بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 75.96 76.59 76.94 77.3 77.65 78.35
بازار سهام 27590.95 26951 26325 25715 25119 23927
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.31 6.36 6.42 6.48 6.54 6.66

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 -7.2 -3.4 1.5 1.1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 1 1.1 1.5 1.9 2.5
نرخ بیکاری 7.80 10 11.5 12 11.7 9.8
نرخ تورم 6.58 4.5 4.6 5.2 5.2 4.5
نرخ بهره 4.40 4.25 4.25 4.25 3.75 3.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -9850.00 -14200 -9300 -10200 -9200 -10300
حساب جاری -1400.00 -8000 -7000 -9000 -12000 -12600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -1.6 -1.6 -1.6 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 75 75 75 80 80
بودجه دولت -3.34 -6.2 -6.2 -6.2 -7.4 -7.4
اطمینان کسب و کار 105.00 92 95 94 96 99
شاخص PMI خدمات 49.30 42 44 48 50.2 52.6
شاخص PMI تولید 51.80 43 47 50.8 50.2 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.70 69 72 71 75 79
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 -7.2 -3.4 1.5 1.1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 1 1.1 1.5 1.9 2.5
تولید ناخالص داخلی 2800.00 2950 2950 2950 3100 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36650.03 35653 36270 37200 37346 38130
تولید ناخالص ملی 14522931.00 14024731 14031708 14740775 14798867 15109294
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10718.87 11351 10390 10880 10923 11152
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104.20 2900 2900 2900 2180 3200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899.20 7148 7200 7200 7148 7440
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6091.05 4414 3684 6182 6207 6337
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2601.70 2650 2462 2641 2651 2707
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5593.35 5773 5804 5677 5700 5819
تولید ناخالص داخلی از معادن 854.29 932 703 867 871 889
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4749.47 4233 4640 4821 4840 4941
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 728.17 820 800 739 742 758

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 7.80 10 11.5 12 11.7 9.8
نرخ مشارکت نیروی کار 49.80 51.5 51.5 51.5 51.5 52.5
جمعیت 1312.24 1326 1326 1326 1340 1340
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 19400.00 18500 18500 19800 19800 20000
حداقل دستمزد 178.00 178 178 178 190 190
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00 45500 45500 46500 46500 47500
نرخ بیکاری جوانان 23.70 24 24 24 24 24

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 6.58 4.5 4.6 5.2 5.2 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149.10 150 153 158 157 165
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 138.80 136 136 142 142 145
قیمت تولید 122.20 125 125 128 127 133
تغییر قیمت تولید کننده 2.26 3.2 3.4 3.9 3.9 4.5
قیمت صادرات 376.00 385 385 385 385 400
قیمت واردات 513.00 510 510 510 510 510
تورم مواد غذایی 10.81 12 10 5.8 5.8 4.3
انتظارات تورم 9.20 5.5 5.1 4.5 4.5 5.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.73 0.6 0.4 0.32 0.32 0.32
CPI مسکن آب و برق 154.80 157 159 161 163 168
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.30 131 132 136 137 142

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.40 4.25 4.25 4.25 3.75 3.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 4.36 4.68 4.68 4.68 4.18 4.18
ترازنامه بانک مرکزی 22099.01 18200 18200 19426 19426 19826
ذخایر ارزی 475600.00 424000 428000 420000 420000 422000
میزان رشد وام 6.10 13 11.5 12 12 12
نرخ بهره معکوس 4.15 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -9850.00 -14200 -9300 -10200 -9200 -10300
حساب جاری -1400.00 -8000 -7000 -9000 -12000 -12600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -1.6 -1.6 -1.6 -2.2 -2.2
واردات 37500.00 32700 29100 32400 39800 36200
صادرات 27650.00 18500 19800 22200 30600 25900
رابطه مبادله 73.30 75.49 75.49 75.49 75.49 78.43
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5668.00 4000 4000 2800 2800 2600
گردش سرمایه -149.89 12 12 12 12 7.98
حواله 15185.47 13500 15500 14000 14000 13800
ورود توریست 1118150.00 720000 720000 1100000 900000 1255000
ذخایر طلا 618.16 630 630 632 632 650
تولید نفت خام 638.00 700 700 700 700 702

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 75 75 75 80 80
بودجه دولت -3.34 -6.2 -6.2 -6.2 -7.4 -7.4
ارزش بودجه دولت -10364.85 -4400 -6400 -6200 -6200 -6000
هزینه های دولت 3823.38 4305 4641 3881 3896 3978
درآمدهای دولت 14288.69 3400 8200 13500 13500 15500
هزینه های مالی 24653.54 7800 14600 19700 19700 21500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.21 13.6 13.6 13.6 14 14

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 105.00 92 95 94 96 99
شاخص PMI خدمات 49.30 42 44 48 50.2 52.6
شاخص PMI تولید 51.80 43 47 50.8 50.2 51
تولید صنعتی 2.00 2.2 1.5 3.5 3.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.30 -5 -2 0.87 0.87 0.87
تولید صنعتی 1.50 2.5 1.8 5.6 5.6 5.6
تولید خودرو 201889.00 190000 230000 200000 200000 218720
ثبت خودرو 203685.00 245000 245000 210000 210000 215000
استخراج معدن 4.40 3 3 2.1 2.1 2.1
تولید فولاد 9560.00 8950 8950 9600 9600 9650
پی ام آی مرکب 57.60 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
تولید سیمان 30962.00 29500 275000 30091 30091 31791

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.70 69 72 71 75 79
هزینه های مصرف کننده 21662.35 19934 20221 21987 22074 22537
درآمد قابل تصرف شخص 206752290.00 193781537 193877946 209853574 210680584 215099914
نرخ وام بانکی 9.40 9.25 9.25 9.25 8.75 8.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.00 11.5 11.5 11.5 11.5 12
قیمت گازوئیل 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 114.00 123 125 130 130 142
میزان ساخت و ساز 5.50 2.5 2.5 3 3 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.