قیمت روز سال
Natus Medical 20.75 -0.28 -1.33% -19.64%
Cooper Companies 287.59 7.49 2.67% -13.11%
General Electric 6.65 0.07 1.06% -34.22%
Masimo 231.44 -5.03 -2.13% 51.60%
Koninklijke Philips 47.01 -1.04 -2.16% 6.05%
Thermo Fisher Scientific 382.61 -5.06 -1.31% 29.46%

قیمت روز سال
NASDAQ 10532 -15.61 -0.15% 28.50%
Russell 2000 1416 17.93 1.28% -9.06%
US 600 892 12.12 1.38% -6.00%