قیمت روز سال
Alacer Gold 9.56 0.45 4.94% 112.44%
Eldorado Gold 32.15 0.38 1.18% -8.46%

قیمت روز سال
TSX 15595 -74.17 -0.47% -5.27%