Anglo American | سود پرداخت شد

Last Quarter:

2.31B USD

پارسال:

2.31B USD