بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 75.01 75.4 75.7 75.99 76.29 76.89
بازار سهام 61305.95 58486 56954 55459 54005 51213
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.33 6.36 6.39 6.43 6.47 6.54

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 2.2 1.3 1.6 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 20.10 6.2 6.6 7.3 7.1 7
نرخ بیکاری 6.90 6.8 6.4 6.3 6 6.2
نرخ تورم 4.35 5.6 5.9 5.2 5.5 5.1
نرخ بهره 4.00 4 4.25 4.5 4.5 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -22590.00 -12300 -9000 -9600 -6800 -7200
حساب جاری 6500.00 -2600 -4400 -5700 -6800 -8400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 -1.5 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 85 84 84 84 84
بودجه دولت -9.40 -6.8 -4 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار 124.10 129 117 115 110 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.70 54 52.3 54 53 51
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.20 52.6 52 53 51 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.60 59 61 70 77 85
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 2.2 1.3 1.6 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 20.10 6.2 6.6 7.3 7.1 7
تولید ناخالص داخلی 2622.98 2850 3000 3000 3000 3000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32380.20 42519 38490 41535 34744 41184
تولید ناخالص ملی 13280223.00 16951971 14103597 14156718 14249679 15090849
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10223.35 14061 12683 14265 10970 13571
تولید ناخالص داخلی سرانه 1961.30 2100 2320 2320 2320 2320
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6118.36 7500 7500 7500 7500 8000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4862.92 7121 6799 5804 5218 7275
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2212.56 3346 2906 3385 2374 3110
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5438.21 6864 5903 6732 5835 6317
تولید ناخالص داخلی از معادن 814.44 1058 786 973 874 841
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3792.05 5241 4745 5010 4069 5077
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 820.42 860 803 848 880 860

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 6.90 6.8 6.4 6.3 6 6.2
نرخ مشارکت نیروی کار 47.30 48.5 48.5 49.5 50 50.3
جمعیت 1347.12 1361 1373 1373 1373 1373
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 178.00 178 190 190 190 190
نرخ بیکاری جوانان 27.70 26 26 26 26 26

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 4.35 5.6 5.9 5.2 5.5 5.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 163.20 166 166 170 172 175
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 146.10 147 147 146 146 154
قیمت تولید 136.00 140 139 142 143 147
تغییر قیمت تولید کننده 10.66 12 7 5.9 5.2 4.5
قیمت صادرات 140.30 400 408 408 408 408
قیمت واردات 105.50 515 570 570 570 570
تورم مواد غذایی 0.68 4.7 5.1 4.9 5.1 5.5
انتظارات تورم 11.50 12.1 11.2 9.5 9 8.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 0.2 0.5 0.7 0.3 0.7
CPI مسکن آب و برق 162.10 167 169 169 171 175
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154.00 154 155 156 157 158

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 4.00 4 4.25 4.5 4.5 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 3.48 3.48 3.73 3.98 3.98 4.23
عرضه پول M1 48565.11 45000 44000 42000 42000 41000
عرضه پول M2 49481.73 49000 47000 46000 46000 42000
عرضه پول M3 193995.96 193000 190000 176000 176000 175000
ترازنامه بانک مرکزی 33300.55 31790 30300 25800 25700 24200
ذخایر ارزی خارجی 639516.00 632000 622000 625000 625000 620000
میزان رشد وام 6.70 6.2 5.8 5.9 6 6.4
نرخ بهره معکوس 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -22590.00 -12300 -9000 -9600 -6800 -7200
حساب جاری 6500.00 -2600 -4400 -5700 -6800 -8400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 -1.5 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 56390.00 44200 39100 41000 39000 40100
صادرات 33790.00 31900 30100 31400 32200 32900
بدهی خارجی 570000.00 572000 572000 576000 580000 585000
رابطه مبادله 107.20 77.67 71.58 71.58 71.58 71.58
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2235.00 2600 2400 2400 2400 3600
گردش سرمایه -61.71 -75 27 85 90 110
حواله 14354.76 13800 13800 13800 13800 13800
ورود توریست 0.00 0 0 450000 450000 510000
ذخایر طلا 703.71 650 650 650 650 650

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 85 84 84 84 84
بودجه دولت -9.40 -6.8 -4 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت -468009.00 -6208 -990000 -1930000 -694800 -1250000
هزینه های دولت 4214.71 4143 3776 4861 4522 4040
درآمدهای دولت 808672.00 1200000 1720000 170200 170200 1150000
هزینه های مالی 1276681.00 2190000 3650000 865000 865000 2400000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 17.60 15.6 14 14 14 14

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 124.10 129 117 115 110 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.70 54 52.3 54 53 51
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.20 52.6 52 53 51 50.8
تولید صنعتی 11.90 6.5 3 3.3 3.1 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.23 1 0.3 0.1 0.3 0.8
تولید صنعتی 9.70 4.9 3.8 5.8 5.8 5.6
تولید خودرو 136783.00 195000 190000 179000 181000 195000
ثبت خودرو 108003.00 219000 217000 194000 194000 220000
تولید فولاد 9900.00 9740 9140 8900 8500 8650
استخراج معدن 23.60 10 3 -1.5 -1 2.4
پی ام آی مرکب 55.30 53 52 52 52 51.1
تولید سیمان 24222.00 31791 31791 31791 31791 32791

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.60 59 61 70 77 85
هزینه های مصرف کننده 17836.11 25111 22431 23030 19138 24002
درآمد قابل تصرف شخص 199689740.00 234227599 212070504 212869263 214267091 226915439
نرخ وام بانکی 8.80 8.8 9.05 9.3 9.3 9.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 38.40 39 39.4 40 40.2 41
قیمت گازوئیل 1.36 1.29 1.23 1.17 1.11 1.05

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 105.00 109 112 114 116 120
میزان ساخت و ساز 11.60 5.1 2.5 2.5 2.9 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.