009540

84,600.00

تغییر روزانه:

5.88%

سالیانه:

-23.44%

قیمت روز سال
Hyundai Heavy Industries 84,600.00 4,700.00 5.88% -23.44%

قیمت روز سال
KOSPI 1994 24.47 1.24% -2.43%