بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 74.39 74.64 74.95 75.26 75.56 76.18
بازار سهام 52645.27 51176 49750 48360 47012 44427
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.20 6.25 6.29 6.34 6.38 6.47

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 1.4 2.2 1.3 1.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 12 6.2 6.6 7.3 7
نرخ بیکاری 11.90 10.5 8.3 6.4 6.3 6.2
نرخ تورم 6.26 5.4 4.7 5.3 4.8 4.2
نرخ بهره 4.00 4 4 4.25 4.5 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -9370.00 -10750 -7300 -9000 -9600 -7200
حساب جاری -8134.78 -3500 -2600 -4400 -5700 -8400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 -1.5 -1.5 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 85 85 84 84 84
بودجه دولت -9.40 -6.8 -6.8 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار 114.10 118 109 107 105 102
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 55.30 51 51 52.3 54 51
PMI شاخص خدمات 41.20 51 52.6 52 53 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.50 76 89 91 91 85
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 35 35 35 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 1.4 2.2 1.3 1.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 12 6.2 6.6 7.3 7
تولید ناخالص داخلی 2622.98 2850 2850 3000 3000 3000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38963.35 29784 42519 38490 41535 41184
تولید ناخالص ملی 13280223.00 16047839 16951971 14103597 14156718 15090849
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13382.27 6621 14061 12680 14265 13568
تولید ناخالص داخلی سرانه 1961.30 2100 2100 2320 2320 2320
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6118.36 7500 7500 7500 7500 8000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5445.03 5141 7121 6799 5804 7275
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3175.14 1452 3346 2906 3385 3110
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6315.03 4016 6864 5903 6732 6317
تولید ناخالص داخلی از معادن 913.03 759 1058 786 973 841
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4699.45 3960 5241 4745 5010 5077
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 795.61 793 860 803 848 860

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 11.90 10.5 8.3 6.4 6.3 6.2
نرخ مشارکت نیروی کار 49.80 52 52.5 52.5 52.5 52.5
جمعیت 1347.12 1361 1361 1373 1373 1373
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 178.00 178 178 190 190 190
نرخ بیکاری جوانان 34.70 26 26 26 26 26

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 6.26 5.4 4.7 5.3 4.8 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 161.30 165 165 165 169 172
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 146.10 142 145 146 145 152
قیمت تولید 133.70 143 140 135 139 147
تغییر قیمت تولید کننده 12.07 16 12 4 3.9 4.5
قیمت صادرات 402.00 400 400 407 408 407
قیمت واردات 569.00 515 515 570 570 570
تورم مواد غذایی 5.15 6.1 5.3 5.1 4.9 5.3
انتظارات تورم 10.90 9.6 8.1 9.2 8.5 8.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 0.6 0.9 0.5 0.7 0.7
CPI مسکن آب و برق 160.50 165 165 168 168 172
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 150.60 148 149 154 158 155

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4.25 4.5 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 3.42 3.42 3.42 3.67 3.92 3.92
عرضه پول M1 47401.33 39601 39598 39598 39598 40598
عرضه پول M2 49616.69 45419 41419 41419 41419 40419
عرضه پول M3 193119.20 177379 176503 176503 176503 176503
ترازنامه بانک مرکزی 31635.34 29500 28790 26300 25800 24200
ذخایر ارزی خارجی 611149.00 543000 522000 522000 522000 512000
میزان رشد وام 6.50 6.3 6.2 5.8 5.9 6.4
نرخ بهره معکوس 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -9370.00 -10750 -7300 -9000 -9600 -7200
حساب جاری -8134.78 -3500 -2600 -4400 -5700 -8400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 -1.5 -1.5 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 41870.00 38850 37200 39100 41000 40100
صادرات 32500.00 28100 29900 30100 31400 32900
رابطه مبادله 73.70 77.67 84.21 77.67 71.4 71.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9140.00 2700 2600 2400 2400 3600
گردش سرمایه -38.46 -75 -75 27 85 110
حواله 14035.31 14000 13800 13800 13800 13800
ورود توریست 0.00 395000 400000 400000 450000 510000
ذخایر طلا 695.31 650 650 650 650 650

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 85 85 84 84 84
بودجه دولت -9.40 -6.8 -6.8 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت -274245.00 -9990 -10920 -9300 -9300 -8000
هزینه های دولت 4559.97 5377 4143 3771 4861 4035
درآمدهای دولت 547399.00 5110 10980 17200 17200 11500
هزینه های مالی 821644.00 15100 21900 26500 26500 19500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 17.60 15.6 15.6 14 14 14

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 35 35 35 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 114.10 118 109 107 105 102
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 55.30 51 51 52.3 54 51
PMI شاخص خدمات 41.20 51 52.6 52 53 50.8
تولید صنعتی 29.30 6.7 4.5 4 4.1 4.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.00 0.8 1 0.3 0.1 0.8
تولید صنعتی 34.50 9 4.9 3.8 5.8 5.6
تولید خودرو 178077.00 233000 195000 190000 179000 195000
ثبت خودرو 166118.00 215000 219000 217000 194000 220000
تولید فولاد 9400.00 8600 8740 8740 8740 8650
استخراج معدن 23.30 2 2 1.5 1.5 2.4
پی ام آی مرکب 43.10 51 53 52 52 51.1
تولید سیمان 24222.00 30900 31791 31791 31791 32791

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.50 76 89 91 91 85
هزینه های مصرف کننده 21604.13 16146 25111 22533 23030 24110
درآمد قابل تصرف شخص 199689740.00 228461280 234227599 212070504 212869263 226915439
نرخ وام بانکی 8.80 8.8 8.8 9.05 9.3 9.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 37.70 11.5 12 12 12 12
قیمت گازوئیل 1.36 1.29 1.23 1.17 1.11 1.05

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 107.00 117 119 118 118 120
میزان ساخت و ساز 8.90 5.1 5.1 3.5 3.5 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.