بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 73.79 73.92 74.25 74.6 74.94 75.62
بازار سهام 37981.63 37025 36165 35327 34508 32871
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.05 6.12 6.18 6.24 6.3 6.41

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 3.4 1.5 1.9 2.3 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -23.90 -10 -4 2.5 15 5.5
نرخ بیکاری 11.00 15 15 13 11 9.8
نرخ تورم 6.69 6.8 6.2 3.2 4 4.5
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.5 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -6770.00 -13200 -14100 -9200 -3100 -14100
حساب جاری 584.38 -2000 -7000 -12000 -17000 -12600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -0.6 -0.6 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 75 75 80 80 80
بودجه دولت -4.59 -10 -10 -7.4 -7.4 -7.4
اطمینان کسب و کار 99.50 100 104 115 116 99
شاخص PMI تولید 52.00 52.5 50.8 51.4 52 51
شاخص PMI خدمات 41.80 52 51 53.2 52 52.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.70 72 81 95 93 89
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 3.4 1.5 1.9 2.3 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -23.90 -10 -4 2.5 15 5.5
تولید ناخالص داخلی 2875.14 2610 2610 2950 2950 2950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 26895.56 34051 34970 38987 43741 36894
تولید ناخالص ملی 14522931.00 13257208 13942014 14886004 16701371 14708825
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5991.92 9839 10290 11217 12585 10856
تولید ناخالص داخلی سرانه 2169.10 1900 1900 2100 2100 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6754.30 6610 6610 7500 7500 7500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4546.58 3494 5855 5439 6102 6177
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1307.50 2319 2490 2737 3071 2627
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3513.96 5473 5342 6209 6966 5636
تولید ناخالص داخلی از معادن 712.09 655 812 1120 1257 857
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3746.56 4418 4609 4937 5539 4863
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 758.77 755 699 767 861 737

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 11.00 15 15 13 11 9.8
نرخ مشارکت نیروی کار 49.80 50 51.5 51.5 52 52.5
جمعیت 1312.24 1326 1326 1340 1340 1340
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 178.00 178 178 190 190 190
نرخ بیکاری جوانان 23.70 24 24 24 24 24

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 6.69 6.8 6.2 3.2 4 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154.70 156 160 153 158 167
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 138.80 139 143 139 140 145
قیمت تولید 121.70 125 128 124 122 134
تغییر قیمت تولید کننده 0.16 3.3 3.9 2.7 2.5 4.5
قیمت صادرات 402.00 385 385 385 385 400
قیمت واردات 569.00 510 510 510 510 510
تورم مواد غذایی 9.05 10 5.8 4 6 4.3
انتظارات تورم 10.20 5.1 4.5 4.5 4.5 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.52 0.9 0.6 0.8 1.2 0.9
CPI مسکن آب و برق 156.30 163 162 160 161 170
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139.70 135 138 134 140 144

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 4 3.75 3.5 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.32 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
ترازنامه بانک مرکزی 27934.37 26200 19500 19100 18300 17900
ذخایر ارزی 545038.00 508000 483000 470000 450000 422000
میزان رشد وام 5.30 7 7.3 6.9 6.5 6.2
نرخ بهره معکوس 3.35 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -6770.00 -13200 -14100 -9200 -3100 -14100
حساب جاری 584.38 -2000 -7000 -12000 -17000 -12600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -0.6 -0.6 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 29470.00 33000 37400 39800 34500 36200
صادرات 22700.00 19800 22200 30600 31400 31900
رابطه مبادله 73.70 75.49 75.49 75.49 75.49 78.43
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3269.00 1000 5800 3200 2800 2600
گردش سرمایه -19.36 -750 -230 29 100 7.98
حواله 14891.13 15500 14000 14000 14000 13800
ورود توریست 328462.00 220000 250000 310000 390000 400000
ذخایر طلا 657.70 630 632 632 632 650

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 75 75 80 80 80
بودجه دولت -4.59 -10 -10 -7.4 -7.4 -7.4
ارزش بودجه دولت -8213.49 -6670 -6208 -6200 -6200 -6208
هزینه های دولت 4866.36 4424 3722 3903 4379 3927
درآمدهای دولت 2328.60 8200 13500 13500 13500 15500
هزینه های مالی 10542.09 14600 19700 19700 19700 21500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.21 13.6 13.6 14 14 14

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 99.50 100 104 115 116 99
شاخص PMI تولید 52.00 52.5 50.8 51.4 52 51
شاخص PMI خدمات 41.80 52 51 53.2 52 52.6
تولید صنعتی -10.40 5.5 6.8 5.4 3.9 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.40 14 2 0.9 1.4 1
تولید صنعتی -11.10 8 7 7 4.2 5.6
تولید خودرو 152604.00 1530000 130000 190000 200000 218720
ثبت خودرو 157761.00 150000 165000 160000 210000 215000
تولید فولاد 8478.00 8950 9600 9600 9600 9650
استخراج معدن -13.00 -4 4.1 4.1 3.5 2.1
پی ام آی مرکب 46.00 52.5 51 51.8 52.3 52.5
تولید سیمان 24247.00 21000 26000 26000 30000 31791

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.70 72 81 95 93 89
هزینه های مصرف کننده 14611.64 19242 20951 21782 24439 22103
درآمد قابل تصرف شخص 206752290.00 183176578 198482198 211921097 237765134 209398719
نرخ وام بانکی 9.00 9 9 9 9 9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12
قیمت گازوئیل 1.10 0.96 0.91 0.87 0.82 0.78

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 109.00 125 130 130 130 142
میزان ساخت و ساز -9.60 -5 2 4 4.2 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.