Election Results
24/05/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی MAY/17 $420.06B
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده MAY/10 9.7%
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) MAY/10 13%
31/05/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IN
ارزش بودجه دولت MAR INR-8515B
10:00 AM
IN
ارزش بودجه دولت APR
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی MAY/24
12:00 PM
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت APR 4.7%
12:00 PM
IN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 6.6%
03/06/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
پی ام آی توليد Nikkei MAY 51.8
05/06/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
پی ام آی خدمات Nikkei MAY 51.0
06/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
IN
نسبت ذخیره نقدی 4%
06:15 AM
IN
اعلام نرخ بهره RBI 6%
07/06/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی MAY/31
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده MAY/24
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) MAY/24
12/06/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
IN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -0.1%
12:00 PM
IN
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.92%
12:00 PM
IN
تغییرات سالیانه تولید APR -0.4%
13/06/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
IN
حساب جاری Q1 $-16.9B
14/06/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه تولید WPI MAY
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه سوخت WPI MAY
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه مواد غذایی WPI MAY 7.37%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه تورم WPI MAY 3.07%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی JUN/07
12:00 PM
IN
موازنه تجاری MAY $-15.3B


هند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.