051900

1,406,000.00

تغییر روزانه:

0.07%

سالیانه:

23.33%

قیمت روز سال
Lg Household Health Care 1,406,000.00 1,000.00 0.07% 23.33%

قیمت روز سال
KOSPI 2250 2.52 0.11% 5.95%