بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 77.81 77.76 78.06 78.35 78.66 79.25
بازار سهام 54208.53 51379 50001 48660 47356 44851
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.36 7.37 7.43 7.48 7.54 7.65

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.84 1.6 1.5 1 1.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 16.2 6.2 4.1 4 3.5
نرخ بیکاری 7.80 6.3 7 6.2 7.3 6.5
نرخ تورم 7.79 6.3 5.8 5.4 5.1 4.6
نرخ بهره 4.40 4.5 4.5 4.75 4.75 5.5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 5
موازنه تجاری -20.11 -15.6 -12.8 -9.2 -10 -9.6
حساب جاری -23013.48 -12700 -6800 -8400 -10000 -7700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.95 84 84 84 84 84
بودجه دولت -9.40 -6.9 -6.9 -6.9 -6.4 -6.4
اطمینان کسب و کار 134.70 115 110 102 120 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.70 54 53 51 52 50.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.90 53 51 50.8 52.2 51.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.70 65 68 75 78 85
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 7.80 6.3 7 6.2 7.3 6.5
نرخ مشارکت نیروی کار 46.90 49.5 50 50.3 50.3 50.5
جمعیت 1347.12 1373 1373 1373 1373 1386
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 178.00 190 190 190 190 190

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.79 6.3 5.8 5.4 5.1 4.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 170.10 171 173 175 176 183
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160.10 148 148 154 154 167
قیمت تولید 148.80 150 150 153 157 159
تغییر قیمت تولید کننده 15.08 11.9 9.2 7 5.8 4
قیمت صادرات 140.30 138 138 138 140 140
قیمت واردات 105.50 107 107 107 107 110
تورم مواد غذایی 8.38 5.5 5.1 4.5 4 5.5
انتظارات تورم 10.80 11.5 9 8.7 8 8.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.43 0.9 0.3 0.5 0.2 0.6
CPI مسکن آب و برق 167.00 171 172 172 174 180
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 162.60 164 165 165 166 167

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.40 4.5 4.5 4.75 4.75 5.5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 5
نرخ بهره بین بانکی 4.68 4.78 4.78 5.03 5.03 5.53
عرضه پول M1 51383.74 47000 47000 43000 40000 41000
عرضه پول M2 54717.61 50000 49000 47000 45000 42000
عرضه پول M3 208171.19 196000 186000 175000 1700000 175000
ذخایر ارزی خارجی 595950.00 625000 625000 620000 620000 610000
ترازنامه بانک مرکزی 31538.28 31800 30700 29200 28000 26200
میزان رشد وام 11.10 6.9 6 6.4 6 6.4
نرخ بهره معکوس 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -20.11 -15.6 -12.8 -9.2 -10 -9.6
حساب جاری -23013.48 -12700 -6800 -8400 -10000 -7700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2 -2.6
واردات 60.30 50 45 42.1 44 43.5
صادرات 40.19 34.4 32.2 32.9 34 33.9
بدهی خارجی 614919.00 625000 630000 631000 632000 635000
رابطه مبادله 107.20 129 129 129 129 127
گردش سرمایه -202.27 85 90 110 110 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4275.00 2400 2400 3600 3600 4200
حواله 15111.46 14800 13800 13500 13500 13500
ورود توریست 201546.00 450000 450000 510000 525000 600000
ذخایر طلا 754.10 750 740 740 730 700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.95 84 84 84 84 84
بودجه دولت -9.40 -6.9 -6.9 -6.9 -6.4 -6.4
ارزش بودجه دولت -1316595.00 -1730000 -224800 -449800 -1800000 -1220000
هزینه های دولت 3564.05 4897 3840 3710 3707 3840
درآمدهای دولت 1827280.00 600200 1100200 1805000 1800000 1230000
هزینه های مالی 3143875.00 825000 1550000 2400000 3300000 2450000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 17.60 14 14 14 14 12

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 134.70 115 110 102 120 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.70 54 53 51 52 50.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.90 53 51 50.8 52.2 51.2
تولید صنعتی 1.90 4.3 5.1 3.2 2 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 12.50 0.1 0.3 0.8 -0.5 0.8
تولید صنعتی 0.90 5.8 4.8 4 3 5.6
تولید خودرو 177718.00 179000 210000 200000 230000 200000
ثبت خودرو 153995.00 194000 200000 220000 230000 220000
استخراج معدن 4.00 -1.5 -1 2.4 4 2.4
تولید فولاد 10900.00 9500 9300 9650 10000 8650
پی ام آی مرکب 57.60 52 52 51.1 50.5 51.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 71.70 65 68 75 78 85
هزینه های مصرف کننده 23216.09 20726 20691 24168 24145 25014
درآمد قابل تصرف شخص 238573760.00 232039478 212070504 248355284 248116710 257047719
نرخ وام بانکی 8.80 8.9 8.9 9.15 9.15 9.65
قیمت گازوئیل 1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.58
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.70 40 40.2 41 41 43

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 106.00 114 116 120 110 120
میزان ساخت و ساز 4.30 1.5 2.9 2.9 3 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.