بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 69.72 69.57 69.97 70.37 70.77 71.58
بازار سهام 38774.13 38282 37896 37513 37134 36387
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.47 7.41 7.48 7.54 7.61 7.75
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.5 1.4 1.4 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 6.7 6.6 6.9 7.1 7.4
نرخ بیکاری 3.53 3.6 3.6 3.8 3.8 4.5
نرخ تورم 2.86 2.8 3 3.5 3.8 3.7
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -10890.00 -15760 -15191 -17900 -17000 -14100
حساب جاری -16899.55 -15000 -12000 -13500 -11000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69 69 69 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
اطمینان کسب و کار 113.50 116 115 114 115 112
شاخص PMI تولید 52.60 51.8 52 51.4 52.3 52.8
شاخص PMI خدمات 52.00 51.5 50.8 50.5 49.8 51.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.00 102 98 95 95 101
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.5 1.4 1.4 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 6.7 6.6 6.9 7.1 7.4
تولید ناخالص داخلی 2600.82 2900 2900 2900 3100 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35001.62 35307 35548 37417 37487 39924
تولید ناخالص ملی 13954956.00 13296454 13290021 14917848 14945758 15917344
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11575.43 11423 11361 12374 12397 13203
تولید ناخالص داخلی سرانه 1963.55 3100 3100 3100 3500 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6426.67 7100 7100 7100 7200 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5862.40 4392 3668 6267 6279 6687
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2754.48 2748 2620 2945 2950 3142
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5650.17 5853 6024 6040 6051 6445
تولید ناخالص داخلی از معادن 871.10 995 752 931 933 994
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4314.27 3972 4330 4612 4621 4921
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 708.09 749 764 757 758 808
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.53 3.6 3.6 3.8 3.8 4.5
افراد شاغل 29579.00 30183 30212 30212 32200 32200
افراد بیکار 44.85 42.75 42.54 42.34 43.32 43.32
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 19400.00 17400 17400 18500 18500 19800
دستمزد 272.19 341 341 341 356 356
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00 45489 45396 45500 45500 46500
دستمزد در تولید 347.30 435 435 435 455 455
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900.00 11833 11849 17000 17000 18000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.86 2.8 3 3.5 3.8 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.40 142 144 145 146 150
قیمت تولید 120.00 123 125 125 125 130
تغییر قیمت تولید کننده 3.18 3.2 3.5 4 4.5 3.9
تورم مواد غذایی 0.30 4.3 2.9 3.5 4.2 4.7
CPI مسکن آب و برق 149.00 146 150 152 155 157
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.60 127 130 128 129 133
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.27 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31
میزان رشد وام 13.20 14.6 14.6 13 13 12
نرخ بهره معکوس 5.75 6.5 6.5 6.5 6 5.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -10890.00 -15760 -15191 -17900 -17000 -14100
حساب جاری -16899.55 -15000 -12000 -13500 -11000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
واردات 43440.00 43212 43209 45900 45900 43000
صادرات 32550.00 27452 28018 28000 28900 28900
رابطه مبادله 73.30 77.12 77.2 83.71 78.04 78.04
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69 69 69 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
ارزش بودجه دولت -8514.99 -4569 -5069 -5800 -5800 -6208
هزینه های دولت 3410.32 4005 4221 3646 3652 3890
درآمدهای دولت 13373.40 2350 6626 12000 12000 12500
هزینه های مالی 21888.39 6919 11695 17800 17800 18708
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 11.6 11.6 11.6 11.2 11.2
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 113.50 116 115 114 115 112
شاخص PMI تولید 52.60 51.8 52 51.4 52.3 52.8
شاخص PMI خدمات 52.00 51.5 50.8 50.5 49.8 51.9
تولید صنعتی 0.10 4.5 5.4 5 4.8 6.5
تولید صنعتی -0.30 4.8 4 4.4 4 5.6
تولید خودرو 237936.00 230628 255336 223719 238720 238720
استخراج معدن 2.00 1.7 1.91 2 2 2.1
تولید سیمان 28511.00 26097 27058 28780 28780 29791
پی ام آی مرکب 52.70 52.4 53 51.8 51 52.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.00 102 98 95 95 101
هزینه های مصرف کننده 20671.40 19713 19935 22098 22139 23578
نرخ وام بانکی 9.40 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
قیمت گازوئیل 1.05 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 2.10 4.4 5.02 5.1 6.5 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.