012330

245,500.00

تغییر روزانه:

1.87%

سالیانه:

14.19%

قیمت روز سال
Hyundai Mobis 245,500.00 4,500.00 1.87% 14.19%

قیمت روز سال
KOSPI 2267 27.56 1.23% 6.55%