بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 73.15 73.4 73.73 74.08 74.41 75.08
بازار سهام 50858.03 49453 48304 47185 46091 43904
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.21 6.27 6.33 6.39 6.45 6.56

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 21.90 1.9 2.3 1.4 2.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 2.5 15 8.5 5.5 7
نرخ بیکاری 6.50 6.6 6.9 6.5 6.3 6.2
نرخ تورم 4.06 4.5 5 5.5 4.4 4.1
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.5 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -12880.00 -9200 -11100 -11750 -7300 -7200
حساب جاری 15530.87 -10000 -17000 -15000 -12600 -14400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 85 85 85 85 84
بودجه دولت -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -6.7
اطمینان کسب و کار 114.10 115 116 118 99 102
شاخص PMI تولید 57.50 57.1 52 51 51 51
شاخص PMI خدمات 55.30 53.2 52 51 52.6 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.00 95 93 96 89 85
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 35 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 21.90 1.9 2.3 1.4 2.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 2.5 15 8.5 5.5 7
تولید ناخالص داخلی 2868.93 2850 2850 2850 2850 3000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36222.75 38987 30930 35959 34964 37412
تولید ناخالص ملی 13280223.00 14886004 16701371 15757380 15321692 16394211
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11939.93 11217 6891 10412 10124 10833
تولید ناخالص داخلی سرانه 2169.10 2100 2100 2100 2100 2320
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6754.30 7500 7500 7500 7500 8000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6364.44 5439 5229 4126 4012 4292
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2730.26 2737 1504 2421 2354 2519
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5555.96 6209 4041 6290 6116 6544
تولید ناخالص داخلی از معادن 728.31 1120 819 680 661 708
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4499.36 4937 4309 4430 4308 4609
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 756.51 767 873 901 876 938

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.50 6.6 6.9 6.5 6.3 6.2
نرخ مشارکت نیروی کار 49.80 51.5 52 52 52.5 52.5
جمعیت 1312.24 1340 1340 1340 1340 1353
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 178.00 178 178 178 178 190
نرخ بیکاری جوانان 23.70 26 26 26 26 26

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.06 4.5 5 5.5 4.4 4.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 156.30 155 159 165 164 171
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 146.10 141 142 142 145 152
قیمت تولید 125.90 124 122 127 130 136
تغییر قیمت تولید کننده 2.03 2.7 2.5 3.4 4.5 4.5
قیمت صادرات 402.00 400 400 400 400 400
قیمت واردات 569.00 515 515 515 515 518
تورم مواد غذایی 1.89 7 6 6.1 5.3 5.3
انتظارات تورم 10.10 10.3 9.5 9.6 9.1 8.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.63 0.8 1.2 0.6 0.9 0.7
CPI مسکن آب و برق 158.90 162 162 165 165 171
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143.10 136 142 148 148 154

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.5 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.17 2.93 2.93 2.68 6.81 2.43
عرضه پول M1 44099.29 42582 42601 39601 39598 40598
عرضه پول M2 46127.69 44418 46419 45419 41419 40419
عرضه پول M3 184197.02 184585 177379 177379 176503 176503
ترازنامه بانک مرکزی 29531.54 29100 28300 27500 27900 24200
ذخایر ارزی 584550.00 570000 550000 543000 522000 512000
میزان رشد وام 6.60 5.9 6.1 6.3 6.2 6.4
نرخ بهره معکوس 3.35 3.1 3.1 3.1 3.1 3.35

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -12880.00 -9200 -11100 -11750 -7300 -7200
حساب جاری 15530.87 -10000 -17000 -15000 -12600 -14400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.6
واردات 40550.00 35800 38500 39850 37200 40100
صادرات 27670.00 26600 27400 28100 29900 32900
رابطه مبادله 73.70 78.04 75.49 77.67 84.21 84.21
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6526.00 3200 2800 1700 2600 2600
گردش سرمایه -87.28 29 100 -75 -75 7.98
حواله 13951.00 14900 14800 14000 13800 13800
ورود توریست 328462.00 310000 390000 395000 400000 510000
ذخایر طلا 676.61 672 662 650 650 650

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 85 85 85 85 84
بودجه دولت -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -6.7
ارزش بودجه دولت -12340.04 -11220 -6208 -7600 -6208 -6208
هزینه های دولت 3551.03 3903 5596 3932 3823 4091
درآمدهای دولت 12833.14 9500 10200 10700 11500 12300
هزینه های مالی 25173.18 17100 17700 18000 19500 19500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.21 14 14 14 14 14.2

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 35 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 114.10 115 116 118 99 102
شاخص PMI تولید 57.50 57.1 52 51 51 51
شاخص PMI خدمات 55.30 53.2 52 51 52.6 50.8
تولید صنعتی 1.00 5.4 3.9 6.7 4.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.80 0.9 1.4 0.8 1 0.8
تولید صنعتی 1.60 7 4.2 3.9 3.9 5.6
تولید خودرو 185416.00 210000 221000 233000 195000 195000
ثبت خودرو 190183.00 190000 180000 215000 219000 220000
تولید فولاد 10000.00 9100 8700 8600 8740 8650
استخراج معدن -4.80 4.1 3.5 2 2 2.4
پی ام آی مرکب 57.30 51.8 52.3 50 50 52.5
تولید سیمان 29553.00 27000 29000 30900 31791 32791

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.00 95 93 96 89 85
هزینه های مصرف کننده 21217.19 21782 16803 19490 18951 20277
درآمد قابل تصرف شخص 199689740.00 211921097 237765134 224326235 218123666 233392323
نرخ وام بانکی 8.80 8.8 8.8 8.55 9.95 8.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 37.30 11.5 11.5 11.5 12 12
قیمت گازوئیل 1.21 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 107.00 118 118 117 119 120
میزان ساخت و ساز 0.10 -1.2 4.2 5.1 5.1 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.