قیمت روز سال
América Móvil 13.88 0.62 4.68% -10.39%

قیمت روز سال
IPC Mexico 38201 516.07 1.37% -11.90%