قیمت روز سال
Allergan 165.00 -28.07 -14.54% 22.21%
Akorn 0.13 -0.05 -29.34% -96.66%
Glaxosmithkline 40.64 -1.05 -2.51% -1.19%
Johnson & Johnson 148.43 0.89 0.60% 12.72%
Merck & Co 80.00 -0.10 -0.12% -5.58%
Novartis 81.69 -5.41 -6.13% -13.13%
Regeneron Pharmaceuticals 620.01 -0.27 -0.04% 100.09%
Revance Therapeutics 24.04 2.45 10.39% 83.79%