بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 71.86 69.25 69.63 70.02 70.42 71.2
بازار سهام 36612.70 36406 35997 35596 35195 34410
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.55 6.43 6.48 6.54 6.6 6.71
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.6 6.9 7.1 7 7.2
نرخ بیکاری 6.00 6.2 6.2 6.5 6.5 6.1
نرخ تورم 3.15 3 3.5 3.8 3.7 3.7
نرخ بهره 5.40 5.4 5.2 5.2 5 5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -13430.00 -15500 -13800 -12400 -16200 -12200
حساب جاری -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 69 69 70 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 112.80 113 114 115 112 112
شاخص PMI تولید 52.50 52 51.4 50.8 51 50.8
شاخص PMI خدمات 53.80 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.70 98 95 95 98 101
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.6 6.9 7.1 7 7.2
تولید ناخالص داخلی 2726.32 2900 2900 3100 3100 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37198.30 36700 37426 39839 39802 40121
تولید ناخالص ملی 13954956.00 13714581 14917848 14945758 14931803 15991933
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11421.62 11899 12497 12233 12221 13397
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104.20 2500 2500 2900 2900 2900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899.20 7100 7100 7200 7200 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4860.94 3813 6274 5206 5201 6726
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2586.14 2704 2946 2770 2767 3159
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6167.49 6211 6027 6605 6599 6461
تولید ناخالص داخلی از معادن 1139.86 775 936 1221 1220 1004
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4610.20 4464 4608 4938 4933 4940
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 692.04 788 757 741 740 812
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.00 6.2 6.2 6.5 6.5 6.1
افراد شاغل 29579.00 30183 30212 30212 33000 32200
افراد بیکار 44.85 42.75 42.54 42.34 43.32 43.32
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 272.19 341 341 356 356 356
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00 45489 45500 45500 45500 46500
دستمزد در تولید 347.30 435 435 455 455 455
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900.00 11833 17000 17000 17000 18000
هزینه زندگی خانواده 19400.00 17400 18500 18500 18500 19800
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.15 3 3.5 3.8 3.7 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.20 144 145 146 148 150
قیمت تولید 121.20 124 125 125 125 130
تغییر قیمت تولید کننده 1.08 2.5 3.8 4.5 3.2 3.9
تورم مواد غذایی 2.36 2.9 3.5 4.2 4 4.7
CPI مسکن آب و برق 150.60 150 152 155 155 157
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.60 130 128 129 129 133
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 5.40 5.4 5.2 5.2 5 5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 5.49 5.65 5.65 5.65 5.45 5.45
میزان رشد وام 12.20 12 12 13 13 12
نرخ بهره معکوس 5.15 6.5 6.5 6 6 5.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -13430.00 -15500 -13800 -12400 -16200 -12200
حساب جاری -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 39760.00 44500 42900 45600 45700 44400
صادرات 26330.00 29000 29100 33200 29500 32200
رابطه مبادله 73.30 77.2 83.71 78.04 75.49 78.04
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 69 69 70 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -4320.55 -5069 -5800 -5800 -5800 -6208
هزینه های دولت 3686.66 4356 3647 3948 3945 3909
درآمدهای دولت 2896.50 7100 12000 18000 3100 19500
هزینه های مالی 7217.05 15694 19800 24800 7200 20708
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.04 13.6 13.6 14 14 14
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 112.80 113 114 115 112 112
شاخص PMI تولید 52.50 52 51.4 50.8 51 50.8
شاخص PMI خدمات 53.80 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
تولید صنعتی 2.00 5.4 5 4.8 3.2 6.5
تولید صنعتی 1.20 4 4.4 4 3.5 5.6
تولید خودرو 217682.00 210335 180719 230000 220000 200000
استخراج معدن 1.60 1.7 2 2 3 2.1
تولید سیمان 28392.00 29097 29780 34780 29500 30091
پی ام آی مرکب 53.90 53 51.8 51 52.5 52.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.70 98 95 95 98 101
هزینه های مصرف کننده 21111.41 20571 22038 22610 22589 23624
نرخ وام بانکی 9.40 9.4 9.4 9.4 9.2 9.2
قیمت گازوئیل 1.07 1.04 1.02 0.99 0.96 0.96
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 0.20 4.4 5.1 3.5 2.5 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.