028260

104,000.00

تغییر روزانه:

1.46%

سالیانه:

12.07%

قیمت روز سال
Cheil Industries 104,000.00 1,500.00 1.46% 12.07%

قیمت روز سال
KOSPI 2370 12.45 0.53% 13.50%