قیمت روز سال
Amazon 3,204.40 28.00 0.88% 80.32%
Barnes & Noble 6.47 -0.02 -0.31% 26.12%
Chegg 86.76 0.21 0.24% 165.24%

قیمت روز سال
S&P MidCap 400 2015 12.72 0.64% 2.29%
Russell 2000 1640 10.25 0.63% 4.36%