بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 74.81 75.21 75.55 75.91 76.25 76.94
بازار سهام 36674.52 35549 34722 33918 33132 31560
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.79 5.89 5.94 6 6.05 6.16

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 3.4 1.5 1.9 2.3 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.3 3.5 4.9 6.2 5.5
نرخ بیکاری 11.00 15 15 13 11 9.8
نرخ تورم 5.84 3.6 3.2 3.2 4 4.5
نرخ بهره 4.00 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -3150.00 -13200 -15200 -9200 -3100 -4300
حساب جاری 584.38 -7000 -9000 -12000 -17000 -12600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -0.6 -0.6 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 75 75 80 80 80
بودجه دولت -4.59 -10 -10 -7.4 -7.4 -7.4
اطمینان کسب و کار 105.00 95 104 115 116 99
شاخص PMI تولید 47.20 52 50.8 51.4 52 51
شاخص PMI خدمات 33.70 52 51 53.2 52 52.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.70 72 81 95 93 89
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 3.4 1.5 1.9 2.3 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.3 3.5 4.9 6.2 5.5
تولید ناخالص داخلی 2875.14 2610 2610 2950 2950 2950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38036.01 36256 37702 39900 40394 39776
تولید ناخالص ملی 14522931.00 14115438 15031234 15234555 15423353 15857951
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10943.23 10476 11094 11479 11622 11704
تولید ناخالص داخلی سرانه 2169.10 1900 1900 2100 2100 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6754.30 6610 6610 7500 7500 7500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5306.26 3720 6312 5566 5635 6659
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2670.00 2469 2684 2801 2836 2832
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6057.38 5827 5760 6354 6433 6076
تولید ناخالص داخلی از معادن 1092.85 698 876 1146 1161 924
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4816.30 4704 4969 5052 5115 5242
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 748.63 804 754 785 795 795

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 11.00 15 15 13 11 9.8
نرخ مشارکت نیروی کار 49.80 50 51.5 51.5 52 52.5
جمعیت 1312.24 1326 1326 1340 1340 1340
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 178.00 178 178 190 190 190
نرخ بیکاری جوانان 23.70 24 24 24 24 24

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.84 3.6 3.2 3.2 4 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.60 151 155 153 155 162
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 138.80 134 139 139 140 145
قیمت تولید 117.70 125 128 124 121 134
تغییر قیمت تولید کننده -3.21 3.3 3.9 2.7 2.5 4.5
قیمت صادرات 376.00 385 385 385 385 400
قیمت واردات 513.00 510 510 510 510 510
تورم مواد غذایی 9.28 10 5.8 4 6 4.3
انتظارات تورم 10.20 5.1 4.5 4.5 4.5 5.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.34 0.9 0.6 0.8 1.2 0.9
CPI مسکن آب و برق 155.60 158 158 159 162 165
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.90 131 134 134 135 140

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.14 2.94 2.69 2.69 2.69 2.69
ترازنامه بانک مرکزی 26395.26 26200 19500 19100 18300 17900
ذخایر ارزی 506838.00 508000 483000 470000 450000 422000
میزان رشد وام 6.20 7 7.3 6.9 6.5 6.2
نرخ بهره معکوس 3.35 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -3150.00 -13200 -15200 -9200 -3100 -4300
حساب جاری 584.38 -7000 -9000 -12000 -17000 -12600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -0.6 -0.6 -2.2 -2.2 -2.2
واردات 22200.00 33000 37400 39800 34500 36200
صادرات 19050.00 19800 22200 30600 31400 31900
رابطه مبادله 73.30 75.49 75.49 75.49 75.49 78.43
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1366.00 1000 5800 3200 2800 2600
گردش سرمایه -19.36 -750 -750 29 100 7.98
حواله 14891.13 15500 14000 14000 14000 13800
ورود توریست 328462.00 320000 350000 410000 490000 800000
ذخایر طلا 641.80 630 632 632 632 650
تولید نفت خام 649.00 700 700 700 700 702

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.62 75 75 80 80 80
بودجه دولت -4.59 -10 -10 -7.4 -7.4 -7.4
ارزش بودجه دولت -4663.43 -6400 -6200 -6200 -6200 -6000
هزینه های دولت 3807.47 4710 4013 3994 4044 4234
درآمدهای دولت 454.98 8200 13500 13500 13500 15500
هزینه های مالی 5118.41 14600 19700 19700 19700 21500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.21 13.6 13.6 14 14 14

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 105.00 95 104 115 116 99
شاخص PMI تولید 47.20 52 50.8 51.4 52 51
شاخص PMI خدمات 33.70 52 51 53.2 52 52.6
تولید صنعتی -18.30 5.5 6.8 5.4 3.9 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -10.00 14 2 0.9 1.4 1
تولید صنعتی -22.40 8 7 7 4.2 5.6
تولید خودرو 128862.00 1930000 200000 210000 215000 218720
ثبت خودرو 110410.00 245000 210000 210000 210000 215000
تولید فولاد 5767.00 8950 9600 9600 9600 9650
استخراج معدن -1.40 -4 4.1 4.1 3.5 2.1
پی ام آی مرکب 37.80 52.5 51 51.8 52.3 52.5
تولید سیمان 22210.00 275000 30091 30091 30091 31791

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.70 72 81 95 93 89
هزینه های مصرف کننده 21250.99 20488 22587 22292 22569 23830
درآمد قابل تصرف شخص 206752290.00 195034851 213988620 216883152 219570932 225757994
نرخ وام بانکی 9.00 8.75 8.5 8.5 8.5 8.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.20 11.5 11.5 11.5 11.5 12
قیمت گازوئیل 1.01 0.96 0.91 0.87 0.82 0.78

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 114.00 125 130 130 130 142
میزان ساخت و ساز -23.40 7.5 4 4 4.2 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.