105560

34,750.00

تغییر روزانه:

2.21%

سالیانه:

-22.00%

قیمت روز سال
Industrial Bank Of Korea 8,460.00 180.00 2.17% -39.14%
Hana Financial 29,800.00 50.00 0.17% -18.80%
KB Financial Group 34,750.00 750.00 2.21% -22.00%

قیمت روز سال
KOSPI 2065 35.48 1.75% -0.13%