Amazon | دارایی خالص فعلی

Last Quarter:

1.96B USD

پارسال:

2.57B USD