10/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی JUL/03 $513.3B $506.8B
13/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
IN
نرخ تورم (سالانه) JUN 5.91%
14/07/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه تولید WPI JUN -0.42%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه سوخت WPI JUN -19.83%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه مواد غذایی WPI JUN 1.13%
06:30 AM
IN
تغییرات سالیانه تورم WPI JUN -3.21%
15/07/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
IN
موازنه تجاری JUN $-3.15B
17/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده JUL/03 11%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی JUL/10 $513.3B
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) JUL/03 6.2%
24/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی JUL/17
31/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت JUN -23.4%
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده JUL/17
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی JUL/24
11:30 AM
IN
ارزش بودجه دولت JUN INR-4663B
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) JUL/17
03/08/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
پی ام آی توليد Markit JUL 47.2
05/08/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
IN
پی ام آی خدمات Markit JUL 33.7
06/08/2020 واقعی قبلی
06:15 AM
IN
اعلام نرخ بهره RBI 4%


هند - تقویم - شاخص های اقتصادی

هند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.