034730

238,500.00

تغییر روزانه:

4.38%

سالیانه:

1.49%

قیمت روز سال
Samsung SDS 178,500.00 4,000.00 2.29% -12.29%
SK Group 238,500.00 10,000.00 4.38% 1.49%

قیمت روز سال
KOSPI 1994 24.47 1.24% -2.43%