قیمت روز سال
Array Biopharma 47.85 0 0% 129.61%
Astrazeneca 55.24 1.05 1.94% 48.18%
Bristol-Myers Squibb 60.29 0.57 0.95% 30.72%
Celgene 109.40 0 0% 16.32%
Eli Lilly 152.45 -0.50 -0.33% 30.56%
Novartis 86.01 -0.12 -0.13% 6.83%

قیمت روز سال
NASDAQ 9553 62.18 0.66% 30.28%
Russell 2000 1405 11.34 0.81% -4.40%