قیمت روز سال
Carbo Ceramics 0.01 -0.001 -8.50% -98.80%
Halliburton 12.57 0.11 0.88% -44.97%
Hi-Crush Inc. 0.27 -0.03 -10.76% -89.16%
3M 156.84 1.41 0.91% -8.81%
Schlumberger 17.92 0.27 1.52% -54.62%
US Silica 3.29 -0.02 -0.60% -74.69%

قیمت روز سال
Russell 2000 1431 4.55 0.32% -9.12%